ADVENTNÉ OBDOBIE

I. DO 16. DECEMBRA

Od prvých vešpier Prvej adventnej nedele do 16. decembra vrátane v_nedeľnom i_feriálnom ofíciu:

VEŠPERY

HYMNUS

Stvoriteľ sveta hviezdneho,

ty večné Svetlo veriacich,

Spasiteľ všetkých, Ježišu,

počuj hlas vrúcne prosiacich.

Ľúto ti bolo človeka,

čo stál pred smutným zánikom;

prišiel si liečiť hynúcich

a podať ruku hriešnikom.

Keď plnosť času nadišla,

jak ženích Cirkvi spanilej

vychádzaš z_izby zamknutej:

spod srdca Panny Márie.

Pred tvojou mocou nesmiernou

stvorenie všetko skláňa sa,

zem celá, nebo vysoké

tebe poddané koria sa.

Vrúcne ťa, Kriste, prosíme:

budúci Sudca všetkých nás,

pred zradným šípom diablovým

ochráň nás teraz, v_každý čas.

Sláva buď, Kriste, Kráľ dobrý,

tebe i_Bohu Otcovi,

na večné veky sláva buď

aj Duchu Tešiteľovi. Amen.

KOMPLETÓRIUM

HYMNUS Na sklonku dňa ťa úprimne.

INVITATÓRIUM

Ant. Prichádza Kráľ, náš Pán; poďte, klaňajme sa mu.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Hľa, z_púšte hlas už zaznieva,

čo všetku tmu z_nás vyhostí;

vyžeňme znútra plané sny,

žiari nám Kristus z_výsosti.

Preber sa, duša ťarbavá,

veď hriech ťa tlačí do zeme;

už nová hviezda skveje sa

a všetko zlo z_nás vyženie.

Baránka nám Boh posiela

za naše viny splatiť daň;

s_ľútosťou v_slzách volajme:

Zmiluj sa, Pane, odpusť nám.

A keď raz príde súdiť svet,

nech netresce nás podľa vín;

nech je nám Kristus v_chvíli tej

pastierom dobrým, láskavým.

Sláva buď Bohu Otcovi,

víťazstvo jeho Synovi,

nech večná chvála zaznieva

aj Duchu Tešiteľovi. Amen.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

Príď, Duchu Svätý, teraz k_nám

a naplň srdcia radosťou;

s_Otcom i_Synom jedno si,

aj nás zjednocuj milosťou.

A naše ústa, myseľ, cit,

to všetko nech ťa velebí

a oheň srdcia bratov nech

zapáli túžbou po nebi.

Nauč nás Otca poznávať

a jeho Syna milovať;

pomôž nám, Duchu Presvätý,

vo viere pravej pevne stáť. Amen.

Ant. Proroci predpovedali, že Spasiteľ sa narodí z_Panny Márie. NAPOLUDNIE

Mocný Vládca, verný Bože,

múdro riadiš denné chvíle:

svitom zdobíš zore ranné,

poludnie zas teplom vanie.

Vyhas oheň hnevu, spory,

odstráň úpal hriechov, zvody,

zachovaj nám telo v_zdraví,

do sŕdc nám vlož pokoj pravý.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

Ant. Anjel Gabriel povedal Márii: Zdravas’, milosti plná, Pán s_tebou, požehnaná si medzi ženami. POPOLUDNÍ

Celý svet v_pohyb uvádzaš,

ty sám však trváš bez zmeny;

účelne delíš denný čas

vo svojom božskom umení.

Keď príde večer života,

zachovaj si nás pre seba;

daj nám smrť svätú, nábožnú,

aby sme prišli do neba.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

Ant. Mária povedala: Čo znamená takýto pozdrav? Moja duša je vzrušená, lebo mám porodiť Kráľa, ktorý neporuší moje panenstvo.

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Prvý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Ohlasujte všetkým ľuďom: Hľa, príde Boh, náš Spasiteľ.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Hľa, príde Pán a s_ním všetci jeho svätí; a v_ten deň bude veľké svetlo. Aleluja.

Ant. 3 Pán príde s_veľkou mocou a všetci ho uvidia.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sol 5, 23-24{/r}

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i_telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Ukáž nám, Pane, {*} Svoje milosrdenstvo.

Ukáž nám, Pane, {*} Svoje milosrdenstvo.

