OBDOBIE CEZ ROK

22. TÝŽDEŇ

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

NEDEĽA

Z_Knihy proroka Jeremiáša

{r:Jer}11, 18-20; 12, 1-13{/r}

{p}

Prorok si vylieva dušu

{v}11,18{/v}Pane, ty si mi to zjavil a ja som pochopil;

ukázal si mi ich výčiny.

{v}19{/v}Bol som ako krotký baránok, vedený na zabitie; nevedel som, že stroja proti mne úklady: „Vytnime strom v_jeho miazge, vykoreňme ho zo zeme živých, nech sa už ani nespomenie jeho meno!“

{v}20{/v}Ale ty, Pane zástupov,

súdiš spravodlivo, ty skúmaš srdce i_zmýšľanie,

nech uvidím na nich tvoju pomstu,

veď tebe som postúpil svoj spor.

{v}12,1{/v}Pane, pravda je na tvojej strane, keby som sa prel s_tebou,

a predsa chcem s_tebou hovoriť o_práve.

Prečo je úspešná cesta bezbožných?

Dobre sa majú všetci, čo konajú nepoctivo a falošne.

{v}2{/v}Zasadil si ich a zapustili korene,

rastú a prinášajú ovocie;

blízky si ich ústam,

ale ďaleký ich srdcu.

{v}3{/v}No, Pane, ty ma poznáš, vidíš ma

a skúmaš moje srdce, ako je s_tebou;

oddeľ ich ako stádo na obetu

a zasväť ich na deň zabitia.

{v}4{/v}Dokedy bude trúchliť zem

a rastliny schnúť po celom kraji

pre zlobu jej obyvateľov?

Zver a vtáctvo hynú,

lebo hovoria: „Neuvidí náš koniec.“

{v}5{/v}„Ak si sa unavil, keď si bežal s_pešiakmi,

ako sa budeš môcť pretekať s_koňmi?

Ak sa cítiš istý len v_pokojnej krajine,

čo budeš robiť v_jordánskych húštinách?

{v}6{/v}Lebo aj tvoji bratia a dom tvojho otca

zachovali sa zradne voči tebe

a volajú z_plného hrdla za tebou;

never im, keď sa budú pekne privrávať.“

{v}7{/v}„Opustil som svoj dom,

zanechal svoje dedičstvo;

vydal som miláčika svojej duše

do ruky jeho nepriateľov.

{v}8{/v}Moje dedičstvo sa mi stalo

akoby levom v_lese;

vydalo proti mne hlas, preto ho nenávidím.

{v}9{/v}Azda je mi moje dedičstvo pestrofarebným vtákom?

Alebo sú vtáky dookola proti nemu?

Poďte, zhromaždite sa, všetky poľné zvieratá,

ponáhľajte sa žrať.

{v}10{/v}Mnoho pastierov ničilo moju vinicu,

pošliapali môj podiel.

Môj žiaduci podiel

premenili na strašnú púšť.

{v}11{/v}Rozmetali ju;

trúchli predo mnou spustošená,

spustošená je celá krajina,

lebo niet nikoho, kto by si to vzal k_srdcu.“

{v}12{/v}Na všetky hole na púšti prichádzajú plienitelia,

lebo Pánov meč požiera

od jedného konca krajiny až po jej druhý koniec

a nijaké telo nemá pokoja.

{v}13{/v}Siali pšenicu a žali tŕnie,

namáhali sa a nič z_toho nemali.

Hanbite sa za svoje úrody

pre Pánov rozhorčený hnev.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jn 12, 27-28{/r}; {r}Ž 42, 6a{/r}

Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. {*} Otče, osláv svoje meno.

Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? {*} Otče, osláv svoje meno.

Z_Rečí svätého biskupa Augustína

(Sermo 23 A, 1-4: CCL 41, 321-323)

{p}

Pán sa zmiloval nad nami

Sme šťastní, ak to, čo počúvame a spievame, aj robíme. Lebo keď počúvame, to je naša sejba, a činnosť, to je ovocie semena. Toto som povedal na začiatok, lebo chcem povzbudiť vašu lásku, aby ste nechodili do kostola bez úžitku tak, že počujete toľko dobrého, a pritom by ste nerobili dobre. Lebo „jeho milosťou sme spasení“, ako hovorí Apoštol, „nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval; lebo sme spasení jeho milosťou“{n}porov. {r}Ef 2,8-9.5{/r}{/n}. Veď tomu nepredchádzal nejaký dobrý život, ktorý by bol musel on zhora milovať a obdivovať a povedať: Poďme, pomôžme týmto ľuďom, lebo dobre žijú. Náš život sa mu nepáčil, ani sa mu na nás nepáčilo nič, čo sme my robili, ale čo v_nás urobil on, to sa mu páčilo. A tak, čo sme urobili my, to zavrhne, čo urobil on, to spasí.

Neboli sme teda dobrí. A zmiloval sa nad nami a poslal svojho Syna, ktorý zomrel nie za dobrých, ale za zlých, nie za spravodlivých, ale za bezbožných. Veď „Kristus zomrel za bezbožných“{n}{r}Rim 5,6{/r}{/n}. A čo nasleduje? „Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť.“{n}{r}Rim 5,7{/r}{/n} Možno sa nájde niekto, kto by sa odhodlal umrieť za dobrého. Ale kto okrem Krista by bol ochotný zomrieť za nespravodlivého, za bezbožného, za zločinca? On je taký spravodlivý, že ospravodlivil aj nespravodlivých.

