DRUHÝ TÝŽDEŇ

NEDEĽA

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Bože, ty prameň všetkého,

po dokončení stvorenia

vesmír si darmi naplnil:

krásu dal si mu do vena.

A keď Boh všetko ukončil,

odpočinul si vo chvíli,

aby sme aj my po práci

oddychom sily šetrili.

Bože, daj ľuďom kajúcnosť,

by hriechy oplakávali,

by žili čnostným životom

a tebe vďaky vzdávali.

Keď príde Sudca najvyšší

a zem sa pred ním zachveje,

zaplav nám srdcia pokojom,

radosťou svätej nádeje.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

Namiesto tohto možno vziať aj hymnus Vitaj, ako je pre posvätné čítanie (cez deň).

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Aleluja.

Ant. 2 Pane, naplníš ma svojou radosťou. Aleluja.

Ant. 3 Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno v_nebi i_na zemi. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 1, 2b-6a{/r}

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca. Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o_vašej viere v_Krista Ježiša a o_láske, akú máte k_všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v_nebi. Už ste o_nej počuli v_pravdivom slove evanjelia. Ono k_vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u_vás.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Od východu slnka až po západ {*} Nech je oslávené meno Pánovo.

Od východu slnka až po západ {*} Nech je oslávené meno Pánovo.

Jeho sláva je nad nebesia. {*}

Nech je oslávené meno Pánovo.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Od východu slnka až po západ {*} Nech je oslávené meno Pánovo.

PROSBY

Boh pomáha svojmu ľudu, ktorý si vyvolil za dedičstvo, a chráni ho, aby bol blažený. Ďakujme mu a s_dôverou v_jeho dobrotu volajme:

Bože, tebe dôverujeme.

Láskavý Otče, prosíme ťa za nášho pápeža M. a za nášho biskupa M.;

chráň ich a posväcuj svojou milosťou.

Bože, tebe dôverujeme.

Nech sa chorí cítia účastníkmi na Kristových utrpeniach

a nech majú trvalú účasť aj na jeho úteche.

Bože, tebe dôverujeme.

Zhliadni vo svojej dobrote na ľudí bez prístrešia,

aby našli miesto dôstojného bývania.

Bože, tebe dôverujeme.

Daj a zachovaj nám úrodu,

aby všetci mali svoj každodenný chlieb.

Bože, tebe dôverujeme.

(Alebo:
Bože, láskavo zhliadni na náš národ

a nevydaj nás našim nepriateľom za korisť.)

Bože, tebe dôverujeme.

Otče, preukáž svoju veľkú lásku našim zomrelým

a daj im večný príbytok v_nebi.

Bože, tebe dôverujeme.

Otče náš.

INVITATÓRIUM

Ant. Pánov ľud a ovce jeho pastviny, poďte, klaňajme sa mu. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Hľa, nočné šero redne, tma sa tratí

a svetlo zláti tvárnosť našej zeme.

Odprosujeme nekonečnú moc a

dobrotu Otca,

aby pre svoje bytie milujúce

zbavil nás núdze, sprevádzal nás v_zdraví

cez ten prúd dravý na blažené brehy

otcovskej nehy.

Dožič nám túto milosť, dopomôžže,

láskavý Bože, Otec, Syn, Duch Svätý,

by s_nami svätí zotrvali stále

vo tvojej chvále. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom. Aleluja.

Ant. 2 Spievajme hymnus nášmu Bohu. Aleluja.

Ant. 3 Chváľte Pána za jeho nesmiernu velebnosť. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ez 36, 25-27{/r}

Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z_vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z_mäsa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Oslavujeme ťa, Bože, {*} A tvoje meno vzývame.

Oslavujeme ťa, Bože, {*} A tvoje meno vzývame.

Rozhlasujeme tvoje skutky zázračné. {*}

A tvoje meno vzývame.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Oslavujeme ťa, Bože, {*} A tvoje meno vzývame.

