PIATOK V_TREŤOM TÝŽDNI

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, proti tebe samému som sa prehrešil; zmiluj sa nado mnou.

Vo Veľkonočnom období:Pane, úplne zmy zo mňa moju vinu. Aleluja.

Ant. 2 Pane, uznávame svoje neprávosti, že sme sa prehrešili proti tebe.

Vo Veľkonočnom období:Kristus vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo kríža. Aleluja.

Ant. 3 Náš Pán je Boh; my sme jeho ľud a ovce z_jeho stáda.

Vo Veľkonočnom období:S_plesaním vstupujte pred Pánovu tvár. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 12, 9b-10{/r}

Radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v_slabostiach, v_potupe, v_núdzi, v_prenasledovaní a v_úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

PROSBY

Modlime sa ku Kristovi, ktorý sa pre nás narodil, zomrel a vstal z_mŕtvych, a s_dôverou ho prosme:

Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.

Buď zvelebený, Ježišu, Spasiteľ ľudí, že si kvôli nám neváhal podstúpiť muky a smrť na kríži

a vykúpil si nás svojou drahocennou krvou.

Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.

Ty si sľúbil vodu prúdiacu do večného života;

vylej na všetkých ľudí svojho Ducha.

Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.

Ty posielaš učeníkov hlásať evanjelium všetkým národom;

pomáhaj im šíriť víťazstvo tvojho kríža.

Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.

Chorým a úbohým, ktorým dávaš účasť na svojom kríži,

udeľ silu a trpezlivosť.

Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohúci Otče, prenikni svojou milosťou naše srdcia, aby sme vo svetle tvojich prikázaní kráčali stále za tebou, svojím vodcom a kráľom.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Videli sme, ako bol opovrhnutý, muž bolestí, ktorý poznal slabosť.

Ant. 2 Hodili lós a rozdelili si Ježišove šaty.

Ant. 3 Pánovi sa budú klaňať všetky rodiny národov.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 1, 16b-17{/r}

Evanjelium je Božou mocou na spásu každému, kto verí. V_ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z_viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z_viery.

V_Pánovi sa naše srdce raduje

A v_jeho sväté meno máme dôveru.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 3, 21-22a{/r}

Teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i_Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v_Ježiša Krista pre všetkých, čo veria.

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.

Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 2, 8-9{/r}

Spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z_vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.

Nech sa tvoja cesta, Pane, stane známou na zemi

A tvoja spása medzi všetkými národmi.

VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán je veľký, náš Boh je nad všetkými bohmi.

Vo Veľkonočnom období:Ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ. Aleluja.

Ant. 2 Dom Izraelov, zvelebuj Pána; ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.

Vo Veľkonočnom období:Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 1, 2-4{/r}

Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v_dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v_ničom nezaostávali.

PROSBY

Prosme Pána Ježiša, ktorého Otec vydal na smrť za naše hriechy a vzkriesil z_mŕtvych na naše ospravedlnenie; s_dôverou volajme:

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Pane, vyslyš naše vrúcne prosby, zmiluj sa nad nami, kajúcimi hriešnikmi,

a udeľ nám odpustenie a pokoj.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Ty si prostredníctvom Apoštola povedal: Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť;

odpusť nám množstvo našich vín.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Pane, mnoho sme zhrešili, ale dúfame v_tvoje nekonečné milosrdenstvo;

obráť sa k_nám a budeme spasení.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Pane, vysloboď svoj ľud z_hriechov,

aby si mal v_ňom zaľúbenie.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Ty si zločinca, ktorý ťa uznal za Spasiteľa, prijal do raja;

otvor brány neba aj našim zosnulým.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, láskavý Otče, ty si chcel, aby sa Kristus, tvoj Syn, stal výkupnou cenou našej spásy; daj nám žiť tak, aby sme účasťou na jeho utrpení dosiahli slávu jeho vzkriesenia.