Bratia moji, nemali sme teda nijaké dobré skutky, len samé zlé. A hoci boli skutky ľudí také, jeho milosrdenstvo ľudí neopustilo. Boh poslal svojho Syna, aby nás vykúpil, nie zlatom ani striebrom, ale za cenu vycedenia svojej krvi{n}porov. {r}1Pt 1,18.19{/r}{/n}, ako nepoškvrnený baránok vedený na obetu za poškvrnené ovce — ak vôbec za poškvrnené, a nie za celkom skazené. Dostali sme teda túto milosť. Žime primerane v_tej milosti, ktorú sme dostali, aby sme nepáchali krivdu na takej milosti. Taký vynikajúci lekár k_nám prišiel a odpustil nám všetky hriechy. Ak chceme opäť chorľavieť, nielenže poškodíme seba, ale aj voči lekárovi budeme nevďační.

Kráčajme teda po jeho cestách, ktoré nám ukázal, najmä po ceste pokory, ktorou sa pre nás stal on sám{n}porov. {r}Mt 11,29{/r}; porov. {r}Jn 14,6{/r}{/n}. Lebo prikázaniami nám ukázal cestu pokory a utrpením nám ju vyšliapal. Aby teda mohlo za nás zomrieť, čo zomrieť nemohlo, „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“{n}{r}Jn 1,14{/r}{/n}. Nesmrteľný vzal na seba smrteľnosť, aby mohol za nás zomrieť a svojou smrťou zabiť našu smrť.

Toto urobil Pán, toto nám daroval. Veľký sa uponížil, ponížený sa dal zabiť, zabitý vstal z_mŕtvych a bol povýšený, aby nás mŕtvych nenechal v_podsvetí, ale aby pri vzkriesení mŕtvych povýšil v_sebe tých, ktorých už povýšil vo viere a vyznaní spravodlivých. Teda pokoru nám dal za cestu. Ak sa jej budeme držať, budeme oslavovať Pána a nie bezdôvodne spievať: „Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame.“{n}{r}Ž 75,2{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 86, 12-13a; 118, 28{/r}

Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky; {*} Veď si bol ku mne veľmi milostivý.

Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; ty si môj Boh, velebím ťa. {*} Veď si bol ku mne veľmi milostivý.

PONDELOK

Z_Knihy proroka Jeremiáša

{r:Jer}19, 1-5. 10 – 20, 6{/r}

{p}

Symbolický čin: rozbitý krčah

{v}19,1{/v}Toto hovorí Pán: „Choď a kúp si hlinený krčah u_hrnčiara, vezmi niekoľko starších ľudu a starších z_kňazov, {v}2{/v}choď do údolia Benennom, ktoré je pri vchode Hrnčiarskej brány, a budeš tam hlásať slová, ktoré ti budem ja hovoriť. {v}3{/v}Povieš: Králi Judey a obyvatelia Jeruzalema, počúvajte slovo Pánovo. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Ja privediem na toto miesto takú pohromu, že každému, kto bude o_nej počuť, zaľahne v_ušiach, {v}4{/v}lebo ma opustili, odcudzili mi toto miesto a obetovali na ňom cudzím bohom, ktorých nepoznali ani oni, ani ich otcovia, ani judejskí králi, a naplnili toto miesto krvou nevinných. {v}5{/v}Stavali výšiny Bálovi na spaľovanie svojich detí v_ohni ako zápalnú obetu Bálovi, čo som neprikázal, ani nespomenul, ani na myseľ mi to neprišlo.

{v}10{/v}A pred očami mužov, čo pôjdu s_tebou, krčah rozbiješ {v}11{/v}a povieš im: Toto hovorí Pán zástupov: Tak rozbijem tento ľud i_toto mesto, ako sa rozbije hrnčiarska nádoba, že ju už nemožno opraviť. A pochovávať ich budú v_Tofete, lebo iného miesta na pochovávanie nebude. {v}12{/v}Tak urobím tomuto miestu, hovorí Pán, i_jeho obyvateľom, že vydám to mesto ako Tofet. {v}13{/v}A jeruzalemské domy aj domy judejských kráľov budú nečisté ako miesto Tofet: všetky domy, na strechách ktorých obetovali všetkému nebeskému vojsku a obetovali nápoje cudzím bohom.“

{v}14{/v}Keď Jeremiáš prišiel z_Tofetu, kde ho Pán poslal prorokovať, postavil sa na nádvorí Pánovho domu a povedal všetkému ľudu: {v}15{/v}„Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Ja privediem na toto mesto a na všetky ostatné mestá všetko zlo, ktorým som mu pohrozil, lebo si zatvrdili šiju a nepočúvajú moje slová.“

{v}20,1{/v}Emmerov syn kňaz Fassur, ktorý bol hlavným dozorcom v_Pánovom dome, počul Jeremiáša, keď prorokoval tieto slová. {v}2{/v}Fassur zbil proroka Jeremiáša a vsadil ho do väzenia, ktoré bolo v_hornej Benjamínovej bráne pri Pánovom dome. {v}3{/v}Keď na druhý deň ráno Fassur Jeremiáša vyviedol z_väzenia, Jeremiáš mu povedal: „Pán ťa nenazval Fassur, ale Hrôza zovšadiaľ. {v}4{/v}Lebo toto hovorí Pán: Ja z_teba urobím hrôzu pre teba i_všetkých tvojich priateľov. Oni padnú pod mečom svojich nepriateľov a tvoje oči budú na to hľadieť. A celú Judeu vydám do ruky babylonského kráľa; odvlečie ich do Babylonu a pobije ich mečom. {v}5{/v}A vydám všetko bohatstvo tohto mesta, všetky jeho zásoby a všetky jeho cennosti a všetky poklady judejských kráľov vydám do ruky ich nepriateľov, zmocnia sa ich, vezmú ich a dopravia do Babylonu. {v}6{/v}Ty však, Fassur, a všetci obyvatelia tvojho domu pôjdete do zajatia; pôjdeš do Babylonu, tam zomrieš a tam pochovajú teba i_všetkých tvojich priateľov, ktorým si prorokoval lož.“

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Mt 23, 37{/r}; porov. {r}Jer 19, 15{/r}

Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k_tebe poslaní, {*} Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechcel si.

