OBDOBIE CEZ ROK

30. TÝŽDEŇ

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

NEDEĽA

Začiatok Knihy Múdrosti

{r:Múd}1, 1-15{/r}

{p}

Chvála Božej múdrosti

{v}1{/v}Milujte spravodlivosť, vy, čo súdite zem,

dobromyseľne premýšľajte o_Pánovi

a hľadajte ho s_úprimným srdcom,

{v}2{/v}lebo sa dáva nájsť tým, čo ho nepokúšajú,

a zjaví sa tým, čo v_neho veria.

{v}3{/v}Veď prevrátené myšlienky vzďaľujú od Boha

a pokúšaná Moc odvrhuje hlupákov.

{v}4{/v}Do zlovoľnej duše múdrosť nevkročí,

ani v_tele oddanom hriechu bývať nebude.

{v}5{/v}Veď svätý duch, učiteľ, uteká od pretvárky,

vyhýba nerozumným myšlienkam

a blížiaca sa neprávosť ho odháňa.

{v}6{/v}Múdrosť je duch, čo miluje človeka,

ale nenechá bez trestu rúhača, čo sa previnil perami,

lebo Boh je svedkom jeho vnútra,

neklamne skúma jeho srdce

a počúva, čo hovorí.

{v}7{/v}Veď Pánov duch napĺňa zemekruh

a ten, čo udržuje všetko, pozná každý hlas.

{v}8{/v}Preto sa nemôže ukryť ten, kto hlása neprávosť,

ani ho neminie trestajúca spravodlivosť.

{v}9{/v}Lebo myšlienky bezbožného vyjdú najavo

a zvesť o_jeho rečiach dôjde k_Pánovi

na potrestanie jeho neprávostí.

{v}10{/v}Veď žiarlivé ucho všetko počuje,

ani vzdorné šomranie mu neujde.

{v}11{/v}Preto sa chráňte daromného šomrania

a zdržujte si jazyk od nactiutŕhania,

lebo ani tajná reč nepôjde do prázdna,

ale ústa, čo klamú, zabíjajú dušu.

{v}12{/v}Nehorlite za smrť svojím chybným životom,

ani si nepriťahujte záhubu dielami svojich rúk,

{v}13{/v}lebo Boh nestvoril smrť,

ani sa nekochá v_zániku žijúcich.

{v}14{/v}Veď on všetko stvoril pre bytie;

tvory sveta sú pre život,

nie je v_nich jed smrti;

ani podsvetie nevládne na zemi,

{v}15{/v}lebo spravodlivosť je nesmrteľná.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Prís 3, 13a. 15a. 17{/r}; {r}Jak 3, 17{/r}

Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť. Je vzácnejšia ako všetky perly. {*} Jej cesty sú utešené cesty a všetky jej chodníky pokojné.

Múdrosť, ktorá je zhora, je cudná, upokojujúca, skromná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia. {*} Jej cesty sú utešené cesty a všetky jej chodníky pokojné.

Z_Listu svätého pápeža Klementa Prvého Korinťanom

(Cap. 19, 2 – 20, 12: Funk 1, 87-89)

{p}

Boh dobre robí všetkým a usporiadal svet vhodne a v_jednote

Pozorne hľaďme na Otca a Stvoriteľa celého sveta a silno prilipnime k_jeho veľkolepým a prehojným darom pokoja a ostatných dobrodení. Uvažujme o_ňom v_duchu a očami duše hľaďme na jeho veľkorysú vôľu. Sledujme, aký veľmi dobrý je ku každému svojmu stvoreniu.

Nebesia, ktoré sa pohli pod jeho vedením, podriaďujú sa mu v_pokoji. Aj deň a noc konajú beh, ktorý im on určil, a navzájom si neprekážajú. Slnko, mesiac a chóry hviezd jednotne a bez chyby podľa jeho príkazu krúžia po dráhach, ktoré im vyznačil. Úrodná zem prináša vo svojom čase podľa jeho vôle dostatok pokrmu pre ľudí, zvieratá a všetko, čo na nej žije, a nezaváha, ani nič nezmení na tom, čo on nariadil.

Tými istými zákonmi sa riadia nepreskúmateľné priepasti a neopísateľné priestory hlbín. Masy vôd nezmerateľného mora, zhromaždené podľa jeho rozhodnutia dokopy, neprekračujú vymedzené hranice, ale robia, ako im prikázal: „Potiaľto smieš ísť a v_tebe samom sa rozbijú tvoje vlny.“{n}{r}Jób 38,11{/r} [LXX]{/n} Pre ľudí neprekročiteľný oceán a svety za ním riadia sa príkazmi toho istého Pána.

Jarné, letné, jesenné a zimné obdobia idú pokojne jedno za druhým. Vetry plnia zo svojich stanovíšť v_náležitom čase svoju úlohu bez chyby. Aj trvalé pramene, stvorené na úžitok a pre zdravie, ponúkajú stále svoje prsia na udržanie ľudského života. Aj tie najmenšie živočíchy združujú sa v_pokoji a v_jednote.

Aby sa to všetko dialo v_pokoji a jednote, to nariadil veľký Stvoriteľ a Pán všetkého, ktorý dobre robí všetkým, nadovšetko však nám, čo sa utiekame k_jeho milosrdenstvu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorému nech je sláva a veleba na veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Jdt 9, 12; 6, 19a{/r}

Vládca, Pán neba a zeme, stvoriteľ vôd, kráľ celého svojho stvorenia. {*} Vypočuj modlitbu svojich služobníkov.

Pane, Bože, kráľ neba a zeme, zhliadni na našu poníženosť. {*} Vypočuj modlitbu svojich služobníkov.

