EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV BENEDIKTUS

Lk 1, 68-79

O Mesiášovi a jeho predchodcovi

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, *
    lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
a vzbudil nám mocného Spasiteľa *
    z rodu Dávida, svojho služobníka,

ako odpradávna hovoril *
    ústami svojich svätých prorokov,
že nás oslobodí od našich nepriateľov *
    a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.

Preukázal milosrdenstvo našim otcom *
    a pamätá na svoju svätú zmluvu,
na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, *
    že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,

aby sme mu *
    bez strachu slúžili
vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou *
    po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: *
    pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
a poučíš jeho ľud o spáse, *
    že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.

Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi *
    a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti,
a naše kroky *
    upriami na cestu pokoja.


http://www.breviar.sk/ © 1999-2023 Juraj Vidéky