Zatvrdil si si šiju a nepočúvaš moje slová. {*} Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechcel si.

Z_knihy Nasledovanie Krista

(Lib. 3, 3)

{p}

Ja som učil svojich prorokov

Počúvaj, syn môj, moje slová, najmilšie slová, ktoré prevýšia všetku múdrosť filozofov a mudrcov tohto sveta. „Moje slová sú duch a život“{n}porov. {r}Jn 6,63{/r}{/n} a nemožno ich hodnotiť ľudským rozumom.

Neslobodno si ich privlastňovať na márnu samoľúbosť, ale treba ich v_tichosti počúvať a so všetkou pokorou a s_veľkou láskou prijímať.

I_povedal som: „Blažený je ten, koho ty, Pane, vzdelávaš a poúčaš o_svojom zákone, aby si mu uľavil v_dňoch nešťastných“{n}{r}Ž 94,12-13{/r}{/n} a aby nebol opustený na zemi.

Ja som od počiatku učil prorokov, hovorí Pán{n}porov. {r}Hebr 1,1{/r}{/n}, a doteraz som neprestal hovoriť nikomu. Ale mnohí sú hluchí a tupí na môj hlas.

Mnohí počúvajú radšej svet ako Boha. Ochotnejšie idú za žiadosťou svojho tela ako za tým, čo sa páči Bohu.

Svet sľubuje dočasné a malé veci a slúžite mu veľmi dychtivo. Ja sľubujem najvyššie a večné, a srdcia smrteľníkov sú ťarbavé.

Kto mi slúži a kto ma poslúcha tak horlivo vo všetkom, ako sa slúži svetu a jeho pánom?

Hanbi sa teda, lenivý a ufňukaný sluha, že tamtí sú odhodlanejší pre záhubu ako ty pre život.

Oni sa väčšmi radujú z_márnosti ako ty z_pravdy.

A pritom ich nádej dosť často sklame, ale môj prísľub nesklame nikoho, neprepustí naprázdno toho, kto dôveruje vo mňa.

Čo som prisľúbil, to dám, a čo som povedal, splním, ale iba tomu, kto verne vytrvá v_mojej láske až do konca.

Ja odmeňujem všetkých dobrých a prísne skúšam všetkých nábožných.

Zapíš si moje slová do srdca a pozorne o_nich uvažuj: v_čase pokušenia ti budú veľmi potrebné.

Čo nerozumieš, keď čítaš, v_deň navštívenia pochopíš.

Dvojako navštevujem svojich vyvolených: pokušením a útechou.

A dve lekcie im dávam každý deň: jednu tým, že im vyčítam ich chyby, druhú, že ich povzbudzujem, aby rástli v_čnostiach.

„Kto má moje slová a pohŕda nimi, má svojho sudcu, ktorý ho bude súdiť v_posledný deň.“{n}porov. {r}Jn 12,48{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Prís 23, 26; 1, 9; 5, 1{/r}

Synu, daruj mi svoje srdce a tvoje oči nech dbajú na moje cesty, {*} Aby si dostal milosť.

Syn môj, venuj pozornosť mojej múdrosti a rád počúvaj moju náuku. {*} Aby si dostal milosť.

UTOROK

Z_Knihy proroka Jeremiáša

{r:Jer}20, 7-18{/r}

{p}

Prorokove úzkosti

{v}7{/v}Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa dal zviesť;

bol si mocnejší ako ja a premohol si ma.

Celý deň som na posmech,

každý sa mi vysmieva.

{v}8{/v}Vždy, keď hovorím, musím kričať,

musím ohlasovať: ničomnosť a spustošenie.

Pánovo slovo mi prináša

len pohanu a posmech celý deň.

{v}9{/v}Povedal som si: „Nebudem naňho myslieť,

ani už nebudem hovoriť v_jeho mene.“

Ale tu mi bolo, akoby oheň blčal v_mojom srdci,

uzavretý v_mojich kostiach.

A poddal som sa, nevládal som mu odolať.

{v}10{/v}Počul som potupy mnohých:

Hrôza zo všetkých strán!

„Udajte ho! A udáme ho.“

Aj tí, čo žili so mnou v_priateľstve, striehnu na môj pád:

„Hádam sa dá oklamať, zmocníme sa ho

a vypomstíme sa na ňom.“

{v}11{/v}Ale Pán je so mnou sťa mocný bojovník;

preto tí, čo ma prenasledujú,

padnú a nič nezmôžu,

budú zahanbení, lebo nič nedosiahnu:

bude to hanba večná, nezabudnuteľná.

{v}12{/v}Pane zástupov, čo skúšaš spravodlivého,

ty skúmaš myseľ i_srdce,

nech vidím tvoju pomstu nad nimi,

lebo tebe som zveril svoj spor.

{v}13{/v}Spievajte Pánovi, oslavujte Pána,

veď vyslobodil život úbohého

z_ruky zločincov.

{v}14{/v}Nech je prekliaty deň, v_ktorý som sa narodil;

deň, v_ktorý ma porodila moja matka,

nech nie je požehnaný.

{v}15{/v}Nech je prekliaty muž, ktorý zvestoval môjmu otcovi:

„Narodil sa ti chlapec“

a spôsobil mu veľkú radosť.

{v}16{/v}Nech je ten človek ako mestá,

ktoré Pán vyvrátil

a neľutoval to:

ráno nech počuje krik

a napoludnie bojový rev,

{v}17{/v}lebo ma neusmrtil v_lone,

aby sa mi moja matka stala hrobom

a jej lono večným počatím.

{v}18{/v}Prečo som vyšiel z_lona?

Aby som videl námahu a bolesť

a v_hanbe trávil svoje dni?

