ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ

NEDEĽA

PRVÉ VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pre Jeruzalem proste o_pokoj.

Ant. 2 Väčšmi ako strážcovia dennicu očakáva moja duša Pána.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Pt 1, 19-21{/r}

Prorocké slovo je pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v_temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v_Písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z_ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.

PROSBY

Pokorne prosme Krista, v_ktorom sa radujú všetci, čo v_neho dúfajú, a volajme:

Pane, zhliadni na nás a vyslyš nás.

Verný svedok a prvorodený z_mŕtvych, ty si nás svojou krvou obmyl od hriechov;

daj, aby sme vždy pamätali na tvoje obdivuhodné skutky.

Pane, zhliadni na nás a vyslyš nás.

Tých, ktorých si povolal za hlásateľov evanjelia,

urob horlivými a vernými správcami tajomstiev tvojho kráľovstva.

Pane, zhliadni na nás a vyslyš nás.

Kráľ pokoja, nech zostúpi tvoj Duch na tých, čo riadia národy,

aby sa bedlivo starali o_chudobných, opustených a chorých.

Pane, zhliadni na nás a vyslyš nás.

Ujmi sa tých, čo trpia bezprávie pre svoj pôvod, farbu pleti, stav, reč alebo náboženstvo,

aby dosiahli uznanie svojich práv a osobnej dôstojnosti.

Pane, zhliadni na nás a vyslyš nás.

Všetkým, čo zosnuli v_tvojej láske, daj účasť na večnej blaženosti

s_preblahoslavenou Pannou Máriou a so všetkými svätými.

Pane, zhliadni na nás a vyslyš nás.

Otče náš.

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Aleluja.

Ant. 2 Aleluja. Velebte Pána, všetky jeho diela. Aleluja.

Ant. 3 Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Tim 2, 8. 11-13{/r}

Pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z_Dávidovho rodu, bol vzkriesený z_mŕtvych. Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s_ním zomreli, s_ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s_ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.

PROSBY

S_radosťou otvorme srdce mocnému a dobrému Bohu, ktorý nás miluje a vie, čo potrebujeme. Chváľme ho a volajme:

Teba, Bože, chválime, tebe dôverujeme.

Zvelebujeme ťa, všemohúci Bože, Kráľ vesmíru, že si nás, neverných a hriešnych, povolal,

aby sme poznali tvoju pravdu a verne ti slúžili.

Teba, Bože, chválime, tebe dôverujeme.

Bože, ty si nám otvoril bránu svojho milosrdenstva;

nedopusť, aby sme zišli z_cesty života.

Teba, Bože, chválime, tebe dôverujeme.

V_nedeľu oslavujeme zmŕtvychvstanie tvojho milovaného Syna;

daj, nech prežívame tento deň v_duchovnej radosti.

Teba, Bože, chválime, tebe dôverujeme.

Nebeský Otče, daj svojim veriacim ducha modlitby a oddanosti,

aby sme ti ustavične vzdávali vďaky za všetko.

Teba, Bože, chválime, tebe dôverujeme.

Otče náš. MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Kto je z_tohto chleba, bude žiť naveky. Aleluja.

Ant. 2 Príde Pán a obdivuhodne sa preslávi vo svojich svätých. Aleluja.

Ant. 3 Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a prinášajte dary. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 6, 19-20{/r}

Neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.

Moje srdce i_moje telo vznášajú sa k_Bohu živému.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 10, 12{/r}

Čo žiada od teba Pán, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, a kráčal po jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou.

Pane, kto smie bývať v_tvojom stánku?

Ten, čo kráča bez poškvrny a z_úprimného srdca pravdu hovorí.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Pies 8, 6b-7a{/r}

Láska je mocná ako smrť a vášeň tvrdá ako podsvetie. Jej páľa – to ohňa plápoly a božské plamene. Ani veľké vody lásku neuhasia a rieky ju neodplavia.

Milujem ťa, Pane, moja sila.

Môj ochranca a sila mojej spásy.

DRUHÉ VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice v_posvätnej nádhere. Aleluja.

Ant. 2 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 12, 22-24{/r}

Vy ste sa priblížili k_vrchu Sion a k_mestu živého Boha, k_nebeskému Jeruzalemu, k_myriadám anjelov, k_slávnostnému zhromaždeniu a k_spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v_nebi, k_Bohu, sudcovi všetkých, k_duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k_Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k_pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

PROSBY

Radujme sa v_Bohu, od ktorého pochádza všetko dobré, a úprimne ho prosme:

Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.

Otče a Pán vesmíru, ty si poslal svojho Syna na svet, aby sa na každom mieste oslavovalo tvoje meno;

upevňuj svedectvo svojej Cirkvi medzi národmi.

Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.

Daj, nech ochotnejšie prijímame apoštolské učenie

a dôslednejšie žijeme podľa svojej viery.

Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.

Ty miluješ spravodlivosť;

ujmi sa tých, čo trpia bezprávie.

Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.

Väzňom rozviaž putá, slepým daj svetlo,

pomôž vyhnancom, ochraňuj cudzincov.

Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.

Splň túžbu tým, čo usnuli v_pokoji,

a skrze svojho Syna ich priveď k_sláve vzkriesenia.

Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.

Otče náš.