PONDELOK

Z_Knihy Múdrosti

{r:Múd}1, 16 – 2, 1a. 10-24{/r}

{p}

Hlúpe zámery bezbožných proti spravodlivému

{v}1,16{/v}Bezbožní rukami aj slovami privolávajú smrť;

myslia si, že je ich priateľka, a hynú

a uzavierajú s_ňou zmluvu,

veď sú hodni toho, aby bola ich údelom.

{v}2,1{/v}Hovoria totiž vo svojom zvrátenom zmýšľaní:

{v}10{/v}„Zmocnime sa spravodlivého chudáka,

nešetrime vdovu

a neberme ohľad na šediny starca vysokého veku.

{v}11{/v}Naša sila nech je zákonom spravodlivosti,

lebo čo je slabé, je neužitočné.

{v}12{/v}Číhajme teda na spravodlivého, lebo nám je na ťarchu.

Stavia sa proti nášmu správaniu,

vyčíta nám prestupovanie zákona,

žaluje, že sme zradili svoju výchovu.

{v}13{/v}Chvastá sa, že pozná Boha,

a Božím synom sa nazýva.

{v}14{/v}Obžalúva naše zmýšľanie,

už aj pohľad na neho je nám na ťarchu.

{v}15{/v}Lebo jeho život je nepodobný ostatným

a odlišné sú jeho chodníky.

{v}16{/v}Pokladá nás za spotvorených

a bočí od našich ciest ako od nečistoty;

blahoslaví údel spravodlivých

a chváli sa, že Boh mu je otcom.

{v}17{/v}Nuž pozrime, či sú jeho reči pravdivé,

a skúsme, ako sa to s_ním skončí.

{v}18{/v}Lebo ak je ozaj Božím synom, on sa ho ujme

a vyslobodí ho z_rúk odporcov.

{v}19{/v}Skúšajme ho potupou a súžením,

aby sme poznali jeho miernosť

a vyskúšali jeho trpezlivosť.

{v}20{/v}Odsúďme ho na smrť potupnú,

veď mu príde pomoc, ako hovorí.“

{v}21{/v}Takto uvažujú a mýlia sa,

lebo vlastná zloba ich zaslepila.

{v}22{/v}Nepoznajú Božie tajomstvá,

ani odmenu za svätosť nečakajú

a ani v_oslávenie čistých duší neveria.

{v}23{/v}Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť;

utvoril ho ako obraz svojej podstaty.

{v}24{/v}Smrť prišla na svet zo závisti diabla:

preto ju okúsia všetci, čo mu patria.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Múd 2, 1a. 12a. 13b. 17a. 18{/r}; {r}Mt 27, 43{/r}

Bezbožní hovoria: Číhajme na spravodlivého, lebo sa stavia proti nášmu správaniu; Božím synom sa nazýva. {*} Pozrime, či sú jeho reči pravdivé; lebo ak je ozaj Božím synom, on ho vyslobodí z_rúk odporcov.

Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: Som Boží Syn. {*} Pozrime, či sú jeho reči pravdivé; lebo ak je ozaj Božím synom, on ho vyslobodí z_rúk odporcov.

Z_Listu svätého pápeža Klementa Prvého Korinťanom

(Cap. 21, 1 – 22, 5; 23, 1-2: Funk 1, 89-93)

{p}

Neodkláňajme sa od Božej vôle

Dávajte si pozor, milovaní, aby nikomu z_nás neboli toľké Pánove dobrodenia na odsúdenie, keby sme nežili dôstojne podľa neho a nekonali svorne, čo je dobré a milé pred jeho tvárou. Veď kdesi hovorí: „Pánov duch je svetlo, ktoré odhaľuje tajné skrýše vnútra.“{n}porov. {r}Jób 20,27{/r}; {r}Prís 20,27{/r}; {r}Jer 17,10{/r}{/n}

Uvedomujme si, ako je blízko a že ani jedna naša myšlienka, ani jeden náš rozhovor nie je utajený pred ním. Je teda spravodlivé, aby sme sa neodkláňali od jeho vôle. Radšej urazme hlúpych a nerozumných, povýšeneckých a chvastavých ľudí ako Boha.

Klaňajme sa Pánu Ježišovi, ktorý za nás vydal svoju krv, ctime si predstavených, majme v_úcte starších, mladých vychovávajme v_bázni pred Bohom, svoje manželky veďme k_tomu, čo je dobré. Nech javia milé spôsoby čistoty, nech dokazujú čistú a úprimnú vôľu v_svojej miernosti, nech mlčaním preukazujú ovládanie svojho jazyka, nech prejavujú rovnakú lásku bez nadŕžania všetkým, čo sa sväto boja Boha.

Vaše deti nech sa zúčastňujú na Kristovej výchove. Nech sa učia, čo znamená poníženosť pred Bohom, čo dokáže čistá láska u_Boha, aká dobrá a veľká je bázeň pred ním a ako zachováva všetkých, čo v_nej sväto a s_čistou mysľou žijú. Veď ten, ktorého Duch v_nás je, skúma myšlienky a zámery; a vezme ho, kedy chce.

Ale toto všetko potvrdzuje viera v_Kristovi, lebo to nás on skrze Ducha Svätého vyzýva: „Poďte, deti, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej. Miluje niekto život a chce požívať dobro v_šťastných dňoch? Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.“{n}{r}Ž 34,12-15{/r}{/n}

Ku všetkým milosrdný a dobrotivý Otec miluje všetkých, čo sa ho boja; dobrotivo a láskavo udeľuje svoje milosti tým, čo k_nemu pristupujú s_úprimnou mysľou. Preto nemajme rozpoltenú myseľ a nech sa naša duša nevynáša nad jeho vynikajúce a vznešené dary.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Tob 4, 19a; 14, 8b{/r}

Dobroreč Pánovi v_každom čase a pros ho, aby riadil tvoje kroky, {*} Aby usmerňoval tvoje chodníky a zámery.

