OBDOBIE CEZ ROK

4. TÝŽDEŇ

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

NEDEĽA

Začiatok Prvého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom

{r:1Sol}1, 1 – 2, 12{/r}

{p}

Pavlova starosť o_solúnsku cirkev

{v}1,1{/v}Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v_Bohu Otcovi a v_Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj.

{v}2{/v}Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania {v}3{/v}myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v_nášho Pána Ježiša Krista. {v}4{/v}Vieme, bratia, Bohom milovaní, o_vašom vyvolení, {v}5{/v}lebo naše evanjelium neprišlo k_vám iba v_slovách, ale aj v_moci a v_Duchu Svätom a v_celej plnosti; veď viete, akí sme boli medzi vami kvôli vám.

{v}6{/v}A vy ste napodobňovali nás i_Pána, keď ste vo veľkom súžení s_radosťou Ducha Svätého prijímali slovo, {v}7{/v}takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v_Macedónsku a v_Achájsku. {v}8{/v}Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v_Boha sa stala známou na každom mieste, takže už nemusíme nič hovoriť. {v}9{/v}Veď oni sami rozprávajú o_nás, ako sme k_vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k_Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému {v}10{/v}a očakávali z_neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z_mŕtvych; Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.

{v}2,1{/v}Veď sami viete, bratia, že sme k_vám neprišli nadarmo. {v}2{/v}Ale po toľkom utrpení a potupovaní, ako viete, vo Filipách, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. {v}3{/v}Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z_omylu ani z_nekalých pohnútok, ani nebolo falošné. {v}4{/v}Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriť evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. {v}5{/v}Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakomstvo, Boh je svedok, {v}6{/v}ani sme nehľadali slávu u_ľudí, ani u_vás, ani u_iných. {v}7{/v}Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť, boli sme medzi vami malí, ako keď matka kŕmi a láska svoje deti. {v}8{/v}Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali. {v}9{/v}Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v_noci sme pracovali, aby sme nikomu z_vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium. {v}10{/v}Sami ste svedkami aj Boh, ako sväto, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali voči vám veriacim. {v}11{/v}Viete predsa, že sme každého z_vás, ako otec svoje deti, {v}12{/v}prosili, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Boha, ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Sol 1, 9b. 10; 3, 12a. 13{/r}

Obrátili ste sa k_Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému a očakávali z_neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z_mŕtvych; {*} Ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.

Nech Pán zveľadí vašu lásku navzájom i_voči všetkým, nech posilní vaše srdcia vo svätosti, keď príde Pán. {*} Ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.

Z_Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Smyrňanom

(Inscriptio; nn. 1, 1 – 4, 1: Funk 1, 235-237)

{p}

Kristus nás povolal do svojho kráľovstva a slávy

Ignác, nazývaný aj Teoforus, cirkvi Boha Otca a milovaného Ježiša Krista v_Smyrne v_Ázii, ktorá z_milosrdenstva obsiahla všetky dary, je naplnená vierou a láskou, nechýba jej nijaká milosť a je milá Bohu a nositeľka svätosti, hojnú spásu v_nepoškvrnenom duchu a v_Božom slove.

Oslavujem Ježiša Krista, Boha, ktorý vás urobil takými múdrymi. Zbadal som, akí ste dokonalí v_neochvejnej viere, akoby ste boli s_telom i_dušou klincami pribití na kríž Pána Ježiša Krista, ako ste skrze Kristovu krv ustálení v_láske, ako plnou a pevnou vierou veríte v_nášho Pána, že naozaj pochádza „podľa tela z_Dávidovho rodu“{n}porov. {r}Rim 1,3{/r}{/n}, že je podľa Božej vôle a moci Božím Synom, že sa naozaj narodil z_Panny, že ho Ján pokrstil, „aby splnil všetko, čo je spravodlivé“{n}porov. {r}Mt 3,15{/r}{/n}, a že bol naozaj za vlády Poncia Piláta a tetrarchu Herodesa klincami za nás pribitý v_tele (my sme ovocím jeho božsky požehnaného umučenia), aby svojím zmŕtvychvstaním naveky vztýčil zástavu pre svojich svätých a veriacich tak u_Židov, ako u_pohanov, v_jedinom tele svojej Cirkvi.

Lebo toto všetko vytrpel pre nás, aby sme dosiahli spásu. A naozaj trpel, ako sa naozaj aj sám vzkriesil.