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Jer 20, 10-11a{/r}; {r}Ž 31, 14{/r}

Podstúpil som potupy a hrôzu od tých, čo žili so mnou v_priateľstve. Striehli na môj pád a hovorili: Oklameme ho a zmocníme sa ho. {*} Ale ty, Pane, si so mnou sťa mocný bojovník.

Čujem, ako ma mnohí hania: hrôza zo všetkých strán. Radia sa o_tom, ako ma zabiť. {*} Ale ty, Pane, si so mnou sťa mocný bojovník.

Z_knihy Nasledovanie Krista

(Lib. 3, 14)

{p}

Pravda Pánova trvá naveky

Hrmíš, Pane, nado mnou svoje výroky, strachom a hrôzou sa rozochveli všetky moje kosti a moja duša sa veľmi bojí.

Stojím ohromený a uvedomujem si, že „v_tvojich očiach nie sú čisté ani nebesia“{n}porov. {r}Jób 15,15{/r}{/n}.

Keď si „na anjeloch našiel neprávosť“ a neušetril si ich{n}porov. {r}Jób 4,18{/r}; {r}2Pt 2,4{/r}{/n}, čo sa stane so mnou?

„Hviezdy padli z_neba“{n}porov. {r}Zjv 6,13{/r}{/n} a ja, prach, čo si namýšľam?

Tí, ktorých diela sa zdali byť slávne, padli veľmi hlboko, a takých, čo jedli anjelský chlieb, videl som pochutnávať si na strukoch pre svine{n}porov. {r}Lk 15,16{/r}{/n}.

Niet teda nijakej svätosti, ak odtiahneš svoju ruku, Pane; nie je platná nijaká múdrosť, keď prestaneš riadiť ty; nepomôže nijaká sila, keď už ty nechrániš.

Lebo keď nás opustíš, padáme a hynieme, ale keď nás navštíviš, zdvíhame sa a žijeme.

My sme nestáli, ale ty nás upevňuješ. Sme vlažní, ale ty nás rozpaľuješ.

Všetka moja márna chvála sa stráca v_hlbine tvojich súdov nado mnou{n}porov. {r}Iz 45,9{/r}{/n}.

Čože je všetko telo pred tebou{n}porov. {r}1Kor 1,29{/r}{/n}? „Bude sa azda hlina vynášať nad hrnčiara?“{n}porov. {r}Iz 29,16{/r}; {r:Iz}45,9{/r}{/n}

Ako by sa mohol chvastať ten, kto cez pravdu podriaďuje svoje srdce Bohu?

Celý svet neprivedie k_pýche toho, koho si podmanila pravda. Ani ústa všetkých pochlebovačov nepohnú tým, kto zložil všetku svoju nádej na Boha.

Lebo všetci, čo hovoria, nie sú nič; veď zaniknú so zvukom svojich slov. Ale „pravda Pánova trvá naveky“{n}{r}Ž 117,2{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 119, 114-115. 113{/r}

Ty si mi ochrana a záštita, Pane, na tvoje slovo sa najviac spolieham. {*} Odstúpte odo mňa, zlomyseľníci, ja chcem zachovať príkazy svojho Boha.

Nenávidím ľudí dvojtvárnych, ale tvoj zákon milujem. {*} Odstúpte odo mňa, zlomyseľníci, ja chcem zachovať príkazy svojho Boha.

STREDA

Z_Knihy proroka Jeremiáša

{r:Jer}26, 1-15{/r}

{p}

Jeremiáš sa nachádza v_nebezpečenstve smrti pre proroctvo o_skaze chrámu

{v}1{/v}Na začiatku panovania judejského kráľa Joziášovho syna Joakima zaznelo toto Pánovo slovo: {v}2{/v}„Toto hovorí Pán: Staň si na nádvorí Pánovho domu a všetkým, čo sa z_judejských miest prichádzajú pokloniť do Pánovho domu, hovor všetko, čo som ti rozkázal povedať; nevynechaj ani slovo. {v}3{/v}Azda počúvnu a vrátia sa všetci zo svojej zlej cesty a ja odvolám nešťastie, ktorým ich zamýšľam postihnúť pre zlobu ich skutkov. {v}4{/v}Povedz im: Toto hovorí Pán: Ak ma nepočúvnete a nebudete žiť podľa môjho zákona, ktorý som vám dal, {v}5{/v}ak nebudete počúvať slová mojich služobníkov prorokov, ktorých vám neúnavne posielam, a vy ich neposlúchate, {v}6{/v}vydám tento dom ako Šílo a toto mesto vydám na potupenie všetkým národom zeme.“

{v}7{/v}Kňazi, proroci a všetok ľud počúvali tieto Jeremiášove slová v_Pánovom dome. {v}8{/v}A keď Jeremiáš skončil všetko, čo mu Pán prikázal povedať všetkému ľudu, kňazi, proroci i_ľud ho chytili a kričali: „Zomrieš! {v}9{/v}Prečo si prorokoval v_Pánovom mene: ‚Tento dom bude ako Šílo a toto mesto spustne, lebo v_ňom nebude obyvateľov!‘?“

A všetok ľud sa v_Pánovom dome zhŕkol proti Jeremiášovi. {v}10{/v}Keď sa o_týchto slovách dopočuli judejské kniežatá, vystúpili z_kráľovského domu do Pánovho domu a sadli si pri vchode do Novej brány Pánovho domu. {v}11{/v}Kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: „Treba odsúdiť na smrť tohto človeka, lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste na vlastné uši počuli.“ {v}12{/v}Jeremiáš povedal kniežatám a všetkému ľudu: „Pán ma poslal prorokovať tomuto domu a tomuto mestu všetko, čo ste počuli. {v}13{/v}Napravte teda svoje cesty a svoje skutky a počúvajte hlas Pána, svojho Boha; a Pán odvolá nešťastie, ktoré vám ohlásil. {v}14{/v}Ja som vo vašich rukách; urobte so mnou, čo pokladáte za dobré a správne. {v}15{/v}Ale vedzte a uvedomte si, že keď ma zabijete, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto i_na jeho obyvateľov, lebo ma k_vám naozaj Pán poslal, aby som vám povedal do uší všetky tieto slová.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jer 26, 15a{/r}; {r}Mt 27, 24b{/r}

Vedzte a uvedomte si, že keď ma zabijete, {*} Uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto.

