ŠTVRTOK V_TREŤOM TÝŽDNI

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Slávne veci sa hovoria o_tebe, mesto Božie.

Vo Veľkonočnom období:Budeme spievať ako pri tanci; v_tebe, mesto Božie, sú všetky moje pramene. Aleluja.

Ant. 2 Pán prichádza so všetkou mocou; odmenu víťaza nesie so sebou.

Vo Veľkonočnom období:Pán vezme ako pastier baránky a vloží si ich do lona. Aleluja.

Ant. 3 Velebte Pána, nášho Boha, na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte.

Vo Veľkonočnom období:Veľký je Pán na Sione a vyvýšený nad všetky národy. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 4, 10-11{/r}

Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z_moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista.

PROSBY

Vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý s_láskou vedie a posilňuje svoj ľud, a radostne volajme:

Sláva ti, Bože, naveky.

Milostivý Otče, chválime ťa za tvoju lásku,

že si nás obdivuhodne stvoril a ešte obdivuhodnejšie obnovil.

Sláva ti, Bože, naveky.

Na začiatku tohto dňa vlej do našich sŕdc ochotu verne ti slúžiť,

aby sme ťa oslavovali svojimi myšlienkami, slovami i_skutkami.

Sláva ti, Bože, naveky.

Očisť nám srdce od každej zlej túžby,

aby sme sa vždy usilovali plniť tvoju vôľu.

Sláva ti, Bože, naveky.

Otvor naše srdce pre potreby všetkých ľudí,

aby im nikdy nechýbala naša bratská láska.

Sláva ti, Bože, naveky.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, milosrdne zhliadni na národy zahalené tôňou smrti a osvieť ich jasom svojho svetla, ktorým nás navštívil Vychádzajúci z_výsosti, Ježiš Kristus, náš Pán,

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ujmi sa ma, Pane, podľa svojho prísľubu a budem žiť.

Ant. 2 Pomôž nám, Bože, naša spása, a odpusť nám hriechy.

Ant. 3 Bože zástupov, zhliadni z_neba a navštív svoju vinicu.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 19, 22{/r}

Pane, vo všetkom si urobil svoj ľud veľkým, vyznačil si ho a nepohrdol si ním; bol si s_ním celý čas a na každom mieste.

Ty si Boh, ty konáš zázraky.

Národom si dal poznať svoju moc.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 4, 7{/r}

Ktorý národ je taký veľký a má bohov tak blízko, ako je nám blízko Pán, náš Boh, kedykoľvek ho vzývame!?

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú

A vyslyší ich modlitbu.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Est 10, 3f{/r}

Môj národ, Izraeliti volali k_Pánovi a Pán zachránil svoj ľud; vyslobodil nás zo všetkého zla a urobil veľké znamenia a divy, aké sa nestali medzi národmi.

Ďakujem ti, Pane, že si ma vyslyšal

A že si ma zachránil.

VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, tvoji svätí nech plesajú pri vstupe do tvojho príbytku.

Vo Veľkonočnom období:Pán, Boh, mu dal trón jeho otca Dávida. Aleluja.

Ant. 2 Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok.

Vo Veľkonočnom období:Ježiš Kristus je jediný vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 3, 8-9{/r}

Buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

PROSBY

[LH, zv. III, str. 1106, uvádza text zvolania v_prosbách ináč. Podľa latinskej LH (vol. III, p. 945: Deus, refúgium nostrum, exáudi nos.) by malo byť zvolanie v_prosbách: Bože, naše útočište, vypočuj nás., ako uvádzame v_pracovnom preklade.]

S_oddaným srdcom vzývajme Krista, pastiera, pomocníka a tešiteľa svojho ľudu:

Vyslyš nás, láskavý Ježišu.Bože, naše útočište, vypočuj nás.

Buď zvelebený, Pane, že si nás povolal do svojej svätej Cirkvi:

pomáhaj nám, aby sme jej boli vždy verní.

Vyslyš nás, láskavý Ježišu.Bože, naše útočište, vypočuj nás.

Ty si nášmu pápežovi M. zveril starosť o_všetky cirkevné obce;

daj mu neochvejnú vieru, živú nádej a starostlivú lásku.

Vyslyš nás, láskavý Ježišu.Bože, naše útočište, vypočuj nás.

Udeľ hriešnikom milosť obrátiť sa a tým, čo odpadli od viery, silu vrátiť sa;

všetkým udeľ kajúcnosť a spásu.

Vyslyš nás, láskavý Ježišu.Bože, naše útočište, vypočuj nás.

Ty sám si zakúsil vyhnanstvo v_cudzej krajine;

pamätaj na tých, čo musia žiť ďaleko od svojej rodiny a vlasti.

Vyslyš nás, láskavý Ježišu.Bože, naše útočište, vypočuj nás.

Všetkým zosnulým, čo v_teba dúfali,

daruj večný pokoj.

Vyslyš nás, láskavý Ježišu.Bože, naše útočište, vypočuj nás.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, na sklonku dňa ti vzdávame vďaky a vzývame tvoje milosrdenstvo, aby si nám láskavo odpustil, čoho sme sa dopustili z_ľudskej krehkosti. O_to ťa prosíme