TRETÍ TÝŽDEŇ

NEDEĽA

PRVÉ VEŠPERY

Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo. (Aleluja.)

PSALMÓDIA

Ant. 1 Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.

Ant. 2 Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 13, 20-21{/r}

Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z_mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v_každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v_nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.

PROSBY

Kristus sa zľutoval nad hladným ľudom a zázrakom mu prejavil svoju lásku. Pripomeňme si to a oddane ho prosme:

Prejav nám, Pane, svoju lásku.

Pane, vyznávame, že všetky dary, ktoré sme dnes dostali, pochádzajú z_tvojej dobroty;

nech sa k_tebe nevracajú nevyužité, ale nech v_dobrom srdci prinášajú úrodu.

Prejav nám, Pane, svoju lásku.

Svetlo a spása všetkých národov, ochraňuj hlásateľov evanjelia, ktorých si poslal do celého sveta,

a zapáľ v_nich oheň svojho Ducha.

Prejav nám, Pane, svoju lásku.

Daj, nech všetci prispievajú k_dôstojnému a ušľachtilému rozvoju sveta

a pod tvojím vedením nech veľkodušne odpovedajú na naliehavé potreby našich čias.

Prejav nám, Pane, svoju lásku.

Lekár duše i_tela, uľahči chorým, stoj pri umierajúcich,

navštív a osviež nás svojím milosrdenstvom.

Prejav nám, Pane, svoju lásku.

Našich zosnulých láskavo pripočítaj k_blaženým,

ktorých mená sú v_knihe života.

Prejav nám, Pane, svoju lásku.

Otče náš.

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Obdivuhodný je Pán na výsostiach. Aleluja.

Ant. 2 Hoden si chvály, Pane, a vyvýšený naveky. Aleluja.

Ant. 3 Chváľte Pána z_nebies. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ez 37, 12b-14{/r}

Toto hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z_vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z_vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním, hovorí Pán, Boh.

PROSBY

Naliehavo prosme Boha, ktorý zoslal Ducha Svätého, aby sa stal oblažujúcim svetlom všetkých sŕdc, a volajme:

Nebeský Otče, osvecuj svoj ľud.

Buď zvelebený, Bože, naše svetlo,

že si nám dal dožiť sa nového dňa na tvoju slávu.

Nebeský Otče, osvecuj svoj ľud.

Ty si vzkriesením svojho Syna ožiaril svet;

rozlej toto svetlo prostredníctvom svojej Cirkvi na všetkých ľudí.

Nebeský Otče, osvecuj svoj ľud.

Ty si svojím Duchom osvietil učeníkov svojho jednorodeného Syna;

zošli Ducha Svätého na svoju Cirkev, aby ti bola verná.

Nebeský Otče, osvecuj svoj ľud.

Svetlo národov, spomeň si na tých, čo sú dosiaľ v_temnotách,

a otvor im oči srdca, aby uznali, že ty si jediný, pravý Boh.

Nebeský Otče, osvecuj svoj ľud.

Otče náš. MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 V_súžení som vzýval Pána a on ma vypočul. Aleluja.

Ant. 2 Pánova pravica ma zdvihla. Aleluja.

Ant. 3 Boh, Pán, je naším svetlom. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 15-16{/r}

Nedostali ste ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v_ktorom voláme: Abba, Otče! Sám Duch spolu s_naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.

U_teba, Pane, je zdroj života.

A v_tvojom svetle uvidíme svetlo.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 22-23{/r}

Vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v_pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela.

Dobroreč, duša moja, Pánovi.

On vykupuje tvoj život zo záhuby.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Tim 1, 9{/r}

Boh nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale podľa svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v_Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi.

Pán ich viedol bezpečne a nemali strach.

A priviedol ich do svojej svätej zeme.

DRUHÉ VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici. Aleluja.

Ant. 2 Milostivý Pán ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 1, 3-5{/r}

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z_mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v_nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v_poslednom čase.

PROSBY

S_radostným srdcom vzývajme Boha, ktorý svet stvoril, vykúpením pretvoril a svojou láskou ho stále obnovuje; volajme k_nemu:

Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.

Vďaka ti, Bože, za to, že v_celom stvorení zjavuješ svoju moc

a v_dejinách sveta odhaľuješ svoju prozreteľnosť.

Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.

Skrze svojho Syna, hlásateľa pokoja a víťaza na kríži,

osloboď nás od zbytočného strachu a beznádeje.

Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.

Daj, nech všetci, čo milujú a podporujú spravodlivosť,

úprimne a v_pravom pokoji spolupracujú na budovaní sveta.

Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.

Zastaň sa utláčaných, osloboď zajatcov, poteš biednych, hladným daj chlieb a slabým silu

a na všetkých ukáž víťazstvo kríža.

Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.

Tvoj Syn umrel a bol pochovaný, ale ty si ho obdivuhodne vzkriesil k_sláve;

daj, aby zosnulí dosiahli s_ním večný život.

Nebeský Otče, obnov divy svojej lásky.

Otče náš.