SOBOTA V_DRUHOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Ant. Počujme Pánov hlas, aby sme vošli do jeho pokoja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Prišlo k_nám svetlo, ožil deň,

po spánku nech náš prvý hlas

zaznieva Bohu na slávu,

že Kristus omilostil nás!

Skrz neho Tvorca vesmíru

deň a noc vložil do časov,

určiac, by ľuďom slúžili,

vesmíru boli okrasou.

Tys’ pravé svetlo veriacich,

zákon tmy sa ťa netýka,

hoc obklopia nás nočné tmy,

tvoj večný jas nás preniká.

Otče, zdroj bytia, v_dnešný deň

splň najvrúcnejšiu z_našich túh,

by v_službe, milej Kristovi,

nás rozohňoval Svätý Duch! Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Za rána zvestujeme tvoju dobrotu, Pane, a tvoju vernosť celú noc.

Vo Veľkonočnom období:Pane, napĺňaš ma radosťou a plesám nad dielami tvojich rúk. Aleluja.

Ant. 2 Vzdajte česť nášmu Bohu.

Vo Veľkonočnom období:Ja usmrcujem a ja oživujem, zraňujem i_uzdravujem. Aleluja.

Ant. 3 Pane, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Vo Veľkonočnom období:Slávou a cťou si ovenčil svojho Pomazaného. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 12, 14-16a{/r}

Žehnajte tých, čo vás prenasledujú — žehnajte a nepreklínajte! Radujte sa s_radujúcimi, plačte s_plačúcimi! Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k_nízkym.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Jasať budú moje pery, {*} Keď ti zaspievam.

Jasať budú moje pery, {*} Keď ti zaspievam.

Môj jazyk bude rozprávať o_tvojej spravodlivosti. {*}

Keď ti zaspievam.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Jasať budú moje pery, {*} Keď ti zaspievam.

Ant. na Benediktus: Pane, upriam naše kroky na cestu pokoja.

PROSBY

Oslavujme Kristovu dobrotu a múdrosť, lebo nám dáva bratov a sestry, aby sme v_nich, najmä v_trpiacich, videli a milovali jeho samého. Naliehavo ho prosme:

Pane, zdokonaľuj nás v_láske.

Hneď za rána oslavujeme tvoje zmŕtvychvstanie

a všetkým vyprosujeme dobrodenie tvojho vykúpenia.

Pane, zdokonaľuj nás v_láske.

Pane, pomáhaj nám dnes svedčiť o_tebe

a skrze teba prinášať svätú obetu, príjemnú Otcovi.

Pane, zdokonaľuj nás v_láske.

Daj, nech vo všetkých ľuďoch poznávame tvoj obraz

a nech ti v_nich slúžime.

Pane, zdokonaľuj nás v_láske.

Kriste, ty si pravý vinič a my sme jeho ratolesti;

daj, nech ostávame v_tebe, aby sme prinášali veľa ovocia, a tak oslavovali Boha Otca.

Pane, zdokonaľuj nás v_láske.

Otče náš.

MODLITBA

Dobrotivý Bože, nech ťa chvália naše ústa i_naše srdce; a pretože všetko, čo sme, je od teba, daj, nech celý náš život patrí tebe.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú, hovorí Pán.

Ant. 2 Pane, ty si moja nádej a bašta pred nepriateľom.

Ant. 3 Pane, ochraňuj mi život pred strašným nepriateľom.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 8, 5b-6{/r}

Ako človek vychováva svojho syna, tak vychováva teba Pán, tvoj Boh, aby si zachovával nariadenia Pána, svojho Boha, aby si kráčal po jeho cestách a bál sa ho.

Bázeň pred Pánom je svätá, trvá naveky.

Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.

MODLITBA

Bože, všemohúci Otče, vlej nám, svojim oddaným služobníkom, svetlo Ducha Svätého, aby sme boli bezpeční pred každým nepriateľom a ustavične sa tešili, že ťa smieme chváliť.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kr 2, 2b-3{/r}

Buď silný, buď muž a zachovávaj rozhodnutia Pána, svojho Boha, kráčaj po jeho cestách a dodržuj jeho zákony, príkazy, ustanovenia a výroky, aby sa ti darilo všetko, čo podnikneš.

Pane, priveď ma na chodník svojich príkazov,

Lebo som si ho obľúbil.

MODLITBA

Dobrotivý Otče, oheň večnej lásky, zapáľ naše srdce svojou láskou, aby sme milovali teba nadovšetko a kvôli tebe mali radi aj svojich bratov a sestry.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 6, 16{/r}

Postojte na cestách a zamyslite sa. Skúmajte staré chodníky, hľadajte dobrú cestu, kráčajte po nej a nájdete osvieženie pre svoje duše.

Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom,

Je slasťou môjmu srdcu.

MODLITBA

Vyslyš nás, láskavý Otče, a daruj nám plnosť túženého pokoja, aby sme ti na príhovor Panny Márie radostne slúžili po všetky dni nášho života.