Pilát si umyl pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. {*} Uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto.

Z_Komentára kňaza Origena k_Jánovi

(Tomus 10, 20: PG 14, 370-371)

{p}

Kristus hovoril o_chráme svojho tela

„Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“{n}{r}Jn 2,19{/r}{/n} Už teraz sa mi zdá, že Židia predstavujú tých, čo majú radi telo a zmyslové veci. Veď sa nemôžu uspokojiť, keď Ježiš vyhnal tých, čo svojím počínaním robili z_Otcovho domu tržnicu. Žiadajú znamenie, ktoré má potvrdiť, že to Boží Syn, ktorého oni neprijímajú{n}porov. {r}Jn 1,11{/r}{/n}, robí oprávnene. Ale Spasiteľ pripája slovo o_svojom tele a keď na otázku: „Aké znamenie ukážeš, že môžeš toto robiť?“{n}{r}Jn 2,18{/r}{/n} odpovedá: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím,“ hovorí o_ňom tak, akoby hovoril o_tamtom chráme.

Ale mne sa zdá, že oboje, aj chrám, aj Ježišovo telo, sú podľa istého chápania obrazom Cirkvi. Veď ona je postavená zo živých kameňov, je „duchovným domom a svätým kňazstvom“{n}porov. {r}1Pt 2,5{/r}{/n}, stojí „na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je Kristus Ježiš“{n}porov. {r}Ef 2,20{/r}{/n}, je teda naozaj chrámom. Ale ak sa pre to: „Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“{n}{r}1Kor 12,27{/r}{/n} aj zdá, že sa spojenie a zostava kameňov chrámu borí a ako je napísané v_dvadsiatom prvom žalme{n}porov. {r}Ž 22,15{/r}{/n}, uvoľňujú sa všetky Kristove kosti v_nástrahách prenasledovaní a súžení a v_prenasledovaní od tých, čo bojujú proti jednote chrámu, chrám bude postavený a telo tretieho dňa vzkriesené{n}porov. {r}Mk 13,14{/r}{/n}: po dni zloby, ktorý naň doľahne, a po dni zavŕšenia, ktorý bude nasledovať po ňom{n}porov. {r}1Pt 3,3.10.13{/r}{/n}.

Lebo tretí deň už bude v_novom nebi a na novej zemi, keď tieto kosti, totiž celý dom Izraela, budú po víťazstve nad smrťou vo veľký Pánov deň vzkriesené{n}porov. {r}Ez 37,11{/r}{/n}. Až natoľko, že Kristovo zmŕtvychvstanie po jeho utrpení na kríži skrýva v_sebe tajomstvo zmŕtvychvstania celého Kristovho tela. Ale ako to Ježišovo telo, závislé od zmyslov, bolo pribité na kríž a pochované a potom vzkriesené, tak aj celé telo Kristových svätých je pribité na kríž spolu s_Kristom a teraz už nežije. Veď ani jeden z_nich, takisto ako Pavol, nechváli sa ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je on ukrižovaný pre svet a svet pre neho{n}porov. {r}Gal 6,14{/r}{/n}.

Preto bol každý jeden nielen ukrižovaný s_Kristom a ukrižovaný svetu, ale spolu s_Kristom aj pochovaný: „Sme pochovaní s_Kristom“{n}{r}Rim 6,4{/r}{/n}, hovorí Pavol a dodáva, akoby už bol dosiahol akýsi závdavok zmŕtvychvstania: „A vstali sme s_ním z_mŕtvych.“{n}porov. {r}Rim 6,4{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Kor 6, 19-20{/r}; {r}Lv 11, 43a. 44b{/r}

Vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a nepatríte sebe. Draho ste boli kúpení. {*} Oslavujte Boha vo svojom tele.

Nepoškvrňte sa. Buďte svätí, lebo aj ja som svätý. {*} Oslavujte Boha vo svojom tele.

ŠTVRTOK

Z_Knihy proroka Jeremiáša

{r:Jer}29, 1-14{/r}

{p}

Jeremiášov list Izraelitom vo vyhnanstve

{v}1{/v}Toto sú slová listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z_Jeruzalema zvyšku starších v_zajatí, kňazom, prorokom a všetkému ľudu, ktorý Nabuchodonozor odvliekol z_Jeruzalema do Babylonu. {v}2{/v}Bolo to po tom, čo odišiel z_Jeruzalema kráľ Jechoniáš, kráľovná, komorníci, judejské a jeruzalemské kniežatá aj tesári a kováči. {v}3{/v}Poslal ho po Safanovom synovi Elasovi a po Helkiášovom synovi Gamariášovi, ktorých poslal judejský kráľ Sedekiáš k_babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi do Babylonu.