Slúž Bohu v_pravde a rob pred ním, čo sa jemu páči. {*} Aby usmerňoval tvoje chodníky a zámery.

UTOROK

Z_Knihy Múdrosti

{r:Múd}3, 1-19{/r}

{p}

Spravodliví budú vlastniť kráľovstvo

{v}1{/v}Duše spravodlivých sú v_Božích rukách,

muka smrti sa ich nedotkne.

{v}2{/v}Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi;

za nešťastie pokladali ich smrť

{v}3{/v}a ich odchod od nás za záhubu.

Ale oni sú v_pokoji.

{v}4{/v}A hoci v_očiach ľudí pretrpeli muky,

ich nádej je plná nesmrteľnosti.

{v}5{/v}Po krátkom utrpení prijmú veľké dobrodenie,

lebo ich Boh skúšal

a zistil, že sú ho hodni.

{v}6{/v}Vyskúšal ich ako zlato v_peci

a prijal ich ako celopalnú žertvu.

{v}7{/v}V_deň ich súdu zažiaria,

prebehnú sťa iskry cez trstinu,

{v}8{/v}súdiť budú ľudstvo, nad národmi budú panovať

a Pán bude nad nimi kraľovať naveky.

{v}9{/v}Tí, čo v_neho dúfajú, poznajú pravdu

a verní zotrvajú v_láske pri ňom,

lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie

a pre jeho vyvolených odmena.

{v}10{/v}Ale bezbožní budú potrestaní za svoje zmýšľanie;

pohrdli spravodlivým a odpadli od Pána.

{v}11{/v}Nešťastný je, kto pohŕda múdrosťou a poriadkom;

prázdna je ich nádej, námaha neplodná

a ich diela sú neužitočné.

{v}12{/v}Ich ženy sú nerozumné,

ich deti ničomné,

zlorečené je ich potomstvo.

{v}13{/v}A šťastná je aj neplodná a nepoškvrnená,

ktorá nepoznala hriešne lôžko;

bude mať ovocie pri navštívení duší.

{v}14{/v}Aj eunuch, ktorý svojimi rukami nespáchal zločin

a nezamýšľal proti Pánovi ničomnosť,

dostane skvelú odmenu za vernosť

a utešený údel v_Pánovom chráme.

{v}15{/v}Lebo ovocie dobrej práce je slávne

a koreň múdrosti nikdy nevyhynie.

{v}16{/v}Ale deti cudzoložníkov nebudú vydarené

a potomstvo hriešneho lôžka vyhynie.

{v}17{/v}A keď budú mať aj dlhý život, nebudú ich za nič pokladať

a nakoniec ich staroba bude bez cti.

{v}18{/v}A keď zomrú skorej, nebudú mať nádej

ani útechu v_deň súdu:

{v}19{/v}lebo zlé pokolenie bude mať zlý koniec.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Múd 3, 6-7a. 9{/r}

Pán vyskúšal vyvolených ako zlato v_peci a prijal ich ako celopalnú žertvu. V_deň ich súdu zažiaria, {*} Lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie.

Tí, čo v_neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v_láske pri ňom. {*} Lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie.

Z_Listu svätého pápeža Klementa Prvého Korinťanom

(Cap. 24, 1-5; 27, 1 – 29, 1: Funk 1, 93-97)

{p}

Boh je verný v_prisľúbeniach

Všimnime si, milovaní, ako nám Pán stále pripomína budúce zmŕtvychvstanie, ktorého prvotinou urobil Pána Ježiša Krista, keď ho vzkriesil z_mŕtvych. Pozorujme, milovaní, zmŕtvychvstanie, ktoré sa deje v_svojom čase. Deň a noc nám ukazujú zmŕtvychvstanie. Noc sa ukladá na odpočinok, deň vstáva; deň odchádza, prikvačí a nasleduje noc. Vezmime si plody. Ako vzniká to-ktoré semeno? Vyšiel rozsievač a hodil do zeme nejaké semená. Ony padli holé a suché do zeme a zmaria sa. No veľkolepá Božia prozreteľnosť ich potom vzkriesi zo smrti a z_jedného ich vznikne mnoho a prinášajú úrodu.

V_tejto nádeji nech sa teda naše duše pripútajú k_tomu, ktorý verne plní, čo prisľúbil, a súdi spravodlivo. Ten, ktorý zakázal klamať, tým menej sám oklame; veď Bohu nie je nemožné nič – okrem klamstva. Nech teda v_nás opäť vzplanie viera v_neho a uvedomme si, že jemu je všetko blízke.

Svojím zvrchovaným slovom všetko vytvoril a svojím slovom to môže zničiť: „Kto mu povie: Čo si to urobil? Alebo kto odolá jeho ohromnej sile?“{n}{r}Múd 12,12{/r}{/n} On robí všetko, kedy chce a ako chce, a nepominie nič z_toho, čo raz nariadil. Všetko je pred ním a nič neuniká jeho rozhodnutiu, ak „nebesia rozprávajú o_sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o_tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť“{n}{r}Ž 19,2-4{/r}{/n}.

Keď je teda pred jeho očami a ušami všetko odkryté, bojme sa ho a zanechajme nečistú dychtivosť po zlých skutkoch, aby nás jeho milosrdenstvo ochránilo pred budúcim súdom. Veď kto z_nás môže ujsť pred jeho mocnou rukou? Ktorý svet prijme niektorého z_jeho zbehov? Veď Písmo kdesi hovorí: „Kam môžem ujsť a kde sa skryjem pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak odídem na kraj zeme, aj tam je tvoja pravica; keby som si ustlal v_priepasti, aj tam je tvoj duch.“{n}porov. {r}Ž 139,7-11{/r}{/n} Kam teda odíde niekto alebo kam ujde pred tým, ktorý obklopuje všetko?

