ŠTVRTOK V_DRUHOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Ant. S_plesaním vstupujte pred Pánovu tvár.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Už vyšlo slnko, znovu sa

modlitba k_Bohu povznáša,

by cez deň od nás odvracal

všetko, čo škodu prináša.

Kroť, Pane, naše jazyky,

aby sme vyhli nesvárom,

a stráž nám pohľad, aby sa

nekŕmil hriešnym rozmarom.

Chráň v_hĺbke srdca čistotu,

dbaj, nech sa v_ňom hnev nevzpení,

nech pýchu tela potláča

striedmosť v_pití a v_jedení,

aby po slnka odchode

a pri nástupe súmraku

mohli ti srdcia bez škvrny

zaspievať pieseň povďaku.

Milosrdnému Otcovi,

Synovi, ktorý spasil svet,

aj Duchu Tešiteľovi

buď sláva, ktorej konca niet. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Vzbuď, Pane, svoju moc a príď nás zachrániť.

Vo Veľkonočnom období:Ja som vinič, vy ste ratolesti. Aleluja.

Ant. 2 Veľké veci urobil Pán, nech je to známe po celej zemi.

Vo Veľkonočnom období:S_radosťou budete čerpať vodu z_prameňov spásy. Aleluja.

Ant. 3 Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.

Vo Veľkonočnom období:Pán nás kŕmil jadrom pšeničným. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 14, 17-19{/r}

Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v_Duchu Svätom. Kto takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. Preto sa usilujme o_to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

O_tebe, Pane, rozjímam {*} Hneď za rána.

O_tebe, Pane, rozjímam {*} Hneď za rána.

Lebo ty si mi pomáhal. {*}

Hneď za rána.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

O_tebe, Pane, rozjímam {*} Hneď za rána.

Ant. na Benediktus: Pane, pouč svoj ľud o_spáse a odpusť nám naše hriechy.

PROSBY

Nech je zvelebený Boh, náš Otec, veď on chráni svoje deti a nepohŕda ich prosbami. Preto ho pokorne vzývajme:

Bože, osvieť naše oči.

Vďaka ti, láskavý Otče, že si nás skrze svojho Syna osvietil;

daj, aby sme boli celý deň plní jeho svetla.

Bože, osvieť naše oči.

Bože, nech nás dnes vedie tvoja múdrosť,

aby sme žili novým životom.

Bože, osvieť naše oči.

Daj nám silu statočne znášať protivenstvá pre teba

a vytrvalo ti slúžiť s_veľkorysým srdcom.

Bože, osvieť naše oči.

Riaď dnes naše myšlienky, city a činy,

aby sme sa ochotne podriaďovali tvojej prozreteľnosti.

Bože, osvieť naše oči.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, ty pravé svetlo a pôvodca svetla, prosíme ťa, daj, aby sme s_vierou rozjímali o_tom, čo je sväté, a tak stále žili vo svetle tvojej pravdy.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Lepší je pre mňa zákon tvojich úst, Pane, ako tisícky v_zlate a striebre.

Ant. 2 Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

Ant. 3 Pane, až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 5, 13-14{/r}

Vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v_láske! Veď celý zákon sa spĺňa v_jedinom slove, v_tomto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Pane, pobežím po ceste tvojich príkazov,

Lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu.

MODLITBA

Verný Bože, o_deviatej hodine si apoštolom, ktorí zotrvávali na modlitbách, zoslal Ducha Svätého; prosíme ťa, udeľ aj nám účasť na tom istom dare.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 5, 16-17{/r}

Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.

Dobrotivý si, Pane, a preukazuješ dobrodenia.

Daj mi poznať tvoju spravodlivosť.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, u_teba nie je nič temné ani tienisté; ožiar nás jasom svojho svetla, aby sme chápali tvoje prikázania a ochotne kráčali po ceste, ktorú si nám vyznačil.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 5, 22. 23a. 25{/r}

Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Ak žijeme v_Duchu, podľa Ducha aj konajme.

Ukáž mi, Pane, cestu, po ktorej mám kráčať.

Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.

MODLITBA

Prosíme ťa, nebeský Otče, daj, aby sme napodobňovali tvojho Syna a statočne niesli svoj každodenný kríž.

VEŠPERY

HYMNUS

Svetlo si, Bože, spolu zlial

a nazval dňom tú nádheru.

Odcloň nám svoju vznešenosť,

kým deň sa kloní k_večeru!

Súmrak sa vtiera, obzor už

sfarbila rumeň večera,

zem odvracia tvár od slnka,

poslušne spať sa poberá.

Lež tvojich sluhov, Pane náš,

vracajúcich sa z_roboty,

s_upretým srdcom na teba

nech neopancú temnoty,

aby deň nášho života

po tuhom boji o_spásu

bez škvŕn a tieňov na duši

zo svetla vplynul do jasu.

Láskavý Otče, pomôž nám

za tvojím Synom k_výšinám,

kde s_Duchom, darcom potechy,

nad všetkým vládneš naveky. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Urobil som ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.

Vo Veľkonočnom období:Ježiša Boh ustanovil za sudcu živých i_mŕtvych. Aleluja.

Ant. 2 Pán zachráni život úbožiakom a vyslobodí ich z_útlaku a násilia.

Vo Veľkonočnom období:V_ňom budú požehnané všetky kmene zeme. Aleluja.

Ant. 3 Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha.

Vo Veľkonočnom období:Ježiš Kristus je ten istý včera i_dnes a naveky. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 1, 22-23{/r}

Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! Veď ste sa znovuzrodili nie z_porušiteľného semena, ale z_neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán je môj pastier, {*} Nič mi nechýba.

Pán je môj pastier, {*} Nič mi nechýba.

Pasie ma na zelených pašienkach. {*}

Nič mi nechýba.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán je môj pastier, {*} Nič mi nechýba.

Ant. na Magnifikat: Pán nasýtil lačných po spravodlivosti a nakŕmil ich dobrotami.

PROSBY

Plní vďačnosti pozdvihnime svoju myseľ k_nášmu Pánovi a Spasiteľovi, ktorý žehná svoj ľud všetkým duchovným požehnaním, a oddane ho prosme:

Pane, požehnaj svoj ľud.

Pane Ježišu, ochraňuj nášho pápeža M. a nášho biskupa M.

a zachovaj ich svojej Cirkvi v_zdraví.

Pane, požehnaj svoj ľud.

Pane, dobrotivo ochraňuj našu vlasť

a osloboď nás od všetkého zla.

Pane, požehnaj svoj ľud.

Zhromažďuj svojich bratov a sestry okolo svojho stola,

aby sa ti čoraz viac podobali v_čistote, chudobe a poslušnosti.

Pane, požehnaj svoj ľud.

Stráž svoje služobníčky, ktoré zložili sľub panenstva,

aby nasledovali teba, Božieho Baránka, kamkoľvek ideš.

Pane, požehnaj svoj ľud.

Daj, nech zosnulí odpočívajú v_tvojom pokoji

a nech vzájomná výmena duchovných darov posilňuje ich spoločenstvo s_nami.

Pane, požehnaj svoj ľud.

Otče náš.

MODLITBA

Pane, pri týchto večerných chválach ťa vrúcne prosíme: nedovoľ, aby naše srdce zabudlo na tvoj zákon, a daruj nám svetlo i_odmenu večného života.