{v}4{/v}„Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, všetkým presídlencom, ktorých som presťahoval z_Jeruzalema do Babylonu: {v}5{/v}Stavajte domy a bývajte v_nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie, {v}6{/v}berte si ženy a ploďte synov a dcéry, dávajte svojim synom manželky a svoje dcéry dávajte mužom a nech rodia synov a dcéry; množte sa tam a nedovoľte, aby vás ubudlo. {v}7{/v}Usilujte sa o_pokoj v_meste, do ktorého som vás presídlil, a modlite sa zaň k_Pánovi, lebo v_jeho pokoji bude aj váš pokoj. {v}8{/v}Veď toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Nech vás nezvedú vaši proroci, čo sú medzi vami, ani vaši veštci a nedajte ani na svoje sny, ktoré sa vám snívajú, {v}9{/v}lebo oni vám falošne prorokujú v_mojom mene, ja som ich neposlal, hovorí Pán. {v}10{/v}Lebo toto hovorí Pán: Keď sa naplní v_Babylone sedemdesiat rokov, navštívim vás a splním na vás svoje dobré slovo, že vás privediem späť na toto miesto. {v}11{/v}Lebo ja poznám zámer, ktorý mám s_vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja, a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. {v}12{/v}Budete ma vzývať a pôjdete; budete sa ku mne modliť a ja vás vyslyším. {v}13{/v}Budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojím srdcom. {v}14{/v}Dám sa vám nájsť, hovorí Pán, privediem vás naspäť zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal, hovorí Pán. A vrátim vás na miesto, z_ktorého som vás presídlil.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 105, 1a. 4{/r}; porov. {r}Sir 2, 11b{/r}

Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno. {*} Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.

Vedzte, že nik nebol zahanbený, keď dúfal v_Pána. {*} Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.

Začiatok reči svätého pápeža Leva Veľkého O_blahoslavenstvách

(Sermo 95, 1-2: PL 54, 461-462)

{p}

Svoj zákon vložím do ich vnútra

Milovaní, keď náš Pán, Ježiš Kristus, hlásal evanjelium o_kráľovstve a po celej Galilei uzdravoval rôzne neduhy, rozšírila sa povesť o_jeho zázračnej moci po celej Sýrii a z_celej Judey sa zbiehali veľké zástupy k_nebeskému lekárovi. Keďže ľudská viera je pre nevedomosť ťarbavá uveriť, čo nevidí, a dúfať, čo nepozná, bolo potrebné telesnými dobrodeniami a viditeľnými zázrakmi povzbudiť tých, ktorých mala upevniť božská náuka, aby nepochybovali, že je spásna náuka toho, ktorý im dal zakúsiť svoju dobrotivú moc.

Aby teda Pán prešiel od vonkajších prostriedkov na vnútorné lieky a po uzdravení tela liečil dušu, oddelil sa od zástupu, ktorý ho obliehal, a vystúpil do ústrania na neďaleký vrch{n}porov. {r}Mt 5,1{/r}{/n}. Zavolal si apoštolov a vovádzal ich z_výšky tajomnej katedry do vznešenej náuky. Už samou povahou miesta a počínaním naznačil, že to on poctil Mojžiša svojím rozhovorom: tam síce s_hrozivou spravodlivosťou, tu však so svätou láskavosťou, aby sa splnilo, čo bolo sľúbené, ako hovorí prorok Jeremiáš: „Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s_domom Izraela a s_domom Júdu novú zmluvu. Po tých dňoch, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca.“{n}{r}Jer 31,31.33{/r}; porov. {r}Hebr 8,8{/r}{/n}

Teda ten, ktorý hovoril Mojžišovi, hovoril aj apoštolom a ruka rýchlopisca Slova{n}porov. {r}Ž 45,2{/r}{/n} ukladala do sŕdc učeníkov zásady novej zmluvy. No nebola ako kedysi zahalená hustými mrakmi, ani hrozivý hukot a blýskanie neodstrašovali ľud od prístupu k_vrchu, ale pokojne sa prihováral okolostojacim, aby jemnosť milosti odstránila tvrdosť zákona a duch adoptívneho synovstva odstránil hrôzu otroctva.

Aké je teda Kristovo učenie, svedčia jeho sväté výroky, aby tí, čo sa túžia dostať do večnej blaženosti, poznali stupne najšťastnejšieho výstupu. Hovorí: „Blahoslavení chudobní v_duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“{n}{r}Mt 5,3{/r}{/n} Bolo by asi neisté, o_akých chudobných hovorí Pravda, keby povedala: „Blahoslavení chudobní“ a nepridala by, akých chudobných tu treba rozumieť. Mohlo by sa zdať, že na zaslúženie nebeského kráľovstva stačí iba ten nedostatok, ktorý v_ťažkej a tvrdej nevyhnutnosti mnohí znášajú. Ale keď hovorí: „Blahoslavení chudobní v_duchu,“ ukazuje, že nebeské kráľovstvo dostanú tí, ktorých odporúča väčšmi poníženosť ducha ako nedostatok majetku.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 78, 1-2{/r}

Počúvaj, ľud môj, moju náuku, {*} Nakloň sluch k_slovám mojich úst.

Otvorím svoje ústa v_podobenstvách, vyrozprávam starodávne tajomstvá. {*} Nakloň sluch k_slovám mojich úst.

PIATOK

Z_Knihy proroka Jeremiáša

{r:Jer}30, 18 – 31, 9{/r}

{p}

Prisľúbenia obnovy Izraela

{v}30,18{/v}„Toto hovorí Pán:

Ja obrátim osud Jakubových šiatrov,

zľutujem sa nad jeho príbytkami:

mesto sa znova zbuduje na svojich rumoch

i_palác bude stáť na svojom mieste:

{v}19{/v}a bude sa z_nich ozývať chválospev a hlas jasajúcich.

Rozmnožím ich a už z_nich neubudne,

oslávim ich a nik ich neponíži.

{v}20{/v}Jeho synovia budú ako kedysi,

jeho spoločenstvo bude stále predo mnou

a postihnem všetkých, čo ho sužujú.

{v}21{/v}Vodcu bude mať zo svojich radov,

panovník bude z_jeho stredu pochádzať;

pritiahnem si ho a on príde ku mne.

Veď ináč kto by riskoval svoj život

a priblížil sa ku mne?_—

hovorí Pán.

{v}22{/v}Vy budete mojím ľudom

a ja budem vaším Bohom.

{v}23{/v}Hľa, Pánova víchrica, vyráža hnev,

ženie sa búrka;

doľahne na hlavu bezbožných.