Pristupujme teda k_nemu so svätou dušou, dvíhajme k_nemu čisté a nepoškvrnené ruky a milujme nášho dobrého a milosrdného Otca, ktorý si nás vyvolil za podiel.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Est 4, 17c. 17d{/r}. porov. {r:Est 4,}17hh{/r}

Pane, všemohúci kráľ, všetko podlieha tvojej moci a niet nikoho, kto by sa mohol vzoprieť tvojej vôli. {*} Vysloboď nás pre svoje meno.

Ty si stvoril nebo a zem a všetko, čo je na nebesiach. {*} Vysloboď nás pre svoje meno.

STREDA

Z_Knihy Múdrosti

{r:Múd}6, 1-25{/r}

{p}

Múdrosť treba milovať

{v}1{/v}Počúvajte, králi, a buďte chápaví;

učte sa, panovníci celého sveta.

{v}2{/v}Napnite sluch, vy, čo vládnete nad masami,

čo si zakladáte na zástupoch národov.

{v}3{/v}Svoju moc máte od Pána

a vládu od Najvyššieho.

On sa vás bude pýtať na vaše skutky

a skúmať bude vaše myšlienky.

{v}4{/v}Lebo ste boli služobníkmi jeho kráľovstva,

a nesúdili ste spravodlivo,

nezachovávali ste zákon,

ani ste nekonali podľa Božej vôle.

{v}5{/v}S_hrôzou a rýchle na vás príde,

lebo tých, čo vládnu, postihne prísny súd.

{v}6{/v}Veď malému človeku sa priznáva zľutovanie,

ale mocní budú neúprosne vypočúvaní.

{v}7{/v}Lebo Boh neustúpi pred nijakou osobou,

ani sa nezľakne ničej veľkosti;

veď on stvoril malého i_veľkého

a rovnako sa stará o_všetkých.

{v}8{/v}Ale na mocných čaká prísny súd.

{v}9{/v}Teda vám, králi, sú určené tieto moje slová,

aby ste sa naučili múdrosti a nepadli.

{v}10{/v}Lebo tí, čo sväto strážia sväté veci, budú uznaní za svätých,

a tí, čo sa to naučia, nájdu obrancu.

{v}11{/v}Dychtite teda po mojich slovách,

milujte ich a poučíte sa.

{v}12{/v}Múdrosť žiari a nevädne;

ľahko ju zbadajú tí, čo ju milujú,

nájdu ju tí, čo ju hľadajú.

{v}13{/v}Vychádza v_ústrety tým, čo po nej dychtia,

aby sa im ukázala prvá.

{v}14{/v}Kto ju vyhľadáva včasráno, nebude sa namáhať,

lebo ju nájde sedieť pri svojich dverách.

{v}15{/v}Premýšľať o_nej je vrchol rozumnosti

a kto kvôli nej bdie, rýchlo nadobudne istotu.

{v}16{/v}Lebo ona sama obchádza a hľadá tých, čo sú jej hodni,

priateľsky sa im ukazuje na cestách

a pri každom premýšľaní sa stretá s_nimi.

{v}17{/v}Veď jej začiatok je úprimná túžba poučiť sa,

starosť o_poučenie je už láska k_nej

{v}18{/v}a láska značí zachovávanie jej zákonov.

Zachovávanie zákonov je zárukou neporušiteľnosti

{v}19{/v}a neporušiteľnosť nás robí blízkymi Bohu.

{v}20{/v}Túžba po múdrosti nás takto vovádza do kráľovstva.

{v}21{/v}Ak teda, králi nad ľudom, máte potešenie z_trónov a žeziel,

vážte si múdrosť, aby ste kraľovali naveky.

{v}22{/v}Čo však je múdrosť a ako vznikla, rozpoviem

a nebudem pred vami skrývať Božie tajomstvá.

Sledovať ju budem od začiatku jej zrodenia,

vynesiem na svetlo, čo je o_nej známe,

a neobídem pravdu.

{v}23{/v}Ani nepôjdem cestou bledej závisti,

lebo ona nie je spoločníčkou múdrosti.

{v}24{/v}Množstvo múdrych ľudí je záchranou sveta

a múdry kráľ je oporou ľudu.

{v}25{/v}Dajte sa teda mojou rečou poučiť

a bude vám to na osoh.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Múd 7, 13a. 14a; 3, 11a; 7, 28{/r}

Učil som sa múdrosti úprimne a bez závisti ju ďalej podávam, {*} Lebo múdrosť je nevyčerpateľným pokladom pre ľudí.

Nešťastný je, kto pohŕda múdrosťou a poriadkom; veď Boh miluje len toho, kto býva s_múdrosťou. {*} Lebo múdrosť je nevyčerpateľným pokladom pre ľudí.

Z_Listu svätého pápeža Klementa Prvého Korinťanom

(Cap. 30, 3-4; 34, 2 – 35, 5: Funk 1, 99. 103-105)

{p}

Kráčajme cestou pravdy

Oblečme si svornosť, buďme pokorní a zdržanliví, vyhýbajme akémukoľvek ohováraniu a osočovaniu a svoju spravodlivosť dokazujme činmi, nie slovami. Veď povedal: „Kto veľa hovorí, mal by aj počúvať; alebo si mnohovravný muž myslí, že je spravodlivý?“{n}porov. {r}Jób 11,2{/r} [LXX]{/n}

Musíme teda mať ducha ochotného konať dobro, lebo všetko prichádza od Boha. „Hľa, Pán, a jeho odmena ide pred ním, aby odplatil každému podľa jeho skutkov.“{n}porov. {r}Zjv 22,12{/r}; porov. {r}Iz 40,10{/r}{/n} Preto povzbudzuje nás, čo v_neho celým srdcom veríme, aby sme neboli leniví a záhaľčiví na nijaké dobré dielo{n}porov. {r}Tít 3,1{/r}{/n}. Naša chvála a dôvera nech spočíva v_ňom. Podriaďujme sa jeho vôli a majme živo pred sebou ten ohromný zástup jeho anjelov, ako stoja pred ním, aby plnili jeho vôľu. Lebo Písmo hovorí: „Desaťtisíce desaťtisícov stáli okolo neho a tisíce tisícov mu slúžili a volali: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov; celé stvorenie je plné jeho slávy.“{n}porov. {r}Dan 7,10{/r}; porov. {r}Iz 6,3{/r}{/n}

