Vynechané pasáže zo žalmov

Uvádzame odkazy na vynechané pasáže zo žalmov, ktoré nie sú použité v Liturgii hodín.

Vynechané verše zo žalmov v LH

Liturgia hodín vynecháva tieto verše zo žalmov, ktoré sú v LH:

Kompletne vynechané žalmy v LH

Liturgia hodín kompletne vynecháva tieto tri tzv. preklínacie žalmy:

Zdroj

Všeobecné smernice o Liturgii hodín, bod č. 131, uvádzajú: Žalmy 58, 83 a 109, v ktorých nadobúda prevahu preklínanie, v bežnom žaltári sa vynechávajú. Vynechali sa aj niektoré verše iných žalmov; označuje sa to na ich začiatku. Tieto texty sa vynechávajú pre možnosť vzniku určitých psychologických ťažkostí, aj keď sa tieto preklínajúce žalmy vyskytujú i v novozákonných textoch, napríklad v Zjv 6, 10, a vôbec nemajú za cieľ navádzať na zlorečenie.

Poznámka k písaniu odkazov

Skratky biblických kníh uvádzané podľa oficiálnych vydaní Svätého písma (SSV), pričom neobsahujú medzery (napr. 1Kor = Prvý list Korinťanom); jedinou výnimkou sú Knihy kráľov (používame skratku 1Krľ a 2Krľ, na zreteľné odlíšenie od Kníh kroník [1Krn a 2Krn], nakoľko skratka používaná SSV, 1Kr a 2Kr, je mätúca). Skratky neuvádzame kurzívou.

Za čiarkou, oddeľujúcou kapitolu od verša/veršov, neuvádzame pre úspornosť medzeru. Taktiež za bodkou, ktorá oddeľuje viacero veršov tej istej kapitoly, bodku neuvádzame. Bodkočiarka oddeľuje odkazy z rozličných kapitol. Pre súvislý úsek veršov v rámci tej istej kapitoly používame spojovník bez medzier, pre súvislý úsek veršov, ktorý prekračuje hranice kapitoly, používame pomlčku (s obojstrannými medzerami). Tento spôsob sa trocha líši od spôsobu, ktorý používa Liturgia hodín (ktorý sa zas líši v drobnostiach od spôsobu, ktorý používa SSV v oficiálnych vydávaných dokumentoch); používa sa v odbornej literatúre a napr. aj v slovenskom ekumenickom preklade Biblie.


© 1999-2023 Juraj Vidéky