UTOROK V_DRUHOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Pane, otvor moje pery.

A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, veľkému Bohu.

RANNÉ CHVÁLY

Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

Tento úvod sa vynecháva, ak bezprostredne pred rannými chválami je invitatórium.

HYMNUS

Pôvodca svetla večného,

celý si svetlo a sám deň,

podstatou svojou si len jas,

v_ňom nemá miesto tma a tieň.

Už bledne noc a odchádza

predo dňom, ktorý blízko je,

zornička svetlo zvestuje

a svetlo zakrýva tvár hviezd.

Vstávame z_lôžka s_radosťou,

vďaky vzdávame tebe len,

že slnko, víťaz nad nocou,

privádza k_nám zas nový deň.

Vrúcne ťa, Svätý, prosíme,

pomôž nám zachovať si česť,

premáhať hriešne rozkoše,

nech nemýli nás klamný svet.

Nech nás nestrhne k_hádkam hnev

a telo k_požívačnosti;

preč s_túžbou hrabať bohatstvo,

vyhýbať roztopašnosti!

Nech myseľ čistá, triezva je,

nech z_tela žiari čistota,

nech dnešok s_Kristom strávime;

on – naše svetlo, istota.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, zošli svoje svetlo a svoju pravdu.

Vo Veľkonočnom období:Priblížili ste sa k_vrchu Sion a k_mestu živého Boha. Aleluja.

Ant. 2 Po všetky dni nášho života ochraňuj nás, Pane.

Vo Veľkonočnom období:Ty, Pane, si vyrval môj život z_priepasti záhuby. Aleluja.

Ant. 3 Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione.

Vo Veľkonočnom období:Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}1 Sol 5, 4-5{/r}

Vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás Pánov deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, čuj môj hlas; {*} Na tvoje slová sa veľmi spolieham.

Pane, čuj môj hlas; {*} Na tvoje slová sa veľmi spolieham.

Ešte pred svitaním prichádzam a volám o_pomoc. {*}

Na tvoje slová sa veľmi spolieham.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pane, čuj môj hlas; {*} Na tvoje slová sa veľmi spolieham.

Ant. na Benediktus:Pane, vysloboď nás z_rúk všetkých, čo nás nenávidia.

PROSBY

Dobrorečme nášmu Spasiteľovi, ktorý svojím zmŕtvychvstaním ožiaril svet, a pokorne ho vzývajme:

Pane, zachovaj nás na svojej ceste.

Pane Ježišu, touto rannou modlitbou oslavujeme tvoje zmŕtvychvstanie;

nech nám celý tento deň prežiaruje nádej na slávu v_tvojom kráľovstve.

Pane, zachovaj nás na svojej ceste.

Pane, prijmi naše sľuby a predsavzatia

ako prvotiny tohto dňa.

Pane, zachovaj nás na svojej ceste.

Daj, nech dnes pokročíme v_láske k_tebe,

aby nám i_našim blížnym všetko slúžilo na dobré.

Pane, zachovaj nás na svojej ceste.

Pane, daj, nech tak svieti naše svetlo pred ľuďmi,

aby videli naše dobré skutky a oslavovali Otca.

Pane, zachovaj nás na svojej ceste.

Otče náš.

MODLITBA

Pane, Ježišu Kriste, pravé svetlo, ty osvecuješ každého človeka, lebo chceš spasiť všetkých ľudí; posilňuj nás, aby sme pred tebou pripravovali cesty pokoja a spravodlivosti.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Na mieste môjho putovania zachoval som tvoje príkazy.

Ant. 2 Pán vyslobodí svoj ľud zo zajatia a my sa budeme tešiť.

Ant. 3 Mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 12, 4-6{/r}

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.

Blízko je spása tým, čo sa boja Boha.

