PONDELOK V_DRUHOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Ant. Plesajme v_Pánovi a oslavujme ho žalmami.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ó, darca svetla jasného,

nový deň znova otváraš,

keď pominul sa nočný čas,

žiarivé svetlo rozdávaš.

Ty si to pravé svetlo, jas;

nie si len ako jedna z_hviezd,

zornica, čo sa trblieta,

o_príchode dňa nesie zvesť.

Ty nad slnko si jasnejší,

ty sám si svetlo a sám deň,

všetko, čo srdce preniká,

a nášho žitia pochodeň.

Nech verná myseľ odolá

žiadostiam tela spurného

a Boží Duch nech zachová

svätý chrám tela čistého.

Sláva buď, Kriste, Kráľ dobrý,

tebe i_Bohu Otcovi,

na večné veky sláva buď

aj Duchu Tešiteľovi. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Kedyže už prídem k_Pánovi a uzriem jeho tvár?

Vo Veľkonočnom období:Ako jeleň dychtí za vodou z_prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Aleluja.

Ant. 2 Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.

Vo Veľkonočnom období:Pane, naplň Sion svojou velebou, aby sa rozhlasovali tvoje veľké skutky. Aleluja.

Ant. 3 Zvelebený si, Pane, na nebeskej oblohe.

Vo Veľkonočnom období:Božia sláva ožiaruje mesto a jeho lampou je Baránok. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 15, 16{/r}

Našli sa tvoje reči a ja som ich zjedol. Tvoje slovo sa stalo radosťou a potešením môjho srdca, lebo nosím tvoje meno, Pane, Bože zástupov.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Plesajte, spravodliví, v_Pánovi; {*} Statočným sluší spievať pieseň chvály.

Plesajte, spravodliví, v_Pánovi; {*} Statočným sluší spievať pieseň chvály.

Spievajte mu novú pieseň. {*}

Statočným sluší spievať pieseň chvály.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Plesajte, spravodliví, v_Pánovi; {*} Statočným sluší spievať pieseň chvály.

Ant. na Benediktus: Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil.

PROSBY

Náš Spasiteľ nás urobil kráľovstvom a kňazmi, aby sme prinášali obety príjemné Bohu. Preto ho s_vďakou vzývajme:

Pane, zachovaj nás vo svojej službe.

Večný Kňaz, ty si dal svojmu ľudu účasť na svojom svätom kňazstve;

daj, aby sme ustavične prinášali duchovné obety príjemné Bohu.

Pane, zachovaj nás vo svojej službe.

Štedro nám dávaj ovocie svojho Ducha:

trpezlivosť, láskavosť a miernosť.

Pane, zachovaj nás vo svojej službe.

Daj, aby sme ťa milovali, a tak zostávali v_tebe, lebo ty si láska;

a pomáhaj nám konať dobré skutky, aby sme ťa oslavovali aj svojím životom.

Pane, zachovaj nás vo svojej službe.

Napĺňaj nás ochotou slúžiť našim bratom a sestrám,

aby ľahšie dosiahli spásu.

Pane, zachovaj nás vo svojej službe.

Otče náš.

MODLITBA

Pane, všemohúci Bože, ty si nám dal dožiť sa začiatku tohto dňa; chráň nás dnes svojou mocou, aby sme sa neklonili k_hriechu, ale svojimi myšlienkami, slovami a skutkami konali, čo sa tebe páči.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Ant. 2 Mojím pokrmom je plniť Otcovu vôľu.

Ant. 3 Ja som síce úbohý, no Pán sa stará o_mňa.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 31, 33{/r}

Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s_domom Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre.

MODLITBA

Bože, dobrý Otče, ty si ľuďom prikázal tak pracovať, aby si vzájomnou službou pomáhali získať vyššie hodnoty; daj, nech konáme všetky svoje práce ako tvoje verné deti a milujeme všetkých bratskou láskou.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 32, 40{/r}

Uzavriem s_nimi večnú zmluvu a neprestanem im dobre robiť; vložím im do srdca bázeň predo mnou, aby neodstúpili odo mňa.

