PONDELOK V_PRVOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Ant. Predstúpme s_chválospevmi pred Pánovu tvár.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ty odblesk slávy Otcovej,

zo svetla svetlo vyvádzaš,

jas jasu a zdroj žiarenia,

deň, čo dňu svetlo posielaš.

Ty pravé slnko, vojdi k_nám,

ty žiariš leskom, večný plam,

radosťou Ducha Svätého

srdce i_myseľ naplň nám.

V_modlitbách Otca vzývajme,

Otca premocnej milosti,

Otca veleby večitej,

aby nám hriechy odpustil.

Daj silu k_prácam statočným

a vyhas oheň závisti;

cez prekážky a strminy

nám správnu cestu zaisti.

Myseľ nám dvíhaj, telo chráň

a srdce verné, čisté v_ňom;

nech sa nás bludy nedotknú,

nech viera horí plameňom.

Ty, Kriste, buď nám pokrmom

a viera nech je nápoj náš;

je triezvy každý, komu Duch

dáva piť milosť z_plných čiaš.

Nech nám deň prejde v_radosti;

stud nech sa ránom červená,

viera nech plam má poludnia,

myseľ nech súmrak nepozná.

Zornička beh dňa začína;

so svetlom príďže aj ty k_nám,

v_Otcovi celý Boží Syn

a celý v_Slove Otec sám. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 K_tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas.

Vo Veľkonočnom období:Nech sa radujú v_tebe všetci, čo tvoje meno milujú. Aleluja.

Ant. 2 Velebíme tvoje slávne meno, Pane, Bože náš.

Vo Veľkonočnom období:Tvoje je, Pane, kráľovstvo, ty si vyvýšený ako hlava nad všetkým. Aleluja.

Ant. 3 Klaňajte sa Pánovi v_jeho svätyni.

Vo Veľkonočnom období:Pán bude tróniť ako večný kráľ. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Sol 3, 10b-13{/r}

Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v_Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. Ale vy, bratia, neochabujte v_konaní dobra.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Nech je zvelebený Pán {*} Od vekov až naveky.

Nech je zvelebený Pán {*} Od vekov až naveky.

Čo jediný koná zázraky. {*}

Od vekov až naveky.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nech je zvelebený Pán {*} Od vekov až naveky.

Ant. na Benediktus: Nech je zvelebený Pán, náš Boh.

PROSBY

Velebme Krista, plného milosti a Ducha Svätého, a s_dôverou ho prosme:

Pane, daj nám svojho Ducha.

Daj nám prežiť tento deň príjemne, pokojne a bez hriechu,

aby sme ťa večer mohli chváliť s_radosťou a s_čistým srdcom.

Pane, daj nám svojho Ducha.

Nech je dnes nad nami tvoja dobrotivosť

a usmerňuj dielo našich rúk.

Pane, daj nám svojho Ducha.

Rozjasni nad nami svoju tvár pre naše dobro a pokoj

a nech nás dnes chráni tvoja mocná ruka.

Pane, daj nám svojho Ducha.

Dobrotivo zhliadni na všetkých, čo sa spoliehajú na naše modlitby,

a udeľ im všetko, čo potrebujú pre dušu i_pre telo.

Pane, daj nám svojho Ducha.

Otče náš.

MODLITBA

Pane, predchádzaj naše konanie svojím vnuknutím a sprevádzaj ho svojou pomocou, aby sme všetky podujatia s_tebou začínali a s_tvojou pomocou i_dokončili.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Zákon Pánov potešuje srdce a osvecuje oči.

Ant. 2 Pán povstane k_spravodlivému súdu nad národmi.

Ant. 3 Boh je sudca spravodlivý a mocný; on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 13, 8. 10{/r}

Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.

Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma.

Ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.

MODLITBA

Bože, dobrý Otče, ty si ľuďom prikázal tak pracovať, aby si vzájomnou službou pomáhali získať vyššie hodnoty; daj, nech konáme všetky svoje práce ako tvoje verné deti a milujeme všetkých bratskou láskou.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 1, 19b-20. 26{/r}

Každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo človek v_hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Ak si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna.

Pána chcem velebiť v_každom čase.

Moje ústa budú ho vždy chváliť.