Ja viem, že aj po zmŕtvychvstaní bol v_tele, a verím, že ešte aj teraz je v_tele. A keď prišiel k_Petrovi a jeho spoločníkom, povedal im: „Chyťte ma, dotknite sa ma a presvedčte sa, že nie som duchovný prízrak.“{n}porov. {r}Lk 24,39{/r}{/n} A hneď sa ho dotkli a uverili, že má telo aj dušu. Preto pohrdli aj smrťou a stali sa víťazmi nad smrťou. Po zmŕtvychvstaní s_nimi jedol a pil ako telesná bytosť{n}porov. {r}Lk 24,41-43{/r}{/n}, hoci duchovne bol spojený s_Otcom.

Toto vám pripomínam, milovaní, hoci viem, že zmýšľate takisto.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Gal 2, 19. 20{/r}

Zomrel som zákonu, aby som žil Bohu. Ale život, ktorý teraz žijem v_tele, žijem vo viere v_Božieho Syna, {*} Ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

S_Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. {*} Ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

PONDELOK

Z_Prvého listu Solúnčanom

{r:1Sol}2, 13 – 3, 13{/r}

{p}

Pavlovo priateľstvo so Solúnčanmi

Bratia, {v}2,13{/v}neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako Božie slovo; a ono pôsobí vo vás veriacich. {v}14{/v}Veď vy, bratia, napodobňujete Božie cirkvi, čo sú v_Judei v_Kristovi Ježišovi, lebo aj vy ste od svojich súkmeňovcov vytrpeli to isté, čo oni od Židov. {v}15{/v}Oni zabili Pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. Bohu sa nepáčia, všetkým ľuďom odporujú {v}16{/v}a nám bránia kázať pohanom, aby boli spasení; a tak stále napĺňajú mieru svojich hriechov. Ale už sa im až na pokraj priblížil Boží hnev.

{v}17{/v}Aj keď sme boli, bratia, na krátky čas od vás odlúčení, no iba tvárou, nie srdcom, tým viac a túžobnejšie sme sa usilovali uvidieť vašu tvár. {v}18{/v}Lebo sme chceli prísť k_vám, najmä ja, Pavol, raz aj druhý raz, ale satan nám to prekazil. {v}19{/v}Veď kto je našou nádejou, radosťou a korunou slávy – nie aj vy? – pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode? {v}20{/v}Vy ste naša sláva a radosť.

{v}3,1{/v}Preto keď sme to už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že ostaneme v_Aténach sami, {v}2{/v}a poslali sme Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu, aby vás utvrdil a povzbudil vo viere, {v}3{/v}aby sa nik neplašil v_týchto súženiach; veď sami viete, že je to náš údel. {v}4{/v}Lebo aj keď sme boli u_vás, predpovedali sme vám, že prídu na nás súženia; aj sa tak stalo, ako viete. {v}5{/v}Preto keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som zvedel o_vašej viere, či vás azda nepokúšal pokušiteľ a naša námaha nevyšla nazmar.

{v}6{/v}Teraz, keď k_nám od vás prišiel Timotej a priniesol nám dobrú zvesť o_vašej viere a láske a že si na nás stále po dobrom spomínate a túžite nás vidieť, ako aj my vás, {v}7{/v}potešili sme sa z_vás, bratia, popri všetkej našej núdzi a súžení, pre vašu vieru. {v}8{/v}Lebo teraz akoby sme ožili, keď vy stojíte pevne v_Pánovi. {v}9{/v}Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás, za všetku tú radosť, ktorú z_vás máme pred svojím Bohom? {v}10{/v}Vo dne v_noci sa vrúcne modlíme, aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere.

{v}11{/v}Nech sám Boh, náš Otec, a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k_vám. {v}12{/v}A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i_voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. {v}13{/v}Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Sol 3, 12. 13a{/r}; {r}2 Sol 2, 16a. 17a{/r}

Nech vás Pán rozmnoží, nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i_voči všetkým, {*} Nech posilní vaše srdcia vo svätosti.

Sám náš Pán nech poteší vaše srdcia. {*} Nech posilní vaše srdcia vo svätosti.

Z_Traktátov Pseudo-Hilára o_žalmoch

(Ps 133: PLS 1, 244-245)

{p}

Všetci veriaci mali jedno srdce a jednu dušu

„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“{n}{r}Ž 133,1{/r}{/n} Dobré je a milé, keď bratia žijú pospolu, lebo keď žijú pospolu, zhromažďujú sa v_spoločenstve Cirkvi a keď sa nazývajú bratmi, sú jednou vôľou svorní v_láske.