PROSBY

Ďakujme nášmu Spasiteľovi, že zostúpil na tento svet a je Boh s_nami. Vzývajme ho a volajme:

Kriste, Kráľ slávy, buď naším svetlom a radosťou.

Pane Ježišu, svetlo vychádzajúce z_výsosti, prvotina budúceho vzkriesenia,

daj, nech ideme za tebou, aby sme nezostávali v_tôni smrti, ale kráčali vo svetle života.

Kriste, Kráľ slávy, buď naším svetlom a radosťou.

Pomáhaj nám vidieť tvoju dobrotu, rozliatu vo všetkých tvoroch,

aby sme vo všetkom obdivovali tvoju slávu.

Kriste, Kráľ slávy, buď naším svetlom a radosťou.

Pane, nedopusť, aby nás dnes premohlo zlo,

ale daj, aby sme dobrom premáhali zlo.

Kriste, Kráľ slávy, buď naším svetlom a radosťou.

Pri krste v_Jordáne si bol pomazaný Duchom Svätým;

daj, nech aj nás dnes vedie milosť tvojho Svätého Ducha.

Kriste, Kráľ slávy, buď naším svetlom a radosťou.

Otče náš. MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán ma pasie na zelených pašienkach. Aleluja.

Ant. 2 V_Izraeli je Pánovo meno veľké. Aleluja.

Ant. 3 Zem sa zatriasla a zatíchla, keď povstal Boh a súdil. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 5, 1-2. 5{/r}

Ospravedlnení z_viery žijeme v_pokoji s_Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k_tej milosti, v_ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v_našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky,

Po všetky pokolenia hlásať tvoju vernosť.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 26{/r}

Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.

K_tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba.

Podľa tvojho slova daj mi chápavosť.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 1, 21-22{/r}

Boh nás i_vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha.

Pán je moje svetlo a moja spása.

Pán je ochranca môjho života.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Jediný Bože v_Trojici,

ty svetlo v_duši blaživé;

vlej do sŕdc našich svetlo, jas,

keď klesá slnko ohnivé.

Ráno ti chvály spievame,

večer ťa vrúcne vzývame;

daj, nech ti stále, naveky,

chválu a slávu vzdávame.

Vzývajme Krista, Otca s_ním,

zároveň s_Duchom Presvätým:

jediný Bože v_Trojici,

ty mocný, chráň nás prosiacich. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Kristus Pán je kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. Aleluja.

Ant. 2 Náš Boh je v_nebi a stvoril všetko, čo chcel. Aleluja.

Ant. 3 Chváľte Boha, všetci jeho služobníci, malí i_veľkí. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Sol 2, 13-14{/r}

Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v_posvätení Duchom a vierou v_pravdu, k_čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Veľký je náš Pán {*} A veľmi mocný.

Veľký je náš Pán {*} A veľmi mocný.

Jeho múdrosť je nesmierna. {*}

A veľmi mocný.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Veľký je náš Pán {*} A veľmi mocný.

PROSBY

Chvála a česť Kristovi, ktorý môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k_Bohu, lebo žije stále, aby sa za nás prihováral. V_tejto viere ho vzývajme:

Pane, pamätaj na svoj ľud.

Ježišu, Slnko spravodlivosti, na sklonku dňa ťa prosíme za celé ľudstvo;

nech sa všetci stále tešia z_tvojho svetla, ktoré nezapadá.

Pane, pamätaj na svoj ľud.

Upevňuj zmluvu, ktorú si spečatil svojou božskou krvou,

a posväcuj svoju Cirkev, aby bola nepoškvrnená.

Pane, pamätaj na svoj ľud.

Pamätaj, Pane, na svoj zhromaždený ľud

na mieste, kde ty prebývaš.

Pane, pamätaj na svoj ľud.

Ochraňuj cestujúcich na zemi, na mori i_vo vzduchu,

aby šťastne dosiahli svoj cieľ.

Pane, pamätaj na svoj ľud.

Pane, prijmi k_sebe duše našich zosnulých;

odpusť im viny a udeľ im večnú slávu.

Pane, pamätaj na svoj ľud.

Otče náš.