STREDA V_DRUHOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Ant. Jasaj na Božiu chválu, celá zem, s_radosťou slúžte Pánovi.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Stvoriteľ priestoru, žiar, svieť,

pre mesiac v_nociach svetlo máš,

aj dňom, čo bežia, rozdávaš

slnko, že môžu sa v_ňom skvieť.

Noc temná prchá zahnatá,

žiar svetu, zora počatá,

by v_srdciach pružnosť ožila

a dobro robiť túžila.

Nám káže deň, čo kráča v_kraj,

chvály ti vzdávať jednostaj,

oblohy výzor prešťastný

nech naše srdcia rozjasní.

Čo neisté je, odstráňme,

duch nech sa vyhne záhube,

čin zlý nech život nešpiní

a jazyk nech je bez viny.

Kým slnko nám deň zakončí,

nech vrúcna viera dosvedčí,

že nádej svoj sľub splní včas,

nech s_Kristom láska spojí nás.

To daj nám, Otec láskavý

i_Syn tej istej podstaty

i_Svätý Duch, čo teší nás

a vládne dnes i_v_každý čas. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Bože, tvoja cesta je svätá; ktorý boh je taký veľký, ako je náš Boh?

Vo Veľkonočnom období:Bože, uzreli ťa vody; cez more si viedol svoj ľud. Aleluja.

Ant. 2 Srdce mi plesá v_Pánovi, ktorý ponižuje aj vyvyšuje.

Vo Veľkonočnom období:Pán dáva smrť i_život. Aleluja.

Ant. 3 Pán kraľuje, jasaj, zem.

Vo Veľkonočnom období:Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 35. 37{/r}

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v_tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pána chcem velebiť {*} V_každom čase.

Pána chcem velebiť {*} V_každom čase.

Moje ústa budú ho vždy chváliť. {*}

V_každom čase.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pána chcem velebiť {*} V_každom čase.

Ant. na Benediktus: Vo svätosti slúžme Pánovi po všetky dni nášho života.

PROSBY

Nech je zvelebený Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, lebo sľúbil, že zostane so svojou Cirkvou po všetky dni až do skončenia sveta. Preto mu ďakujme a volajme:

Pane, zostaň s_nami.

Pane, zostaň s_nami celý dnešný deň,

aby nám nikdy nezapadlo slnko tvojej milosti.

Pane, zostaň s_nami.

Obetujeme ti všetku námahu a utrpenie tohto dňa

a sľubujeme, že nebudeme robiť ani schvaľovať nijaké zlo.

Pane, zostaň s_nami.

Pane, pomáhaj nám v_tento deň svojou milosťou,

aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta.

Pane, zostaň s_nami.

Nech naše srdcia a pery riadi láska Ducha Svätého,

aby sme zotrvávali v_tvojej milosti a neprestajne ťa chválili.

Pane, zostaň s_nami.

Otče náš.

MODLITBA

Láskavý Otče, vlej nám do srdca jas svojho svetla, aby sme verne žili podľa tvojich prikázaní a nikdy nezablúdili na cestu tmy a hriechu. O_to ťa prosíme

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 O_svojich cestách rozmýšľam a svoje kročaje riadim podľa tvojej náuky.

Ant. 2 Úzkosť a triaška idú na mňa; pohliadni na mňa a vyslyš ma, Pane.

Ant. 3 Ja budem volať k_Bohu a Pán ma zachráni.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 1, 16-17a{/r}

V_tom čase som nariadil vašim sudcom: Vypočujte spor svojich bratov a spravodlivo súďte každého, či je domáci alebo cudzinec. Pri súde neberte ohľad na osoby: Malého vypočujte rovnako ako veľkého. Ani sa nebojte nijakej osoby, lebo súd patrí Bohu.

Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť.

Statoční uvidia jeho tvár.

MODLITBA

Svätý a verný Bože, ty si poslal prisľúbeného Ducha, aby zhromaždil ľudí rozdelených hriechom; pomôž nám zveľaďovať jednotu a pokoj vo svete.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 55, 8-9{/r}

Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami.

Pane, Bože zástupov, kto je ako ty?