A čítame, že toto veľké prikázanie sa uskutočnilo pri prvom kázaní apoštolov: „Všetci veriaci mali jedno srdce a jednu dušu.“{n}{r}Sk 4,32{/r}{/n} Veď sa aj na Boží ľud patrí, aby boli bratmi pod jedným Otcom, jedno pod jedným Duchom, žili svorne pod jednou strechou a v_jednom tele boli údmi jedného tela.

Je milé a dobré, keď bratia žijú pospolu. Na prirovnanie, aké dobré a milé to je, prorok použil slová: „Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.“{n}{r}Ž 133,2{/r}{/n} Olej, ktorým bol Áron pomazaný za kňaza, bol namiešaný z_vonných olejov. Bohu sa páčilo, aby bol takto zasvätený jeho prvý kňaz. Aj náš Pán bol neviditeľne pomazaný „viac ako jeho druhovia“. Toto pomazanie nie je pozemské. Nebol pomazaný z_rohu, ako pomazávali kráľov, ale „olejom radosti“{n}porov. {r}Ž 45,8{/r}{/n}. Preto bol Áron po tomto pomazaní nazvaný „christus“, čiže pomazaný podľa zákona.

A ako tento olej ničí nečistých duchov v_srdciach všade tam, kde bol vyliaty, tak po pomazaní láskou vydychujeme svornosť, ktorá je už Bohu príjemná, ako hovorí Apoštol: „Sme Kristovou ľúbeznou vôňou.“{n}{r}2Kor 2,15{/r}{/n} Ako sa teda Bohu páčilo toto pomazanie na prvom kňazovi Áronovi, tak je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.

Olej steká z_hlavy na bradu. Brada je ozdobou mužného veku. Nepatrí sa teda, aby sme boli nedospelí v_Kristovi, iba ak preto, čo bolo povedané, aby sme boli v_zlobe ako maličkí, v_zmýšľaní nie{n}porov. {r}1 Kor 14,20{/r}{/n}. Apoštol nazýva všetkých neveriacich nedospelými, lebo sú slabí na pevný pokrm a potrebujú ešte mlieko. Apoštol hovorí: „Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete.“{n}{r}1Kor 3,2{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Rim 12, 5{/r}; {r}Ef 4, 7{/r}; {r}1 Kor 12, 13{/r}

My mnohí sme jedno telo v_Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. {*} Ale každý z_nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus.

My všetci sme boli v_jednom Duchu pokrstení v_jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. {*} Ale každý z_nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus.

UTOROK

Z_Prvého listu Solúnčanom

{r:1Sol}4, 1-18{/r}

{p}

Svätosť života a nádej na vzkriesenie

{v}1{/v}Bratia, prosíme vás a napomíname v_Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v_tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. {v}2{/v}Veď viete, aké príkazy sme vám dali z_moci Pána Ježiša. {v}3{/v}Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie: {v}4{/v}aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z_vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v_úcte, {v}5{/v}nie v_náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha, {v}6{/v}aby nik v_tejto veci nevybočil z_medzí a nepodvádzal svojho brata, lebo Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili. {v}7{/v}Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. {v}8{/v}A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha.

{v}9{/v}O_bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom. {v}10{/v}A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku. Len vás, bratia, prosíme, aby ste v_tom čoraz viac rástli {v}11{/v}a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali; {v}12{/v}aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo, a aby ste nemuseli od nikoho nič žiadať.

{v}13{/v}Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. {v}14{/v}Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z_mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s_ním. {v}15{/v}Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. {v}16{/v}Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z_neba a tí, čo umreli v_Kristovi, vstanú prví. {v}17{/v}Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s_nimi v_oblakoch uchvátení do vzduchu v_ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s_Pánom. {v}18{/v}Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Sol 4, 16a{/r}; {r}Mk 13, 27b{/r}; porov. {r}Mt 24, 31a{/r}

Na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z_neba. {*} A zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

Až príde Syn človeka, pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice. {*} A zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

Z_traktátu svätého biskupa Ireneja Proti bludom

(Lib. 3, 19, 1. 3 – 20, 1: SCh 34, 332. 336-338)

{p}

Prvotina zmŕtvychvstania v_Kristovi

Božie Slovo sa stalo človekom a Boží Syn sa stal Synom človeka, aby sa človek spojil s_Božím Slovom a bol prijatý za syna, a tak sa stal Božím synom.

