PIATOK V_PRVOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Ant. Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ježišu, šťastie anjelov,

tys’ naša nádej, istota,

jednorodený Boží Syn,

plod panenského života.

Podaj nám ruku za rána,

aby aj myseľ povstala,

bdelosťou spánok zahnala

a Bohu chvály spievala.

Zornica svetu zvestuje

nový deň, hojný na dary.

Tma nech sa, Otče, prepadne

a tvoj lúč nech nás ožiari.

Tvoj lúč nech zmysly otvára

a z_duše šero zaháňa,

aby aj srdce horelo,

umyté slzou pokánia.

Daj rozkvet viere vštepenej

hlboko v_srdci pútnika,

spriama drž nádej, lásku živ,

ktorá nad všetko vyniká.

Tebe, náš Ježiš láskavý,

Otcovi, ktorý stvoril svet,

aj Duchu Tešiteľovi

buď sláva, ktorej konca niet. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, prijmeš náležité obety na svojom oltári.

Vo veľkonočnom období:Pane, Bože môj, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Aleluja.

Ant. 2 V_Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela.

Vo Veľkonočnom období:Ty si naozaj skrytý Boh, Boh Izraela, spasiteľ. Aleluja.

Ant. 3 S_plesaním vstupujte pred Pánovu tvár.

Vo Veľkonočnom období:S_radosťou slúžte Pánovi. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 4, 29-32{/r}

Z_vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v_ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k_sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v_Kristovi!

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Včasráno mi daj pocítiť, {*} Že si sa zmiloval nado mnou.

Včasráno mi daj pocítiť, {*} Že si sa zmiloval nado mnou.

Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať. {*}

Že si sa zmiloval nado mnou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Včasráno mi daj pocítiť, {*} Že si sa zmiloval nado mnou.

Ant. na Benediktus: Pán navštívil a vykúpil svoj ľud.

PROSBY

Klaňajme sa Kristovi, ktorý svojím krížom priniesol ľudskému rodu spásu, a nábožne volajme:

Pane, ukáž nám svoje veľké milosrdenstvo.

Kriste, ty si naše slnko a náš deň: osvieť nás svojimi lúčmi

a hneď zrána zažeň od nás zlé žiadosti.

Pane, ukáž nám svoje veľké milosrdenstvo.

Stráž naše myšlienky, slová a skutky,

aby sme sa ti dnes vo všetkom páčili.

Pane, ukáž nám svoje veľké milosrdenstvo.

Odvráť svoju tvár od našich hriechov

a zotri všetky naše viny.

Pane, ukáž nám svoje veľké milosrdenstvo.

Pre svoj kríž a svoje zmŕtvychvstanie

naplň nás útechou Ducha Svätého.

Pane, ukáž nám svoje veľké milosrdenstvo.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, ty svetlom svojho Syna zaháňaš tmy nevedomosti; rozmnož v_našom srdci silu viery, ktorú si nám daroval, aby nijaké pokušenie nezahasilo v_nás oheň roznietený tvojou milosťou.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pobežím po ceste tvojich príkazov, lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu.

Ant. 2 V_Pánovi mám nezlomnú dôveru.

Ant. 3 V_Pána dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 2, 2b-4{/r}

Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ! Nerobte nič z_nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v_pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.

Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť

Pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

MODLITBA

Pane, Ježišu Kriste, teba viedli o_deviatej hodine na ukrižovanie pre spásu sveta; prosíme ťa, odpusť nám minulé hriechy a pred budúcimi nás chráň.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 13, 4{/r}

Aj keď bol Kristus ukrižovaný v_slabosti, z_Božej moci žije. Aj my sme v_ňom slabí, ale z_Božej moci budeme s_ním žiť.

Uviazol som v_prachu.

Oživ ma, Pane, podľa svojho slova.

MODLITBA

Pane, Ježišu Kriste, o_dvanástej hodine, keď bol celý svet ponorený do tmy, ty nevinný si vystúpil na drevo kríža, aby si nás vykúpil; prosíme ťa, dávaj nám vždy svetlo, ktoré nás privedie do večného života.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 12-13{/r}

Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!

Milostivý a milosrdný je Pán,

Zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

MODLITBA

Pane, Ježišu Kriste, ty si kajúceho zločinca prijal z_kríža do svojho kráľovstva; s_dôverou ti vyznávame svoje hriechy a prosíme ťa, aby si nám po smrti otvoril bránu do večnej radosti.

VEŠPERY

HYMNUS

Stvoriteľ sveta, človeka,

ty všetko usporadúvaš:

ty kážeš zemi vydať zver,

plazy sa hýbu na tvoj hlas.

Malé i_veľké stvorenia

na tvoje slovo ožili,

by podľa tvojho poriadku

človeku verne slúžili.

Bdej vždy nad svojou rodinou,

vzdiaľ tajné hriešne žiadosti,

čo vplietajú sa v_obyčaj

a vkrádajú sa do činov.

Pretrhni putá nešvárov,

udeľ nám hojnosť milostí,

upevni zväzky pokoja

a daj nám čisté radosti.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.

Vo Veľkonočnom období:Kristus sa pre nás stal chudobným, aby sme sa my stali bohatými. Aleluja.

Ant. 2 S_nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Boh Jakubov.

Vo Veľkonočnom období:Riečne ramená obveseľujú Božie mesto. Aleluja.

Ant. 3 Prídu všetky národy a budú sa ti klaňať, Pane.

Vo Veľkonočnom období:Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 15, 1-3{/r}

My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v_sebe. Nech sa každý z_nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. Veď ani Kristus nehľadal záľubu v_sebe, ale ako je napísané: Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kristus nás miluje a obmyl nás {*} Svojou krvou.

Kristus nás miluje a obmyl nás {*} Svojou krvou.

A urobil nás kráľovstvom a kňazmi Bohu. {*}

Svojou krvou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kristus nás miluje a obmyl nás {*} Svojou krvou.

Ant. na Magnifikat: Pán sa ujal nás, svojich služobníkov, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.

PROSBY

Nech je zvelebený Boh, ktorý milostivo zhliada na túžby biednych a hladných kŕmi dobrotami; prosme ho teda s_dôverou:

Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.

Bože, náš láskavý Otec, prosíme ťa za trpiace údy tvojej Cirkvi;

veď Kristus, naša Hlava, pribitý na dreve kríža, dokonal za nás večernú obetu.

Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.

Vysloboď utláčaných, osvieť nevidomých

a ujmi sa sirôt a vdov.

Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.

Obleč všetkých veriacich do svojej výzbroje,

aby mohli čeliť úkladom diabla.

Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.

Milostivo stoj pri nás v_hodine našej smrti,

aby sme ti zostali verní a odišli z_tohto sveta v_tvojom pokoji.

Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.

Zosnulých voveď do svetla, v_ktorom prebývaš,

aby naveky hľadeli na tvoju velebu.

Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.

Otče náš.

MODLITBA

Nebeský Otče, daj, aby sme podľa príkladu tvojho trpiaceho Syna boli schopní niesť svoj každodenný kríž.