PIATOK V_DRUHOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Ant. Pán je dobrý, velebte jeho meno.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ó, Bože, svetlo nadzemské,

z_ktorého – ako z_požiara

žiarivé iskry za noci_–

život a svet sa vynára!

Už hviezdy zora zastrela,

ligot ich líc, ich krásny chod,

vo vánku, v_dychu nebeskom,

zem kropí rosa, hviezdy pot.

Stráca sa nočná tieňava,

obloha zvlieka clivotu

a zora, obraz Ježiša,

svet budí z_driemot k_životu.

Ty, Bože, svetlom svetiel si,

dávaš jas slnku, zornici

aj mysli, veď si všemocný,

jednojediný v_Trojici.

Klaniame sa ti, Spasiteľ,

s_Otcom a Duchom chvála ti!

Na tvoju slávu večitú

nech sa z_nás nikto nestratí. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Vo Veľkonočnom období:Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Aleluja.

Ant. 2 Keď sa rozhorčíš, Pane, spomeň si na milosrdenstvo.

Vo Veľkonočnom období:Pane, vyšiel si zachrániť svoj ľud i_svojho Pomazaného. Aleluja.

Ant. 3 Chváľ, Jeruzalem, Pána.

Vo Veľkonočnom období:Chváľ, Sion, svojho Boha, lebo on zaistil pokoj tvojim hraniciam. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 2, 13-16{/r}

V_Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. Veď on je náš pokoj! On z_oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v_nariadeniach, aby v_sebe z_tých dvoch vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; aby v_jednom tele skrze kríž v_sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s_Bohom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Volám k_Pánovi, k_Najvyššiemu, {*} Ktorý mi preukazuje dobro.

Volám k_Pánovi, k_Najvyššiemu, {*} Ktorý mi preukazuje dobro.

On zošle pomoc z_neba a zachráni ma. {*}

Ktorý mi preukazuje dobro.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Volám k_Pánovi, k_Najvyššiemu, {*} Ktorý mi preukazuje dobro.

Ant. na Benediktus: Z_hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás Vychádzajúci z_výsosti.

PROSBY

Klaňajme sa Kristovi, ktorý svojou krvou skrze Ducha Svätého obetoval seba samého Otcovi, aby nám očistil svedomie od mŕtvych skutkov, a s_úprimným srdcom volajme:

Pane, v_tvojej vôli je náš pokoj.

Z_tvojej dobroty začíname tento nový deň;

daj, aby sme začali aj nový život.

Pane, v_tvojej vôli je náš pokoj.

Ty si všetko stvoril a svojím krížom si vykúpil celý svet;

daj, aby sme v_tvorstve videli tvoju nezmazateľnú stopu.

Pane, v_tvojej vôli je náš pokoj.

Ty si svojou krvou spečatil novú a večnú zmluvu;

daj, aby sme jej zostali verní zachovávaním tvojich príkazov.

Pane, v_tvojej vôli je náš pokoj.

Keď si visel na kríži, z_tvojho boku vyšla krv a voda;

týmto spasiteľným prúdom nás obmy od hriechov a poteš svoju Cirkev.

Pane, v_tvojej vôli je náš pokoj.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohúci Bože, daj, aby sme chvály, ktorými ťa teraz oslavujeme, mohli slávnejšie spievať s_tvojimi svätými vo večnosti.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Buď ku mne milosrdný a poteš ma, ako si prisľúbil.

Ant. 2 Chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne, Bože môj.

Ant. 3 Blahoslavený človek, ktorého Boh tresce, lebo on raní, ale aj obviaže.

Na iné hodiny sa berie doplnková psalmódia z druhej a tretej série. PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 1, 31b{/r}

Pán, tvoj Boh, ťa niesol, ako ľudia nosia svoje deti, po celej ceste, ktorou si išiel.

Ujmi sa ma, Pane, podľa svojho prísľubu a budem žiť.

A nezahanbi ma v_mojej nádeji.