Aj my teda, vedení svedomím, svornosťou združení v_jedno, vytrvalo volajme akoby jednými ústami k_nemu, aby sme sa stali účastnými na jeho veľkých a slávnych prisľúbeniach. Lebo hovorí: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, aké veľké veci pripravil tým, ktorí ho očakávajú.“{n}porov. {r}1Kor 2,9{/r}{/n}

Milovaní, aké veľké a obdivuhodné sú Božie dary! Život v_nesmrteľnosti, vážnosť v_spravodlivosti, pravda v_slobode, viera v_dôvere, vyrovnanosť v_svätosti. A toto všetko je v_oblasti nášho poznania. Aké sú potom dary, ktoré pripravuje tým, čo ho očakávajú?! Iba najsvätejší Stvoriteľ a Otec vekov pozná ich veľkosť a krásu.

Ak teda chceme mať účasť na prisľúbených daroch, usilujme sa urobiť všetko, aby sme patrili do počtu tých, čo ho očakávajú. Ale ako to dosiahnuť, milovaní? Tak, že bude naše zmýšľanie vierou zakotvené v_Bohu, že budeme usilovne hľadať to, čo je milé a príjemné jemu, že budeme robiť to, čo zodpovedá jeho svätej vôli, že pôjdeme cestou pravdy a odhodíme od seba akúkoľvek nespravodlivosť.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 25, 4-5. 16{/r}

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o_svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde, {*} Lebo ty si Boh, moja spása, a v_teba dúfam celý deň.

Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a úbohý. {*} Lebo ty si Boh, moja spása, a v_teba dúfam celý deň.

ŠTVRTOK

Z_Knihy Múdrosti

{r:Múd}7, 15-30{/r}

{p}

Múdrosť je Božím obrazom

{v}15{/v}Nech mi dá Boh hovoriť podľa presvedčenia

a myslieť tak, aby to bolo hodné darov, čo som dostal,

lebo on sám je vodcom múdrosti

a usmerňovateľom mudrcov.

{v}16{/v}Veď sme v_jeho ruke, my aj naše reči,

múdrosť i_zručnosť v_konaní.

{v}17{/v}Lebo on mi dal pravé poznanie toho, čo je,

aby som poznal usporiadanie vesmíru a moc živlov,

{v}18{/v}začiatok, koniec i_stred časov,

striedanie slnovratov a zmenu ročných období,

{v}19{/v}beh roka a polohy hviezd,

{v}20{/v}povahy živočíchov a pudy šeliem,

silu duchov a ľudské myšlienky,

rozmanitosť rastlín a liečivú moc koreňov.

{v}21{/v}I_spoznal som všetko, skryté aj zjavné,

lebo ma vyučila múdrosť, pôvodkyňa všetkého.

{v}22{/v}V_nej je duch chápavý a svätý,

jediný a mnohonásobný, jemný,

bystrý, prenikavý, nepoškvrnený,

jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý,

{v}23{/v}nezadržateľný, dobročinný, ľudský, dobrotivý,

pevný, istý, pokojný,

všemohúci, vševidiaci,

prenikajúci všetkých duchov,

rozumných, čistých, najjemnejších.

{v}24{/v}Veď múdrosť je pohyblivejšia než akýkoľvek pohyb;

je taká, že svojou čistotou prechádza a preniká všetko.

{v}25{/v}Ona je dychom Božej sily

a čistý výron slávy Všemohúceho,

preto nič nečisté sa jej dotknúť nemôže.

{v}26{/v}Ona je odblesk večného svetla,

zrkadlo Božej moci bez škvrny

a obraz jeho dobroty.

{v}27{/v}A hoci je len jedna, môže všetko;

zostáva sama v_sebe a všetko obnovuje.

V_každom pokolení prechádza do svätých duší

a robí z_nich Božích priateľov a prorokov.

{v}28{/v}Veď Boh miluje len toho,

kto býva s_múdrosťou.

{v}29{/v}Ona je krajšia než slnko

a prevyšuje všetky súhvezdia;

v_porovnaní so svetlom žiari jasnejšie,

{v}30{/v}lebo po svetle nasleduje noc,

ale múdrosť zloba nezmôže.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Kol 1, 15-16a{/r}; {r}Múd 7, 26{/r}

Kristus Ježiš je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, {*} Lebo v_ňom bolo stvorené všetko.

On je odblesk večného svetla a obraz Božej dobroty. {*} Lebo v_ňom bolo stvorené všetko.

Z_Listu svätého biskupa Atanáza Proti ariánom

(Oratio 2, 78. 79: PG 26, 311. 314)

{p}

Podoba a obraz múdrosti sú stvorené v_dielach

Keďže je v_nás a vo všetkom stvorená podoba Múdrosti, pravá a stvoriteľská Múdrosť si plným právom prisvojuje to, čo je vlastné jej podobe, a hovorí: „Pán ma stvoril vo svojich dielach.“{n}{r}Prís 8,22{/r} [LXX]{/n} Totiž to, čo hovorí múdrosť, ktorá je v_nás, to si sám Pán prisvojuje ako vlastné.

