OBDOBIE CEZ ROK

10. TÝŽDEŇ

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

NEDEĽA

Z_Knihy Sirachovho syna

{r:Sir}46, 1-12{/r}

{p}

Chvála na Jozua a Kaleba

{v}1{/v}Nunov syn Jozue, hrdina v_boji,

Mojžišov nástupca v_prorockom úrade,

bol podľa svojho mena

{v}2{/v}najväčším záchrancom Božích vyvolených;

potrestal vzbúrených nepriateľov,

aby Izrael urobil dedičom.

{v}3{/v}Akú slávu získal, keď zdvihol svoje ruky

a zamával mečom proti mestu!

{v}4{/v}Kto sa mu postavil na odpor?

Veď on viedol Pánove boje.

{v}5{/v}Či nezastalo na jeho pokyn slnko

a nebol jeden deň ako dva?

{v}6{/v}Vzýval mocného Najvyššieho,

keď bojoval proti nepriateľom zovšadiaľ;

i_vypočul ho veľký Pán

v_kameňoch krupobitia veľmi veľkej sily.

{v}7{/v}Zaútočil na nepriateľský národ

a zničil protivníkov na svahu,

{v}8{/v}aby národy poznali silu jeho zbraní

a že vedú vojnu proti Bohu:

veď išiel za chrbtom Mocného.

{v}9{/v}Už za Mojžišových dní dokázal svoju útrpnosť

on i_Jefonov syn Kaleb,

keď sa postavili proti zhromaždeniu,

aby odvrátili národ od hriechu

a umlčali zlostné šomranie.

{v}10{/v}Preto boli oni dvaja zachránení

z_počtu šesťstotisíc peších mužov,

aby ich voviedli do dedičstva,

do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom.

{v}11{/v}A Pán dal iba Kalebovi udatnosť,

ktorá mu zostala až do staroby,

aby vystúpil na najvyššie miesto krajiny;

a jeho potomstvo dostalo dedičstvo,

{v}12{/v}aby všetci synovia Izraela videli,

že je dobre poslúchať Pána.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sir 46, 6. 4a. 5a{/r}

Vzýval mocného Najvyššieho, keď bojoval proti nepriateľom zovšadiaľ; {*} I_vypočul ho veľký Pán v_kameňoch krupobitia veľmi veľkej sily.

Kto sa mu postavil na odpor? Či nezastalo na jeho pokyn slnko? {*} I_vypočul ho veľký Pán v_kameňoch krupobitia veľmi veľkej sily.

Začiatok Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Rimanom

(Inscriptio, 1, 1 – 2, 2: Funk 1, 213-215)

{p}

Nechcem sa páčiť ľuďom, ale Bohu

Ignác, nazývaný aj Teoforus, Cirkvi, ktorá dosiahla milosrdenstvo vo veľkodušnosti najvyššieho Otca a jeho jediného Syna Ježiša Krista. Cirkvi, milovanej a osvietenej vôľou toho, ktorý chce, aby bolo všetko, čo je, podľa lásky Ježiša Krista, nášho Boha. Cirkvi, ktorá predsedá na území Rimanov, hodna Boha, hodna cti, hodna, aby ju nazývali blahoslavenou, hodna chvály, hodna toho, aby sa splnilo jej prianie. Cirkvi, ktorá je dôstojne čistá, predsedá celému spoločenstvu lásky, má Kristov zákon a vyznačuje sa Otcovým menom, ktorú aj pozdravujem v_mene Otcovho Syna Ježiša Krista. Tým, čo sú telom i_duchom zjednotení s_každým jeho prikázaním, neodvolateľne naplnení Božou milosťou a očistení od akejkoľvek pretvárky, želám hojnú a nezakalenú spásu v_Ježišovi Kristovi, našom Bohu.

Vo svojich modlitbách som si vyprosil u_Pána, že uvidím vaše tváre hodny Boha, a vytrvalo som prosil, aby sa mi to splnilo. Teraz som v_putách pre Ježiša Krista a dúfam, že vás budem môcť pozdraviť, ak ma Božia vôľa uzná za hodného prísť do cieľa. Všetko sa dobre začalo, už len dosiahnuť milosť, aby mi nič neprekazilo prijať môj životný údel. Bojím sa však vašej lásky, aby mi nepoškodila. Vám je ľahko urobiť, čo chcete, ale mne ťažko dostať sa k_Bohu, ak mi to vy nedovolíte.

Nechcem, aby ste sa páčili ľuďom, ale aby ste sa páčili Bohu, ako sa aj páčite. Ja už nikdy nebudem mať taký príhodný čas dostať sa k_Bohu. Ani vy sa nebudete môcť podpísať pod lepšie dielo, ak budete mlčať. Ak budete o_mne mlčať, stanem sa Božím slovom. Ale ak vám bude záležať na mojom tele, opäť budem iba hlasom. Nechcite pre mňa urobiť viac, ako to, aby som sa obetoval Bohu, kým je ešte pripravený oltár, aby ste roznietení láskou spievali spoločne Otcovi v_Kristovi Ježišovi, že Boh vo svojej milosti povolal biskupa Sýrie z_východu na západ. Dobre je zapadnúť zo sveta k_Bohu, aby som v_ňom vyšiel.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 1, 21{/r}; {r}Gal 6, 14{/r}

Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. {*} Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista.

Cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. {*} Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista.

PONDELOK

Začiatok Knihy Jozue

{r:Joz}1, 1-18{/r}

{p}

Bohom povolaný Jozue nabáda ľud k_jednote

{v}1{/v}Po smrti Mojžiša, Pánovho služobníka, povedal Pán Nunovmu synovi, Mojžišovmu služobníkovi, Jozuovi: {v}2{/v}„Môj služobník Mojžiš zomrel. Preto teraz vstaň a prejdi cez tento Jordán, ty a všetok tento ľud, do krajiny, ktorú ja dám synom Izraela. {v}3{/v}Dal som vám každé miesto, na ktoré vstúpi šľapa vašej nohy, ako som povedal Mojžišovi. {v}4{/v}Od púšte a tohto Libanonu až po veľkú rieku Eufrat, celá krajina Hetejčanov až po Veľké more na západe slnka bude vaším územím. {v}5{/v}Nik sa ti nebude môcť postaviť na odpor po všetky dni tvojho života. Ako som bol s_Mojžišom, budem aj s_tebou; nenechám ťa, ani ťa neopustím.