Lebo inak sme nemohli získať neporušiteľnosť a nesmrteľnosť, iba tak, že sme boli pripojení k_neporušiteľnosti a nesmrteľnosti. Ale ako by sme boli mohli byť pripojení k_neporušiteľnosti a nesmrteľnosti, keby sa neporušiteľnosť a nesmrteľnosť nebola skôr stala tým, čím sme my, aby to porušiteľné pohltila neporušiteľnosť a to smrteľné nesmrteľnosť{n}porov. {r}1Kor 15,53-55{/r}{/n}, aby sme dostali adoptívne synovstvo{n}porov. {r}Gal 4,5{/r}{/n}?

Teda tento Boží Syn, náš Pán, je Otcovým Slovom i_Synom človeka. Stal sa Synom človeka tým, že sa narodil ako človek z_Márie, ktorá pochádzala z_ľudského pokolenia a bola tiež človekom.

Preto nám Pán sám dal znamenie v_hĺbkach i_hore na výsostiach{n}porov. {r}Iz 7,11{/r}{/n}, hoci ho človek nežiadal, lebo nijako nemohol dúfať, že panna sa môže stať ťarchavou pannou a porodiť syna a že toto dieťa môže byť Boh s_nami{n}{r}Iz 7,14{/r}{/n} a zostúpiť dolu na zem hľadať stratenú ovcu{n}porov. {r}Lk 15,6{/r}{/n} (čo bolo jeho vlastné stvorenie) a vystúpiť hore, aby obetoval a odporúčal Otcovi toho človeka, ktorého našiel{n}porov. {r}Ef 4,9{/r}; {r}Lk 15,32{/r}{/n}, a stať sa prvotinou zmŕtvychvstania človeka, aby tak, ako vstala z_mŕtvych hlava, vstalo aj ostatné telo (každý človek, ktorý ešte žije po naplnení času jeho odsúdenia za neposlušnosť), ak bude pospájané väzivami a spojivami{n}{r}Ef 4,16{/r}{/n} a upevnené Božím vzrastom a každý úd bude mať vlastné a správne miesto v_tele. U_Otca je mnoho príbytkov{n}porov. {r}Jn 14,2{/r}{/n}, lebo aj v_tele je veľa údov{n}porov. {r}1Kor 12,14{/r}{/n}.

Boh bol teda veľkodušný, keď človek sklamal, lebo predvídal víťazstvo, ktoré mu vydobyje Slovo. A keďže sa sila dokonale prejavuje v_slabosti{n}porov. {r}2Kor 12,9{/r}{/n}, ono ukázalo Božiu dobrotu a veľkolepú silu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 15, 20. 22. 21{/r}

Kristus vstal z_mŕtvych, prvotina zosnulých. {*} Veď ako všetci umierajú v_Adamovi, tak zasa všetci ožijú v_Kristovi.

Ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. {*} Veď ako všetci umierajú v_Adamovi, tak zasa všetci ožijú v_Kristovi.

STREDA

Z_Prvého listu Solúnčanom

{r:1Sol}5, 1-28{/r}

{p}

Životný štýl synov svetla

{v}1{/v}O_časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, {v}2{/v}lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v_noci. {v}3{/v}Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. {v}4{/v}Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. {v}5{/v}Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. {v}6{/v}Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!

{v}7{/v}Tí, čo spia, spia v_noci, a opilci sa v_noci opíjajú. {v}8{/v}My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. {v}9{/v}Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, {v}10{/v}ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s_ním, či už bdieme, alebo spíme. {v}11{/v}Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

{v}12{/v}Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v_Pánovi a napomínajú vás. {v}13{/v}Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s_druhým v_pokoji! {v}14{/v}Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! {v}15{/v}Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o_dobro medzi sebou a voči všetkým! {v}16{/v}Ustavične sa radujte! {v}17{/v}Bez prestania sa modlite, {v}18{/v}pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v_Kristovi Ježišovi pre vás! {v}19{/v}Ducha neuhášajte, {v}20{/v}proroctvami nepohŕdajte! {v}21{/v}Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! {v}22{/v}Chráňte sa zla v_akejkoľvek podobe!

{v}23{/v}Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i_telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. {v}24{/v}Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.

{v}25{/v}Bratia, modlite sa aj za nás!

{v}26{/v}Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom! {v}27{/v}Zaprisahávam vás v_Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom.

{v}28{/v}Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s_vami.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Sol 5, 9-10{/r}; {r}Kol 1, 13{/r}

Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, {*} Ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s_ním.

Boh nás vytrhol z_moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. {*} Ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s_ním.