Teda Stvoriteľ nie je stvorený, ale pre svoj obraz stvorený vo svojich dielach hovorí to akoby o_sebe samom. Preto ako keď sám Pán povedal: „Kto vás prijíma, mňa prijíma“{n}{r}Mt 10,40{/r}{/n}, pretože je v_nás jeho podoba, tak hoci ho neslobodno započítať medzi stvorené veci, jeho podoba a obraz sú stvorené v_dielach, akoby to bol on sám, a preto hovorí: „Pán ma stvoril už na začiatku svojich ciest vo svojich dielach.“{n}porov. {r}Prís 8,22{/r} [LXX]{/n}

A potom podoba múdrosti je vytvorená v_dielach preto, aby v_nej svet spoznal Slovo, svojho stvoriteľa, a skrze Slovo Otca. Lebo práve toto učí Pavol: „Je im predsa zjavné, čo možno o_Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v_ňom neviditeľné, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať z_jeho diel.“{n}porov. {r}Rim 1,19-20{/r}{/n} A tak Slovo svojou prirodzenosťou nie je nijako stvorené, ale to miesto o_múdrosti treba chápať o_tej, ktorá v_nás aj naozaj je, a aj sa hovorí, že je.

Ale ak tomu nechcú veriť, nech nám oni sami povedia, či je v_stvorených veciach nejaká múdrosť alebo nie. Ak nie je nijaká, prečo sa Apoštol sťažuje týmito slovami: „Lebo keď svet v_Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha“{n}{r}1Kor 1,21{/r}{/n}? Alebo ak nie je v_nich nijaká múdrosť, prečo sa v_Písme spomína množstvo múdrych ľudí? Lebo „múdry sa s_hrôzou varuje zlého“{n}{r}Prís 14,16{/r}{/n} a „múdrosťou sa buduje dom“{n}{r}Prís 24,3{/r}{/n}.

Aj Kazateľ hovorí: „Múdrosť človeka prežiari jeho tvár.“{n}{r}Kaz 8,1{/r}{/n} A ten istý karhá opovážlivcov slovami: „Nehovor: V_čom to je, že minulé časy boli lepšie, ako sú terajšie? Lebo sa to nepýtaš z_múdrosti.“{n}{r}Kaz 7,10{/r}{/n}

Veď ak je v_stvorených veciach múdrosť, ako svedčí Sirachov syn slovami: „Vylial ju na všetky svoje diela, na každého človeka vo svojej štedrosti, lebo ju dáva tým, čo ho milujú“{n}{r}Sir 1,10{/r} [gr. 1,9-10]{/n}; – pričom toto vyliatie sa vonkoncom netýka prirodzenosti tej Múdrosti, ktorá je sama zo seba a jednorodená, ale tej, ktorá je vyobrazená vo svete –; čo sa teda zdá neuveriteľné na tom, že sama stvoriteľská a pravá Múdrosť, ktorej podobou alebo obrazom je múdrosť a rozumnosť, vyliata na svet, hovorí akoby o_sebe samej: „Pán ma stvoril do svojich diel“? Lebo ani múdrosť, ktorá je vo svete, nie je stvoriteľka, ale je stvorená v_dielach a podľa nej „nebesia rozprávajú o_sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk“{n}{r}Ž 19,2{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Múd 7, 22. 23ab{/r}; {r}1 Kor 2, 10b{/r}

V_múdrosti je duch chápavý a svätý, jediný a mnohonásobný, jemný, bystrý, prenikavý, jasný, milujúci dobro, nezadržateľný, {*} Všemohúci, vševidiaci, prenikajúci všetkých duchov.

Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. {*} Všemohúci, vševidiaci, prenikajúci všetkých duchov.

PIATOK

Z_Knihy Múdrosti

{r:Múd}8, 1-21{/r}

{p}

Múdrosť si treba prosiť od Boha

{v}1{/v}Sila Múdrosti siaha od jedného konca k_druhému

a všetko riadi lahodne.

{v}2{/v}Miloval som ju a vyhľadával od svojej mladosti

a usiloval som sa dostať ju za nevestu,

lebo som sa zamiloval do jej krásy.

{v}3{/v}Rozhlasuje svoju ušľachtilosť, pretože má spoločenstvo s_Bohom,

ale aj Pán všetkého ju miluje.

{v}4{/v}Veď je učiteľkou Božieho učenia

a vyberá jeho diela.

{v}5{/v}Ak je bohatstvo žiaduce dobro v_živote,

čo je bohatšie ako múdrosť,

ktorá všetko tvorí?

{v}6{/v}Ale ak už rozumnosť tvorí,

kto z_toho, čo je, je väčším umelcom ako ona?

{v}7{/v}A keď niekto miluje spravodlivosť,

výsledkom jej námah sú čnosti:

veď ona učí striedmosti a opatrnosti,

spravodlivosti a odvahe,

od ktorých nie je nič užitočnejšie v_živote človeka.

{v}8{/v}A keď niekto túži mať bohaté znalosti,

ona pozná minulosť a odhaľuje budúcnosť,

pozná slovné zvraty a riešenie hádaniek,

pozná znamenia a úkazy, skôr, ako sa stanú,

aj chvíle a časy priaznivé.

{v}9{/v}Preto som sa rozhodol vziať si ju za spoločníčku života,

lebo viem, že mi bude dobrou radkyňou

a útechou v_starostiach a v_omrzenosti.

{v}10{/v}Pre ňu budem mať slávu pred zástupmi

a hoci mladý, úctu u_starších;

{v}11{/v}uvidia môj dôvtip na súde

a obdivovať ma budú mocnári.

{v}12{/v}Keď budem mlčať, budú napäto vyčkávať,

keď prehovorím, budú ma pozorne sledovať,

a keď budem dlho rozprávať,

položia si ruku na ústa.

{v}13{/v}Skrze ňu získam nesmrteľnosť

a tým, čo prídu po mne, zanechám večnú pamiatku.

{v}14{/v}Budem riadiť ľudí

a podrobia sa mi národy.

{v}15{/v}Obávaní králi sa ma budú báť, keď počujú o_mne,

uprostred ľudu sa ukážem dobrý

a v_boji udatný.