{v}6{/v}Buď statočný a udatný! Ty rozdelíš tomuto ľudu lósom krajinu, o_ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám. {v}7{/v}Len buď statočný a veľmi udatný, aby si zachovával a konal všetko podľa zákona, ktorý ti dal môj služobník Mojžiš. Neodkloníš sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si mal úspech vo všetkom, do čoho vykročíš. {v}8{/v}Nech sa nevzdiali tento zvitok Zákona od tvojich úst, ale budeš o_ňom rozjímať vo dne i_v_noci, aby si zachovával a konal všetko, čo je v_ňom napísané: vtedy si budeš výborne počínať na svojej ceste a budeš mať úspech. {v}9{/v}Neprikázal som ti: Buď statočný a udatný, neboj sa a nestrachuj sa, lebo s_tebou je Pán, tvoj Boh, vo všetkom, do čoho vykročíš?“

{v}10{/v}Jozue nariadil náčelníkom ľudu: „Prejdite cez tábor a prikážte ľudu: {v}11{/v}Nachystajte si potravy, lebo o_tri dni prejdete cez tento Jordán a vojdete do krajiny, ktorú vám dá Pán, váš Boh, aby ste ju zaujali.“

{v}12{/v}A Rubenovcom, Gadovcom a polovici Manassesovho kmeňa povedal: {v}13{/v}„Spomeňte si, čo vám prikázal Mojžiš, Pánov služobník, keď povedal: ‚Pán, váš Boh, vám daroval pokoj a túto krajinu.‘ {v}14{/v}Vaše manželky, deti a dobytok zostanú v_krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jordánom. Vy však, všetci mocní muži, prejdete ozbrojení pred svojimi bratmi a budete im pomáhať, {v}15{/v}kým Pán nedaruje aj vašim bratom pokoj, ako daroval vám, aby aj oni zaujali krajinu, ktorú im dá Pán, váš Boh. A tak sa vrátite do svojej vlastnej krajiny, ktorú vám dal Mojžiš, Pánov služobník, za Jordánom, na východe slnka, a budete v_nej bývať.“

{v}16{/v}Oni odpovedali Jozuovi: „Urobíme všetko, čo si nám prikázal, a pôjdeme všade, kam nás pošleš. {v}17{/v}Ako sme vo všetkom poslúchali Mojžiša, tak budeme poslúchať aj teba. Len nech je s_tebou Pán, tvoj Boh, ako bol s_Mojžišom. {v}18{/v}Kto by však odporoval tvojim slovám a neposlúchol by všetko, čo mu prikážeš, nech zomrie. Len ty buď statočný a vzmuž sa.“

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Joz 1, 5b. 6. 9{/r}; porov. {r}Dt 31, 20a{/r}

Ako som bol s_Mojžišom, budem aj s_tebou, hovorí Pán. {*} Buď statočný a udatný; vovedieš môj ľud do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom.

Nestrachuj sa, lebo som s_tebou vo všetkom, do čoho vykročíš; nenechám ťa, ani ťa neopustím. {*} Buď statočný a udatný; vovedieš môj ľud do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom.

Z_Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Rimanom

(3, 1 – 5, 3: Funk 1, 215-219)

{p}

Aby som sa nielen menoval kresťanom, ale aj bol

Nikdy ste nikoho neočarili; iných ste učili. A chcem, aby bolo pevné, čo učíte a prikazujete. Len mi vyprosujte vnútornú i_vonkajšiu silu, aby som nielen hovoril, ale aj chcel; aby som sa nielen menoval kresťanom, ale aj bol. Veď ak ním budem, budem sa môcť aj volať kresťanom a naozaj ním môžem byť vtedy, keď už budem pre svet neviditeľný. Nič viditeľné nie je dobré. Najlepšie to dokazuje sám náš Boh, Ježiš Kristus, ktorý je opäť u_Otca. Kresťanstvo nie je dielom presviedčania, ale sily, keď ho svet nenávidí.

Píšem všetkým cirkvám a všetkých uisťujem, že rád zomriem za Boha, ak mi to vy neprekazíte. Prosím vás, nepreukazujte mi nevhodnú láskavosť. Nechajte, aby som bol pokrmom divej zveri, pomocou ktorej možno dosiahnuť Boha. Som Božou pšenicou, nech ma teda rozomelú zuby divej zveri, aby som sa stal čistým Kristovým chlebom.

Radšej lákajte divú zver, aby sa mi stala hrobom a nenechala z_môjho tela nič, aby som, až zomriem, nebol nikomu na ťarchu. Pravým Kristovým učeníkom budem vtedy, keď svet nebude vidieť ani moje telo. Modlite sa za mňa ku Kristovi, aby som sa pomocou týchto nástrojov stal obetným darom pre Boha. Neprikazujem vám ako Peter a Pavol. Oni sú apoštoli, ja odsúdenec. Oni slobodní, ja až doteraz otrok. Ale ak budem trpieť, stanem sa prepustencom Ježiša Krista a v_ňom vstanem ako slobodný. Teraz v_okovách sa učím netúžiť po ničom.

Od Sýrie až po Rím, na zemi i_na mori, v_noci i_vo dne bojujem so zverou, pripútaný k_desiatim leopardom, ako sa nazýva vojenský oddiel. Čím viac sa im robí dobre, tým sú horší. No ich príkoria ma zošľachťujú, „ale to ma neospravedlňuje“{n}porov. {r}1Kor 4,4{/r}{/n}. Kiež by som sa mohol tešiť zo zveri pripravenej na mňa a prajem si, aby sa ma rýchlo zmocnila. Budem ju lákať, aby ma rýchlo zožrala, a nie ako niektorých, že sa ich zo strachu nedotkla. Ak by sa vzpierala a nechcela ma, donútim ju nasilu. Prepáčte mi, ale ja viem, čo mi osoží. Teraz začínam byť učeníkom. Nijaká vec ani viditeľná, ani neviditeľná očami nezamestnáva môjho ducha tak, že by som sa nemohol dostať k_Ježišovi Kristovi. Nech na mňa príde oheň, kríž, svorky divej zveri. Nech ma driapu, trhajú, lámu kosti, odsekujú údy, drvia celé telo, nech ma kruto mučí diabol, len nech dosiahnem Ježiša Krista.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Gal 2, 19. 20{/r}

Zomrel som zákonu, aby som žil Bohu. Ale život, ktorý teraz žijem v_tele, žijem vo viere v_Božieho Syna, {*} Ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

S_Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. {*} Ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

UTOROK

Z_Knihy Jozue

{r:Joz}2, 1-24{/r}

{p}

Pre vieru neviestka Rachab v_pokoji prijala vyzvedačov

V_tých dňoch {v}1{/v}Nunov syn Jozue poslal tajne zo Settim dvoch mužov vyzvedačov a povedal im: „Choďte, obhliadnite krajinu a mesto Jericho.“ Oni sa vydali na cestu a vošli do domu istej neviestky menom Rachaby a prenocovali tam. {v}2{/v}Ale kráľovi Jericha hlásili: „V_noci sem vošli muži zo synov Izraela na výzvedy po krajine.“ {v}3{/v}Nato kráľ Jericha poslal Rachabe rozkaz: „Vyveď mužov, čo prišli k_tebe a vošli do tvojho domu. Sú to vyzvedači a prišli poprezerať celú krajinu.“ {v}4{/v}Žena mužov vzala, skryla ich a povedala: „Priznávam, že prišli ku mne, ale nevedela som, odkiaľ sú. {v}5{/v}Keď sa po zotmení zatvárala brána, vyšli aj oni. Kam odišli, neviem. Rýchlo bežte za nimi a dochytíte ich.“ {v}6{/v}Ona potom mužov vyviedla na strechu svojho domu a pozakrývala ich ľanom, ktorý tam bol. {v}7{/v}Ale tí, čo boli vyslaní, bežali za nimi po ceste, čo vedie k_brodu cez Jordán. Keď vyšli, bránu hneď zatvorili.

