PIATOK V_ŠTVRTOM TÝŽDNI

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Bože, stvor vo mne srdce čisté a v_mojom vnútri obnov ducha pevného.

Vo Veľkonočnom období:Kristus vydal seba samého za nás ako dar a obetu Bohu. Aleluja.

Ant. 2 Raduj sa, Jeruzalem, lebo v_tebe sa všetci zhromaždia u_Pána.

Vo Veľkonočnom období:Jeruzalem, Božie mesto, zažiariš jasným svetlom. Aleluja.

Ant. 3 Chváľ, Sion, svojho Boha, lebo on svoj rozkaz na zem zosiela.

Vo Veľkonočnom období:Videl som, ako z_neba zostupuje nový Jeruzalem. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 2, 19b-20{/r}

S_Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v_tele, žijem vo viere v_Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

PROSBY

Boh sa stará o_každého, koho stvoril, a skrze svojho Syna vykúpil; preto ho s_dôverou prosme:

Otče, upevni, čo si v_nás vykonal.

Milosrdný Otče, upriam naše kroky na cestu svätosti,

aby sme sa usilovali o_to, čo je dobré, spravodlivé a tebe milé.

Otče, upevni, čo si v_nás vykonal.

Verný Bože, pre svoju veľkú lásku nikdy nás neopusť

a pamätaj na svoju svätú zmluvu.

Otče, upevni, čo si v_nás vykonal.

Prijmi nás skrúšených srdcom a ponížených duchom,

lebo nebudú zahanbení tí, čo dúfajú v_teba.

Otče, upevni, čo si v_nás vykonal.

Ty si nás v_Kristovi povolal k_prorockej službe,

daj, nech slovom i_životom ohlasujeme tvoje veľké skutky.

Otče, upevni, čo si v_nás vykonal.

Otče náš.

MODLITBA

Prosíme ťa, Bože, udeľ nám hojnosť milosti, aby sme s_tvojou pomocou zachovávali tvoje prikázania, a tak dosiahli už v_tomto živote útechu a zaistili si aj budúce radosti.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.

Ant. 2 Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.

Ant. 3 Bráň ma pred rukou hriešnika, Pane, ty moja sila a záštita.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 12, 17a. 19b-20b. 21{/r}

Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, veď je napísané: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím,“ hovorí Pán. Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.

Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť

A jeho spravodlivosť chráni tých, čo zachovávajú jeho zmluvu.

MODLITBA

Pane, Ježišu Kriste, teba viedli o_deviatej hodine na ukrižovanie pre spásu sveta; prosíme ťa, odpusť nám minulé hriechy a pred budúcimi nás chráň.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 3, 16{/r}

Čo je láska, poznali sme z_toho, že Kristus položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.

Oslavujte Pána, lebo je dobrý,

Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

MODLITBA

Pane, Ježišu Kriste, o_dvanástej hodine, keď bol celý svet ponorený do tmy, ty nevinný si vystúpil na drevo kríža, aby si nás vykúpil; prosíme ťa, dávaj nám vždy svetlo, ktoré nás privedie do večného života.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 4, 9-11{/r}

Božia láska k_nám sa prejavila v_tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v_tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.

Bože, náš ochranca, pohliadni

A pozri na tvár svojho Pomazaného.

MODLITBA

Pane, Ježišu Kriste, ty si kajúceho zločinca prijal z_kríža do svojho kráľovstva; s_dôverou ti vyznávame svoje hriechy a prosíme ťa, aby si nám po smrti otvoril bránu do večnej radosti.

VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Budem ťa, Pane, velebiť každý deň a rozprávať o_tvojich zázrakoch.

Vo Veľkonočnom období:Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna. Aleluja.

Ant. 2 Oči všetkých sa s_dôverou upierajú na teba, Pane; blízky si všetkým, čo ťa vzývajú.

Vo Veľkonočnom období:Kráľovi vekov, nesmrteľnému a neviditeľnému, všetka česť a sláva. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 1-2{/r}

Teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú v_Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v_Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.

PROSBY

S_dôverou vzývajme Krista, v_ktorého dúfajú tí, čo poznajú jeho milosrdnú lásku, a prosme ho:

Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Ježišu Kriste, keďže sme krehkí a náchylní padnúť,

posilňuj nás svojou milosťou.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Ty vieš, že človek sám od seba je náklonný na zlé;

preto nám ustavične prichádzaj na pomoc.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Teba hriech uráža a kajúcnosť uzmieruje;

odvráť od nás svoj trest, ktorý si za svoje hriechy zasluhujeme.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Ty si kajúcej žene odpustil hriechy a zblúdenú ovcu si vzal na plecia;

nikdy od nás neodvráť svoje milosrdenstvo.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Kriste, ty si nám svojím krížom otvoril brány neba;

prijmi k_sebe všetkých, čo za svojho pozemského života dúfali v_teba.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, ty si chcel, aby Kristus trpel za spásu celého sveta; daj, nech sa ti ochotne obetujeme ako živá obeta a nech skusujeme plnosť tvojej lásky.