A daj nám svoju spásu. {*}

Svoje milosrdenstvo.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ukáž nám, Pane, {*} Svoje milosrdenstvo.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Bdejte teda, hovorí Pán, lebo neviete, v_ktorý deň príde váš Pán.

V_roku B Hľa, Pán prichádza z_diaľavy a sláva jeho mena napĺňa celý svet.

V_roku C Budú znamenia na slnku a mesiaci i_na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v_oblaku s_mocou a veľkou slávou.

PROSBY

Vzývajme Krista, radosť a šťastie všetkých, čo ho očakávajú, a volajme:

Príď, Pane, nemeškaj.

S_radosťou očakávame tvoj príchod;

príď, Pane Ježišu.

Príď, Pane, nemeškaj.

Ty si pred všetkými vekmi;

príď a zachráň ľudí dnešnej doby.

Príď, Pane, nemeškaj.

Ty si stvoril svet i_všetkých, čo na ňom bývajú;

príď a vykúp dielo svojich rúk.

Príď, Pane, nemeškaj.

Ty si neváhal vziať na seba našu smrteľnú prirodzenosť;

príď a vysloboď nás z_moci smrti.

Príď, Pane, nemeškaj.

Ty si prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali v_hojnosti;

príď a daruj nám účasť na svojom večnom živote.

Príď, Pane, nemeškaj.

Ty chceš zjednotiť všetkých ľudí vo svojom kráľovstve;

príď a dožič našim zosnulým uvidieť svetlo tvojej tváre.

Príď, Pane, nemeškaj.

Otče náš.

MODLITBA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v_ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode postavil po svojej pravici a voviedol do nebeského kráľovstva.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 V_ten deň bude z_vrchov kvapkať mušt a z_pahorkov bude vytekať mlieko a med. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Vrchy a pahorky budú spievať chválospev pred Bohom a všetky stromy lesa budú tlieskať rukami; lebo príde Pán, Vládca, a bude kraľovať naveky. Aleluja.

Ant. 3 Hľa, príde veľký Prorok a obnoví Jeruzalem. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 13, 11-12{/r}

Už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ty prídeš znova na svet. {*}

Zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Keby hospodár vedel, v_ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.

V_roku B Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o_polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno.

V_roku C Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

PROSBY

Modlime sa k_Bohu Otcovi, ktorý nám vo svojej dobrote dáva milosť, že môžeme očakávať zjavenie nášho Pána Ježiša Krista, a volajme:

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Láskavý Otče, posväť nášho ducha, dušu i_telo

a zachovaj nás bez úhony pre deň príchodu tvojho Syna.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Daj, aby sme v_tento deň kráčali po ceste svätosti

a žili na tomto svete spravodlivo a nábožne.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Daj, aby sme si obliekli nášho Pána Ježiša Krista

a aby nás naplnil Duch Svätý.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Pomôž nám, Otče, vytrvať v_bdelosti

a očakávať slávne zjavenie tvojho Syna.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 13, 13-14a{/r}

Žime počestne ako vo dne; nie v_hýrení a opilstve, nie v_smilstve a necudnosti, nie v_svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania.

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sol 3, 12-13{/r}

Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i_voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}2 Sol 1, 6. 7. 10{/r}

Je spravodlivé, že Boh vám, čo ste sužovaní, spolu s_nami odplatí odpočinkom, keď sa z_neba zjaví Pán Ježiš s_anjelmi svojej moci, keď príde v_onen deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Plesaj, dcéra sionská, zajasaj, dcéra jeruzalemská. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Príde Kristus, náš Kráľ; Ján o_ňom povedal, že príde ako Baránok.

Ant. 3 Hľa, prídem čoskoro, hovorí Pán, a so mnou príde moja odplata; odmením každého podľa jeho skutkov.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 4, 4-5{/r}

Ustavične sa radujte v_Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Duch Svätý zostúpi na teba, Mária; neboj sa, vo svojom živote budeš nosiť Božieho Syna. Aleluja.

V_roku BNeboj sa, Mária, našla si milosť u_Pána. Počneš a porodíš Syna. Aleluja.

V_roku C Blahoslavená si, Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán. Aleluja.

PROSBY

Pokorne prosme nášho Vykupiteľa Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život, a volajme:

Príď, Pane, a zostaň s_nami.