{v}8{/v}Ukrytí muži ešte ani nezaspali, keď žena vyšla k_nim {v}9{/v}a povedala: „Viem, že vám Pán dal túto krajinu; zmocnila sa nás hrôza pred vami a všetci obyvatelia krajiny stratili pred vami odvahu. {v}10{/v}Lebo sme počuli, že Pán vysušil vody Červeného mora pri vašom príchode, keď ste vyšli z_Egypta, aj čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sehonovi a Ogovi, ktorých ste zabili. {v}11{/v}Keď sme to počuli, zachvátil nás strach a ochablo nám srdce a pri vašom príchode neostalo v_nás ducha. Veď Pán, váš Boh, je jediný Boh hore na nebi i_dolu na zemi. {v}12{/v}Teraz mi však prisahajte na Pána, že ako som ja vám preukázala milosrdenstvo, tak aj vy preukážete domu môjho otca a dáte mi spoľahlivé znamenie, {v}13{/v}že ušetríte môjho otca i_matku, mojich bratov a sestry i_všetko, čo im patrí, a zachránite náš život od smrti.“ {v}14{/v}Oni jej odpovedali: „Ručíme za vás svojím životom, ak nás nezradíš. A keď nám Pán dá krajinu, preukážeme ti milosrdenstvo a vernosť.“ {v}15{/v}A spustila ich po povraze z_okna, lebo jej dom sa opieral o_hradby a v_hradbách bývala. {v}16{/v}Povedala im však: „Choďte do hôr, aby ste sa nestretli s_prenasledovateľmi, a tam sa tri dni skrývajte, kým sa nevrátia. Potom pôjdete svojou cestou.“

{v}17{/v}Oni jej povedali: „Budeme oslobodení od tejto prísahy, ktorou si nás zaviazala, {v}18{/v}ak nebude pri našom vstupe do krajiny tento šarlátový povraz znamením. Priviažeš ho na okne, cez ktoré si nás spustila dolu, a svojho otca, matku a bratov i_všetko svoje príbuzenstvo zhromaždíš do svojho domu. {v}19{/v}Kto vyjde z_dverí tvojho domu, jeho krv bude na jeho hlave a my budeme bez viny. Krv všetkých, čo budú s_tebou v_dome, padne na našu hlavu, keby sa ich niekto dotkol. {v}20{/v}Ale ak prezradíš túto našu dohodu, budeme oslobodení od tejto prísahy, ktorou si nás zaviazala.“ {v}21{/v}Ona odpovedala: „Nech sa stane, ako ste povedali.“ Tu ich prepustila a keď odišli, priviazala šarlátový povraz na okno.

{v}22{/v}Oni vykročili a prišli do hôr, kde zostali tri dni, kým sa tí, čo ich prenasledovali, nevrátili; lebo ich hľadali po všetkých cestách, ale nenašli. {v}23{/v}Potom sa obaja muži vrátili; zostúpili z_hôr, prešli cez Jordán, prišli k_Nunovmu synovi Jozuovi a vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. {v}24{/v}Hovorili: „Pán dal celú krajinu do našich rúk a všetci jej obyvatelia prepadli strachu pred nami.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jak 2, 24. 26{/r}; {r}Hebr 11, 31{/r}

Človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z_viery. A nebola ospravedlnená zo skutkov aj Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? {*} Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

Pre vieru nezahynula neviestka Rachab s_neveriacimi, lebo v_pokoji prijala vyzvedačov. {*} Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

Z_Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Rimanom

(6, 1 – 9, 3: Funk 1, 219-223)

{p}

Moja láska je ukrižovaná

Nič mi nepomôžu svetské radosti ani kráľovstvá tohto sveta. Pre mňa je výhodnejšie zomrieť v_Kristovi Ježišovi, ako vládnuť nad končinami zeme. Hľadám toho, ktorý za nás zomrel; chcem toho, ktorý pre nás vstal z_mŕtvych. Už sa blíži chvíľa môjho narodenia. Odpusťte mi, bratia! Nezabráňte mi žiť, nechcite, aby som zomrel. Túžim byť Boží, nevydávajte ma svetu, ani ma nezvádzajte hmotou. Nechajte ma vnímať čisté svetlo. Keď sa ta dostanem, budem človekom. Dovoľte mi nasledovať utrpenie môjho Boha. Kto má jeho v_sebe, pochopí, čo chcem, a zľutuje sa nado mnou, lebo vie, čo ma zviera.

Knieža tohto sveta ma chce uchvátiť a zničiť moju túžbu po Bohu. Nech mu teda nepomáha nik z_vás, čo ste tu. Radšej pomáhajte mne, čiže Bohu. Nehovorte o_Ježišovi Kristovi, kým dychtíte po svete. Nech vo vás neprebýva závisť. Neverili by ste mi, keby som vás o_to prosil osobne, tým viac verte tomu, čo vám píšem. Veď vám píšem živý, hoci túžim zomrieť. Moja láska je ukrižovaná, už vo mne nehorí oheň lásky k_hmote. Je vo mne živá voda, ktorá mi vnútri hovorí: „Poď k_Otcovi.“ Nemám záľubu v_porušiteľnom pokrme ani v_radostiach tohto sveta. Túžim po Božom chlebe; je ním telo Ježiša Krista, ktorý pochádza z_Dávidovho rodu, a za nápoj chcem krv toho, ktorý je neporušiteľnou láskou.

Už nechcem žiť, ako žijú ľudia. A splní sa mi to, ak budete vy chcieť. Prosím, aby ste chceli, aby ste aj vy našli priazeň. Niekoľkými riadkami vás prosím: verte mi. Ježiš Kristus vám ukáže, že hovorím pravdu. On má pravdivé ústa, ktorými naozaj hovoril Otec. Proste za mňa, aby som to dosiahol. Nepísal som vám podľa tela, ale podľa Božieho zmýšľania. Ak budem trpieť, bude to znamenať, že ste mi chceli dobre. Ak budem odmietnutý, bude to znamenie, že ste ma nenávideli.

