ŠTVRTOK V_PRVOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, lebo on je náš Boh.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ohnivé slnko vychádza;

kto by sa hrešiť nehanbil?

Keď Božie svetlo svedkom je,

kto by vo svetle hriešne žil?

Nech zaslepenosť konečne

ustúpi, lebo dlhý čas

z_bezpečnej cesty k_priepasti

podvodným klamom viedla nás.

To svetlo nech dá jasný deň,

nech nás od hriechu očistí;

hovorme všade pravdu len

a neutoňme v_temnosti.

A tak nech prejde celý deň:

naša reč nech je nevinná,

nech ruky, oči čisté sú,

nech hriechy telo nešpinia.

Ten, čo vie všetko, z_výšavy

pozerá na nás celý deň,

preniká skutky, myšlienky

od svitu až po nočný sen.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu.

Vo Veľkonočnom období:Bože, vznes sa nad nebesia. Aleluja.

Ant. 2 Môj ľud sa nasýti mojimi darmi, hovorí Pán.

Vo Veľkonočnom období:Pán vykúpil svoj ľud. Aleluja.

Ant. 3 Veľký je Pán a hoden každej chvály v_meste nášho Boha.

Vo Veľkonočnom období:On je náš Boh naveky. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 66, 1-2{/r}

Toto hovorí Pán: Nebo je môj trón a zem je podnožka mojich nôh. Aký dom mi chcete postaviť a na ktorom mieste môžem spočinúť? Veď toto všetko urobila moja ruka a všetko mi patrí, hovorí Pán. Na takéhoto zhliadnem: Na úbohého a skrúšeného duchom a na toho, kto sa chveje pred mojím slovom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Z_celého srdca volám: {*} Pane, vyslyš ma.

Z_celého srdca volám: {*} Pane, vyslyš ma.

Chcem zachovať tvoje ustanovenia. {*}

Pane, vyslyš ma.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Z_celého srdca volám: {*} Pane, vyslyš ma.

Ant. na Benediktus: Vo svätosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.

PROSBY

Vzdávajme vďaky Kristovi, že nám dal svetlo tohto nového dňa a volajme k_nemu:

Požehnaj a posväť nás, Pane.

Ty si sa obetoval za naše hriechy,

prijmi naše dnešné plány a predsavzatia.

Požehnaj a posväť nás, Pane.

Ty oblažuješ naše oči darom nového svetla,

vyjdi aj v_našom srdci ako slnko spravodlivosti a pokoja.

Požehnaj a posväť nás, Pane.

Daj, aby sme dnes nasledovali tvoj príklad

a boli ku každému veľkodušní.

Požehnaj a posväť nás, Pane.

Pane, hneď za rána nám daj pocítiť svoje milosrdenstvo,

aby radosť v_tebe bola dnes našou silou.

Požehnaj a posväť nás, Pane.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ráno, na poludnie i_večer vzývame tvoju velebnosť, aby si vyhnal z_nášho srdca temnotu hriechov a priviedol nás k_pravému svetlu, ktorým je Kristus,

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Otvor mi, Pane, oči, aby som pozoroval divy tvojho zákona.

Ant. 2 Veď ma, Pane, vo svojej pravde.

Ant. 3 Pozriže na mňa a vysloboď ma, Pane, lebo som sám a úbohý.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Am 4, 13{/r}

Pozri, on utvára vrchy a tvorí vietor a oznamuje človeku, čo má na mysli. V_jeho moci je zornica aj stmievanie, on kráča po vrcholcoch zeme: jeho meno je Pán, Boh zástupov.

Velebte Pána, všetky jeho diela.

Chváľte a vyvyšujte ho naveky.

MODLITBA

Verný Bože, o_deviatej hodine si apoštolom, ktorí zotrvávali na modlitbách, zoslal Ducha Svätého; prosíme ťa, udeľ aj nám účasť na tom istom dare.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Am 5, 8{/r}

On tvorí hviezdy Plejád a Orióna; obracia tmu na ráno a deň zatemňuje na noc. On volá vody mora a vylieva ich na povrch zeme: jeho meno je Pán.

