OBDOBIE CEZ ROK

33. TÝŽDEŇ

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

NEDEĽA

Z_Knihy proroka Joela

{r:Joel}2, 21 – 3, 5{/r}

{p}

O_posledných časoch

Toto hovorí Pán:

{v}2,21{/v}„Neboj sa, zem,

jasaj a teš sa,

lebo Pán vykonal veľké veci.

{v}22{/v}Nebojte sa, poľné zvieratá,

lebo sa rozzelenajú stepné pastviny,

lebo stromy prinesú svoje ovocie,

figovník a vinič vydajú svoje bohatstvo.

{v}23{/v}Synovia Siona, jasajte

a tešte sa v_Pánovi, svojom Bohu,

lebo vám dal

spásonosný dážď

a zoslal vám

včasný i_neskorý dážď ako prv.

{v}24{/v}Humná sa naplnia obilím,

lisy budú pretekať

vínom a olejom.

{v}25{/v}Vynahradím vám roky,

ktoré zožrali kobylky, saranče,

chrústy a koníky,

moje veľké vojsko,

ktoré som na vás poslal.

{v}26{/v}Budete jesť a nasýtite sa

a budete chváliť meno Pána, svojho Boha,

ktorý s_vami urobil obdivuhodné veci.

A môj ľud už nikdy nebude zahanbený.

{v}27{/v}Spoznáte, že uprostred Izraela som ja,

a ja som Pán, váš Boh,

iného niet;

a môj ľud už nikdy nebude zahanbený.“

{v}3,1{/v}Potom

vylejem svojho ducha na každé telo

a vaši synovia i_vaše dcéry budú prorokovať.

Vaši starci budú snívať sny

a vaši mladíci budú mať videnia.

{v}2{/v}Aj na svojich služobníkov a služobnice

vylejem v_tých dňoch svojho ducha.

{v}3{/v}A urobím znamenia na nebi i_na zemi:

krv, oheň a stĺpy dymu.

{v}4{/v}Slnko sa premení na tmu

a mesiac na krv,

prv, ako príde Pánov deň,

veľký a hrozný.

{v}5{/v}Ale každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený,

lebo na vrchu Sion a v_Jeruzaleme

bude spása, ako hovorí Pán,

aj vo zvyškoch, ktoré Pán povolá.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Lk 21, 25a. 31{/r}; {r}Mk 13, 33{/r}

Budú znamenia na slnku a mesiaci i_na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti. {*} Až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.

Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. {*} Až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.

Z_Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína

(Ps 96, 14. 15: CCL 39, 1351-1353)

{p}

Nevzpierajme sa prvému príchodu, aby sme sa nemuseli báť druhého

„I_zajasajú všetky stromy lesa pred tvárou Pána, že prichádza, že prichádza súdiť zem.“{n}{r}Ž 96,12-13{/r} [Vg.]{/n} Prvý raz prišiel a príde zas. Pri prvom príchode zaznel v_evanjeliu tento jeho hlas: „Odteraz uvidíte Syna človeka prichádzať na oblakoch.“{n}{r}Mt 26,64{/r}; porov. {r}Mk 13,26{/r}{/n} Čo znamená: „Odteraz“? Nie to, že Pán príde zasa, keď budú nariekať všetky kmene zeme? Najprv prichádza vo svojich hlásateľoch a napĺňa celý zemekruh{n}porov. {r}Múd 1,7{/r}{/n}. Nevzpierajme sa prvému príchodu, aby sme sa nemuseli báť druhého.

Čo má teda robiť kresťan? Používať svet, neslúžiť svetu. Čo to znamená? Mať, akoby sme nemali. Tak hovorí Apoštol: „Ostatne, bratia, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, akoby ich nemali; tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nevlastnili; a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. Chcem, aby ste vy boli bez starostí.“{n}{r}1Kor 7,29-32{/r}{/n} Kto je bez starosti, spokojne čaká, kedy príde jeho Pán. Lebo aká je to láska ku Kristovi, báť sa, aby neprišiel? Bratia, nehanbíme sa? Milujeme, a bojíme sa, aby neprišiel. Máme ho naozaj radi? Nemáme radšej svoje hriechy? Znenáviďme teda svoje hriechy a milujme toho, ktorý príde potrestať hriechy. Príde, či chceme alebo nechceme. To, že ešte neprichádza, neznamená, že nepríde. Príde, a nevieš kedy. Ale ak ťa nájde pripraveného, nijako ti neuškodí, že to nevieš.

„I_zajasajú všetky stromy lesa.“ Prišiel prvý raz a zasa príde súdiť zem. Tých, ktorí uverili jeho prvému príchodu, nájde jasať nad tým, „že prichádza“.

„Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy.“{n}{r}Ž 96,13{/r}{/n} Aká je to spravodlivosť a pravda? Zhromaždí svojich vyvolených k_sebe na súd, ostatných však oddelí od seba. Lebo jedných postaví napravo, druhých naľavo{n}porov. {r}Mt 25,33{/r}{/n}. Ale čo je spravodlivejšie, čo pravdivejšie, ako aby neočakávali milosrdenstvo od sudcu tí, ktorí nechceli preukazovať milosrdenstvo, kým neprišiel sudca?! Tí však, čo boli ochotní preukazovať milosrdenstvo, budú milosrdne súdení. Lebo im, ako budú stáť napravo, povie: „Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od počiatku sveta.“{n}{r}Mt 25,34{/r}{/n} A pripočíta im skutky milosrdenstva: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a napojili ste ma“{n}{r}Mt 25,35{/r}{/n}, a tak ďalej{n}porov. {r}Mt 25,35-40{/r}{/n}.

A tým, čo budú stáť naľavo, čo pripočíta? Že nechceli preukazovať milosrdenstvo. A kam pôjdu? „Odíďte do večného ohňa.“{n}{r}Mt 25,41{/r}{/n} Táto zlá zvesť spôsobí veľký nárek. Ale čo hovorí iný žalm? „Vo večnej pamäti bude spravodlivý, nebude sa báť zlej zvesti.“{n}{r}Ž 112,6-7{/r}{/n} Čo je to tá zlá zvesť? „Odíďte do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!“{n}{r}Mt 25,41{/r}{/n} Kto sa bude radovať z_dobrej zvesti, nebude sa báť zlej zvesti. Toto je spravodlivosť, toto je pravda.

