SOBOTA V_TREŤOM TÝŽDNI

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, ty si blízko a všetky tvoje cesty sú pravdivé.

Vo Veľkonočnom období:Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Aleluja.

Ant. 2 Pane, nech je so mnou tvoja múdrosť a nech so mnou pracuje.

Vo Veľkonočnom období:Pane, postavil si chrám a oltár na svojom svätom vrchu. Aleluja.

Ant. 3 Pravda Pánova trvá naveky.

Vo Veľkonočnom období:Ja som cesta, pravda a život. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 2, 14-15{/r}

Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete.

PROSBY

S_dôverou vzývajme Boha, ktorý chcel, aby Mária, Kristova Matka, vynikla nad všetky tvory na nebi i_na zemi, a volajme:

Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš nás.

Milosrdný Otče, ďakujeme ti, že si nám dal Pannu Máriu za matku a za vzor;

na jej príhovor posväcuj naše srdcia.

Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš nás.

Ty si Pannu Máriu urobil svojou vernou služobníčkou, pozornou na tvoje slovo;

na jej príhovor nám udeľ ovocie Ducha Svätého.

Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš nás.

Ty si Pannu Máriu pri kríži posilnil a pri vzkriesení svojho Syna naplnil radosťou;

na jej príhovor zmierňuj naše utrpenie a posilňuj našu nádej.

Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš nás.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, prameň a pôvodca našej spásy, daj, nech svojím životom vždy tak zvestujeme tvoju slávu, aby sme ťa mohli aj v_nebi bez prestania chváliť.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, zaruč sa za svojho služobníka.

Ant. 2 Na Pána hľaďte a budete žiariť.

Ant. 3 Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené.

Na iné hodiny sa berie doplnková psalmódia z druhej a tretej série. PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sam 15, 22{/r}

Vari Pán chce zápalné a krvavé obety, a nie skôr poslušnosť Pánovmu slovu? Veď poslušnosť je lepšia ako obeta a počúvať je viac ako obetovať tuk baránkov.

Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí.

A kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 5, 26; 6, 2{/r}

Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému. Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.

Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu;

Tam Pán udeľuje požehnanie.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Mich 6, 8{/r}

Človeče, veď ti povedali, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: konať právo, milovať zľutovanie a pokorne kráčať s_tvojím Bohom.

Keď idem cestou tvojich zákonov, Pane, mám veľkú radosť.

Na tvoje slová nechcem zabúdať.