Pamätajte vo svojich modlitbách na cirkev v_Sýrii, ktorej pastierom je namiesto mňa Boh. Namiesto biskupa ju vedie sám Ježiš Kristus a vaša láska. Ale ja sa hanbím priznať, že patrím do ich počtu, lebo nie som hoden, veď ja som posledný z_nich a nedochôdča{n}porov. {r}1Kor 15,8{/r}{/n}. No dosiahol som milosrdenstvo, že budem niekým, ak dosiahnem Boha. Pozdravuje vás môj duch a láska cirkví, ktoré ma prijali v_mene Ježiša Krista, a nie ako pocestného. Lebo cirkvi, ktoré so mnou nič nespájalo na mojej ceste podľa tela, predbiehali sa za mnou z_mesta do mesta.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Kol 1, 24. 29{/r}

Radujem sa v_utrpeniach {*} A na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

Namáham sa a borím, Kristovou mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. {*} A na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

STREDA

Z_Knihy Jozue

{r:Joz}3, 1-17; 4, 14-19; 5, 10-12{/r}

{p}

Ľud prechádza cez Jordán a slávi Veľkú noc

V_tých dňoch {v}3,1{/v}Jozue za noci vstal a pohol táborom. On a všetci synovia Izraela vyšli zo Settim a prišli k_Jordánu, kde zostali, až kým neprešli. {v}2{/v}Po troch dňoch prešli náčelníci stredom tábora {v}3{/v}a prikázali ľudu: „Keď uvidíte archu zmluvy Pána, svojho Boha, a kňazov z_levitského kmeňa, ako ju nesú, vstaňte aj vy a nasledujte ju {v}4{/v}– no nech je medzi vami a archou odstup asi dvetisíc lakťov, a chráňte sa k_nej priblížiť_–, aby ste vedeli, ktorou cestou máte vykročiť, lebo ešte ste po nej nekráčali.“ {v}5{/v}A Jozue povedal ľudu: Posväťte sa, lebo zajtra bude Pán medzi vami robiť obdivuhodné veci.“ {v}6{/v}A kňazom povedal: „Vezmite archu zmluvy a choďte pred ľudom.“ Oni ju vzali a kráčali pred nimi.

{v}7{/v}Tu Pán povedal Jozuovi: „Dnes ťa začnem vyvyšovať pred celým Izraelom, aby vedeli, že ako som bol s_Mojžišom, tak budem aj s_tebou. {v}8{/v}Rozkáž kňazom, ktorí nosia archu zmluvy: Až prídete na breh Jordánu, ostaňte stáť.“ {v}9{/v}A Jozue povedal synom Izraela: „Pristúpte sem a počujte slová Pána, svojho Boha.“ {v}10{/v}A pokračoval: „Podľa tohto poznáte, že je uprostred vás živý Boh, ktorý pred vami vyženie Kanaánčanov a Hetejčanov, Hevejčanov a Ferezejčanov aj Gergezejčanov, Amorejčanov a Jebuzejčanov: {v}11{/v}Archa zmluvy Pána celej zeme pôjde pred vami cez Jordán. {v}12{/v}Pripravte dvanásť mužov z_Izraelových kmeňov, z_každého kmeňa po jednom. {v}13{/v}Len čo sa kňazi, ktorí ponesú archu Pána, Boha celej zeme, dotknú nohami vôd Jordánu, vody, čo budú niže nich, odtečú, a tie, čo pritekajú zhora, ostanú stáť ako hrádza.“

{v}14{/v}Ľud teda vyšiel zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán. Kňazi, čo niesli archu zmluvy, kráčali pred ním. {v}15{/v}Keď došli k_Jordánu a ich nohy sa dotkli vody – a koryto Jordánu bývalo cez celú žatvu plné až po okraj_–, {v}16{/v}vody, ktoré pritekajú zhora, sa zastavili na jednom mieste ako priehrada veľmi ďaleko pri meste, ktoré sa volá Adam a leží pri Sartane. Tie, čo boli poniže, odtiekli k_moru Araba čiže k_Slanému moru, až úplne zmizli. Ľud prechádzal oproti Jerichu {v}17{/v}a kňazi, ktorí niesli archu zmluvy, pevne stáli na suchej zemi uprostred Jordánu, kým neprešiel celý Izrael po suchom riečisku na druhý breh Jordánu.

{v}4,14{/v}V_ten deň Pán oslávil Jozua pred celým Izraelom, aby sa ho báli, ako sa báli Mojžiša, po všetky dni jeho života. {v}15{/v}Povedal mu: {v}16{/v}„Rozkáž kňazom, čo nesú archu svedectva, aby vyšli z_Jordánu.“ {v}17{/v}A on im rozkázal: „Vyjdite z_Jordánu.“ {v}18{/v}A keď vyšli tí, čo niesli archu Pánovej zmluvy, a začali kráčať po suchej zemi, vrátili sa vody do svojho riečiska a pretekali ako predtým ponad všetky jeho brehy.

{v}19{/v}Ľud vyšiel z_Jordánu v_desiaty deň prvého mesiaca a utáborili sa v_Galgale, na východnej hranici Jericha.

{v}5,10{/v}Synovia Izraela sa utáborili v_Galgale a štrnásteho dňa mesiaca navečer slávili na jerišských stepiach Veľkú noc. {v}11{/v}Od nasledujúceho dňa jedli z_úrody zeme nekvasený chlieb a pražené zrno; práve v_ten istý deň. {v}12{/v}Na druhý deň, ako jedli z_úrody zeme, prestala manna a synovia Izraela už tento pokrm nepožívali, ale toho roku jedli z_úrody kanaánskej krajiny.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Joz 4, 22. 25{/r}; {r}Ž 114, 5{/r}

Izrael prešiel cez Jordán, lebo Boh vysušil jeho vody, ako predtým urobil s_Červeným morom. {*} Aby všetky národy zeme spoznali, aká mocná je Pánova ruka.

Čo ti je, more, že utekáš, a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš? {*} Aby všetky národy zeme spoznali, aká mocná je Pánova ruka.

Z_Homílií kňaza Origena na Knihu Jozue

(Hom. 4, 1: PG 12, 842-843)

{p}

Prechod cez Jordán

Archa zmluvy viedla Boží ľud cez Jordán. Kňazi a leviti zastanú a vody, akoby vzdávali poctu Božím služobníkom, zastavujú svoj tok, kopia sa na hromady a uvoľňujú bezpečnú cestu Božiemu ľudu. A nečuduj sa, kresťan, že sa ti pripomína, čo sa dialo okolo prvého ľudu. Tebe, čo si prešiel cez vody Jordánu vo sviatosti krstu, Božie slovo sľubuje oveľa väčšie a vznešenejšie veci; ponúka ti cestu a prechod priam vo vzduchu.