Vari preto, že si ty nespravodlivý, nebude spravodlivý ani sudca? Alebo preto, že si ty luhár, nebude ani pravda pravdivá? Ale ak chceš, aby bol k_tebe milosrdný, buď milosrdný, kým nepríde. Odpusť, ak sa niekto niečoho proti tebe dopustil, daj z_toho, čím oplývaš. Z_čieho dávaš, ak nie z_jeho? Keby si dával zo svojho, bola by to štedrosť; keď dávaš z_jeho, splácaš dlh. „Lebo čo máš, čo si nedostal?“{n}{r}1Kor 4,7{/r}{/n} Toto sú Bohu najmilšie obety: milosrdenstvo, poníženosť, vyznávanie, pokoj, láska. Prinášajme ich a budeme pokojne očakávať príchod sudcu, ktorý „bude spravodlivo súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy“{n}{r}Ž 96,13{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 16, 27{/r}; {r}Ž 96, 13b{/r}

Syn človeka príde v_sláve svojho Otca so svojimi anjelmi {*} A vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy. {*} A vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

PONDELOK

Z_Knihy proroka Joela

{r:Joel}4, 1-3. 9-21{/r}

{p}

Posledný súd a potom večná blaženosť

Toto hovorí Pán:

{v}1{/v}„V_tých dňoch

a v_tom čase,

keď zmením údel

Júdu a Jeruzalema,

{v}2{/v}zhromaždím všetky národy

a privediem ich do údolia Jozafat

a budem sa tam s_nimi súdiť

pre môj ľud a moje dedičstvo Izrael,

ktorý rozmetali medzi pohanov

a moju krajinu si rozdelili.

{v}3{/v}O_môj ľud hádzali lós,

chlapca dali za neviestku

a dievča predali za víno a pili.

{v}9{/v}Volajte to medzi národmi,

vyhláste svätú vojnu,

zobuďte hrdinov,

nech prídu a nech vystúpia

všetci bojovníci.

{v}10{/v}Prekujte svoje radlice na meče

a svoje kosáky na kopije.

Slabý nech povie:

‚Som silný!‘

{v}11{/v}Pohnite sa a poďte,

všetky okolité národy,

a zhromaždite sa tam!

Priveď, Pane, svojich hrdinov!

{v}12{/v}Nech vstanú a prídu národy

do údolia Jozafat,

lebo tam zasadnem a budem súdiť

všetky okolité národy.

{v}13{/v}Priložte kosáky,

pretože dozrela žatva;

poďte a šliapte,

lis je už plný:

pretekajú kade,

lebo ich zloba je veľká.

{v}14{/v}Zástupy za zástupmi

v_Údolí rozhodnutia,

pretože je blízo deň Pána

v_Údolí rozhodnutia.

{v}15{/v}Slnko a mesiac sa zatmejú

a hviezdy stratia svoj lesk.

{v}16{/v}A Pán zo Siona zahrmí

a z_Jeruzalema vydá svoj hlas.

Nebo a zem sa budú chvieť,

ale Pán je útočišťom svojho ľudu

a pevnosťou synov Izraela.

{v}17{/v}Vtedy poznáte, že ja som Pán, váš Boh,

a bývam na svojom svätom vrchu Sione.

Jeruzalem bude svätým miestom,

cudzinci už cezeň neprejdú.

{v}18{/v}V_ten deň

bude z_vrchov kvapkať mušt

a z_pahorkov bude vytekať mlieko;

vo všetkých judejských potokoch bude prúdiť voda

a z_Pánovho domu vyrazí prameň

a zavlaží Údolie agátov.

{v}19{/v}Egypt bude pustinou

a Idumea púšťou vyschnutou,

pretože páchali násilie na synoch Júdu

a prelievali nevinnú krv v_ich krajine.

{v}20{/v}Júda ostane naveky

a Jeruzalem z_pokolenia na pokolenie.

{v}21{/v}Ja pomstím ich krv, nenechám ju nepomstenú,

lebo Pán býva na Sione.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Joel 4, 18{/r}; {r}Zjv 22, 17c. 1{/r}

Z_vrchov bude kvapkať mušt, vo všetkých judejských potokoch bude prúdiť voda a z_Pánovho domu vyrazí prameň. {*} Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.

Anjel mi ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. {*} Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.

Z_traktátu svätého biskupa Fulgencia Ruspenského O_odpustení

(Liber 2, 11, 2 – 12, 1. 3-4: CCL 91 A, 693-695)

{p}

Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži

„Razom, v_jednom okamihu, na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie poľnica, mŕtvi vstanú neporušiteľní a my sa premeníme.“{n}{r}1Kor 15,52{/r}{/n} Keď Pavol hovorí „my“, vyhlasuje, že s_ním získajú dar budúcej premeny aj tí, ktorí s_ním a s_jeho spoločníkmi vytvárajú v_tomto čase spoločenstvo Cirkvi a správneho života. Aby naznačil povahu tejto premeny, hovorí: „Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.“{n}{r}1Kor 15,53{/r}{/n} Aby teda v_takých ľuďoch potom mohla nastať premena zo spravodlivej odmeny, teraz predchádza premena z_nezištnej štedrosti.

Teda tí, čo sa v_tomto živote premieňajú zo zlého na dobré, majú prisľúbenú odmenu budúcej premeny.

A toto sa v_nich deje skrze milosť, že sa v_nich najprv tu cez ospravedlnenie, v_ktorom sa duchovne vstáva z_mŕtvych, začne premena ako Boží dar a potom v_zmŕtvychvstaní tela, ktorým sa dovŕši premena ospravedlnených, zostáva naveky dokonalé oslávenie a už sa nemení. Veď na to ich mení najprv milosť ospravedlnenia a potom oslávenia, aby v_nich toto oslávenie zostalo nemenné a večné.

Lebo tu sa menia prostredníctvom prvého zmŕtvychvstania, ktoré ich osvecuje, aby sa obrátili. V_ňom totiž prechádzajú zo smrti do života, z_neprávosti do spravodlivosti, od nevery k_viere, od zlých skutkov k_svätému životu. Preto nad nimi druhá smrť nemá moc. O_nich sa hovorí v_Zjavení: „Blahoslavený, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moc.“{n}{r}Zjv 20,6{/r}{/n} A v_tej istej knihe sa opäť hovorí: „Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži.“{n}{r}Zjv 2,11{/r}{/n} Ako teda v_obrátení srdca spočíva prvé vzkriesenie, tak druhá smrť vo večných mukách.

