STREDA V_ŠTVRTOM TÝŽDNI

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce.

Vo Veľkonočnom období:Bože, vznes sa nad všetky nebesia. Aleluja.

Ant. 2 Pán ma zaodial plášťom spásy a spravodlivosti.

Vo Veľkonočnom období:Pán dal vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi. Aleluja.

Ant. 3 Celý život chcem chváliť svojho Boha.

Vo Veľkonočnom období:Pán, tvoj Boh, Sion, bude kraľovať naveky. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 4, 39-40a{/r}

Dnes teda vedz a uchovaj si v_srdci, že len Pán je Boh hore na nebi i_dolu na zemi; iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a ustanovenia, ktoré ti ja dnes predkladám.

PROSBY

Kristus, odblesk Otcovej slávy, nás osvecuje svojím slovom. Preto ho s_láskou vzývajme:

Kráľ večnej slávy, vyslyš nás.

Buď zvelebený, pôvodca a zavŕšiteľ našej viery,

že si nás z_tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

Kráľ večnej slávy, vyslyš nás.

Ty si slepým otváral oči a hluchým vracal sluch;

posilňuj našu vieru.

Kráľ večnej slávy, vyslyš nás.

Pane, daj, nech vždy ostaneme v_tvojej láske

a nech nás nič neodlúči od teba.

Kráľ večnej slávy, vyslyš nás.

Daj nám obstáť v_pokušeniach, v_súžení vydržať

a v_šťastí ti vzdávať vďaky.

Kráľ večnej slávy, vyslyš nás.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, pamätaj na svoju svätú zmluvu, ktorú obnovila a posvätila Baránkova krv; daj, aby tvoj ľud dosiahol odpustenie hriechov a neprestajne napredoval na ceste vykúpenia.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 K_tebe, Pane, volám; na tvoje slová sa veľmi spolieham.

Ant. 2 Pán pozná ľudské myšlienky a vie, aké sú márne.

Ant. 3 Pán sa mi stal pevnosťou a skalou útočišťa.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 10, 24. 31{/r}

Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.

Dobré je oslavovať Pána

A ospevovať meno tvoje, Najvyšší.

MODLITBA

Svätý a verný Bože, ty si poslal prisľúbeného Ducha, aby zhromaždil ľudí rozdelených hriechom; pomôž nám zveľaďovať jednotu a pokoj vo svete.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 17{/r}

Všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v_mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Obetu chvály ti, Pane, prinesiem

A budem vzývať meno Pánovo.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, ty nám dávaš poludňajšiu prestávku; láskavo zhliadni na dielo, ktoré sme začali, naprav, v_čom sme chybili, a daj, aby sme ho skončili na tvoju spokojnosť.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 23-24{/r}

Čokoľvek robíte, robte z_tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!

Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu.

V_tvojich rukách je môj osud.

MODLITBA

Pane Ježišu, ty si pre spásu ľudí rozpäl ruky na kríži; daj, aby sa ti naše skutky páčili a pred svetom vydávali svedectvo o_tvojom vykúpení.

VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť, Pane.

Vo Veľkonočnom období:Noc sa rozjasní ako deň. Aleluja.

Ant. 2 Ja, Pán, skúmam srdce a skúšam zmýšľanie: každému odplatím podľa jeho cesty.

Vo Veľkonočnom období:Ja poznám svoje ovce a moje ovce poznajú mňa. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 2, 3-6{/r}

Podľa toho vieme, že sme poznali Krista, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v_ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v_tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v_ňom. Kto hovorí, že ostáva v_ňom, má aj sám žiť, ako žil on.

PROSBY

S_plesajúcim srdcom volajme k_večnému Otcovi, ktorého milosrdenstvo voči jeho ľudu siaha až po nebesia:

Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v_teba.

Láskavý Otče, ty si neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil;

daj, nech v_nás jeho víťazná smrť prináša hojné ovocie.

Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v_teba.

Ty si kňazov ustanovil za Kristových služobníkov a správcov svojich tajomstiev;

daj im múdrosť a lásku a posilňuj ich vo vernosti tebe.

Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v_teba.

Daj, nech tí, ktorých si povolal k_panenstvu pre nebeské kráľovstvo,

nasledujú tvojho Syna s_neochvejnou vernosťou.

Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v_teba.

Ty si na počiatku stvoril človeka ako muža a ženu;

zachovaj všetky rodiny v_úprimnej láske.

Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v_teba.

Ty si Kristovou obetou oslobodil ľudí od hriechov;

odpusť viny všetkým zosnulým a prijmi ich k_sebe.

Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v_teba.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, spomeň si na svoje milosrdenstvo a nasýť nás bohatstvom svojej dobroty, veď ty rád dávaš nebeské dary tým, čo po nich lačnejú.