{v}24{/v}Neutíchne Pánov rozhorčený hnev,

kým neuskutoční a nesplní

zámery svojho srdca.

V_posledný deň to pochopíte.

{v}31,1{/v}V_tom čase,

hovorí Pán,

budem Bohom všetkým rodom Izraela

a oni budú mojím ľudom.

{v}2{/v}Toto hovorí Pán:

Našiel milosť na púšti

ľud, ktorý meču unikol;

Izrael vojde do svojho pokoja.“

{v}3{/v}Z_diaľky sa mi zjavil Pán:

„Láskou odvekou ťa milujem,

preto som si ťa milosrdne pritiahol.

{v}4{/v}Znova ťa vybudujem a budeš vybudovaná,

panna Izraela;

ešte sa ozdobíš svojimi bubnami,

vykročíš s_veselými do tanca.

{v}5{/v}Ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie;

a tí, čo budú sadiť,

budú aj oberať.

{v}6{/v}Lebo príde deň, keď budú kričať strážnici

na Efraimskom pohorí:

‚Vstávajte, vystúpme na Sion,

k_Pánovi, nášmu Bohu!‘

{v}7{/v}Lebo toto hovorí Pán:

Plesajte, plní radosti pre Jakuba,

jasajte nad prvým z_národov;

ohlasujte, spievajte a vravte:

‚Zachráň, Pane, svoj ľud,

zvyšok Izraela.‘

{v}8{/v}Hľa, privediem ich späť zo severnej krajiny

a z_končín zeme ich zhromaždím.

Bude medzi nimi slepý i_chromý,

spolu ťarchavá aj rodička:

vráti sa sem veľké spoločenstvo.

{v}9{/v}Prídu s_plačom,

dovediem ich v_poníženej prosbe

a budem ich viesť cez potoky vôd,

rovnou cestou, nepotknú sa na nej,

lebo ja som Izraelov otec

a Efraim je môj prvorodený.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jer 31, 6{/r}; {r}Iz 2, 5{/r}

Príde deň, keď budú kričať strážnici: {*} Vstávajte, vystúpme na Sion, k_Pánovi, nášmu Bohu.

Hor’ sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom. {*} Vstávajte, vystúpme na Sion, k_Pánovi, nášmu Bohu.

Z_reči svätého pápeža Leva Veľkého O_blahoslavenstvách

(Sermo 95, 2-3: PL 54, 462)

{p}

Blahoslavení chudobní v_duchu

Nemožno pochybovať o_tom, že chudobní dosiahnu dobro pokory ľahšie ako bohatí. Kým tamtí majú v_núdzi poruke skromnosť, týmto je pri ich bohatstve blízke povyšovanie. Ale aj u_mnohých boháčov možno nájsť ducha, ktorý nevyužíva svoj dostatok na pyšnú nadutosť, ale na dobročinné skutky, a čo vynaloží na zmiernenie cudzej biedy a trápenia, považuje za svoj najväčší zisk.

Na tejto čnosti môžu mať účasť ľudia akéhokoľvek pôvodu a stavu, lebo môžu mať rovnaký úmysel, aj keď nemajú rovnaký majetok. Veď ani nie je veľmi dôležité, ako sa líšia v_pozemských daroch tí, čo sú si rovní v_duchovných dobrách. Blahoslavená je teda tá chudoba, ktorá sa nedá uchvátiť láskou k_časným veciam, ani nedychtí po zväčšovaní svetského bohatstva, ale túži zbohatnúť v_dobrách nebeských.

Príklad takejto veľkorysej chudoby nám ako prví po Pánovi dali apoštoli. Oni opustili bez rozdielu všetko, na výzvu nebeského Učiteľa pohotovo zanechali rybolov a stali sa rybármi ľudí{n}porov. {r}Mt 4,19{/r}{/n}. A mnohí napodobňovali ich vieru a stali sa im podobnými, keď videli, že všetci títo prvotní synovia Cirkvi majú vo viere jedno srdce a jednu dušu{n}porov. {r}Sk 4,32{/r}{/n}. Rozdali všetko, čo mali, vo svätej chudobe sa obohacovali večnými dobrami a na základe učenia apoštolov sa radovali, že nemajú nič zo sveta, a všetko im patrí s_Kristom{n}porov. {r}2Kor 6,10{/r}{/n}.

Preto keď svätý apoštol Peter vystupoval do chrámu a chromý ho prosil o_almužnu, povedal: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V_mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď.“{n}{r}Sk 3,6{/r}{/n} Čo je vznešenejšie, ako takáto pokora?! Čo je bohatšie, ako takáto chudoba?! Nemá peňažné prostriedky, ale má dary prírody. Peter slovom uzdravil toho, ktorého matka porodila chorého. A ten, ktorý nepodal na peniazi obraz cisára{n}porov. {r}Mt 17,23-26{/r}{/n}, obnovil Kristov obraz v_človekovi.

A veľká moc tohto pokladu nepomohla iba tomu, ktorý dostal schopnosť pohybu, ale aj päťtisíc mužom, ktorí vtedy na základe tohto zázračného uzdravenia uverili apoštolovej kázni{n}porov. {r}Sk 4,4{/r}{/n}. A ten chudobný, ktorý nemal čo dať žobrákovi, zahrnul ho takou nadmierou Božej milosti, že nielen tohto jedného človeka postavil na nohy, ale toľké tisíce veriacich uzdravil na srdci a urobil hybkými v_Kristovi tých, čo boli kuľhaví.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 5, 1b-3{/r}; {r}Iz 66, 2b{/r}

K_Ježišovi pristúpili jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: {*} Blahoslavení chudobní v_duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Na takéhoto zhliadnem, hovorí Pán: Na úbohého a skrúšeného duchom a na toho, kto sa chveje pred mojím slovom. {*} Blahoslavení chudobní v_duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

SOBOTA

Z_Knihy proroka Jeremiáša

{r:Jer}31, 15-22. 27-34{/r}

{p}

Predpoveď spásy a novej zmluvy

{v}15{/v}Toto hovorí Pán:

„V_Ráme bolo počuť hlas:

plač, nárek a kvílenie.