V_Bohu je moja spása i_sláva.

V_ňom je moje útočište.

MODLITBA

Bože, ty si pán žatvy a strážca vinice, ty spravodlivo rozdeľuješ úlohy i_odmeny; daj, nech tak nesieme bremeno dňa, aby sme nikdy nereptali proti tvojej vôli. O_to ťa prosíme

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ez 34, 31{/r}

Vy ste moje stádo, stádo mojej pastviny a ja som Pán, váš Boh, hovorí Pán, Boh.

Pán je môj pastier, nič mi nechýba,

Pasie ma na zelených pašienkach.

MODLITBA

Bože, ty nás voláš v_tú hodinu, keď apoštoli vystupovali do chrámu modliť sa; daj, nech naša úprimná modlitba v_Ježišovom mene vyprosí spásu všetkým, čo toto meno vzývajú.

VEŠPERY

HYMNUS

Studnica svetla, Svetlo, Tvorca jasu,

nachýľ sluch, Dobrý, k_prosbám nášho hlasu,

víťazné tvoje svetlo nad tmou času

aj nás nech krášli.

Končí sa práca dňa a plody nesie,

s_pomocou tvojou zdraví chceme v_plese

vďaku ti vzdávať, nech sa teda nesie

k_tebe dnes a vždy.

Keď slnko zapadá a len tma rastie,

nech toho slnka žiar nám svieti šťastne,

čo zlatým svetlom živí všetky krásne

anjelov chóry.

Koľko vín deň mal, nech sám Kristus zničí,

on dobrý, tichý, keďže stále mlčí,

jas jeho čistej lásky nech v_nás blčí

aj tejto noci.

Buď tebe, Otče, i_Synovi chvála,

svätému Ohňu rovnaká moc stála,

nech riadi svet ich berla vytrvalá

po všetky veky. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ty si najkrajší z_ľudských synov, z_tvojich perí plynie milota.

Vo Veľkonočnom období:Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom. Aleluja.

Ant. 2 Ženích prichádza, vyjdite mu v_ústrety!

Vo Veľkonočnom období:Blažení tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu. Aleluja.

Ant. 3 Boh si predsavzal obnoviť v_plnosti času všetko v_Kristovi.

Vo Veľkonočnom období:Z_jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sol 2, 13{/r}

Neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako Božie slovo; a ono pôsobí vo vás veriacich.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Nech sa vznáša, Pane, {*} K_tebe moja modlitba.

Nech sa vznáša, Pane, {*} K_tebe moja modlitba.

Ako kadidlo. {*}

K_tebe moja modlitba.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nech sa vznáša, Pane, {*} K_tebe moja modlitba.

Ant. na Magnifikat: Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj.

PROSBY

Chváľme Krista, ktorý miluje svoju Cirkev a živí ju svojím slovom a sviatosťami. S_dôverou ho prosme:

Pane, splň prianie svojho ľudu.

Pane Ježišu, priveď všetkých ľudí k_spáse

a k_poznaniu pravdy.

Pane, splň prianie svojho ľudu.

Chráň nášho pápeža M. a biskupa M.

a pomáhaj im svojou milosťou.

Pane, splň prianie svojho ľudu.

Ujmi sa tých, čo hľadajú vhodnú prácu,

aby prežívali život v_radosti a istote.

Pane, splň prianie svojho ľudu.

Pane, buď útočišťom chudobnému

a pomáhaj mu v_núdzi a v_súžení.

Pane, splň prianie svojho ľudu.

Odporúčame ti zosnulých biskupov, kňazov a diakonov, ktorých si povolal z_tohto sveta k_sebe;

nech ťa bez prestania oslavujú v_nebeskom príbytku.

Pane, splň prianie svojho ľudu.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty si nás, svojich neužitočných služobníkov, posilňoval dnes v_práci; prijmi túto večernú obetu chvály ako poďakovanie za všetky tvoje dary.