Z_kapitol biskupa Diadocha Foticenského O_duchovnej dokonalosti

(Cap. 6. 26. 27. 30: PG 65, 1169. 1175-1176)

{p}

Umenie rozlišovať duchov sa získava chuťou mysle

Svetlo pravého poznania je vedieť bez omylu rozlíšiť dobré od zlého. Keď sa ono uplatní, vtedy cesta spravodlivosti, ktorá vedie myseľ k_Bohu – slnku spravodlivosti, vovádza túto myseľ ďalej do nekonečného svetla poznania, že už potom spoľahlivo hľadá lásku.

Tí, čo bojujú, musia si ducha stále chrániť pred návalom vášní, aby rozum rozlišoval prichádzajúce myšlienky a dobré, ktoré posiela Boh, ukladal do zásobárne pamäti, zlé zasa a diabolské vyhadzoval zo skladiska prírody. Lebo keď je more pokojné, rybári dovidia až na dno, takže im neunikne takmer ani jedna ryba. Ale keď ním zmietajú vetry, divá búrka zakryje to, čo v_nerušenom tichu štedro ukazovalo. A vtedy je všetko rybárske umenie márne.

Ale iba Duch Svätý môže očistiť myseľ. Lebo ak nevojde on, silný, a nepremôže zlodeja, nik mu nebude môcť vziať korisť{n}porov. {r}Lk 11,22{/r}{/n}. Je teda potrebné, aby sme si pri všetkom pokojom duše chránili Ducha Svätého, inými slovami, aby sme vždy mali pri sebe zažatú lampu poznania. Lebo keď ona stále žiari vo svätyni duše, nielenže sa odhalia tie prudké a temné útoky zlých duchov, ale aj veľmi oslabnú, keď ich prekvapí toto sväté a slávne svetlo.

Preto Apoštol hovorí: „Ducha neuhášajte“{n}{r}1Sol 5,19{/r}{/n}, čiže nezarmucujte Ducha Svätého{n}porov. {r}Ef 4,30{/r}{/n} zlými skutkami a zvrátenými myšlienkami, aby vás neprestal chrániť týmto svojím jasom. Lebo vlastne ani nemožno uhasiť to večné a oživujúce, čo dáva Duch Svätý, ale skôr jeho zármutok, čiže keď sa odvráti, necháva myseľ bez svetla poznania, zatemnenú a obklopenú chmárami.

Úlohou mysle je dokonalá chuť, ktorou rozlišujeme veci. Tak ako chuťou, ktorá je telesným zmyslom, neklamne, ak sme zdraví, rozlišujeme dobré od zlého a po tom, čo je príjemné, túžime, tak aj naša myseľ, ak začne v_plnom zdraví a nezaťažená prílišnými starosťami svoju činnosť, môže v_plnej miere cítiť božskú útechu a nezabudnuteľne nosiť v_pamäti chuť činorodej lásky na rozoznávanie, čo je lepšie, ako hovorí Apoštol: „A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v_pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie.“{n}{r}Flp 1,9-10{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Tob 4, 19a; 14, 8b{/r}

Dobroreč Pánovi v_každom čase a pros ho, aby riadil tvoje kroky, {*} Aby usmerňoval tvoje chodníky a zámery.

Slúž Bohu v_pravde a rob pred ním z_celej svojej sily, čo sa jemu páči. {*} Aby usmerňoval tvoje chodníky a zámery.

ŠTVRTOK

Začiatok Druhého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom

{r:2Sol}1, 1-12{/r}

{p}

Pozdrav a vďakyvzdávanie

{v}1{/v}Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v_Bohu, našom Otcovi, a v_Pánu Ježišovi Kristovi: {v}2{/v}Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i_od Pána Ježiša Krista.

{v}3{/v}Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia. {v}4{/v}A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. {v}5{/v}A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. {v}6{/v}A u_Boha je spravodlivé, že odplatí súžením tým, čo vás sužujú, {v}7{/v}a vám, sužovaným, odpočinkom s_nami, keď sa z_neba zjaví Pán Ježiš s_anjelmi svojej moci, {v}8{/v}aby v_ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. {v}9{/v}Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci, {v}10{/v}keď príde v_onen deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich; lebo u_vás sa naše svedectvo stretlo s_vierou.

{v}11{/v}Preto sa aj ustavične modlíme za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery, {v}12{/v}aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v_ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}2 Sol 1, 10a{/r}; {r}Ž 145, 13b{/r}

Pán príde, aby bol oslávený vo svojich svätých {*} A obdivovaný vo všetkých veriacich.