Len počuj, čo hovorí Pavol o_spravodlivých: „Budeme v_oblakoch uchvátení do vzduchu v_ústrety Kristovi, a tak budeme navždy s_Pánom.“{n}porov. {r}1Sol 4,17{/r}{/n} Niet vôbec ničoho, čoho by sa mal spravodlivý báť, veď jemu slúži všetko stvorenie.

Konečne počuj, ako mu Boh sľubuje aj skrze proroka: „Keď pôjdeš cez oheň, plameň ťa nepopáli, lebo ja som Pán, tvoj Boh.“{n}{r}Iz 43,2-3{/r}{/n} Každé miesto teda prijíma spravodlivého a každé stvorenie mu preukazuje povinnú službu. A nemysli si, že sa to dialo iba okolo prvých a že sa s_tebou, čo o_tom teraz počúvaš, nič také nedeje. Všetko sa v_tebe spĺňa tajomným spôsobom. Veď ty, čo si len nedávno zanechal temnoty modloslužby a túžiš po poznaní Božieho zákona, iba teraz opúšťaš Egypt.

Keď si bol prijatý medzi katechumenov a začal si zachovávať cirkevné prikázania, prešiel si cez Červené more a na stanovištiach po púšti denne môžeš počúvať Boží zákon a hľadieť na Mojžišovu tvár ožiarenú Pánovou slávou. Ak prídeš k_tajomnému krstnému prameňu a za prítomnosti kňazov a diakonov budeš zasvätený do úctyhodných a vznešených tajomstiev, ktoré poznajú tí, čo dostali toto právo, vtedy aj ty skrze službu kňazov prejdeš cez Jordán a vojdeš do prisľúbenej krajiny, kde ťa po Mojžišovi prijíma Ježiš a on sa stáva tvojím vodcom na novej ceste.

Tu si spomenieš na toľké a také veľké Božie skutky, že sa pred tebou rozdelilo more a že sa zastavila voda rieky, obrátiš sa k_nim a povieš: „Čo ti je, more, že utekáš, a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš? Vrchy, prečo poskakujete ako barance a vy, pahorky, ako jahňatá?“ A Božie slovo odpovie: „Zachvela sa zem pred tvárou Pánovou, pred tvárou Boha Jakubovho, čo skalu mení na jazerá vôd a kameň na pramene vôd.“{n}{r}Ž 114,5-8{/r} [Vg.]{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Múd 17, 1a; 19, 22a{/r}; {r}Ž 77, 20a{/r}

Veľké a nevýslovné sú tvoje súdy, Pane; {*} Svoj ľud si urobil veľkým a vyznačil si ho.

Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky. {*} Svoj ľud si urobil veľkým a vyznačil si ho.

ŠTVRTOK

Z_Knihy Jozue

{r:Joz}5, 13 – 6, 21{/r}

{p}

Spustošenie najsilnejšieho nepriateľského mesta

V_tých dňoch: {v}5,13{/v}Keď bol Jozue na poli mesta Jericha, zdvihol oči a videl, že oproti nemu stojí akýsi muž a drží vytasený meč. Podišiel k_nemu a povedal: „Patríš k_nám alebo k_nepriateľom?“ {v}14{/v}On odvetil: „Nie. Som vodcom Pánovho vojska a teraz som prišiel.“ {v}15{/v}Jozue padol tvárou na zem, poklonil sa mu a povedal: „Čo odkazuje môj Pán svojmu služobníkovi?“ {v}16{/v}A vodca Pánovho vojska povedal Jozuovi: „Zobuj si z_nôh sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté.“ A Jozue urobil, ako mu rozkázal.

{v}6,1{/v}Ale Jericho bolo opevnené a zatvorené pred synmi Izraela a nik sa neodvážil ani vyjsť, ani vojsť.

{v}2{/v}Tu Pán povedal Jozuovi: „Pozri, dal som ti do ruky Jericho aj jeho kráľa a všetkých udatných mužov. {v}3{/v}Všetci bojovníci nech obídu raz za deň mesto a nech to robia šesť dní. {v}4{/v}Sedem kňazov bude niesť sedem poľníc z_baraních rohov pred archou zmluvy. V_siedmy deň obídete mesto sedem ráz a kňazi zatrúbia na poľniciach. {v}5{/v}A keď zaznie dlhší zvuk trúby a rozozvučí sa vám v_ušiach, všetok ľud zvolá mohutným hlasom a mestské hradby sa od základov zrútia a každý vnikne na mieste, oproti ktorému stojí.“

{v}6{/v}Nunov syn Jozue zvolal teda kňazov a povedal im: „Vezmite archu zmluvy a siedmi iní kňazi nech vezmú sedem poľníc a nech kráčajú pred Pánovou archou.“ {v}7{/v}A ľudu povedal: „Choďte a obíďte mesto a ozbrojení muži nech idú pred Pánovou archou.“

{v}8{/v}Keď Jozue ukončil reč, sedem kňazov trúbilo na sedem poľníc pred Pánovou archou zmluvy. {v}9{/v}Ozbrojené vojsko išlo pred trúbiacimi kňazmi, ostatný ľud šiel za archou a všetko sa ozývalo zvukom poľníc. {v}10{/v}Jozue prikázal ľudu: „Nekričte, nech nepočuť váš hlas, nech ani slovo nevyjde z_vašich úst, kým nepríde deň, keď vám poviem: Kričte a volajte!“ {v}11{/v}Pánova archa obišla teda cez deň mesto a vrátili sa do tábora, kde prenocovali.

{v}12{/v}Jozue vstal ešte za noci, kňazi vzali Pánovu archu {v}13{/v}a siedmi z_nich sedem poľníc z_baraních rohov, išli pred Pánovou archou a trúbili a ozbrojený ľud šiel pred nimi. Ostatný ľud šiel za zvuku poľníc za archou. {v}14{/v}Na druhý deň obišli raz mesto a vrátili sa do tábora. Tak to robili šesť dní.

