SOBOTA V_PRVOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Ant. Pánova je zem i_všetko, čo ju napĺňa; poďte, klaňajme sa mu.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Už zora jasá na nebi,

do kraja prúdi nový deň,

svetelné šípy blýskajú;

nech zmizne pokušenia tieň.

Nech spadnú nočné prízraky,

nech spadne príťaž svedomia;

ak tma nám putá pritiahla,

nech lúče dňa ich rozlomia.

Dnes toto ráno spevom znie,

prosíme teba skrúšene:

nech ono ráno posledné

zjaví nám svetlo túžené.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ešte pred svitaním sa obracajú moje oči k_tebe.

Vo Veľkonočnom období:Pre svoje milosrdenstvo oživ ma, Pane. Aleluja.

Ant. 2 Pán je moja sila a moja udatnosť, on ma zachránil.

Vo Veľkonočnom období:Tí, čo zvíťazili, spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka, a Baránkovu pieseň. Aleluja.

Ant. 3 Chváľte Pána, všetky národy.

Vo Veľkonočnom období:Veľké je jeho milosrdenstvo voči nám. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Pt 1, 10-11{/r}

Bratia, usilujte sa viac upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, k_tebe volám; {*} Ty si moje útočište.

Pane, k_tebe volám; {*} Ty si moje útočište.

Môj podiel v_krajine žijúcich. {*}

Ty si moje útočište.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pane, k_tebe volám; {*} Ty si moje útočište.

Ant. na Benediktus: Pane, zažiar tým, čo sedia vo tme a v_tôni smrti.

PROSBY

Zvelebujme Krista, ktorý sa chcel vo všetkom pripodobniť bratom, a tak sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom. Prosme ho a volajme:

Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.

Ježišu, Slnko spravodlivosti, ty si nás krstom priviedol k_svetlu,

preto zasväcujeme celý tento deň tebe.

Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.

Chceme ťa velebiť každú hodinu tohto dňa

a vo všetkom chváliť tvoje meno.

Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.

Tvoja matka Mária bola vnímavá na tvoje slovo;

riaď dnes aj naše kroky svetlom svojho evanjelia.

Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.

Daj, aby sme na pozemskej púti uprostred pominuteľných vecí očakávali nebeskú neporušiteľnosť

a vierou, nádejou a láskou už teraz zakusovali radosť tvojej blaženosti.

Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.

Otče náš.

MODLITBA

Prosíme ťa, Otče, nech naše srdcia prežiari svetlo vzkriesenia, aby sme mohli uniknúť temnotám smrti a dôjsť do večnej slávy.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, priveď ma na chodník svojich príkazov.

Ant. 2 Tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

Ant. 3 Hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kr 8, 60-61{/r}

Nech vedia všetky národy zeme, že len Pán je Boh a nik iný okrem neho. Nech celé vaše srdce patrí Pánovi, nášmu Bohu, aby ste kráčali podľa jeho rozhodnutí a zachovávali jeho nariadenia tak, ako dnes.

Bože môj, pouč ma o_svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde.

MODLITBA

Bože, všemohúci Otče, vlej nám, svojim oddaným služobníkom, svetlo Ducha Svätého, aby sme boli bezpeční pred každým nepriateľom a ustavične sa tešili, že ťa smieme chváliť.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 17, 9-10{/r}

Zo všetkého najklamnejšie je srdce a ťažko ho vyliečiť; kto sa v_ňom vyzná? Ja, Pán, skúmam srdce a skúšam zmýšľanie: každému odplatím podľa jeho cesty, podľa ovocia jeho skutkov.

Pane, očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem.

A svojho služobníka zachráň od pýchy.

MODLITBA

Dobrotivý Otče, oheň večnej lásky, zapáľ naše srdce svojou láskou, aby sme milovali teba nadovšetko a kvôli tebe mali radi aj svojich bratov a sestry.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 7, 27a; 8, 1{/r}

Božia múdrosť, hoci je len jedna, môže všetko; zostáva sama v_sebe a všetko obnovuje. Jej sila siaha od jedného konca k_druhému a všetko riadi lahodne.

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane,

A aké hlboké tvoje myšlienky.

MODLITBA

Vyslyš nás, láskavý Otče, a daruj nám plnosť túženého pokoja, aby sme ti na príhovor Panny Márie radostne slúžili po všetky dni nášho života.