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch. {*} A obdivovaný vo všetkých veriacich.

Z_Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského

(Cat. 13, 1. 3. 6. 23: PG 33, 771-774. 779. 799. 802)

{p}

Nech je kríž tvojou radosťou aj v_čase prenasledovania

Každý Kristov čin je chválou katolíckej Cirkvi, ale chválou chvál je kríž. Pavol bol o_tom presvedčený, a preto hovorí: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom Krista.“{n}{r}Gal 6,14{/r}{/n}

Obdivuhodné bolo aj to, že slepý od narodenia dostal v_Siloe zrak, ale čo je to, keď bolo na svete toľko slepcov?! Veľkou a nadprirodzenou vecou bolo vzkriesenie Lazára mŕtveho štyri dni. Ale túto milosť obsiahol iba on jediný. Čo to však je, keď bolo po celom svete toľko mŕtvych hriechmi?! Je obdivuhodné, že päť chlebov stačilo ako prameň pokrmu pre päť tisíc ľudí. Ale čo je to, keď toľkých po celom svete trápil hlad nevedomosti?! Je iste obdivuhodné oslobodiť ženu, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú. Ale, čo to je, ak pozrieš na nás všetkých, čo sme boli spútaní reťazami svojich hriechov?!

No sláva kríža osvietila aj tých, čo boli slepí nevedomosťou, oslobodila aj všetkých, čo boli v_zajatí hriechu, a vykúpila všetkých ľudí na svete.

Preto sa nehanbime za Spasiteľov kríž, ale chváľme sa ním. Lebo hoci je slovo kríža pre Židov pohoršením a pre pohanov bláznovstvom, pre nás je spásou. Aj pre tých, čo idú do záhuby, je bláznovstvom, ale pre nás, čo sme na ceste spásy, je Božou mocou{n}porov. {r}1Kor 1,23.18{/r}{/n}. Veď to nebol obyčajný človek, čo za nás zomrel, ale Boží Syn, Boh, ktorý sa stal človekom.

Ak už ten baránok, čo bol zabitý z_Mojžišovho nariadenia, ďaleko odvracal ničiteľa{n}porov. {r}Ex 12,23{/r}{/n}, neoslobodil by Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta, oveľa účinnejšie od hriechov? Ak zachraňovala krv nerozumnej ovce, nezachráni oveľa skôr krv Jednorodeného?

Nevzdal sa života z_donútenia, ani nebol násilím zabitý, ale dobrovoľne. Počuj, čo hovorí: „Mám moc dať svoj život a mám moc zasa si ho vziať.“{n}{r}Jn 10,18{/r}{/n} Teda zo slobodného rozhodnutia ide v_ústrety umučeniu, raduje sa z_vynikajúceho diela, teší sa na veniec, blahoželá si k_spáse ľudí. Nehanbil sa za kríž, lebo on daroval svetu spásu. Veď to nebol obyčajný človek, čo trpel, ale vtelený Boh, ktorý bojoval o_odmenu za poslušnosť.

Nech nie je kríž tvojou radosťou iba v_pokojných časoch; ale aj v_čase prenasledovania maj tú istú vieru, aby si nebol v_čase pokoja Ježišovým priateľom a v_čase bojov nepriateľom. Teraz prijímaš odpustenie svojich hriechov a štedré milosti duchovných darov od svojho kráľa. Keď sa strhne bitka, odhodlane bojuj za svojho kráľa.

Ježiš bol za teba ukrižovaný, hoci sa ničím neprevinil. A ty by si nechcel byť ukrižovaný za toho, ktorý sa dal za teba pribiť na kríž? Nie ty jemu robíš milosť. Veď si ju prv dostal. Ty vraciaš milosť, keď splácaš dlh tomu, ktorý bol za teba na Golgote ukrižovaný.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 1, 18. 23{/r}

Slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, {*} Ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.

My ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo. {*} Ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.

PIATOK

Z_Druhého listu Solúnčanom

{r:2Sol}2, 1-17{/r}

{p}

Pánov deň

{v}1{/v}Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, {v}2{/v}nedajte sa hneď vyviesť z_rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. {v}3{/v}Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, {v}4{/v}ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v_Božom chráme a bude sa vydávať za Boha.

{v}5{/v}Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u_vás? {v}6{/v}A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v_pravom čase. {v}7{/v}Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža.

