UTOROK V_DRUHOM TÝŽDNI

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, veľkému Bohu.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Pôvodca svetla večného,

celý si svetlo a sám deň,

podstatou svojou si len jas,

v_ňom nemá miesto tma a tieň.

Už bledne noc a odchádza

predo dňom, ktorý blízko je,

zornička svetlo zvestuje

a svetlo zakrýva tvár hviezd.

Vstávame z_lôžka s_radosťou,

vďaky vzdávame tebe len,

že slnko, víťaz nad nocou,

privádza k_nám zas nový deň.

Vrúcne ťa, Svätý, prosíme,

pomôž nám zachovať si česť,

premáhať hriešne rozkoše,

nech nemýli nás klamný svet.

Nech nás nestrhne k_hádkam hnev

a telo k_požívačnosti;

preč s_túžbou hrabať bohatstvo,

vyhýbať roztopašnosti!

Nech myseľ čistá, triezva je,

nech z_tela žiari čistota,

nech dnešok s_Kristom strávime;

on – naše svetlo, istota.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, zošli svoje svetlo a svoju pravdu.

Vo Veľkonočnom období:Priblížili ste sa k_vrchu Sion a k_mestu živého Boha. Aleluja.

Ant. 2 Po všetky dni nášho života ochraňuj nás, Pane.

Vo Veľkonočnom období:Ty, Pane, si vyrval môj život z_priepasti záhuby. Aleluja.

Ant. 3 Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione.

Vo Veľkonočnom období:Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}1 Sol 5, 4-5{/r}

Vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás Pánov deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, čuj môj hlas; {*} Na tvoje slová sa veľmi spolieham.

Pane, čuj môj hlas; {*} Na tvoje slová sa veľmi spolieham.

Ešte pred svitaním prichádzam a volám o_pomoc. {*}

Na tvoje slová sa veľmi spolieham.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pane, čuj môj hlas; {*} Na tvoje slová sa veľmi spolieham.

Ant. na Benediktus: Pane, vysloboď nás z_rúk všetkých, čo nás nenávidia.

PROSBY

Dobrorečme nášmu Spasiteľovi, ktorý svojím zmŕtvychvstaním ožiaril svet, a pokorne ho vzývajme:

Pane, zachovaj nás na svojej ceste.

Pane Ježišu, touto rannou modlitbou oslavujeme tvoje zmŕtvychvstanie;

nech nám celý tento deň prežiaruje nádej na slávu v_tvojom kráľovstve.

Pane, zachovaj nás na svojej ceste.

Pane, prijmi naše sľuby a predsavzatia

ako prvotiny tohto dňa.

Pane, zachovaj nás na svojej ceste.

Daj, nech dnes pokročíme v_láske k_tebe,

aby nám i_našim blížnym všetko slúžilo na dobré.

Pane, zachovaj nás na svojej ceste.

Pane, daj, nech tak svieti naše svetlo pred ľuďmi,

aby videli naše dobré skutky a oslavovali Otca.

Pane, zachovaj nás na svojej ceste.

Otče náš.

MODLITBA

Pane, Ježišu Kriste, pravé svetlo, ty osvecuješ každého človeka, lebo chceš spasiť všetkých ľudí; posilňuj nás, aby sme pred tebou pripravovali cesty pokoja a spravodlivosti.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Na mieste môjho putovania zachoval som tvoje príkazy.

Ant. 2 Pán vyslobodí svoj ľud zo zajatia a my sa budeme tešiť.

Ant. 3 Mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 12, 4-6{/r}

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.

Blízko je spása tým, čo sa boja Boha.

Jeho sláva bude prebývať v_našej krajine.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si o_deviatej hodine zoslal na apoštolov svojho Svätého Tešiteľa; zošli aj nám tohto Ducha lásky, aby sme pred všetkými ľuďmi verne svedčili o_tebe.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 12, 12-13{/r}

Ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v_jednom Duchu pokrstení v_jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

Svätý Otče, zachovaj nás vo svojom mene,

Aby sme boli dokonale jedno.

MODLITBA

Bože, ty si apoštolovi Petrovi zjavil svoje rozhodnutie spasiť všetky národy; daj, nech sa ti páči naša práca a nech slúži tvojmu zámeru lásky a spásy.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 12, 24b. 25-26{/r}

Boh telo vyvážil tak, aby nebola v_tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali jeden o_druhý. Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s_ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s_ním všetky údy.

Pane, Bože náš, zhromaždi nás z_krajín pohanských,

Aby sme mohli velebiť tvoje sväté meno.

MODLITBA

Bože, ty si poslal stotníkovi Kornéliovi svojho anjela, aby mu ukázal cestu spásy; prosíme ťa, pomáhaj nám ochotnejšie spolupracovať na spáse všetkých ľudí, aby sme v_tvojej Cirkvi vedno s_nimi prišli k_tebe.

VEŠPERY

HYMNUS

Ty, Tvorca časov, Vládca, Kráľ,

človeku k_práci jasný deň

poriadkom pevným ukladáš

a k_odpočinku nočný sen.

Nám čistú myseľ zachovaj

aj v_tichej nočnej hodine,

by zradné šípy satana

nevnikli v_srdce nevinné.

Nech v_hrudi vášeň nevzbĺkne,

nech zhasnú fakle vábenia,

nech myseľ k_hriechu nelipne,

by duša vyhla zraneniam.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.

Vo Veľkonočnom období:Hľadajte, čo je hore, nie to, čo je na zemi. Aleluja.

Ant. 2 V_nebi si zhromažďujte poklady, hovorí Pán.

Vo Veľkonočnom období:Pán vykúpil moju dušu z_moci podsvetia. Aleluja.

Ant. 3 Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a česť.

Vo Veľkonočnom období:Tvoja je, Pane, vznešenosť i_moc, sláva a víťazstvo. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 3, 23-25a{/r}

Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v_Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, u_teba je {*} Plnosť radosti.

Pane, u_teba je {*} Plnosť radosti.

Po tvojej pravici večná slasť. {*}

Plnosť radosti.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pane, u_teba je {*} Plnosť radosti.

Ant. na Magnifikat: Pane, urob s_nami veľké veci, veď si mocný a tvoje meno je sväté.

PROSBY

[LH, zv. III, str. 900; zv. IV, str. 842, uvádza úvod do prosieb mierne odlišne. Ide však o_odklon od pôvodiny. Podľa latinskej LH (znenie 1Pt 2,25 podľa NVg) by mal byť text úvodnej prosby taký, ako uvádzame v_pracovnom preklade.]

Chváľme Krista, pastiera a strážcubiskupa našich duší, ktorý miluje a chráni svoj ľud. Vložme doň svoju nádej a prosme ho:

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Večný pastier, ochraňuj nášho biskupa M.

i_všetkých pastierov svojej Cirkvi.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Milosrdne zhliadni na prenasledovaných

a ponáhľaj sa vyslobodiť ich zo všetkých útrap.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Pane, zľutuj sa nad všetkými biednymi

a daj, aby im nechýbal každodenný chlieb.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Osvecuj členov zákonodarných zborov,

aby vždy rozhodovali múdro a spravodlivo.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Buď milostivý zosnulým, ktorých si vykúpil svojou krvou,

aby s_tebou mali účasť na večnej svadobnej hostine.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Otče náš.

MODLITBA

Pane, Bože, tvoj je deň a tvoja je noc; daj, nech v_našich srdciach žiari slnko spravodlivosti, aby sme mohli vojsť do svetla, v_ktorom prebývaš.