Vznešenosť a krása pred jeho tvárou.

Moc a veleba v_jeho svätyni.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, u_teba nie je nič temné ani tienisté; ožiar nás jasom svojho svetla, aby sme chápali tvoje prikázania a ochotne kráčali po ceste, ktorú si nám vyznačil.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Am 9, 6{/r}

On buduje na nebi svoje stupne a nad zemou svoju klenbu zakladá. On volá vody mora a vylieva ich na povrch zeme: jeho meno je Pán.

Nebesia rozprávajú o_sláve Boha

A obloha hlása dielo jeho rúk.

MODLITBA

Prosíme ťa, nebeský Otče, daj, aby sme napodobňovali tvojho Syna a statočne niesli svoj každodenný kríž.

VEŠPERY

HYMNUS

Veľký a mocný Bože náš,

stvorenia vody úrodnej

časť dávaš morským hlbinám,

časť dvíhaš k_výškam belasým.

Čo pohrúžil si, voda má,

čo vyzdvihol si, brázdi vzduch,

z_tohože všetko koreňa

žije na mieste rozličnom.

Ó, dožič všetkým sluhom, nám,

ktorých krv tvoja umýva,

nech nepoznáme hriechov des,

za ktoré smrť nám treba niesť.

Nech nezdrví nás viny trud,

nech nevypne sa chválou hruď,

duch ubitý nech neklesá,

vzletný nech pýchou nepne sa.

To daj nám, Otec láskavý

i_Syn tej istej podstaty,

i_s_Duchom, ktorý teší nás

a vládne dnes a v_každý čas. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 K_tebe, Pane, som volal a ty si ma uzdravil; naveky ťa chcem velebiť.

Vo Veľkonočnom období:Môj nárek si obrátil na radosť. Aleluja.

Ant. 2 Blažený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta.

Vo Veľkonočnom období:Sme zmierení s_Bohom smrťou jeho Syna. Aleluja.

Ant. 3 Pán mu dal moc a slávu i_kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy.

Vo Veľkonočnom období:Kto sa ti, Pane, spomedzi silných vyrovná? Kto sa ti vo velebe a svätosti podobá? Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 1, 6-9{/r}

Radujete sa, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery — spásu duší.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán nás kŕmi {*} Jadrom pšeničným.

Pán nás kŕmi {*} Jadrom pšeničným.

A sýti medom zo skaly. {*}

Jadrom pšeničným.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán nás kŕmi {*} Jadrom pšeničným.

Ant. na Magnifikat: Pán zosadil mocnárov z_trónov a povýšil ponížených.

PROSBY

Chváľme Boha, nášho pomocníka, v_ktorom spočíva celá naša nádej, a pokorne ho vzývajme:

Otče, zhliadni na svoje deti.

Pane, Bože náš, ty si uzavrel so svojím ľudom večnú zmluvu;

daj, nech si stále s_úctou pripomíname tvoje slávne činy.

Otče, zhliadni na svoje deti.

Zdokonaľuj vo svojej láske všetkých biskupov, kňazov a diakonov

a svojim veriacim pomáhaj zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Otče, zhliadni na svoje deti.

Daj, nech budujeme pozemský domov vždy s_tebou,

aby sa nenamáhali márne tí, čo ho budujú.

Otče, zhliadni na svoje deti.

Pošli robotníkov na svoju žatvu,

aby tvoje meno oslavovali všetky národy.

Otče, zhliadni na svoje deti.

Pridruž našich zosnulých príbuzných a dobrodincov k_svojim svätým

a raz prijmi aj nás do večnej blaženosti.

Otče, zhliadni na svoje deti.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, ty osvetľuješ noc a po nej dávaš žiariť svojmu svetlu; daj, aby sme túto noc prežili bez satanových nástrah a ráno ti mohli vzdávať vďaky pred tvojou tvárou.