{v}15{/v}V_siedmy deň vstali zavčas rána a tak isto obišli mesto sedem ráz. V_ten deň iba obišli mesto sedem ráz. {v}16{/v}Keď obchádzali siedmy raz, kňazi zatrúbili na poľniciach a Jozue povedal ľudu: „Volajte! Pán vám mesto vydal. {v}17{/v}Mesto nech je prekliate. Ono i_všetko, čo je v_ňom, patrí Pánovi. Iba neviestka Rachab zostane nažive so všetkými, čo sú s_ňou v_dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme poslali. {v}18{/v}Ale vy sa chráňte zobrať si čokoľvek z_toho, čo je prekliate, aby ste sa nestali vinnými zo sprenevery a neprivolali na celý izraelský tábor kliatbu a nešťastie. {v}19{/v}Všetko zlato a striebro, čo tam bude, i_medené a železné nádoby, bude zasvätené Pánovi a uloží sa do jeho pokladnice.“

{v}20{/v}Keď teda začal všetok ľud volať, len čo zazneli trúby a do uší zástupov sa dostal mohutný krik, hradby sa zrútili. Každý vystúpil na mieste, ktoré bolo oproti nemu, a mesto zaujali. {v}21{/v}A pozabíjali všetko, čo v_ňom bolo: od muža až po ženu a od dieťaťa až po starca; aj dobytok, ovce a oslov pobili ostrím meča.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Iz 25, 1ab. 2ad{/r}; {r}Hebr 11, 30{/r}

Pane, ty si môj Boh; budem ťa velebiť, budem oslavovať tvoje meno, {*} Lebo mesto si premenil na hŕbu rozvalín a nikdy nebude obnovené.

Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali sedem dní. {*} Lebo mesto si premenil na hŕbu rozvalín a nikdy nebude obnovené.

Z_Homílií kňaza Origena na Knihu Jozue

(Hom. 6, 4: PG 12, 855-856)

{p}

Dobytie Jericha

Jericho je ohradené, treba ho dobýjať. Ale ako sa dobýja Jericho? Netasí sa proti nemu meč, nemieri sa naň baranom, ba ani šípy nemihajú, použijú sa iba kňazské poľnice a ony zboria hradby Jericha.

V_Písme často nachádzame, že Jericho sa uvádza ako obraz sveta. Lebo aj v_evanjeliu človek, o_ktorom sa hovorí, že zostupoval z_Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov{n}porov. {r}Lk 10,30-35{/r}{/n}, bol bezpochyby obrazom toho Adama, ktorý bol vykázaný z_raja do vyhnanstva tohto sveta. Ale aj slepci, čo boli v_Jerichu, a prišiel k_nim Ježiš, aby im vrátil zrak{n}porov. {r}Mt 20,29-34{/r}{/n}, boli obrazom tých, na ktorých dolieha na tomto svete slepota nevedomosti, a prišiel k_nim Boží Syn. Teda toto Jericho, čiže tento svet, má padnúť. A koniec sveta bol vo svätých knihách už dávno ohlásený.

Ako teda zanikne? Akými nástrojmi? Hovorí: „Zvukom poľníc.“{n}porov. {r}Joz 6,20{/r}{/n} Akých poľníc? Pavol ti prezradí záhadu tohto tajomstva. Počuj, čo hovorí: „Zaznie poľnica a tí, čo zomreli v_Kristovi, vstanú neporušiteľní“{n}porov. {r}1Kor 15,52{/r}{/n}, „lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z_neba.“{n}{r}1Sol 4,16{/r}{/n} A vtedy náš Pán Ježiš poľnicami porazí Jericho a pokorí ho, takže sa z_neho zachráni iba neviestka a celý jej dom. Hovorí: „Príde“ náš Pán Ježiš a príde za zvuku poľníc.

A zachráni iba tú, čo prijala jeho vyzvedačov. Tú, čo s_vierou poslušne prijala a vysoko umiestnila apoštolov. Túto neviestku pripojí a zjednotí s_domom Izraela. Ale už neopakujme, ani jej neprisudzujme starú vinu. V_minulosti bola neviestkou, no teraz je spojená s_jedným čistým mužom, Kristom, ako čistá panna. Počuj, čo o_nej hovorí Apoštol: „Rozhodol som sa, že vás odovzdám jednému mužovi Kristovi ako čistú pannu.“{n}porov. {r}2Kor 11,2{/r}{/n} Z_nej bol aj ten, čo povedal: „Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme a slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam.“{n}{r}Tít 3,3{/r}{/n}

Chceš ešte lepšie vedieť, ako neviestka už nie je neviestkou? Počúvaj ešte Pavla, ako hovorí: „A niekedy ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení v_mene Pána Ježiša Krista a v_Duchu nášho Boha.“{n}porov. {r}1Kor 6,11{/r}{/n} Aby sa zachránila a nezahynula s_Jerichom, dostala od vyzvedačov veľmi spoľahlivé znamenie spásy, šarlátový povraz. Veď táto všeobecná Cirkev sa zachráni skrze Kristovu krv, v_samom Ježišovi Kristovi, našom Pánovi: jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Iz 49, 22bc. 26cd{/r}; {r}Jn 8, 28a{/r}

Hľa, ja zdvihnem svoju ruku k_pohanom a nad národy vyvesím svoju zástavu. {*} Vtedy pozná každé telo, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, Mocný Jakubov.

Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som. {*} Vtedy pozná každé telo, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, Mocný Jakubov.

PIATOK

Z_Knihy Jozue

{r:Joz}10, 1-14; 11, 15-17{/r}

{p}

Boží ľud obsadzuje krajinu

{v}10,1{/v}Keď jeruzalemský kráľ Adonizedek počul, že Jozue zaujal Haj a zničil ho – ako urobil s_Jerichom a jeho kráľom, tak urobil aj s_Hajom a jeho kráľom – a že Gabaončania uzavreli s_Izraelom mier a zostali medzi nimi, {v}2{/v}veľmi sa báli. Veď Gabaon bol veľké mesto, ako jedno z_kráľovských miest, väčšie ako mesto Haj, a všetci jeho muži boli udatní bojovníci. {v}3{/v}Preto jeruzalemský kráľ Adonizedek odkázal hebronskému kráľovi Ohamovi, jerimotskému kráľovi Faramovi aj lachiskému kráľovi Jafiovi a eglonskému kráľovi Dabirovi: {v}4{/v}„Vystúpte ku mne a pomôžte mi dobyť Gabaon, lebo uzavrel mier s_Jozuom a so synmi Izraela.“ {v}5{/v}Zhromaždili sa teda a piati amorejskí králi, jeruzalemský, hebronský, jerimotský, lachiský a eglonský kráľ, vystúpili so svojimi vojskami, utáborili sa okolo Gabaonu a napadli ho.