Preto nech sa tu ponáhľa mať účasť na prvom vzkriesení každý, kto nechce byť odsúdený na večný trest druhej smrti. Lebo tí, ktorí sa dajú v_tomto živote v_bázni pred Bohom premeniť a prechádzajú od zlého života k_životu dobrému, tí prechádzajú zo smrti do života a tí sa potom aj premenia z_potupenia na slávu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Kol 3, 3-4{/r}; {r}Rim 6, 11{/r}

Zomreli ste a váš život je s_Kristom ukrytý v_Bohu. {*} A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s_ním v_sláve.

Zmýšľajte o_sebe tak, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v_Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. {*} A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s_ním v_sláve.

UTOROK

Z_Knihy proroka Zachariáša

{r:Zach}9, 1 – 10, 2{/r}

{p}

Prisľúbenie spásy Sionu

{v}9,1{/v}Pánovo slovo v_krajine Hadrach

a v_Damasku, kde spočinie,

lebo oko Aramu je Pánovo

ako všetky kmene Izraela.

{v}2{/v}Aj Emat na jeho hraniciach,

aj Týrus a Sidon, ktorý je veľmi múdry.

{v}3{/v}Týrus si vybudoval opevnenie

a nahromadil striebra ako prachu

a zlata ako na uliciach blata.

{v}4{/v}Pán sa ho zmocní,

na mori porazí jeho silu

a pohltí ho oheň.

{v}5{/v}Uvidí to Askalon a bude sa báť

a Gaza sa bude zvíjať od bolesti

aj Akkaron, lebo jeho nádej sa zahanbila.

Kráľ Gazy zahynie

a Askalon bude neobývaný.

{v}6{/v}V_Azote bude bývať miešanec

a zničím pýchu Filištíncov.

{v}7{/v}Vyrvem jeho krv z_jeho úst

a jeho ohavnosti z_jeho zubov

a zostane aj on nášmu Bohu,

bude ako vodca v_Judei

a Akkaron ako Jebuzejčan.

{v}8{/v}A obkolesím svoj dom ako pevnosť

proti tým, čo prechádzajú a vracajú sa.

Utláčateľ už cez nich neprejde,

lebo teraz som videl na vlastné oči.

{v}9{/v}Zajasaj, dcéra sionská,

plesaj, dcéra jeruzalemská!

Hľa, tvoj kráľ prichádza k_tebe;

je spravodlivý a prináša spásu,

je chudobný a sedí na oslovi,

na osliatku, mláďati oslice.

{v}10{/v}Vyničím z_Efraima vozy

a kone z_Jeruzalema;

polámu sa bojové luky

a bude sa ohlasovať pokoj národom.

Bude panovať od mora až k_moru

a od rieky až na kraj zeme.

{v}11{/v}Aj ty: pre krv tvojej zmluvy

vytiahnem tvojich zajatcov z_jamy,

v_ktorej niet vody.

{v}12{/v}Vráťte sa k_pevnosti,

zajatci nádeje;

aj dnes ohlasujem:

Dvojnásobne ti nahradím.

{v}13{/v}Lebo som si natiahol Júdu ako luk

a Efraima som vložil doň;

a povzbudím tvojich synov, Sion,

proti tvojim synom, Grécko,

a urobím z_teba meč pre hrdinu.

{v}14{/v}A Pán sa zjaví nad nimi

a jeho oštep vyletí ako blesk.

Pán, Boh, zatrúbi na poľnicu

a pôjde ako južná víchrica.

{v}15{/v}Pán zástupov ich bude chrániť;

pohlcú a pošliapu kamene z_praku,

budú piť a budú sa potácať ako od vína

a naplnia sa ako čaše a ako rohy oltára.

{v}16{/v}A Pán, ich Boh, ich zachráni

v_ten deň,

ako stádo svojho ľudu,

lebo ako drahokamy v_korune

budú sa skvieť nad jeho krajinou.

{v}17{/v}Veď aká je jeho dobrota,

aká jeho krása!

Obilie živí mládencov

a mušt panny.

{v}10,1{/v}Proste dážď od Pána

v_čase neskorého dažďa.

Pán tvorí blesky

a z_mrakov im dá dážď;

každému bylinu na poli.

{v}2{/v}Lebo modly hovoria ničotnosti

a veštci vidia klam,

hovoria márne sny,

preludom utešujú.

Preto odchádzajú ako stádo,

sú zmorené, lebo nemajú pastiera.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Zach 9, 9{/r}; {r}Jn 12, 14{/r}

Zajasaj, dcéra sionská, plesaj, dcéra jeruzalemská! {*} Hľa, tvoj kráľ prichádza k_tebe; je spravodlivý a prináša spásu, je chudobný a sedí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.

Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané: {*} Hľa, tvoj kráľ prichádza k_tebe; je spravodlivý a prináša spásu, je chudobný a sedí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.

Z_Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho

(Orat. 9, in ramos palmarum: PG 97, 1002)

{p}

Hľa, tvoj kráľ prichádza k_tebe, je spravodlivý a prináša spásu

Volajme aj my Kristovi, volajme: „Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom, Kráľ Izraela.“{n}{r}Jn 12,13{/r}; porov. {r}Mt 21,9; 27,42{/r}{/n} Vystierajme k_nemu, ako palmové ratolesti, posledné slová na kríži. Šťastní ho sprevádzajme nie olivovými ratolesťami, ale vzájomnými chválami almužny. Pod jeho nohy prestierajme na spôsob plášťov túžby srdca, aby do nás vstúpil a bol celý v_nás, aby nás celých na sebe a celý sa na nás ukázal. Volajme Sionu to prorocké zvolanie: Vzchop sa, dcéra sionská, neboj sa. „Hľa, tvoj Kráľ prichádza k_tebe, tichý, sediaci na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“{n}{r}Zach 9,9{/r}{/n}

Prichádza ten, ktorý je prítomný na každom mieste a všetko napĺňa, aby v_tebe uskutočnil spásu všetkých. Prichádza ten, ktorý „neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali“{n}porov. {r}Lk 5,32{/r}; porov. {r}Mt 9,13{/r}{/n}, aby zavolal späť tých, ktorí blúdili v_hriechu. Neboj sa teda. „Nezachveješ sa, veď Boh je v_tvojom strede.“{n}porov. {r}Ž 46,6{/r}; porov. {r}Dt 7,21{/r}{/n}