{v}16{/v}Keď prídem domov, odpočiniem si pri nej,

lebo jej spoločenstvo nespôsobuje trpkosť

ani život s_ňou omrzenosť,

ale potešenie a radosť.

{v}17{/v}Keď som takto premýšľal

a uvažoval vo svojom srdci,

že v_príbuzenstve s_múdrosťou je nesmrteľnosť,

{v}18{/v}že v_jej priateľstve je ušľachtilá rozkoš,

v_práci jej rúk nevyčerpateľné bohatstvo,

v_rozhovore s_ňou múdrosť

a v_účasti na jej rečiach veľká sláva,

chodil som dookola a hľadal som, ako by som si ju získal.

{v}19{/v}Bol som nadaný mladík

a dostal som dobrú dušu

{v}20{/v}alebo skôr, pretože som bol dobrý,

prišiel som do nepoškvrneného tela.

{v}21{/v}A pretože som spoznal, že by som nemohol byť zdržanlivý, keby mi to nedal Boh – a už to je múdrosť, vedieť, čí je to dar_–,

obrátil som sa na Pána a prosil som ho.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Múd 7, 7. 8a{/r}; {r}Jak 1, 5{/r}

Modlil som sa a bol mi daný rozum, {*} Prosil som a vošiel do mňa duch múdrosti a dal som jej prednosť pred žezlami a trónmi.

Ak niekomu z_vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. {*} Prosil som a vošiel do mňa duch múdrosti a dal som jej prednosť pred žezlami a trónmi.

Z_diela biskupa Balduina Canterburského

(Tract. 6: PL 204, 451-543)

{p}

Živé je Božie slovo a účinné

„Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč.“{n}{r}Hebr 4,12{/r}{/n} Tieto slová ukazujú, aká moc a aká múdrosť je v_Božom slove tým, čo hľadajú Krista, ktorý je Božím slovom, Božou mocou i_múdrosťou{n}porov. {r}1Kor 1,27{/r}{/n}. Toto slovo bolo na počiatku u_Otca rovnako večné ako on, vo svojom čase sa zjavilo apoštolom, oni ho hlásali a veriace národy s_vierou pokorne prijali. Je to teda slovo v_Otcovi, slovo v_ústach, slovo v_srdci.

Toto Božie slovo je živé: Otec mu dal, aby mal život sám v_sebe, ako on má život sám v_sebe. A preto je nielen živý, ale aj život, ako sám hovorí o_sebe: „Ja som cesta, pravda a život.“{n}{r}Jn 14,6{/r}{/n} A keď je život, je taký živý, že je oživujúci. Lebo „ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce“{n}{r}Jn 5,21{/r}{/n}. A oživuje, keď volá z_hrobu mŕtveho a hovorí: „Lazár, poď von!“{n}{r}Jn 11,43{/r}{/n}

Keď sa toto slovo ohlasuje, hlasom ohlasovania dáva svojmu hlasu, ktorý počuť navonok, silu hlasu, ktorý má vnútorné účinky, na ktorý ožívajú mŕtvi, a týmito chválami sa vzbudzujú Abrahámovi deti. Toto slovo je teda živé v_Otcovom srdci, živé v_ústach hlásateľa, živé v_srdci veriaceho a milujúceho. A keď je toto slovo také živé, je bez pochyby aj účinné.

Účinné je v_stvorení vecí, účinné je v_riadení sveta, účinné je vo vykúpení sveta. Lebo čo je účinnejšie, čo je mocnejšie? „Kto vyrozpráva jeho mocné skutky, kto všetku jeho chválu rozhlási?“{n}{r}Ž 106,2{/r}{/n} Je účinné, keď pôsobí, je účinné, keď sa hlása. Nevracia sa naprázdno, ale vydarí sa všetko, na čo je poslané{n}porov. {r}Iz 55,11{/r}{/n}.

Je účinné „a ostrejšie ako každý dvojsečný meč“{n}{r}Hebr 4,12{/r}{/n}, keď mu veríme a milujeme ho. Lebo čo je nemožné veriacemu{n}porov. {r}Mt 17,20{/r}{/n} alebo čo je ťažké pre milujúceho? Keď toto slovo hovorí, jeho slová prebodávajú srdce ako ostré šípy bojovníka{n}porov. {r}Ž 45,6.4{/r}{/n}, ako kliny, ktoré prenikajú do hĺbky{n}porov. {r}Kaz 12,11{/r}{/n} prebodnutého a vnikajú tak hlboko, že zasahujú najhlbšie vnútro. Toto slovo je ostrejšie ako každý dvojsečný meč, lebo sa mocnejšie zarezáva ako ktorákoľvek iná moc a sila a je jemnejšie ako akékoľvek ostrie ľudského dôvtipu; a ostrejšie ako akákoľvek ľudská múdrosť a jemnosť školenej reči.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sir 1, 5. 16a{/r}

Prameňom múdrosti je slovo Boha v_nebesiach {*} A jej cesty sú večné zákony.

Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom. {*} A jej cesty sú večné zákony.

SOBOTA

Z_Knihy Múdrosti

{r:Múd}11, 20b – 12, 2. 11b-19{/r}

{p}

O_Božom milosrdenstve a trpezlivosti

{v}11,20b{/v}Všetko si usporiadal podľa miery, počtu a váhy.

{v}21{/v}Veď iba ty môžeš vždy uplatniť svoju veľkú moc.

A kto odolá sile tvojho ramena?

{v}22{/v}Lebo celý svet je pred tebou

sťa prášok na váhe,

ako kvapka rosy, čo padá na zem za rána.

{v}23{/v}Ale zmilúvaš sa nad všetkými, veď všetko môžeš,

a prehliadaš hriechy ľudí, aby sa kajali.

