SOBOTA V_ŠTVRTOM TÝŽDNI

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Dobre je ospevovať meno tvoje, Najvyšší; za rána zvestovať tvoju dobrotu.

Vo Veľkonočnom období:Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane. Aleluja.

Ant. 2 Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.

Vo Veľkonočnom období:Vylejem na vás čistú vodu. Aleluja.

Ant. 3 Z_úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si, Pane, chválu.

Vo Veľkonočnom období:Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Pt 3, 13-15a{/r}

Podľa Pánovho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony, v_pokoji. A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu.

PROSBY

Klaňajme sa Bohu, ktorý skrze svojho Syna dal svetu nádej a život, a pokorne prosme:

Láskavý Bože, počuj nás.

Bože, Otec všetkých ľudí, ty si nám dal dožiť sa začiatku tohto dňa;

pomáhaj nám žiť s_Kristom na tvoju chválu a slávu.

Láskavý Bože, počuj nás.

Ty si vlial do našich sŕdc vieru, nádej a lásku;

daj, nech si ich chránime a zveľaďujeme sa v_nich.

Láskavý Bože, počuj nás.

Dobrotivý Otče, daj, aby sme svoje oči stále upierali na teba

a ochotne odpovedali na tvoje volanie.

Láskavý Bože, počuj nás.

Odvráť od nás nástrahy a útoky zlého ducha

a chráň naše kroky pred každým pádom.

Láskavý Bože, počuj nás.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si pravé svetlo a ustavičný deň; keď sa v_kolobehu času vracia nové ráno, vrúcne ťa prosíme, nech jas tvojho príchodu rozptýli temnotu viny a prežiari našu dušu.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Tvoja ruka nech mi pomáha, veď som si vyvolil tvoje príkazy.

Ant. 2 Tvoj trón, Bože, trvá naveky.

Ant. 3 Videl som nový Jeruzalem, vystrojený ako nevestu, ozdobenú pre svojho ženícha.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dan 6, 27b-28a{/r}

Náš Boh je živý Boh, ostáva naveky, jeho kráľovstvo sa nerozpadne a jeho moc trvá naveky; on vyslobodzuje a zachraňuje, robí znamenia a zázraky na nebi i_na zemi.

Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,

Vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.

MODLITBA

Bože, všemohúci Otče, vlej nám, svojim oddaným služobníkom, svetlo Ducha Svätého, aby sme boli bezpeční pred každým nepriateľom a ustavične sa tešili, že ťa smieme chváliť.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 15, 5-7{/r}

Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o_druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.

Pán miluje svoj ľud

A tichých venčí víťazstvom.

MODLITBA

Dobrotivý Otče, oheň večnej lásky, zapáľ naše srdce svojou láskou, aby sme milovali teba nadovšetko a kvôli tebe mali radi aj svojich bratov a sestry.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 4, 8. 9b{/r}

Bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné. A Boh pokoja bude s_vami.

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,

A tvoje meno velebiť naveky.

MODLITBA

Vyslyš nás, láskavý Otče, a daruj nám plnosť túženého pokoja, aby sme ti na príhovor Panny Márie radostne slúžili po všetky dni nášho života.