S_rukami obrátenými k_nebu prijmi toho, ktorý svojimi vlastnými rukami nakreslil tvoje hradby. Prijmi toho, ktorý svojimi dlaňami položil tvoje základy. Prijmi toho, ktorý vzal na seba všetko naše, okrem hriechu, aby tým, čo je jeho, oslobodil nás od toho, čo je naše. Raduj sa, matka, mesto Sion; neboj sa: „Sláv svoje sviatky.“{n}{r}Nah 2,1{/r}{/n} Oslavuj za milosrdenstvo toho, ktorý k_nám prišiel v_tebe. Ale aj ty sa veľmi raduj, dcéra jeruzalemská, prespevuj, tancuj. „Zažiar, zažiar“ – takto prevolávame s_Izaiášom, s_tou svätou poľnicou_–, „lebo prichádza tvoje svetlo a Pánova veleba vzišla nad tebou.“{n}{r}Iz 60,1{/r}{/n}

Aké je to svetlo? To, „ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet“{n}{r}Jn 1,9{/r} [Vg.]{/n}. Večné svetlo, svetlo bez času, ktoré sa dalo poznať v_čase, svetlo, ktoré sa zjavilo v_tele a svojou prirodzenosťou zostalo ukryté, svetlo, ktoré ožiarilo pastierov a mudrcom bolo vodcom na ceste. Svetlo, ktoré bolo od počiatku na svete, skrze ktoré povstal svet, ale svet ho nepoznal{n}porov. {r}Jn 1,10{/r}{/n}. Svetlo, ktoré prišlo do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali{n}porov. {r}Jn 1,11{/r}{/n}.

A čo je to, tá „Pánova veleba“? Isteže kríž, na ktorom bol oslávený Kristus, ten odblesk Otcovej slávy{n}porov. {r}Hebr 1,3{/r}{/n}; ako sám povedal, keď sa blížilo jeho umučenie: „Teraz je Syn človeka oslávený a v_ňom je oslávený Boh a čoskoro ho oslávi.“{n}{r}Jn 13,31-32{/r}{/n} Slávou na tomto mieste nazýva svoje vlastné povýšenie na kríži. Lebo Kristov kríž je sláva a isto aj jeho povýšenie. Veď hovorí: „Ja, až budem vyzdvihnutý, všetkých pritiahnem k_sebe.“{n}{r}Jn 12,32{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 118, 26a. 27a. 23{/r}

Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom. {*} Boh, Pán, je naším svetlom.

To sa stalo na pokyn Pána; vec v_našich očiach obdivuhodná. {*} Boh, Pán, je naším svetlom.

STREDA

Z_Knihy proroka Zachariáša

{r:Zach}10, 3 – 11, 3{/r}

{p}

Oslobodenie a návrat Izraela

Toto hovorí Pán:

{v}10,3{/v}„Môj hnev vzplanul proti pastierom

a proti capom zakročím.

Pán zástupov určite navštívi

svoje stádo, dom Júdu,

a urobí si z_nich akoby slávneho koňa

do boja.

{v}4{/v}Z_neho bude uholný kameň,

z_neho bude kolík,

z_neho bude bojový luk,

z_neho vyjde aj každý vodca.

{v}5{/v}A budú ako hrdinovia,

čo šliapu po blate na cestách v_boji,

a budú bojovať, lebo Pán je s_nimi,

a zahanbia sa jazdci na koňoch.

{v}6{/v}I_posilním dom Júdov

a zachránim dom Jozefov;

privediem ich späť, lebo sa zmilujem nad nimi,

a budú, ako keby som ich nebol zavrhol,

lebo ja som Pán, ich Boh, a vyslyším ich.

{v}7{/v}Efraimovci budú ako hrdinovia,

ich srdce sa rozveselí ako od vína,

ich synovia to uvidia a budú sa veseliť,

ich srdce bude plesať v_Pánovi.

{v}8{/v}Zapískam na nich a zhromaždím ich,

lebo som ich vykúpil,

a bude ich tak veľa, ako ich prv bolo.

{v}9{/v}Rozsejem ich medzi národy

a v_diaľavách budú na mňa spomínať,

budú vychovávať svojich synov a vrátia sa.

{v}10{/v}I_privediem ich späť z_egyptskej krajiny

aj z_Asýrska ich zhromaždím

a privediem ich do galaádskej a libanonskej krajiny

a nebude im stačiť miesto.

{v}11{/v}Prejdú cez more úzkosti,

on zrazí vlny na mori

a vyschnú hlbiny rieky;

pýcha Asýrska bude pokorená

a berla Egypta odstúpi.

{v}12{/v}Posilním ich v_Pánovi

a budú kráčať v_jeho mene,“

hovorí Pán.

{v}11,1{/v}Libanon, otvor svoje brány,

nech strávi oheň tvoje cédre.

{v}2{/v}Kvíľ, jedľa, lebo padol céder,

lebo velikáni sú spustošení.

Kvíľte, duby Bášanu,

lebo padol nepriestupný les.

{v}3{/v}Počuť bedákanie pastierov,

lebo je spustošená ich nádhera.

Počuť rev levov,

lebo je spustošená pýcha Jordánu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Zach 10, 6bd. 7d{/r}; {r}Iz 28, 5{/r}

Zachránim a privediem ich späť, lebo sa zmilujem nad nimi, ja, ich Pán, Boh. {*} Ich srdce bude plesať v_Pánovi.

V_ten deň bude Pán zástupov slávnou korunou a vznešeným vencom pre zvyšok svojho ľudu. {*} Ich srdce bude plesať v_Pánovi.

