UTOROK V_PRVOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, veľkému Kráľovi.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Už zore svetu zvestujú,

že narodil sa nový deň,

zem sa do farieb odieva,

čo ožiarené, vrhá tieň.

Ježišu, ty nám v_ústrety

svietiš jak slnko života,

už zrána k_tebe s_pozdravom

nás tiahne tvoja dobrota.

Si večná múdrosť Otcova,

Slovo, ktorým sa začína

svet poriadku a nádhery,

čo k_chvále srdcia nadchýna.

Živ našu snahu čnostne žiť,

jak žijú svetla synovia,

Otcovi vďaku za milosť

nech naše skutky vyslovia.

Strež nad nami, by z_našich úst

vždy kvitla iba úprimnosť

a nech je náš smäd po pravde

tebe na česť, nám na radosť.

Tebe, náš Ježiš láskavý,

Otcovi, ktorý stvoril svet,

aj Duchu Tešiteľovi

buď sláva, ktorej konca niet. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Na Pánov vrch smie vystúpiť ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté.

Vo Veľkonočnom období:Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia. Aleluja.

Ant. 2 Chváľte Kráľa vekov svojimi skutkami.

Vo Veľkonočnom období:Usporiadajte dni radosti a oslavujte Pána. Aleluja.

Ant. 3 Statočným sluší spievať pieseň chvály.

Vo Veľkonočnom období:Milosti Pánovej plná je zem. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 13, 11b. 12-13a{/r}

Už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Bože môj, moja pomoc, {*} Tebe dôverujem.

Bože môj, moja pomoc, {*} Tebe dôverujem.

Útočište moje, osloboditeľ môj. {*}

Tebe dôverujem.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Bože môj, moja pomoc, {*} Tebe dôverujem.

Ant. na Benediktus: Pán nám vzbudil mocného Spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), velebme Ježiša, nášho veľkňaza, a volajme:

Pane, ty si náš Boh a Spasiteľ.

Všemohúci Kráľ, ty si nám krstom dal účasť na kráľovskom kňazstve;

daj, aby náš život bol neprestajnou obetou chvály.

Pane, ty si náš Boh a Spasiteľ.

Pomôž nám zachovávať tvoje prikázania,

aby sme pôsobením Ducha Svätého zostávali v_tebe a ty v_nás.

Pane, ty si náš Boh a Spasiteľ.

Udeľ nám dar múdrosti,

aby dnes bola s_nami a pôsobila v_nás.

Pane, ty si náš Boh a Spasiteľ.

Nedovoľ, aby sme dnes niekoho zarmútili,

ale pomáhaj nám robiť radosť každému, s_kým sa stretneme.

Pane, ty si náš Boh a Spasiteľ.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, milostivo zhliadni na naše ranné modlitby a svojou milosrdnou láskou prežiar skryté hlbiny nášho srdca, aby temné túžby nespútavali tých, ktorých si obnovil svetlom nebeskej milosti.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Ant. 2 Moje srdce sa teší z_tvojej pomoci.

Ant. 3 Boh všetkých uzavrel pod hriech, aby sa nad všetkými zmiloval.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 17, 7-8{/r}

Požehnaný človek, čo dúfa v_Pána, Pán bude jeho oporou. Bude ako strom zasadený pri vode, ktorý k_potoku vystiera korene: nebude sa báť, keď príde horúčosť, jeho lístie zostane zelené; ani v_suchom roku nebude mať starosti a neprestane rodiť ovocie.

Pán neodoprie dobro tým, čo kráčajú v_nevinnosti.

Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si o_deviatej hodine zoslal na apoštolov svojho Svätého Tešiteľa; zošli aj nám tohto Ducha lásky, aby sme pred všetkými ľuďmi verne svedčili o_tebe.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Prís 3, 13-15{/r}

Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a oplýva rozumnosťou. Ju získať je lepšie ako obchodovať so striebrom a jej výnos je nad rýdze zlato. Je vzácnejšia ako všetky perly a nevyrovná sa jej nič z_tvojich cenností.