{v}8{/v}Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; {v}9{/v}toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi {v}10{/v}a s_každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k_pravde, aby mohli byť spasení. {v}11{/v}A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži {v}12{/v}a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.

{v}13{/v}My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v_posvätení Duchom a vierou v_pravdu, {v}14{/v}k_čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

{v}15{/v}A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom. {v}16{/v}Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, {v}17{/v}nech poteší vaše srdcia a upevní vás v_každom dobrom diele a slove.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 24, 30{/r}; {r}2 Sol 2, 8a{/r}

Na nebi sa zjaví znamenie Syna človeka {*} A uvidia Syna človeka prichádzať s_mocou a veľkou slávou.

Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst. {*} A uvidia Syna človeka prichádzať s_mocou a veľkou slávou.

Z_Homílií duchovného autora zo štvrtého storočia

(Hom. 18, 7-11: PG 34, 639-642)

{p}

Aby vás naplnila Kristova plnosť celá

Tých, čo boli uznaní za hodných stať sa Božími deťmi a narodiť sa zhora z_Ducha Svätého a majú v_sebe Krista, ktorý ich osvecuje a obnovuje, usmerňuje Duch rôznymi a odlišnými spôsobmi a s_duchovným pokojom v_srdci ich neviditeľne vedie milosť.

Niekedy sú smutní a nariekajú pre ľudské pokolenie. Modlia sa za celé ľudské pokolenie a ponárajú sa do sĺz a smútku, zapálení duchovnou láskou k_ľudskému pokoleniu.

Inokedy ich Duch podnieti zasa k_takému jasotu a láske, že keby to bolo možné, zavreli by do svojho srdca všetkých ľudí, bez ohľadu na to, či sú dobrí alebo zlí.

Niekedy sa v_duchovnej pokore znižujú pod všetkých ľudí a sú presvedčení, že sú najzvrhlejší a najbiednejší zo všetkých.

Inokedy ich Duch udržuje v_nevýslovnej radosti.

Občas sa podobajú hrdinovi, ktorý si obliekol úplnú kráľovskú výzbroj a ide do boja, udatne sa bije s_nepriateľmi a poráža ich. Takto aj duchovný človek berie nebeské zbrane Ducha, vrhá sa na nepriateľov, bije ich a zráža si ich pod nohy.

Inokedy duša odpočíva v_hlbokom tichu, pohode a pokoji a tak zotrváva iba v_duchovnej rozkoši, v_nevýslovnom osviežení a dokonalej blaženosti.

Niekedy ich milosť v_akejsi rozumnosti, v_nevýslovnej múdrosti a v_nevyspytateľnom poznaní Ducha poúča o_tom, čo nevedia vypovedať ani jazykom, ani ústami.

Inokedy sú ako ktorýkoľvek iný človek.

Takto rozmanito v_nich pôsobí milosť, mnohotvárne vedie dušu, obnovuje ju podľa Božej vôle a všelijako ju cvičí, aby ju postavila pred nebeského Otca neporušenú, bezúhonnú a čistú.

Preto prosme aj my Boha a prosme s_láskou a veľkou nádejou, aby nám dal nebeskú milosť, dar Ducha, aby aj nás riadil sám Duch, aby nás viedol k_Božej vôli celej a občerstvoval nás mnohorakými formami odpočinku, aby sme vďaka tomuto riadeniu a cvičeniu, milosti a duchovnému pokroku boli hodni dosiahnuť Kristovu dokonalú plnosť, ako hovorí Apoštol: „Aby vás naplnila“ Kristova „plnosť celá.“{n}{r}Ef 3,19{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Jn 2, 20. 27{/r}; {r}Joel 2, 23ab{/r}

Máte pomazanie od Svätého. A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás {*} A nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale jeho pomazanie vás poúča o_všetkom.

Jasajte a tešte sa v_Pánovi, svojom Bohu, lebo vám dal spásonosný dážď. {*} A nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale jeho pomazanie vás poúča o_všetkom.

SOBOTA

Z_Druhého listu Solúnčanom

{r:2Sol}3, 1-18{/r}

{p}

Napomenutia a rady

{v}1{/v}Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak ako u_vás {v}2{/v}a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí; lebo nie všetci veria. {v}3{/v}Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.

{v}4{/v}Dôverujeme vám v_Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme. {v}5{/v}Nech Pán vedie vaše srdcia k_Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.