Z_Rečí svätého biskupa Augustína

(Sermo 21, 1-4: CCL 41, 276-278)

{p}

Srdce spravodlivého bude plesať v_Pánovi

„Spravodlivý sa teší v_Pánovi a spolieha sa na neho a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.“{n}{r}Ž 64,11{/r}{/n} Určite sme to spievali hlasom i_srdcom. Tieto slová povedalo Bohu aj kresťanské svedomie, aj jazyk: „Spravodlivý sa teší“ nie vo svete, ale „v_Pánovi.“ Inde hovorí: „Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.“{n}{r}Ž 97,11{/r}{/n} Možno sa opýtaš, odkiaľ je radosť. Tu počuješ: „Spravodlivý sa teší v_Pánovi.“ A inde: „Hľadaj radosť v_Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“{n}{r}Ž 37,4{/r}{/n}

Čo sa nám oznamuje? Čo sa daruje? Čo sa prikazuje? Čo sa dáva? Aby sme sa tešili v_Pánovi. Kto sa bude tešiť takej veci, ktorú nevidí? Alebo azda vidíme Pána? To máme prisľúbené. Teraz však „žijeme vo viere; kým sme v_tele, sme vzdialení od Pána“{n}porov. {r}2Kor 5,7.6{/r}{/n}. Vo viere, nie vo videní. Kedy vo videní? Keď sa splní to, čo hovorí ten istý Ján: „Milovaní, sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“{n}{r}1Jn 3,2{/r}{/n}

Až potom bude veľké a dokonalé šťastie, až potom bude plná radosť, keď už nebude dojčiť nádej, ale živiť skutočnosť{n}porov. {r}1Kor 3,2{/r}{/n}. Ale aj teraz, prv, ako k_nám príde sama skutočnosť, prv, ako my prídeme do samej skutočnosti, tešme sa v_Pánovi. Veď ani nie je malá radosť v_nádeji, za ktorou potom bude skutočnosť.

Teraz teda milujeme v_nádeji. Preto hovorí: „Spravodlivý sa teší v_Pánovi.“ A hneď potom, pretože ešte nevidí: „A spolieha sa na neho.“

Máme predsa prvotiny Ducha{n}porov. {r}Rim 8,23{/r}{/n}, a možno aj viac, a približujeme sa k_tomu, ktorého milujeme, a čo raz máme dychtivo jesť a piť, teraz, hoci iba slabo, olizujeme a ochutnávame.

Ale ako sa môžeme tešiť v_Pánovi, keď je Pán od nás ďaleko? Nech nie je ďaleko! To je tvoja chyba, keď je ďaleko! Miluj a on sa priblíži. Miluj a bude bývať v_tebe. „Pán je blízko. O_nič nebuďte ustarostení.“{n}{r}Flp 4,5-6{/r}{/n} Chceš vedieť, kto je s_tebou, ak miluješ? „Boh je láska.“{n}{r}1Jn 4,8{/r}{/n}

Chceš mi povedať: „Čo je podľa teba láska?“ Láska je to, čím milujeme. Čo milujeme? Nevýslovné dobro, dobročinné dobro, dobrého stvoriteľa všetkých dobier. Nech je tvojím potešením ten, od ktorého máš všetko, čo ťa teší. Nehovorím hriech, lebo hriech jediný nemáš od neho. Okrem hriechu máš od neho všetko, čokoľvek máš.

{p}

RESPONZÓRIUM

Prv, ako by si videl, čo vidieť nemôžeš, ver v_to, čo ešte nevidíš. {*} Ži vo viere, aby si sa dostal k_nazeraniu.

Nazeranie neoblaží vo vlasti toho, koho nepotešovala viera na ceste. {*} Ži vo viere, aby si sa dostal k_nazeraniu.

ŠTVRTOK

Z_Knihy proroka Zachariáša

{r:Zach}11, 4 – 12, 8{/r}

{p}

Podobenstvo o_pastieroch

{v}11,4{/v}Toto hovorí Pán, môj Boh: „Pas ovce na zabitie. {v}5{/v}Tí, čo ich kupujú, zabíjajú ich bez zľutovania, a tí, čo ich predávajú, hovoria: ‚Nech je zvelebený Pán, že som zbohatol.‘ Ani ich pastierom ich nie je ľúto.

{v}6{/v}Ani ja sa už nezľutujem nad obyvateľmi zeme, hovorí Pán. Hľa, ja vydám ľudí, každého do rúk jeho blížneho a do rúk jeho kráľa. Oni spustošia krajinu a ja nevytrhnem z_ich rúk.“

{v}7{/v}A ja som pásol ovce na zabitie pre obchodníkov so stádom. Vzal som si dve palice, jednu som nazval Krása, druhú som nazval Puto, a pásol som stádo. {v}8{/v}A zahnal som troch pastierov za jeden mesiac, lebo si ich zošklivila moja duša a oni si zošklivili mňa. {v}9{/v}I_povedal som: „Nebudem vás pásť. Tá, ktorá má zomrieť, nech zomrie, ktorá má byť zahnaná, nech je zahnaná, a ostatné nech žerú jedna druhej mäso.“ {v}10{/v}Tu som vzal svoju palicu, ktorá sa volala Krása, a posekal som ju, aby som zrušil svoju zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. {v}11{/v}V_ten deň bola zrušená. A obchodníci so stádom, ktorí ma pozorovali, spoznali, že je to Pánovo slovo. {v}12{/v}Povedal som im: „Ak uznáte za dobré, vyplaťte mi mzdu, ak nie, nechajte tak.“ A odvážili mi mzdu tridsať šiklov striebra. {v}13{/v}Pán mi povedal: „Vhoď to do pokladnice, tú krásnu cenu, ktorou ma ocenili.“ I_vzal som tridsať strieborných šiklov a vhodil som ich do pokladnice v_Pánovom dome. {v}14{/v}Potom som posekal svoju druhú palicu, ktorá sa nazývala Puto, aby som zrušil bratstvo medzi Júdom a Izraelom.

{v}15{/v}Pán mi povedal: „Ešte si vezmi výstroj hlúpeho pastiera;

{v}16{/v}lebo ja vzbudím pastiera v_krajine,

ktorý hynúcu ovcu nenavštívi,

odtúlanú nebude hľadať,

doráňanú nebude liečiť

a stojacu nepodrží,

ale mäso tučných bude jesť

a poláme im kopytá.

{v}17{/v}Beda môjmu hlúpemu pastierovi,

ktorý opúšťa stádo!