{v}24{/v}Lebo miluješ všetko, čo je,

a nepohŕdaš ničím, čo si vytvoril,

lebo keby si bol niečím pohrdol, nebol by si to stvoril.

{v}25{/v}A ako by mohlo niečo trvať, keby si ty nechcel?

Alebo ako by sa mohlo zachovať, čo by si ty nepovolal k_bytiu?

{v}26{/v}Ale ty sa zľutúvaš nad všetkým, lebo je to tvoje,

Pane, ktorý miluješ to, čo žije.

{v}12,1{/v}Tvoj neporušiteľný duch je vo všetkom,

{v}2{/v}a preto pomaly karháš tých, čo pochybia,

a tých, čo zhrešia, napomínaš a naprávaš,

aby zanechali zlo a verili v_teba, Pane.

{v}11b{/v}Ty si im neodpúšťal hriechy preto, že by si sa niekoho bál.

{v}12{/v}Veď kto ti povie: „Čo si to urobil?“

Alebo kto sa postaví proti tvojmu súdu?

Kto ťa obviní, ak zahynú národy, ktoré si ty stvoril?

Kto sa príde hádať s_tebou

ako obhajca nešľachetných ľudí?

{v}13{/v}Veď okrem teba niet iného Boha, ktorý by sa staral o_všetko,

aby si musel dokazovať, že nesúdiš nespravodlivo.

{v}14{/v}Ani kráľ, ani samovládca nebude sa môcť postaviť proti tebe

v_prospech tých, ktorých si zahubil.

{v}15{/v}No pretože si spravodlivý, všetko spravodlivo riadiš

a odsúdiť toho, kto si nezasluhuje trest,

pokladáš za niečo, čo sa nezlučuje s_tvojou mocou.

{v}16{/v}Veď tvoja sila je základom spravodlivosti

a to, že si Pánom všetkého, robí ťa zhovievavým ku všetkému.

{v}17{/v}Svoju silu ukazuješ vtedy,

keď neveria v_tvoju zvrchovanú moc,

a pranieruješ opovážlivosť tých, čo ju poznajú.

{v}18{/v}Ty, panovník mocný, súdiš láskavo

a spravuješ nás veľmi zhovievavo;

veď ti stačí len chcieť a máš moc poruke.

{v}19{/v}Takýmto počínaním si poučil svoj ľud,

že spravodlivý človek má byť ľudský;

a svojim synom si dal dobrú nádej,

že po hriechu dávaš príležitosť na pokánie.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Múd 11, 23. 24. 26{/r}; {r}Sir 36, 1{/r}

Pane, zmilúvaš sa nad všetkými a nepohŕdaš ničím, čo si vytvoril; prehliadaš hriechy ľudí, aby sa kajali, a zľutúvaš sa nad nimi, {*} Pane, ktorý miluješ to, čo žije.

Zmiluj sa nad nami a pohliadni na nás, ukáž nám svetlo svojho milosrdenstva. {*} Pane, ktorý miluješ to, čo žije.

Z_Dialógu svätej panny Kataríny Sienskej o_Božej prozreteľnosti

(Cap. 134, ed. latina, Ingolstadii 1583, ffo 215v-216)

{p}

Aký dobrý a príjemný je, Pane, tvoj duch vo všetkom

Večný Otec obrátil s_nevýslovnou dobrotou svojho milosrdenstva oko k_tejto duši a začal takto:

„Moja milovaná dcéra, rozhodol som sa preukázať svetu milosrdenstvo a chcem sa ľuďom postarať o_všetko potrebné. Ale nevedomý človek považuje za smrť to, čo mu dávam pre život, a tak je veľmi krutý sám voči sebe. No ja sa stále starám. A preto chcem, aby si vedela, že všetko, čo človeku dávam, pochádza z_najvyššej prozreteľnosti.

A to je príčinou toho, že keď som ho v_prozreteľnosti tvoril, hľadel som sám na seba a bol som uchvátený krásou svojho stvorenia: lebo sa mi páčilo stvoriť ho na svoj obraz a podobu s_veľkou prozreteľnosťou. Dal som mu pamäť, aby si v_nej uchoval moje dobrodenia, lebo som chcel, aby mal účasť na mojej moci večného Otca.

Ďalej som mu dal rozum, aby v_múdrosti môjho Syna poznal a chápal moju vôľu, lebo ja tvorím a dávam všetky milosti s_ohnivou otcovskou láskou. A dal som mu aj vôľu, aby miloval, aby účasťou na láske Svätého Ducha mohol milovať, čo poznal a videl rozumom.

A toto urobila moja láskavá prozreteľnosť iba preto, aby bol schopný chápať a vychutnávať so mnou najvyššiu radosť vo večnom pohľade na mňa. Ale ako som ti už rozprával, pre neposlušnosť vášho prvého rodiča Adama sa nebo zatvorilo a z_tej neposlušnosti potom vzišlo všetko zlo na celom svete.

Aby som z_človeka sňal smrť tejto neposlušnosti, láskavo som to zariadil tak, že som vám vo veľkej prozreteľnosti daroval svojho jednorodeného Syna, aby vám pomohol vo vašej biede. Vložil som naň veľkú poslušnosť, aby sa ľudské pokolenie oslobodilo od jedu, ktorý sa vylial na svet z_neposlušnosti vášho prvého rodiča. Preto ako zajatec lásky v_pravej poslušnosti veľmi sa ponáhľal na potupnú smrť na najsvätejšom kríži a prostredníctvom svojej najsvätejšej smrti vám poskytol život, nie silou svojej ľudskej prirodzenosti, ale božskej.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 17, 8. 7{/r}

Chráň ma, Pane, ako zrenicu oka, {*} Skry ma v_tôni svojich perutí.

Ukáž svoje podivné milosrdenstvo, ty, čo pravicou zachraňuješ dôverujúcich v_teba. {*} Skry ma v_tôni svojich perutí.