Mocný si, Pane, a pravda je u_teba.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, ty nám dávaš poludňajšiu prestávku; láskavo zhliadni na dielo, ktoré sme začali, naprav, v_čom sme chybili, a daj, aby sme ho skončili na tvoju spokojnosť.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sam 16, 7b{/r}

Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.

Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce.

A veď ma po ceste k_večnosti.

MODLITBA

Pane Ježišu, ty si pre spásu ľudí rozpäl ruky na kríži; daj, aby sa ti naše skutky páčili a pred svetom vydávali svedectvo o_tvojom vykúpení.

VEŠPERY

HYMNUS

Hľa, slnko zvoľna zapadá,

lúči sa smutne s_horami,

opúšťa polia, jazerá,

no zajtra znova zažiari.

Nás ľudí údiv unáša,

Stvoriteľ, že si zákon dal

trvaniu svetla, tôni, tmám,

ty, Pane časov a náš Kráľ.

Keď obloha sa do ticha

pod plášťom temnôt pohrúži,

robotou človek znavený

po odpočinku zatúži.

Sme plní viery, nádeje;

oblaž nás svetlom Kristovým,

velebou Slova večného,

čo žiari jasom Otcovým.

On je to slnko, čo nikdy

nestúpa, ani neklesá;

po jeho nehe prahne zem

a v_ňom sa tešia nebesia.

Daj, by sme v_tomto svetle raz

blažení večne bývali

a tebe, Duchu, Synovi

chválospev nový spievali. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Očakávajme blaženú nádej a príchod slávy nášho Spasiteľa.

Vo Veľkonočnom období:Nech sa vám srdce nevzrušuje, len verte vo mňa. Aleluja.

Ant. 2 Bože, tvoja tvár nech žiari nad nami a žehnaj nás.

Vo Veľkonočnom období:Bože, nech ťa velebia národy a nech jasajú, že si ich zachránil. Aleluja.

Ant. 3 V_ňom bolo stvorené všetko a všetko v_ňom spočíva.

Vo veľkonočnom období:Jeho sláva pokrýva nebesia a zem je plná jeho chvály. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 5, 5b-7{/r}

Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v_určenom čase. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o_vás stará.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Chráň nás, Pane, {*} Ako zrenicu oka.

Chráň nás, Pane, {*} Ako zrenicu oka.

Skry nás v_tôni svojich perutí. {*}

Ako zrenicu oka.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Chráň nás, Pane, {*} Ako zrenicu oka.

Ant. na Magnifikat: Bože, ukáž silu svojho ramena; rozptýľ pyšných a povýš ponížených.

PROSBY

Drahí bratia (a sestry), zvelebujme Boha, nášho Otca, ktorý rád obdarúva svoj ľud, a vrúcne ho prosme:

Otče, rozmnož v_nás milosť a pokoj.

Večný Bože, u_teba je tisíc rokov ako včerajší deň;

daj, aby sme pamätali, že náš život je ako kvet, ktorý ráno rozkvitne a večer usychá.

Otče, rozmnož v_nás milosť a pokoj.

Dávaj svojmu ľudu chlieb z_neba, aby nehladoval,

a živú vodu, aby nebol smädný naveky.

Otče, rozmnož v_nás milosť a pokoj.

Daj, nech tvoji veriaci hľadajú a majú zmysel pre to, čo je hore,

a nech pracujú i_odpočívajú na tvoju chválu.

Otče, rozmnož v_nás milosť a pokoj.

Nebeský Otče, daj nám priaznivé počasie,

aby nám zem darovala hojnú úrodu.

Otče, rozmnož v_nás milosť a pokoj.

(Alebo:
Mocný Bože, chráň nás od všetkého zla

a štedro žehnaj naše domovy.)

Otče, rozmnož v_nás milosť a pokoj.

Zomrelým dovoľ uvidieť svoju tvár

a aj nám raz daj hľadieť na teba vo večnej blaženosti.

Otče, rozmnož v_nás milosť a pokoj.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tvoje meno je sväté a tvoje milosrdenstvo sa oslavuje z_pokolenia na pokolenie; vyslyš prosby svojho ľudu a daj, nech ťa velebí a oslavuje teraz i_naveky.