Meč na jeho rameno

a na jeho pravé oko;

jeho rameno nech celkom uschne

a jeho pravé oko nech sa úplne zatemní.“

{v}12,1{/v}Pánovo slovo o_Izraelovi a o_Júdovi. Výrok Pána, ktorý rozpína nebesia a kladie základy zeme a tvorí ducha v_človeku: {v}2{/v}„Ja robím z_Jeruzalema opojnú čašu pre všetky okolité národy. Bude to pri obliehaní Jeruzalema. {v}3{/v}V_ten deň urobím z_Jeruzalema ťažký kameň pre všetky národy. Všetci, čo ho budú niesť, do krvi sa porania a spolčia sa proti nemu všetky národy zeme. {v}4{/v}V_ten deň, hovorí Pán, udriem každého koňa, až zmeravie, i_jeho jazdca, až zošalie. Ale nad Júdovým domom otvorím svoje oči a všetky kone národov raním slepotou. {v}5{/v}Vtedy si judejskí vodcovia povedia v_srdci: ‚Sila obyvateľov Jeruzalema je v_Pánovi zástupov, ich Bohu.‘ {v}6{/v}V_ten deň urobím judejských vodcov nádobou s_ohňom na dreve a horiacou fakľou na sene. Pohltia napravo i_naľavo všetky okolité národy, ale Jeruzalem zostane zasa na svojom mieste. {v}7{/v}Pán zachráni najprv Júdove stany, aby sa sláva Dávidovho domu a sláva obyvateľov Jeruzalema nevypínala proti Júdovi. {v}8{/v}V_ten deň bude Pán chrániť obyvateľov Jeruzalema. Klesajúci medzi nimi bude v_ten deň ako Dávid a Dávidov dom ako Boh, ako Pánov anjel pred nimi.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Zach 11, 12b. 13b{/r}; {r}Mt 26, 15{/r}

Odvážili mi mzdu tridsať šiklov striebra, {*} Krásnu cenu, ktorou ma ocenili.

Judáš sa vyzvedal: Čo mi dáte a ja vám ho vydám? Oni mu určili tridsať strieborných. {*} Krásnu cenu, ktorou ma ocenili.

Z_Komentára svätého biskupa Gregora Nyssenského na Pieseň piesní

(Cap. 2: PG 44, 802)

{p}

Modlitba k_dobrému pastierovi

Kde pasieš, dobrý pastier, ktorý berieš na plecia celé stádo{n}porov. {r}Lk 15,5{/r}{/n}? (Lebo jedna ovca je celá ľudská prirodzenosť, ktorú si ty vzal na plecia.) Ukáž mi miesto na odpočinok, vyveď ma na dobrú výživnú pastvu, zavolaj ma po mene, aby som ja, ovca, počul tvoj hlas. A pre svoj hlas mi daj večný život{n}porov. {r}Jn 10,27-28{/r}{/n}: „Povedz mi ty, koho miluje moja duša.“{n}porov. {r}Pies 1,7{/r}{/n}

Takto ťa volám, lebo tvoje meno je nad každé iné meno{n}porov. {r}Flp 2,9{/r}{/n} a nad každú chápavosť. Ani celá príroda obdarená rozumom ho nemôže vysloviť ani pochopiť. Teda tvoje meno, v_ktorom poznať tvoju dobrotu, je láskou mojej duše k_tebe. Veď ako by som ťa nemilovala, keď ty si ma miloval tak, že aj keď som taká čierna{n}porov. {r}Pies 1,6{/r}{/n}, položil si svoj život za ovce, ktoré pasieš{n}porov. {r}Jn 10,11{/r}{/n}?! Väčšiu lásku si nemožno predstaviť, ako je tá, že dávaš svoj život za moju spásu{n}porov. {r}Jn 15,13{/r}{/n}.

Povedz mi teda, hovorí, „kde pásavaš“{n}{r}Pies 1,7{/r}{/n}, aby som našla spasiteľnú pastvu a nasýtila sa nebeským pokrmom – ten, čo ho neje, nemôže vojsť do večného života{n}porov. {r}Jn 6,53{/r}{/n}_–; a aby som mohla pribehnúť k_prameňu a nabrať si božského nápoja, ktorý ty dávaš smädným, keď zo svojho boku, z_tohto zdroja otvoreného kopijou, vylievaš ako z_prameňa vodu – pre toho, čo ju ochutná, stane sa „prameňom vody prúdiacej do večného života“{n}porov. {r}Jn 4,14{/r}{/n}.

Ak ma na tomto budeš pásť, určite mi dáš ľahnúť si „cez poludnie“{n}porov. {r}Pies 1,7{/r}{/n}, keď budem s_tebou spať v_pokoji a odpočiniem si vo svetle, ktoré nepozná tieň. Veď napoludnie tieňa niet, lebo slnko svieti nad hlavou; vtedy dávaš ľahnúť si tým, ktorých si napásol, a berieš svojich služobníkov so sebou na lôžko{n}porov. {r}Lk 11,7{/r}{/n}. Ale nemožno považovať za hodného tohto poludňajšieho odpočinku, kto nie je synom svetla a synom dňa{n}porov. {r}1Sol 5,5{/r}; {r}Jn 12,36{/r}{/n}. Kto sa však oddelil od večernej aj od rannej tmy, čiže od toho, kde začína zlo, aj od toho, kde končí, ten bude napoludnie odpočívať na slnku spravodlivosti.

Ukáž mi teda, hovorí, ako treba odpočívať a pásť sa a aká je cesta poludňajšieho odpočinku. Aby som sa azda z_nevedomosti nevyšmykla z_vedenia tvojej ruky a nepripojila sa k_stádam, ktoré nie sú z_tvojich oviec.

Toto povedala v_starosti o_krásu, ktorú dostala Božím riadením, a v_túžbe poznať, za akých podmienok môže jej šťastie trvať naveky.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 27, 13. 4a{/r}; {r}Flp 1, 21{/r}

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v_krajine žijúcich. {*} O_jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v_dome Pánovom po všetky dni svojho života.

Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. {*} O_jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v_dome Pánovom po všetky dni svojho života.

PIATOK

Z_Knihy proroka Zachariáša

{r:Zach}12, 9-12a; 13, 1-9{/r}

{p}

Spása v_Jeruzaleme

Toto hovorí Pán: {v}9{/v}„V_ten deň sa budem usilovať zničiť všetky národy, ktoré prídu proti Jeruzalemu, {v}10{/v}a na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a pokorných prosieb a budú hľadieť na mňa. A nad tým, ktorého prebodli, budú nariekať, ako sa narieka nad jediným synom, a žialiť nad ním, ako sa žiali nad prvorodeným. {v}11{/v}V_ten deň bude v_Jeruzaleme veľký nárek, podobný náreku v_Adadremmone na mageddskej pláni. {v}12{/v}Nariekať bude krajina, každý rod osobitne.