MODLITBA

Bože, ty si pán žatvy a strážca vinice, ty spravodlivo rozdeľuješ úlohy i_odmeny; daj, nech tak nesieme bremeno dňa, aby sme nikdy nereptali proti tvojej vôli. O_to ťa prosíme

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 1, 17b-18a. 19{/r}

Žite v_bázni v_čase svojho pobytu na zemi. Veď viete, že ste boli vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.

Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.

V_zhromaždeniach chcem velebiť Pána.

MODLITBA

Bože, ty nás voláš v_tú hodinu, keď apoštoli vystupovali do chrámu modliť sa; daj, nech naša úprimná modlitba v_Ježišovom mene vyprosí spásu všetkým, čo toto meno vzývajú.

VEŠPERY

HYMNUS

Stvoriteľ neba nesmierny,

tvoj svet je súhrou zázrakov:

pramene, moria, potoky

sa napájajú z_oblakov.

Mračná si zdvihol k_oblohe,

na zemi dal si riekam tiecť,

ich vlaha tíši páľavu

a oživuje tento svet.

Vlej do nás, Otče láskavý,

dar svojej večnej milosti,

aby nás nové lákadlá

nevrhli v_staré nečnosti.

Nech viera svetlo zažne si

a svetlo vieru uchráni,

zaženie od nej marivá

a blud ju nikdy nezraní.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pánove oči hľadia na úbožiaka.

Vo Veľkonočnom období:Dúfajte, ja som premohol svet. Aleluja.

Ant. 2 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Vo Veľkonočnom období:Spravodlivý bude bývať v_tvojom stánku, nájde odpočinok na tvojom svätom vrchu. Aleluja.

Ant. 3 Boh si nás vo svojom Synovi vyvolil, aby sme sa stali jeho adoptovanými synmi.

Vo Veľkonočnom období:Ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k_sebe. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 1, 9b-12a{/r}

Naplňte sa poznaním Božej vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v_poznaní Boha, a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s_radosťou vzdávali vďaky Otcovi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Uzdrav moju dušu, {*} Zhrešil som proti tebe.

Uzdrav moju dušu, {*} Zhrešil som proti tebe.

Volám: Pane, zmiluj sa nado mnou. {*}

Zhrešil som proti tebe.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Uzdrav moju dušu, {*} Zhrešil som proti tebe.

Ant. na Magnifikat: Velebí moja duša Pána, lebo Boh zhliadol na moju poníženosť.

PROSBY

Boh uzavrel so svojím ľudom večnú zmluvu a neprestáva mu preukazovať dobrodenia. Preto mu vzdávajme vďaky a s_dôverou sa modlime:

Bože, buď dobrotivý k_svojmu ľudu.

[LH, zv. III, str. 719; zv. IV, str. 661, uvádza text úvodnej prosby (prvý riadok) mierne odlišne. Ide však o_odklon od pôvodiny. Podľa latinskej LH (presné znenie Ž 28,9 podľa NVg) by mal byť text úvodnej prosby taký, ako uvádzame v_pracovnom preklade.]

Pane, spas svoj ľud

Nebeský Otče, spas svoj ľud

a požehnaj svojich dedičov.

Bože, buď dobrotivý k_svojmu ľudu.

Zjednoť všetkých, čo majú tú česť volať sa kresťanmi,

aby svet uveril v_Krista, ktorého si poslal.

Bože, buď dobrotivý k_svojmu ľudu.

Udeľ milosť všetkým našim priateľom a známym

a daj, aby všade boli Kristovou ľúbeznou vôňou.

Bože, buď dobrotivý k_svojmu ľudu.

Preukáž svoju lásku tým, čo zápasia so smrťou;

daj, nech ich oči uzrú tvoju spásu.

Bože, buď dobrotivý k_svojmu ľudu.

Buď milosrdný našim zosnulým bratom a sestrám

a pridruž ich k_tým, čo odpočívajú v_Kristovi.

Bože, buď dobrotivý k_svojmu ľudu.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohúci Bože, nech ťa velebí táto naša služba; a ako si pre našu spásu zhliadol na poníženosť Panny Márie, tak nás všetkých priveď k_plnosti vykúpenia.