UTOROK V_ŠTVRTOM TÝŽDNI

RANNÉ CHVÁLY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Chcem ti, Pane, zahrať na harfe; múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života.

Vo Veľkonočnom období:Do nebeského kráľovstva vojde iba ten, kto plní vôľu môjho Otca. Aleluja.

Ant. 2 Pane, neodriekni nám svoje milosrdenstvo.

Vo Veľkonočnom období:Pane, nech poznajú národy tvoje milosrdenstvo nad nami. Aleluja.

Ant. 3 Bože, novú pieseň ti zaspievam.

Vo Veľkonočnom období:Pán je moje útočište a môj osloboditeľ. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 55, 1{/r}

Poďte k_vodám, všetci, čo ste smädní; ponáhľajte sa aj vy, čo nemáte striebra. Kupujte a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia.

PROSBY

Boh nám v_tomto rannom čase dáva radosť, že ho môžeme chváliť, a posilňuje našu nádej, že nás vyslyší. Preto ho s_dôverou prosme:

Vypočuj nás, Bože, na slávu svojho mena.

Vzdávame ti vďaky, Bože, Otec nášho Spasiteľa, Ježiša Krista,

za poznanie a nesmrteľnosť, ktoré si nám skrze neho daroval.

Vypočuj nás, Bože, na slávu svojho mena.

Daj nám srdce pokorné,

aby sme si podľa Kristovho príkladu jeden druhému pomáhali.

Vypočuj nás, Bože, na slávu svojho mena.

Vlej nám, svojim služobníkom, svojho Ducha,

aby naša bratská láska bola bez pretvárky.

Vypočuj nás, Bože, na slávu svojho mena.

Ty si človeku prikázal, aby pracoval a podmanil si svet;

daj, nech ťa naša práca oslavuje a nech posväcuje našich bratov a sestry.

Vypočuj nás, Bože, na slávu svojho mena.

Otče nás.

MODLITBA

Prosíme ťa, Bože, daj nám väčšiu vieru, aby naša modlitba chvály bola dokonalá a prinášala bohaté duchovné ovocie.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Keď toto viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.

Ant. 2 Kiež prenikne k_tebe, Pane, moja modlitba.

Ant. 3 Pane, volám k_tebe; neskrývaj predo mnou svoju tvár.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 3, 17-18{/r}

Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v_núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v_ňom môže ostávať Božia láska? Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

V_obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha.

Vo večnej pamäti bude spravodlivý.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si o_deviatej hodine zoslal na apoštolov svojho Svätého Tešiteľa; zošli aj nám tohto Ducha lásky, aby sme pred všetkými ľuďmi verne svedčili o_tebe.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 30, 11. 14{/r}

Toto prikázanie, ktoré ti dnes dávam, nie je nad tvoje sily ani ďaleko od teba. Toto slovo je celkom blízko pri tebe, je v_tvojich ústach a v_tvojom srdci, a preto ho môžeš zachovať.

Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy

A pochodeň na mojich chodníkoch.

MODLITBA

Bože, ty si apoštolovi Petrovi zjavil svoje rozhodnutie spasiť všetky národy; daj, nech sa ti páči naša práca a nech slúži tvojmu zámeru lásky a spásy.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 55, 10-11{/r}

Ako z_neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z_nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z_mojich úst: nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie.

Pán zosiela na zem svoj rozkaz.

Rýchlo sa šíri jeho slovo.

MODLITBA

Bože, ty si poslal stotníkovi Kornéliovi svojho anjela, aby mu ukázal cestu spásy; prosíme ťa, pomáhaj nám ochotnejšie spolupracovať na spáse všetkých ľudí, aby sme v_tvojej Cirkvi vedno s_nimi prišli k_tebe.

VEŠPERY

PSALMÓDIA

Ant. 1 Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, nech mi odumrie pravica.

Vo Veľkonočnom období:Zaspievajte nám nejaké piesne sionské. Aleluja.

Ant. 2 Budem ti hrať pred tvárou anjelov, Bože môj.

Vo Veľkonočnom období:Uprostred súžení si ma zachoval pri živote. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 16{/r}

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

PROSBY

Oslavujme Krista, ktorý dáva svojmu ľudu odvahu a silu, a úprimne ho prosme:

Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.

Kriste, naša sila, udeľ dar vytrvalosti všetkým, ktorých si povolal k_viere,

aby sa pevne pridŕžali pravdy.

Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.

Pane, riaď podľa svojho srdca všetkých, čo nás spravujú,

a usmerňuj ich myseľ, aby nás viedli v_pokoji.

Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.

Ty si nasýtil zástupy chlebom;

nauč nás pomáhať núdznym z_toho, čo máme.

Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.

Povzbuď predstavených štátov, aby sa nestarali iba o_dobro svojho ľudu,

ale aj o_dobro ostatných národov a mali ich v_úcte.

Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.

Našim zosnulým bratom a sestrám daj účasť na vzkriesení a na blaženom živote,

aby si bol pri svojom druhom príchode oslávený vo všetkých, čo verili v_teba.

Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, modlíme sa pred tvojou tvárou a vzývame tvoju dobrotu: daj, aby sme v_srdci stále rozjímali o_tom, čo v_modlitbe vyslovujeme perami.