{v}6{/v}Ale obyvatelia Gabaonu poslali za Jozuom, ktorý sa vtedy zdržoval v_tábore pri Galgale, a odkázali mu: „Neodtiahni pomocnú ruku od svojich služobníkov! Vystúp rýchlo, vysloboď nás a pomôž, lebo sa proti nám zišli všetci amorejskí králi, čo bývajú na horách.“ {v}7{/v}Tu Jozue vystúpil z_Galgaly a s_ním celé bojové vojsko, samí udatní muži. {v}8{/v}A Pán povedal Jozuovi: „Neboj sa ich! Lebo som ich dal do tvojich rúk. Nik z_nich sa ti nebude môcť postaviť na odpor.“ {v}9{/v}A tak Jozue celú noc vystupoval z_Galgaly, nečakane na nich zaútočil {v}10{/v}a Pán ich pred tvárou Izraela uviedol do zmätku. V_Gabaone im zasadil veľký úder a prenasledoval ich po ceste, ktorou sa vystupuje do Bethoronu, a bil ich až po Azeku a Makedu. {v}11{/v}Keď utekali pred synmi Izraela a boli na bethoronskom svahu, Pán na nich metal veľké kamene z_neba až po Azeku a oveľa viac ich zomrelo od kameňov krupobitia, ako bolo tých, čo pobili synovia Izraela mečom.

{v}12{/v}Vtedy hovoril Jozue s_Pánom, v_ten deň, keď vydal Amorejčanov do rúk synov Izraela, a pred Izraelom povedal:

„Slnko, zastav sa nad Gabaonom

a ty, mesiac, nad údolím Ajalon.“

{v}13{/v}A zastalo slnko i_mesiac,

kým sa národ nepomstil na svojich nepriateľoch.

Vari to nie je napísané v_knihe Spravodlivého? A tak zastalo slnko uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro jeden celý deň. {v}14{/v}Nikdy predtým ani potom nebolo dňa ako tento, keď Pán poslúchol hlas človeka, lebo Pán bojoval za Izrael.

{v}11,15{/v}Ako Pán prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi, tak Mojžiš prikázal Jozuovi a on všetko splnil. Nevynechal ani jedno slovo zo všetkých príkazov, ktoré dal Pán Mojžišovi.

{v}16{/v}A tak Jozue zaujal celú túto krajinu, hornatý kraj, Nageb, krajinu Gosen, Sefelu, Arabu, izraelské vrchy i_roviny, {v}17{/v}od vrchu Kalvo, ktorý vystupuje k_Seiru, až po Baalgad na libanonskej pláni pod vrchom Hermon. Všetkých ich kráľov zajal, porazil a usmrtil.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ez 34, 13. 15{/r}

Zhromaždím ovce z_krajín a privediem ich do vlasti. {*} A budem ich pásť na izraelských vrchoch, v_dolinách i_na lúčinách krajiny.

Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok. {*} A budem ich pásť na izraelských vrchoch, v_dolinách i_na lúčinách krajiny.

Z_Výkladu žalmov od svätého biskupa Ambróza

(Ps 1, 4. 7-8: CSEL 64, 4-7)

{p}

Lahodná Kniha žalmov

Hoci celé Sväté písmo dýcha Božou milosťou, zvlášť lahodná je však Kniha žalmov. Veď aj Mojžiš opisuje jednoduchou rečou skutky predkov, ale keď s_veľkým úžasom previedol ľud otcov cez Červené more a hľadel, ako sa topí faraón so svojimi vojskami, vzniesol sa jeho duch k_vyšším veciam (lebo dosiahol veci, ktoré presahovali jeho sily) a zaspieval Pánovi víťazný chválospev. Aj Mária vzala bubienok a povzbudzovala ostatné: „Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Koňa i_jazdca zmietol do mora.“{n}{r}Ex 15,1.21{/r}{/n}

Dejiny poučujú, zákon učí, proroctvo zvestuje, karhanie napráva, mravnosť presviedča. V_Knihe žalmov je výsledok tohto všetkého a akýsi spasiteľný liek pre ľudí. Každý, kto ju číta, má zvláštny prostriedok, ktorým môže liečiť rany vlastnej náruživosti. Kto chce do nej nahliadnuť, nájde tu ako vo výcvikovej škole duší a na akomsi kolbišti čností nachystané rozmanité druhy zápasov a môže si vybrať ten, ktorý uzná za najvhodnejší, aby sa čím ľahšie dostal k_víťaznému vencu{n}porov. {r}1Kor 9,24-25{/r}{/n}.

Ak sa niekto chce zamyslieť nad skutkami predkov a chce ich napodobňovať, nájde v_jednom žalme zachytené celé dejiny otcov a v_súhrnnom čítaní si môže tento poklad uložiť do pamäti. Ak niekto chce poznať silu zákona, ktorá je celá vo zväzku lásky –_„veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon“{n}{r}Rim 13,8.10{/r}{/n}_–, nech si prečíta v_žalmoch, akým veľkým nebezpečenstvám sa z_lásky vystavil sám žalmista, aby odvrátil potupu celého ľudu. A uzná, že sláva lásky sa vyrovná víťazstvu čnosti.

A čo mám povedať o_sile proroctva? Čo iní ohlasovali len nejasne, jemu, ako sa zdá, bolo prisľúbené priamo a otvorene, že sa totiž Pán Ježiš narodí z_jeho potomstva, ako mu povedal Pán: „Potomka z_tvojho rodu posadím na tvoj trón.“{n}{r}Ž 132,11{/r}{/n} V_žalmoch sa nám Ježiš takto nielen rodí, ale aj prijíma to spasiteľné telesné utrpenie, odpočíva v_hrobe, vstáva z_mŕtvych, vystupuje do neba, sedí po pravici Otca. To, čo sa neodvážil nik z_ľudí povedať, to zvestoval iba tento prorok a potom ohlásil sám Pán v_evanjeliu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 57, 8-9{/r}

Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce. {*} Budem spievať a hrať Pánovi.

Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu. {*} Budem spievať a hrať Pánovi.

SOBOTA

Z_Knihy Jozue

{r:Joz}24, 1-7. 13-28{/r}

{p}

Obnovenie zmluvy v_prisľúbenej krajine

V_tých dňoch {v}1{/v}Jozue zhromaždil všetky izraelské kmene do Sichemu a zvolal starších, kniežatá, sudcov a dozorcov. Oni predstúpili pred Boha a {v}2{/v}Jozue povedal všetkému ľudu:

„Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Kedysi vaši otcovia, ako Táre, otec Abraháma a Nachora, bývali za riekou a slúžili cudzím bohom. {v}3{/v}Vzal som teda vášho otca Abraháma z_Mezopotámie, previedol som ho po celej krajine Kanaán a rozmnožil som jeho potomstvo. {v}4{/v}Dal som mu Izáka a jemu zase som dal Jakuba a Ezaua. Ezauovi som dal do vlastníctva pohorie Seir; Jakub a jeho synovia zostúpili do Egypta. {v}5{/v}Poslal som Mojžiša a Árona a bil som Egypt znameniami, ktoré som uprostred neho urobil, a potom som vás vyviedol. {v}6{/v}Vyviedol som vašich otcov z_Egypta a prišli ste k_moru. Egypťania prenasledovali vašich otcov na vozoch a koňoch až po Červené more. {v}7{/v}Oni volali k_Pánovi a on položil temnotu medzi vás a Egypťanov a priviedol na nich more, ktoré ich prikrylo. Na vlastné oči ste videli, čo som urobil v_Egypte. Potom ste dlhý čas bývali na púšti.