Pane, ty máš záľubu v_srdci úprimnom

A v_samote mi múdrosť zjavuješ.

MODLITBA

Bože, ty si apoštolovi Petrovi zjavil svoje rozhodnutie spasiť všetky národy; daj, nech sa ti páči naša práca a nech slúži tvojmu zámeru lásky a spásy.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jób 5, 17-18{/r}

Blahoslavený človek, ktorého Boh tresce. Preto neodmietaj karhanie Všemohúceho, lebo on raní, ale aj obviaže, udrie, ale jeho ruky aj uzdravia.

Pane, nalož so svojím služobníkom podľa svojho milosrdenstva

A pouč ma o_svojich ustanoveniach.

MODLITBA

Bože, ty si poslal stotníkovi Kornéliovi svojho anjela, aby mu ukázal cestu spásy; prosíme ťa, pomáhaj nám ochotnejšie spolupracovať na spáse všetkých ľudí, aby sme v_tvojej Cirkvi vedno s_nimi prišli k_tebe.

VEŠPERY

HYMNUS

Stvoriteľ sveta nesmierny,

ty si zem z_hlbín vyzdvihol

a uprostred vôd búrlivých

urobil si ju nehybnou,

aby v_nej semä klíčilo

a pestrým kvietím zakvitla

a hojné plody vydala

i_pokrm dobrý poskytla.

Zranenú dušu očisť, zhoj

balzamom svojej milosti;

nech plačom zmyje prečiny

a zriekne sa zlých žiadostí.

Nech spĺňa tvoje príkazy,

zlu priblížiť sa zabráni,

len dobrom nech sa napĺňa,

nech ju šíp smrti nezraní.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán dáva víťazstvo svojmu Pomazanému.

Vo Veľkonočnom období:Teraz nastalo kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného. Aleluja.

Ant. 2 Budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.

Vo Veľkonočnom období:Ujal si sa svojej moci a začal si kraľovať. Aleluja.

Ant. 3 Urobil si nás, Pane, kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu.

Vo Veľkonočnom období:Nech ti slúžia všetky tvoje stvorenia, lebo si povedal a boli. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 3, 1a. 2{/r}

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, tvoje slovo {*} Trvá naveky.

Pane, tvoje slovo {*} Trvá naveky.

Na veky vekov tvoja vernosť. {*}

Trvá naveky.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pane, tvoje slovo {*} Trvá naveky.

Ant. na Magnifikat: Môj duch nech jasá v_Bohu, mojom Spasiteľovi.

PROSBY

Chváľme Krista, Pána, ktorý žije uprostred nás, nového vyvoleného ľudu, a pokorne ho prosme:

Na svoju chválu vyslyš nás, Pane.

Pane, kráľ a vládca celého sveta, pomáhaj národom a tým, čo nad nimi vládnu,

aby sa svorne usilovali o_všeobecné dobro podľa tvojho zákona.

Na svoju chválu vyslyš nás, Pane.

Ty si nás vyviedol z_otroctva hriechu na slobodu;

priveď k_slobode Božích detí bratov a sestry, čo trpia v_otroctve tela alebo ducha.

Na svoju chválu vyslyš nás, Pane.

Daj, nech je naša mládež bezúhonná pred tebou

a nech veľkodušne odpovedá na tvoje volanie.

Na svoju chválu vyslyš nás, Pane.

Daj, nech všetky deti nasledujú tvoj príklad

a stále sa vzmáhajú v_múdrosti a milosti.

Na svoju chválu vyslyš nás, Pane.

Prijmi zosnulých do večného kráľovstva,

kde, ako dúfame, budeme s_tebou naveky kraľovať.

Na svoju chválu vyslyš nás, Pane.

Otče náš.

MODLITBA

Ďakujeme ti, Pane, všemohúci Bože, že si nám dal dožiť sa tejto večernej hodiny, a pokorne ťa prosíme, prijmi túto večernú modlitbu ako obetu chvály, ktorá sa dvíha k_tebe.