ŠTVRTOK V_ŠTVRTOM TÝŽDNI

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.

Vo Veľkonočnom období:Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive. Aleluja.

Ant. 2 Pán obráti k_Jeruzalemu pokoj ako rieku.

Vo Veľkonočnom období:Zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. Aleluja.

Ant. 3 Je milé ospevovať nášho Boha.

Vo Veľkonočnom období:Pán stavia Jeruzalem a uzdravuje skľúčených srdcom. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 18-21{/r}

Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s_budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti – nie z_vlastnej vôle, ale z_vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z_otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí.

PROSBY

Oslavujme Boha, od ktorého pochádza spása jeho ľudu, a volajme:

Nebeský Otče, ty si náš život.

Zvelebujeme ťa, milosrdný Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista,

že si nás vzkriesením svojho Syna znovuzrodil pre živú nádej.

Nebeský Otče, ty si náš život.

Ty si v_Kristovi obnovil človeka stvoreného na tvoj obraz;

urob nás podobnými svojmu Synovi.

Nebeský Otče, ty si náš život.

Do našich sŕdc, zranených závisťou a nenávisťou,

vlej lásku, ktorá je darom Ducha Svätého.

Nebeský Otče, ty si náš život.

Daj dnes robotníkom prácu, hladujúcim chlieb, zarmúteným radosť

a všetkým ľuďom milosť a spásu.

Nebeský Otče, ty si náš život.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, daj nám hlbšie poznať tvoj zámer spásy a vysloboď nás z_rúk našich nepriateľov, aby sme ti mohli verne a bez strachu slúžiť po všetky dni nášho života.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania, hovorí Pán.

Ant. 2 Nech ťa žehná Pán, aby si videl pokoj po všetky dni svojho života.

Ant. 3 Pre teba Boh pokoril tvojich nepriateľov.

Na iné hodiny sa berie doplnková psalmódia z prvej a druhej série. PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 3, 23-24{/r}

Toto je Božie prikázanie: aby sme verili v_meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v_Bohu a Boh v_ňom. A že v_nás ostáva, poznáme z_Ducha, ktorého nám dal.

Pane, posilni spravodlivého,

Ty, Bože, čo skúmaš myseľ a srdce.

MODLITBA

Verný Bože, o_deviatej hodine si apoštolom, ktorí zotrvávali na modlitbách, zoslal Ducha Svätého; prosíme ťa, udeľ aj nám účasť na tom istom dare.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 1, 1-2{/r}

Milujte spravodlivosť, vy, čo súdite zem, dobromyseľne premýšľajte o_Pánovi a hľadajte ho s_úprimným srdcom. Veď jeho nájdu len tí, ktorí ho nepokúšajú, a zjaví sa tým, čo v_neho veria.

Spoľahni sa na Pána a dobre rob.

A budeš bývať v_svojej krajine a tešiť sa z_bezpečia.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, u_teba nie je nič temné ani tienisté; ožiar nás jasom svojho svetla, aby sme chápali tvoje prikázania a ochotne kráčali po ceste, ktorú si nám vyznačil.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 12, 1b-2{/r}

Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v_závode, ktorý máme pred sebou, s_očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu.

Moja duša očakáva Pána.

Moja duša sa spolieha na jeho slovo.

MODLITBA

Prosíme ťa, nebeský Otče, daj, aby sme napodobňovali tvojho Syna a statočne niesli svoj každodenný kríž.

VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán je ku mne milosrdný, on je moje útočište; na neho sa spolieham.

Vo Veľkonočnom období:Pán je moje útočište a môj osloboditeľ. Aleluja.

Ant. 2 Blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.

Vo Veľkonočnom období:Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Kol 1, 23{/r}

Vytrvajte vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom.

PROSBY

Oddane prosme Krista, svetlo národov a radosť všetkých žijúcich:

Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.

Ježišu, Otcovo Slovo a nezapadajúce Svetlo, ty si prišiel spasiť všetkých ľudí;

osvecuj a ochraňuj katechumenov svojej Cirkvi.

Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.

Pane, nehľaď na naše neprávosti,

veď si nekonečne milosrdný.

Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.

Ty chceš, aby ľudia svojím rozumom odhaľovali tajomstvá prírody, a tak ovládli svet;

daj, nech veda a umenie slúžia na tvoju slávu a pre dobro všetkých.

Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.

Chráň tých, čo sa oddali službe svojim bratom a sestrám vo svete,

aby mohli plniť svoju úlohu slobodne a bez prekážok.

Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.

Pane, ty otváraš bránu večného života;

uveď do svojho svetla všetkých, čo zosnuli v_nádeji na vzkriesenie.

Pane, daj národom svetlo, pokoj a spásu.

Otče náš.

MODLITBA

Otče, prijmi našu večernú modlitbu a daj, aby sme kráčali po stopách tvojho Syna a s_vytrvalosťou prinášali ovocie dobrých skutkov.