{v}13{/v}A dal som vám zem, s_ktorou ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali, a bývate v_nich, vinice a olivové sady, ktoré ste nevysádzali, a jete z_nich. {v}14{/v}Teraz sa však bojte Pána a slúžte mu verne a úprimne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia v_Mezopotámii a v_Egypte, a slúžte Pánovi. {v}15{/v}Ak sa vám nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyberte, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia v_Mezopotámii, a či bohom Amorejčanov, v_ktorých krajine bývate. No ja a môj dom, my budeme slúžiť Pánovi.“

{v}16{/v}Ľud odpovedal: „Nech je ďaleko od nás, že by sme opustili Pána a slúžili cudzím bohom. {v}17{/v}Veď Pán je náš Boh. On vyviedol nás i_našich otcov z_egyptskej krajiny, z_domu otroctva. On robil pred našimi očami veľké znamenia a chránil nás celou cestou, po ktorej sme išli, a medzi všetkými národmi, uprostred ktorých sme prechádzali. {v}18{/v}Pán vypudil všetky národy i_Amorejčanov, obyvateľov krajiny, do ktorej sme vošli. Aj my teda budeme slúžiť Pánovi, lebo on je náš Boh.“

{v}19{/v}Ale Jozue odvetil ľudu: „Nebudete môcť slúžiť Pánovi. Veď on je Boh svätý, Boh žiarlivý. On vám neprepáči zločiny a hriechy. {v}20{/v}Ak opustíte Pána a budete slúžiť cudzím bohom, on sa odvráti, pokorí vás a zničí, hoci vám predtým preukazoval dobrodenia.“ {v}21{/v}Ľud však odvetil Jozuovi: „Nie, budeme slúžiť Pánovi.“ {v}22{/v}Na to Jozue povedal ľudu: „Sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Pána, aby ste mu slúžili.“ Odpovedali mu: „Áno, sme.“ {v}23{/v}„Potom odstráňte cudzích bohov spomedzi seba,“ povedal, „a nakloňte svoje srdce k_Pánovi, Bohu Izraela.“ {v}24{/v}A ľud Jozuovi odpovedal: „Budeme slúžiť Pánovi, nášmu Bohu. Budeme zachovávať jeho príkazy.“

{v}25{/v}V_ten deň Jozue uzavrel zmluvu s_ľudom a dal mu v_Sicheme príkazy a ustanovenia {v}26{/v}a tieto slová zapísal do knihy Božieho zákona. Vzal veľký kameň a postavil ho tam pod dub, ktorý bol pri Pánovej svätyni. {v}27{/v}Potom povedal všetkému ľudu: „Hľa, tento kameň bude svedčiť proti vám, lebo počul všetky Pánove slová, ktoré hovoril medzi nami, aby ste ich niekedy nemohli poprieť a nesklamali Pána, svojho Boha.“ {v}28{/v}Potom ľud prepustil, každého do jeho dedičného podielu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Joz 24, 16. 24{/r}; {r}1 Kor 8, 5. 6a{/r}

Nech je ďaleko od nás, že by sme opustili Pána a slúžili cudzím bohom. {*} Budeme slúžiť Pánovi, nášmu Bohu, budeme zachovávať jeho príkazy.

Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi, či už na nebi alebo na zemi, my máme iba jedného Boha. {*} Budeme slúžiť Pánovi, nášmu Bohu, budeme zachovávať jeho príkazy.

Z_Výkladu žalmov od svätého biskupa Ambróza

(Ps 1, 9-12: CSEL 64, 7. 9-10)

{p}

Budem spievať duchom, budem spievať aj mysľou

Čo je milšie ako žalm? Preto krásne hovorí sám Dávid: „Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.“{n}{r}Ž 147,1{/r}{/n} A naozaj. Žalm je požehnaním národa, oslavou Boha, chválou ľudu, jasotom ľudstva, rečou vesmíru, hlasom Cirkvi, ľubozvučným vyznaním viery, úplným obetovaním vôle, radosťou zo slobody, výkrikom šťastia, veselou ozvenou. Krotí hnev, odstraňuje ustarostenosť, uľahčuje zármutok. V_noci je zbraňou, cez deň poučením. Je štítom v_strachu, sviatkom vo svätosti, obrazom ticha, základom pokoja a svornosti. Veď aj citara vytvára z_rôznych a nerovnakých tónov jednu melódiu. Na začiatku dňa sa ozýva žalm, na konci dňa zaznieva žalm.

V_žalme zápasí náuka s_milosťou. Zároveň sa spieva pre potešenie i_učí pre vnútorné obohatenie. S_čím sa vlastne nestretneš pri čítaní žalmov? Čítam v_nich: „Pieseň lásky“{n}{r}Ž 45,1{/r}{/n} a rozpálim sa túžbou po svätej láske. Nachádzam v_nich milosť zjavenia, svedectvá o_zmŕtvychvstaní, dary prisľúbenia. Učím sa tu chrániť sa hriechu a odúčam sa hanbiť sa za pokánie za hriechy.

Čo je teda žalm, ak nie hudobný nástroj čností, na ktorý ctihodný prorok udiera brnkadlom Svätého Ducha a vyludzuje na zemi ľúbe nebeské melódie? A keď on na črevových strunách, čiže na mŕtvych zvyškoch rôznych zvukov, hrá rozličné melódie na Božiu chválu a vysiela do neba pieseň, vtedy nás učí, že najprv musíme zomrieť hriechu, až potom budeme môcť na tomto tele vyludzovať rozmanité čnostné skutky, v_ktorých sa dostane k_Pánovi prejav našej úcty.

Dávid nás teda učí, že máme spievať vnútri, vnútri spievať žalmy, ako spieval aj Pavol: „Budem sa modliť duchom, budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať duchom, budem spievať aj mysľou.“{n}{r}1Kor 14,15{/r}{/n} Musíme svoj život a skutky usmerňovať na vyššie dobrá, aby pôžitok rozkoše nezobudil telesné náruživosti, lebo nimi sa naša duša nevykupuje, ale iba zaťažuje. A svätý Prorok sa priznáva, že spieval na vykúpenie svojej duše, keď hovorí: „Na citare ti, Bože, zahrám, Svätý Izraela. Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam, i_moja duša, ktorú si vykúpil.“{n}porov. {r}Ž 71,22-23{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 92, 2. 4{/r}

Dobre je oslavovať Pána {*} A ospevovať meno tvoje, Najvyšší.

Na desaťstrunovej harfe a na lutne, spevom a citarou. {*} A ospevovať meno tvoje, Najvyšší.