PONDELOK V_TREŤOM TÝŽDNI

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Blažení tí, čo bývajú v_tvojom dome, Pane.

Vo Veľkonočnom období:Moje srdce i_moje telo vznášajú sa k_Bohu živému. Aleluja.

Ant. 2 Poďme, vystúpme na Pánov vrch.

Vo Veľkonočnom období:Pánov dom je vyvýšený a budú k_nemu prúdiť všetky národy. Aleluja.

Ant. 3 Spievajte Pánovi, velebte jeho meno.

Vo Veľkonočnom období:Hlásajte medzi pohanmi: Pán kraľuje. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 2, 12-13{/r}

Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody! Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom.

PROSBY

Boh postavil ľudí do sveta, aby svorne plnili svoje úlohy na jeho slávu. Vytrvalo ho prosme:

Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.

Dobrorečíme ti, Bože, Stvoriteľ všetkého,

že si nás obdaril pozemskými dobrami a doteraz zachoval pri živote.

Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.

Zhliadni na nás, keď začíname svoju dennú prácu,

a daj, aby sme spolupracovali na tvojom diele podľa tvojej vôle.

Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.

Daj, nech je naša dnešná činnosť osožná našim bratom a sestrám,

a pozemský domov, ktorý s_nimi a pre nich budujeme, nech je podľa tvojej vôle.

Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.

Buď s_nami aj s_každým, koho dnes stretneme,

a daruj nám všetkým radosť a pokoj.

Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, kráľ neba a zeme, veď a posväcuj dnes naše srdce i_telo, spravuj a ovládaj naše myšlienky, reči a skutky podľa tvojho zákona a podľa tvojich prikázaní, aby sme s_tvojou pomocou dosiahli spásu a slobodu tu i_vo večnosti.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, dbám na tvoje príkazy; nimi ma oživuješ.

Ant. 2 Ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

Ant. 3 Až do staroby ma, Bože, neopúšťaj.

Na iné hodiny sa berie doplnková psalmódia z prvej a tretej série. PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 13, 11{/r}

Bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v_pokoji a Boh lásky a pokoja bude s_vami.

Pánove oči hľadia na spravodlivých,

A k_ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 6, 22{/r}

Teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z_toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život.

Bože, vráť sa k_nám a oživ nás,

Aby sa tvoj ľud mohol v_tebe radovať.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 1, 21-22{/r}

Vás, čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami, Boh teraz zmieril skrze Kristovu smrť v_jeho ľudskom tele so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony.

Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí,

Vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.

Vo Veľkonočnom období:Pán bude tvojím večným svetlom a tvoj Boh bude tvojou slávou. Aleluja.

Ant. 2 Naša pomoc v_mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i_zem.

Vo Veľkonočnom období:Slučka sa roztrhla a my sme na slobode. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 4, 11-12{/r}

Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i_zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho?

PROSBY

Kristus chce všetkých ľudí priviesť k_spáse. Preto ho úprimne prosme:

Pane, pritiahni všetko k_sebe.

Zvelebený si, Pane, lebo si nás svojou drahou krvou vykúpil z_otroctva hriechu;

daj nám slobodu a slávu Božích detí.

Pane, pritiahni všetko k_sebe.

Udeľ svoju milosť nášmu biskupovi M. a všetkým biskupom Cirkvi,

aby horlivo a s_radosťou vysluhovali tvoje sväté tajomstvá.

Pane, pritiahni všetko k_sebe.

Daj všetkým, čo hľadajú pravdu, aby ju našli,

a keď ju nájdu, aby ju ešte väčšmi hľadali.

Pane, pritiahni všetko k_sebe.

Pane, ujmi sa sirôt, vdov a všetkých opustených;

nech cítia, že si pri nich, a nech sa ešte viac privinú k_tebe.

Pane, pritiahni všetko k_sebe.

Našich zosnulých bratov a sestry láskavo prijmi do nebeskej vlasti,

kde budeš s_Otcom i_Duchom Svätým všetko vo všetkých.

Pane, pritiahni všetko k_sebe.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, nezapadajúce svetlo, ďakujeme ti, že si nám dal dožiť sa tejto večernej hodiny, a prosíme ťa, prežiar temnoty nášho srdca a milostivo nám odpusť viny.