{v}13,1{/v}V_ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a obyvateľov Jeruzalema na očistenie od hriechov a od nečistoty. {v}2{/v}A v_ten deň, hovorí Pán zástupov, vypracem mená modiel z_krajiny a nikdy viac sa nebudú spomínať. Aj falošných prorokov a nečistého ducha odstránim z_krajiny. {v}3{/v}A keď bude niekto ešte prorokovať, povedia mu jeho otec a jeho matka, ktorí ho splodili: ‚Nebudeš žiť, lebo si hovoril lož v_mene Pánovom.‘ A jeho otec a matka, ktorí ho splodili, prebodnú ho za to, že prorokoval. {v}4{/v}V_ten deň sa budú proroci hanbiť, každý za svoje videnie, keď bude prorokovať. Ani si neoblečú srstený plášť, aby oklamali, {v}5{/v}ale každý povie: ‚Nie som prorok. Som človek, ktorý obrába zem, lebo zem je mojím vlastníctvom od mojej mladosti.‘ {v}6{/v}A keď mu povedia: ‚Aké to máš rany na prsiach?‘, on odpovie: ‚To ma poranili v_dome, kde ma mali radi.‘

{v}7{/v}Meč, zdvihni sa na môjho pastiera

a na muža, môjho spoločníka,

hovorí Pán zástupov.

Udri pastiera a ovce sa rozpŕchnu;

potom obrátim svoju ruku proti maličkým.

{v}8{/v}A v_celej krajine,

hovorí Pán,

dve tretiny sa rozpŕchnu a zahynú

a tretina v_nej zostane.

{v}9{/v}Tú tretinu prevediem cez oheň

a očistím ich, ako sa čistí striebro,

a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato.

On bude vzývať moje meno.

Poviem: Toto je môj ľud

a on povie: ‚Pán je môj Boh.‘“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 26, 31{/r}; {r}Zach 13, 7{/r}

Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: {*} Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.

Meč, zdvihni sa na môjho pastiera a na muža, môjho spoločníka, hovorí Pán. {*} Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.

Z_traktátu svätého kňaza Jána Eudes O_Ježišovom kráľovstve

(Pars 3, 4: Opera omnia 1, 310-312)

{p}

Kristovo tajomstvo v_nás a v_Cirkvi

Musíme si osvojovať a v_sebe napĺňať Kristove stavy a tajomstvá a často ho prosiť, aby ich v_nás a v_celej svojej Cirkvi dovršoval a napĺňal.

Lebo Ježišove tajomstvá ešte nie sú celkom dokončené a naplnené. Sú také, ale iba v_Ježišovej osobe, nie však v_nás, ktorí sme jeho údmi, ani v_Cirkvi, ktorá je jeho tajomným telom. Lebo Boží Syn má v_úmysle deliť sa, istým spôsobom rozvíjať a pokračovať svoje tajomstvá v_nás a v_celej svojej Cirkvi, aj cez milosti, ktoré sa rozhodol udeliť nám, aj cez účinky, ktoré v_nás chce skrze tieto tajomstvá vyvolať. V_tomto zmysle ich v_nás chce napĺňať.

Preto hovorí svätý Pavol, že Kristus sa vo svojej Cirkvi zdokonaľuje{n}porov. {r}Ef 1,22-23{/r}{/n} a my všetci spolupracujeme na jeho budovaní až „do jeho plného veku“{n}porov. {r}Ef 4,13{/r}{/n}, čiže do tajomného veku, ktorý má vo svojom tajomnom tele a ktorý dosiahne plnosť iba v_deň súdu. Inde hovorí ten istý Apoštol, že on „na vlastnom tele dopĺňa to, čo chýba Kristovmu utrpeniu“{n}porov. {r}Kol 1,24{/r}{/n}.

Boží Syn sa rozhodol takto v_nás dovŕšiť a naplniť všetky svoje stavy a tajomstvá. Chce v_nás dokončiť tajomstvo svojho vtelenia, narodenia, skrytého života tak, že sa v_nás formuje a opätovne sa rodí v_našich dušiach cez sväté sviatosti krstu a božskej Eucharistie a spôsobuje, že sme schopní duchovného a vnútorného života, ktorý je „s_ním ukrytý v_Bohu“{n}porov. {r}Kol 3,3{/r}{/n}.

Ale hodlá v_nás dokončiť aj tajomstvo svojho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania, lebo dáva, aby sme s_ním a v_ňom trpeli, zomreli a vstali z_mŕtvych. A nakoniec v_nás chce naplniť stav slávneho a nesmrteľného života, keď spôsobí, že budeme s_ním a v_ňom schopní slávneho a trvalého života v_nebi. Tak chce v_nás a vo svojej Cirkvi dovršovať a napĺňať aj svoje ostatné stavy, ostatné tajomstvá tým, že sa chce aj s_nami o_ne deliť a dať nám účasť na nich a v_nás pokračovať a šíriť ich.

A tak Kristove tajomstvá nebudú úplné až do konca onoho času, ktorý on sám určil na naplnenie svojich tajomstiev v_nás a v_Cirkvi, čiže až do konca sveta.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Kol 1, 24. 29{/r}

Radujem sa v_utrpeniach {*} A na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

Namáham sa a borím Kristovou mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. {*} A na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

SOBOTA

Z_Knihy proroka Zachariáša

{r:Zach}14, 1-21{/r}

{p}

Súženia a sláva Jeruzalema v_poslednom čase

Toto hovorí Pán: {v}1{/v}„Hľa, prichádza Pánov deň, keď sa bude deliť tvoja korisť v_tebe. {v}2{/v}Zhromaždím všetky národy k_Jeruzalemu do boja. Zaujmú mesto, znivočia domy, znásilnia ženy. Polovica mesta pôjde do zajatia, ale zvyšok ľudu neodvlečú z_mesta. {v}3{/v}Lebo Pán vyrazí a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v_deň zápasu. {v}4{/v}A v_ten deň zastanú jeho nohy na Olivovej hore, ktorá je na východ od Jeruzalema. Olivová hora sa rozštiepi napoly, od východu na západ, veľmi veľkou trhlinou: polovica vrchu sa oddelí na sever a polovica na juh. {v}5{/v}I_budete utekať do údolia tých vrchov, lebo údolie vrchov bude siahať až po Jasol. Budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za čias judejského kráľa Oziáša, a príde Pán, môj Boh, a s_ním všetci svätí.