Ráchel oplakáva svoje deti

a odmieta útechu nad nimi, lebo ich niet.“

{v}16{/v}Toto hovorí Pán:

„Prestaň nahlas plakať

a roniť slzy,

lebo je odmena za tvoju námahu,

hovorí Pán,

vrátia sa z_nepriateľskej krajiny.

{v}17{/v}Je nádej pre tvoje potomstvo,

hovorí Pán,

tvoje deti sa vrátia na svoje územie.

{v}18{/v}Dobre som počul Efraima v_zajatí:

‚Potrestal si ma a som vycvičený

ako neskrotený býček;

obráť ma a obrátim sa,

veď ty si Pán, môj Boh.

{v}19{/v}Lebo len čo si ma obrátil,

robil som pokánie,

a len čo si mi dal vidieť,

udrel som sa po stehne.

Hanbím sa a červenám,

lebo znášam potupu za svoju mladosť.‘

{v}20{/v}Je mi azda Efraim čestným synom

a milým dieťaťom,

lebo, ako som o_ňom povedal,

ešte si naň spomeniem?

Preto sa nad ním búri moje vnútro:

zľutujem, zľutujem sa nad ním,“

hovorí Pán.

{v}21{/v}Postav si kamene,

porob si znaky

a upriam svoje srdce na cestu,

na cestu, ktorou si išla.

Vráť sa, panna Izrael,

vráť sa do týchto svojich miest!

{v}22{/v}Dokedy sa budeš potulovať,

dcéra odbojná?

Lebo Pán tvorí čosi nové na zemi:

žena bude obklopovať muža.

{v}27{/v}„Hľa, idú dni, hovorí Pán, keď obsejem Izraelov dom a dom Júdu semenom ľudí a semenom dobytka. {v}28{/v}A ako som nad nimi bdel, aby som vytrhával a rúcal, pustošil, ničil a trestal, tak budem bdieť nad nimi, aby som budoval a sadil, hovorí Pán.

{v}29{/v}V_tých dňoch už nebudú hovoriť:

‚Otcovia jedli nezrelé hrozno,

a synom stŕpli zuby,‘

{v}30{/v}ale každý zomrie pre svoju neprávosť. Každému človekovi, ktorý by jedol nezrelé hrozno, stŕpnu jeho vlastné zuby.

{v}31{/v}Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s_domom Izraela a s_domom Júdu novú zmluvu; {v}32{/v}nie takú zmluvu, akú som uzavrel s_ich otcami v_ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z_egyptskej krajiny, a oni túto zmluvu porušili, hoci ja som bol ich Pánom, hovorí Pán. {v}33{/v}Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s_domom Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. {v}34{/v}Nik nebude poúčať svojho blížneho ani brat brata slovami: ‚Poznaj Pána!‘, lebo ma budú poznať všetci, malí i_veľkí, hovorí Pán. Odpustím im ich neprávosť a na ich hriech si už nespomeniem.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 51, 12. 11{/r}

Bože, stvor vo mne srdce čisté {*} A v_mojom vnútri obnov ducha pevného.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. {*} A v_mojom vnútri obnov ducha pevného.

Z_reči svätého pápeža Leva Veľkého O_blahoslavenstvách

(Sermo 95, 4-6: PL 54, 462-464)

{p}

Blahoslavenstvo Kristovho kráľovstva

Po ohlásení prešťastnej chudoby Pán pokračuje: „Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“{n}{r}Mt 5,4{/r}{/n} Plač, milovaní, za ktorý sa tu sľubuje večná potecha, nemá nič spoločné so smútkom tohto sveta. Ani nikoho neurobia blahoslaveným tie žiale, ktoré v_nárekoch vylieva celé ľudské pokolenie. Sväté stony majú iný dôvod, blahoslavené slzy inú príčinu. Nábožný smútok žiali buď nad cudzím hriechom, alebo nad vlastným. Neľútostí nad tým, čo robí Božia spravodlivosť, ale oplakáva to, čo pácha ľudská zloba. Tu treba väčšmi plakať nad tým, kto robí zlo, ako nad tým, kto ho znáša, lebo nespravodlivého jeho zloba ponára do trestu, spravodlivého však trpezlivosť vedie do slávy.

Potom Pán hovorí: „Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.“{n}{r}Mt 5,5{/r}{/n} Tichým a miernym, poníženým a skromným a tým, čo sú pripravení znášať akékoľvek krivdy, sľubuje dedičstvo zeme. A toto dedičstvo neslobodno zľahčovať a podceňovať, akoby nemalo nič spoločné s_nebeským príbytkom, lebo to treba rozumieť tak, že iní do nebeského kráľovstva nevojdú. Teda zem prisľúbená tichým, ktorú dostanú do dedičstva mierni, je telo svätých. Ono si poníženosťou zaslúži, že sa v_šťastnom zmŕtvychvstaní premení a oblečie si slávu nesmrteľnosti. Už sa v_ničom nebude protiviť duchu{n}porov. {r}Gal 5,17{/r}{/n} a bude s_ním v_dokonalej jednote a súlade. Potom bude vonkajší človek pokojným a čistým vlastníctvom vnútorného človeka{n}porov. {r}Rim 5,22{/r}; {r}Ef 3,16{/r}{/n}.

Tichí ju budú vlastniť v_trvalom pokoji a nikdy sa im nič neuberie z_ich práva, „keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť“{n}porov. {r}1Kor 15,54{/r}{/n}, aby sa skúška premenila na odmenu a bremeno na česť.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 5, 4. 6. 5{/r}

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. {*} Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. {*} Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.