Jeho sláva bude prebývať v_našej krajine.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si o_deviatej hodine zoslal na apoštolov svojho Svätého Tešiteľa; zošli aj nám tohto Ducha lásky, aby sme pred všetkými ľuďmi verne svedčili o_tebe.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 12, 13-14{/r}

Ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v_jednom Duchu pokrstení v_jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

Svätý Otče, zachovaj nás vo svojom mene,

Aby sme boli dokonale jedno.

MODLITBA

Bože, ty si apoštolovi Petrovi zjavil svoje rozhodnutie spasiť všetky národy; daj, nech sa ti páči naša práca a nech slúži tvojmu zámeru lásky a spásy.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 12, 24b. 25-26{/r}

Boh telo vyvážil tak, aby nebola v_tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali jeden o_druhý. Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s_ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s_ním všetky údy.

Pane, Bože náš, zhromaždi nás z_krajín pohanských,

Aby sme mohli velebiť tvoje sväté meno.

MODLITBA

Bože, ty si poslal stotníkovi Kornéliovi svojho anjela, aby mu ukázal cestu spásy; prosíme ťa, pomáhaj nám ochotnejšie spolupracovať na spáse všetkých ľudí, aby sme v_tvojej Cirkvi vedno s_nimi prišli k_tebe.

VEŠPERY

Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

HYMNUS

Ty, Tvorca časov, Vládca, Kráľ,

človeku k_práci jasný deň

poriadkom pevným ukladáš

a k_odpočinku nočný sen.

Nám čistú myseľ zachovaj

aj v_tichej nočnej hodine,

by zradné šípy satana

nevnikli v_srdce nevinné.

Nech v_hrudi vášeň nevzbĺkne,

nech zhasnú fakle vábenia,

nech myseľ k_hriechu nelipne,

by duša vyhla zraneniam.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.

Vo Veľkonočnom období:Hľadajte, čo je hore, nie to, čo je na zemi. Aleluja.

Ant. 2 V_nebi si zhromažďujte poklady, hovorí Pán.

Vo Veľkonočnom období:Pán vykúpil moju dušu z_moci podsvetia. Aleluja.

Ant. 3 Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a česť.

Vo Veľkonočnom období:Tvoja je, Pane, vznešenosť i_moc, sláva a víťazstvo. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 3, 23-25a{/r}

Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v_Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, u_teba je {*} Plnosť radosti.

Pane, u_teba je {*} Plnosť radosti.

Po tvojej pravici večná slasť. {*}

Plnosť radosti.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pane, u_teba je {*} Plnosť radosti.

Ant. na Magnifikat:Pane, urob s_nami veľké veci, veď si mocný a tvoje meno je sväté.

PROSBY

[LH, zv. III, str. 900; zv. IV, str. 842, uvádza úvod do prosieb takto:

Chváľme Krista, pastiera a strážcu našich duší, ktorý...

Ide však odklon od pôvodiny. Podľa latinskej LH (znenie 1Pt 2,25 podľa NVg) by mal byť text úvodnej prosby taký, ako uvádzame v_pracovnom preklade.]

Chváľme Krista, pastiera a biskupa našich duší, ktorý miluje a chráni svoj ľud. Vložme doň svoju nádej a prosme ho:

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Večný pastier, ochraňuj nášho biskupa M.

i_všetkých pastierov svojej Cirkvi.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Milosrdne zhliadni na prenasledovaných

a ponáhľaj sa vyslobodiť ich zo všetkých útrap.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Pane, zľutuj sa nad všetkými biednymi

a daj, aby im nechýbal každodenný chlieb.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Osvecuj členov zákonodarných zborov,

aby vždy rozhodovali múdro a spravodlivo.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Buď milostivý zosnulým, ktorých si vykúpil svojou krvou,

aby s_tebou mali účasť na večnej svadobnej hostine.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Otče náš.

MODLITBA

Pane, Bože, tvoj je deň a tvoja je noc; daj, nech v_našich srdciach žiari slnko spravodlivosti, aby sme mohli vojsť do svetla, v_ktorom prebývaš.