MODLITBA

Pane, Ježišu Kriste, teba viedli o_deviatej hodine na ukrižovanie pre spásu sveta; prosíme ťa, odpusť nám minulé hriechy a pred budúcimi nás chráň.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Bar 4, 28-29{/r}

Ako sa vaša myseľ odklonila od Boha, tak sa obráťte a desať ráz usilovnejšie ho hľadajte. Veď ten, čo vás postihol touto pohromou, vás aj zachráni a vovedie vás do večnej blaženosti.

U_Pána je milosrdenstvo

A hojné vykúpenie.

MODLITBA

Pane, Ježišu Kriste, o_dvanástej hodine, keď bol celý svet ponorený do tmy, ty nevinný si vystúpil na drevo kríža, aby si nás vykúpil; prosíme ťa, dávaj nám vždy svetlo, ktoré nás privedie do večného života.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 1, 13-15{/r}

Boh nestvoril smrť, ani sa nekochá v_zániku žijúcich. Veď on všetko stvoril pre bytie; tvory sveta sú pre život, nie je v_nich jed smrti; ani podsvetie nevládne na zemi, lebo spravodlivosť je nesmrteľná.

Pán zachránil môj život od smrti.

Budem kráčať pred jeho tvárou v_krajine žijúcich.

MODLITBA

Pane, Ježišu Kriste, ty si kajúceho zločinca prijal z_kríža do svojho kráľovstva; s_dôverou ti vyznávame svoje hriechy a prosíme ťa, aby si nám po smrti otvoril bránu do večnej radosti.

VEŠPERY

HYMNUS

Prešla už piata hodina

a deň sa končí, večer je;

spievajme všetci spoločne,

chválami Pána velebme.

Už robotníci vinice

skončili prácu určenú,

daj, Kriste, svojim pozvaným

odmenu slávy sľúbenú.

Daj, nech mzda tvoja vznešená,

ktorou nás v_nebi potešíš,

nám ťažkú prácu uľahčí

a po práci nás osvieži.

Sláva buď, Kriste, Kráľ dobrý,

tebe i_Bohu Otcovi,

na večné veky sláva buď

i_Duchu Tešiteľovi. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, zachráň môj život od smrti a moje nohy pred pádom.

Vo Veľkonočnom období:Pán zachránil môj život z_úzkosti podsvetia. Aleluja.

Ant. 2 Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i_zem.

Vo Veľkonočnom období:Pán chránil svoj ľud ako zrenicu svojho oka. Aleluja.

Ant. 3 Spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov.

Vo Veľkonočnom období:Moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 2, 7-10a{/r}

Hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z_kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kristus zomrel za naše hriechy, {*} Aby nás priviedol k_Bohu.

Kristus zomrel za naše hriechy, {*} Aby nás priviedol k_Bohu.

Bol usmrtený v_tele, ale Duchom oživený. {*}

Aby nás priviedol k_Bohu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kristus zomrel za naše hriechy, {*} Aby nás priviedol k_Bohu.

Ant. na Magnifikat: Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si sľúbil našim otcom.

PROSBY

Zvelebujme Krista, Pána, ktorý dobrotivo a milosrdne zotiera slzy z_očí plačúcich, a s_láskou ho prosme:

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Kriste, Pane, ty potešuješ ponížených;

zhliadni na slzy biednych.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Milosrdný Pane, počuj ston zomierajúcich

a pošli svojho anjela, aby ich posilnil.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Nech všetci vyhnanci spoznajú tvoju prozreteľnosť:

daj, aby sa mohli vrátiť do svojej vlasti a raz vojsť aj do nebeskej.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Nech sa všetci nešťastníci, čo žijú v_hriechu, poddajú tvojej láske

a zmieria sa s_tebou a s_tvojou Cirkvou.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Dobrotivo prijmi k_sebe našich zosnulých bratov a sestry,

aby mali plnú účasť na tvojom vykúpení.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tvoja nevýslovná múdrosť sa obdivuhodne prejavuje v_kríži, ktorý je pre mnohých pohoršením; daj, nech tak chápeme slávu umučenia tvojho Syna, aby sme sa bez prestania chválili jeho krížom.