{v}6{/v}V_ten deň nebude svetlo, ale zima a mráz. {v}7{/v}Bude to jeden deň, ktorý je známy Pánovi; ani deň, ani noc a vo večernom čase bude svetlo. {v}8{/v}V_ten deň vyrazia z_Jeruzalema živé vody, polovica z_nich k_Východnému moru a polovica k_Západnému moru a budú v_lete i_v_zime. {v}9{/v}Vtedy bude Pán kráľom nad celou zemou. V_ten deň bude Pán jediný a jeho meno bude jediné. {v}10{/v}Celá zem sa obráti na púšť od Gaby až po Remmon na juh od Jeruzalema, ktorý bude vyvýšený a obývaný na svojom mieste, od Benjamínovej brány až po miesto Pôvodnej brány a až po bránu Nárožnú a od Hananeelovej veže až po Kráľovské lisy. {v}11{/v}I_budú v_ňom bývať a nebude už kliatby, ale v_Jeruzaleme sa bude bývať bezpečne.

{v}12{/v}A rana, ktorou Pán udrie všetky národy, čo bojovali proti Jeruzalemu, bude takáto: Telo bude hniť každému, ako bude stáť na nohách, oči mu zhnijú vo svojich jamkách a jazyk mu zhnije v_ústach. {v}13{/v}V_ten deň Pán spôsobí medzi nimi veľký zmätok: muž bude chytať za ruku svojho blížneho a on zdvihne svoju ruku proti ruke svojho blížneho. {v}14{/v}Ale aj Júda bude bojovať v_Jeruzaleme. Zhromaždia bohatstvo všetkých okolitých národov, zlato a striebro a nesmierne veľa šatstva. {v}15{/v}A na kone, mulice, ťavy, osly a všetky zvieratá, čo budú v_tých táboroch, príde taká skaza, ako je táto skaza.

{v}16{/v}A všetci, ktorí zostanú zo všetkých národov, čo prišli proti Jeruzalemu, budú rok čo rok vystupovať, aby sa klaňali Kráľovi, Pánovi zástupov, a slávili sviatok Stánkov. {v}17{/v}A na ten z_národov zeme, ktorý nevystúpi do Jeruzalema, aby sa klaňal Kráľovi, Pánovi zástupov, nebude padať dážď. {v}18{/v}A ak egyptský národ nevystúpi a nepríde, doľahne na nich rana, ktorou Pán bije národy, čo nevystúpia sláviť sviatok Stánkov. {v}19{/v}Toto bude trest na Egypt a trest na všetky národy, ktoré nevystúpia sláviť sviatok Stánkov. {v}20{/v}V_ten deň bude na zvoncoch koní: ‚Zasvätené Pánovi.‘ A v_Pánovom dome budú hrnce ako čaše pred oltárom. {v}21{/v}Každý hrniec v_Jeruzaleme a v_Judei bude zasvätený Pánovi zástupov. A všetci, čo prídu obetovať, vezmú si z_nich a budú v_nich variť a v_ten deň už nebude kupca v_dome Pána zástupov.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Zach 14, 8a; 13, 1{/r}; {r}Jn 19, 34{/r}

V_ten deň vyrazia z_Jeruzalema živé vody a bude otvorený prameň pre Dávidov dom {*} Na očistenie od hriechov a od nečistoty.

Jeden z_vojakov kopijou prebodol Ježišovi bok a hneď vyšla krv a voda. {*} Na očistenie od hriechov a od nečistoty.

Zo Spisov svätého kňaza Tomáša Akvinského

(Coll. super Credo in Deum: Opuscula theologica 2, Taurini 1954, pp. 216-217)

{p}

Nasýtim sa, keď sa zjaví tvoja sláva

Keď sa vo vyznaní viery hovorí: „A v_život večný. Amen.“, správne sa na konci všetkých našich túžob uvádza cieľ toho, čo máme veriť, čiže večný život.

Vo večnom živote je prvé to, že sa človek spája s_Bohom. Lebo sám Boh je odmenou a cieľom všetkých našich námah: „Ja som tvoj ochranca a tvoja odmena bude nesmierna.“{n}{r}Gn 15,1{/r}{/n} Ale toto spojenie spočíva v_dokonalom videní: „Teraz vidíme len nejasne, akoby v_zrkadle, no potom z_tváre do tváre.“{n}{r}1Kor 13,12{/r}{/n}

Spočíva aj v_najvyššej chvále, ako hovorí Prorok: „Zjaví sa tam radosť a veselosť, vzdávanie vďaky a piesne oslavné.“{n}{r}Iz 51,3{/r}{/n}

Ďalej v_dokonalom nasýtení túžby, lebo tam bude mať každý blažený viac, ako túžil mať a dúfal. To treba rozumieť tak, že v_tomto živote nemôže nik naplniť svoju túžbu, ani nijaké stvorenie nikdy nenasýti túžbu človeka, lebo len Boh ju nasycuje a nekonečne presahuje. A preto sa neuspokojí nikde inde, iba v_Bohu, ako hovorí Augustín: „Pre seba si nás, Pane, stvoril a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v_tebe.“{fnr}1{/fnr}

A keď svätí vo vlasti budú dokonale mať Boha, je zrejmé, že sa ich túžba nasýti a sláva to ešte prevýši. A preto hovorí Pán: „Vojdi do radosti svojho Pána.“{n}{r}Mt 25,21{/r}{/n} Augustín však dodáva: „Celá radosť nevojde do tých, čo sa budú radovať, ale oni celí vojdú do radosti. Nasýtim sa, keď sa zjaví tvoja sláva.“{n}{r}Ž 17,15{/r} [Vg.]{/n} A opäť: „On napĺňa dobrodeniami tvoju túžbu.“{n}{r}Ž 103,5{/r} [Vg.]{/n}

Lebo všetko, čo pôsobí slasť, je tam celé a v_prekypujúcej miere. Veď ak niekto túži po slastiach, tam bude najvyššia a najdokonalejšia slasť, lebo bude z_najvyššieho dobra, čiže z_Boha: „Po tvojej pravici večná slasť.“{n}{r}Ž 16,11{/r}{/n}

A večný život spočíva aj v_príjemnom spoločenstve všetkých blahoslavených. Bude to najmilšie spoločenstvo, lebo každý bude mať všetky dobrá so všetkými blahoslavenými. Veď každý z_nich bude milovať iného ako seba samého, a preto sa bude radovať z_dobra iného tak, ako zo svojho. Z_toho vyplýva, že veselosť a radosť jedného úmerne rastie s_radosťou všetkých.

{fn:1}Confessiones 1,1.{/fn}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 17, 15{/r}; {r}1 Kor 13, 12b{/r}

Ja v_spravodlivosti uzriem tvoju tvár, Pane, {*} A až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.

Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. {*} A až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.