{v}6{/v}Bratia, prikazujeme vám v_mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás. {v}7{/v}Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, {v}8{/v}ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v_noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z_vás neboli na ťarchu. {v}9{/v}Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. {v}10{/v}Veď aj keď sme boli u_vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. {v}11{/v}Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. {v}12{/v}Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v_Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. {v}13{/v}Ale vy, bratia, neochabujte v_konaní dobra. {v}14{/v}Ak niekto neposlúchne naše slovo v_liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s_ním, nech sa zahanbí. {v}15{/v}No za nepriateľa ho nepovažujte, ale napomínajte ho ako brata.

{v}16{/v}Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v_každom ohľade. Pán nech je s_vami všetkými.

{v}17{/v}Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v_každom liste; takto píšem. {v}18{/v}Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s_vami všetkými.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Sol 2, 13b{/r}; porov. {r}Ef 1, 13a{/r}

Keď ste prijali Božie slovo, {*} Neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako Božie slovo.

Počuli ste slovo pravdy, evanjelium o_svojej spáse. {*} Neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako Božie slovo.

Z_pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes Druhého vatikánskeho koncilu o_Cirkvi v_dnešnom svete

(Č. {r:GS}35-36{/r})

{p}

Ľudská činnosť

Ľudská činnosť, ako z_človeka vychádza, tak aj k_človeku smeruje. Lebo keď človek pracuje, nepremieňa iba veci a spoločnosť, ale zdokonaľuje aj seba samého. Veľa sa učí, rozvíja svoje schopnosti, vychádza zo seba a prekonáva sa. Takýto rast, správne chápaný, je cennejší ako vonkajšie bohatstvo, ktoré možno nahromadiť. Človek má väčšiu cenu pre to, čím je, ako pre to, čo má.{fnr}1{/fnr}

Podobne všetko, čo ľudia podnikajú na dosiahnutie väčšej spravodlivosti, širšieho bratstva a ľudskejšieho usporiadania spoločenských vzťahov, má väčšiu hodnotu ako technický pokrok. Veď tento pokrok môže vytvoriť iba akýsi hmotný podklad pre povznesenie človeka, ale sám zo seba ho nijako neuskutoční.

Pravidlom ľudskej činnosti teda je, že má byť podľa Božieho rozhodnutia a vôle v_súlade s_pravým dobrom ľudského pokolenia a umožňovať človekovi jednotlivo i_v_spoločnosti rozvinúť a splniť svoje celkové povolanie.

Ako sa zdá, mnohí naši súčasníci sa obávajú, že by tesnejšie spojenie ľudskej činnosti s_náboženstvom mohlo ohroziť autonómiu ľudí, spoločenstiev a vied. Ak pod autonómiou pozemských skutočností rozumieme to, že stvorené veci i_ľudské spoločenstvá majú vlastné zákony a hodnoty, ktoré má človek postupne poznávať, uplatňovať a usporadúvať, potom sa jej možno celkom oprávnene domáhať, a nielenže sa jej dožadujú ľudia nášho veku, ale zhoduje sa aj s_vôľou Stvoriteľa. Lebo zo samej povahy stvorenia majú všetky veci svoju vlastnú stálosť, pravdivosť, hodnotu, vlastné zákony a poriadok. Toto musí človek rešpektovať tak, že prizná jednotlivým vedným a technickým odborom vlastné metódy.

Preto nech sa nám dovolí vysloviť poľutovanie nad niektorými vnútornými postojmi, ktoré niekedy nechýbali ani medzi samými kresťanmi a z_nedostatočného pochopenia oprávnenej autonómie vedy vyvolávali spory a nedorozumenia, a tým priviedli mnohých k_názoru, že viera a veda si protirečia.

No ak sa slovami „autonómia časných skutočností“ rozumie, že stvorené veci sú nezávislé od Boha, a že ich človek môže používať bez ohľadu na Stvoriteľa, potom musí každý, kto uznáva Boha, cítiť, aké sú takéto názory pomýlené. Veď stvorenie sa bez Stvoriteľa stráca.

{fn:1}Porov. Pavol VI., prejav k_diplomatickému zboru, 7._januára 1965: AAS 57 [1965], 232.{/fn}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Dt 2, 7; 8, 5b{/r}

Požehnal každú prácu tvojich rúk; vedel o_tvojej ceste, ako si prešiel cez veľkú púšť, {*} A Pán, tvoj Boh, býval s_tebou a nechýbalo ti nič.

Ako človek vychováva svojho syna, tak on vychovával teba. {*} A Pán, tvoj Boh, býval s_tebou a nechýbalo ti nič.