Ježišu, Syn Najvyššieho, teba anjel Gabriel zvestoval Panne Márii;

príď a kraľuj svojmu ľudu naveky.

Príď, Pane, a zostaň s_nami.

Ježišu, Boží Svätý, nad tebou Predchodca zajasal v_lone Alžbety;

príď a daruj celému svetu radosť zo spásy.

Príď, Pane, a zostaň s_nami.

Ježišu, náš Spasiteľ, tvoje meno oznámil anjel spravodlivému Jozefovi;

príď k_svojmu ľudu a vysloboď ho z_hriechov.

Príď, Pane, a zostaň s_nami.

Ježišu, Svetlo sveta, teba očakával Simeon a všetci spravodliví;

príď a poteš nás.

Príď, Pane, a zostaň s_nami.

Nehasnúce Svetlo, o_tebe Zachariáš predpovedal, že nás navštíviš z_výsosti;

príď a zažiar tým, čo sedia v_tôni smrti.

Príď, Pane, a zostaň s_nami.

PONDELOK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 2, 3{/r}

Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha! Nech nás poučí o_svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vzíde zákon a z_Jeruzalema Pánovo slovo.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Vzíde Pán.

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Vzíde Pán.

A jeho veleba sa zjaví na tebe. {*}

Vzíde Pán.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Vzíde Pán.

Ant. na Benediktus: Jeruzalem, zodvihni oči a pozri sa na moc Kráľa: Hľa, prichádza Spasiteľ a oslobodí ťa od okov.

PROSBY

Kristus Pán, Syn živého Boha, Svetlo zo Svetla, vyvedie nás na svetlo a uvidíme jeho spravodlivosť. Preto ho s_dôverou prosme:

Príď, Pane Ježišu.

Kriste, nehasnúce Svetlo, ty vychádzaš, aby si rozohnal temnotu:

prebuď našu vieru zo spánku.

Príď, Pane Ježišu.

Daj, nech tento deň prežijeme v_pokoji

a nech sa tešíme z_tvojho svetla.

Príď, Pane Ježišu.

Nauč nás dokonalej miernosti,

aby bola známa všetkým ľuďom.

Príď, Pane Ježišu.

Príď a obnov našu zem,

aby na nej prebývala spravodlivosť a pokoj.

Príď, Pane Ježišu.

Otče náš.

MODLITBA

Pane a Bože náš, pomôž nám bedlivo očakávať príchod tvojho Syna Ježiša Krista; a keď príde a zaklope, nech nás nájde bdieť v_modlitbách a jasať na jeho slávu.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Iz 10, 20-21{/r}

V_ten deň sa bude zvyšok Izraela a tí, čo sa zachránili z_Jakubovho domu, opravdivo spoliehať na Pána, Svätého Izraela. K_mocnému Bohu sa navráti pozostatok Jakuba.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Iz 10, 24. 27{/r}

Toto hovorí Pán, Boh zástupov: Neboj sa, ľud môj, čo bývaš na Sione. V_ten deň vezmem bremeno z_tvojich pliec a jarmo z_tvojej šije.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Iz 13, 22 – 14, 1{/r}

Jeho čas sa blíži a jeho dni už nie sú ďaleko. Pán sa zmiluje nad Jakubom a Izrael bude spasený.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 3, 20b-21{/r}

Očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď a vysloboď nás, {*} Pane, Bože zástupov.

Príď a vysloboď nás, {*} Pane, Bože zástupov.

Rozjasni svoju tvár a budeme spasení. {*}

Pane, Bože zástupov.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Príď a vysloboď nás, {*} Pane, Bože zástupov.

Ant. na Magnifikat: Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z_Ducha Svätého. Aleluja.

PROSBY

Pán Ježiš príde a spasí nás; preto ho pokorne prosme:

Príď a zachráň nás.

Pane, Ježišu Kriste, Spasiteľ všetkých ľudí,

príď čím skôr a zachráň nás.

Príď a zachráň nás.

Pre svoj príchod na tento svet

zbav nás svetských žiadostí a hriechov.

Príď a zachráň nás.

Pretože si prišiel od Otca,

ukáž nám spásnu cestu k_Otcovi.

Príď a zachráň nás.

Ty si sa počal z_Ducha Svätého;

v_tom istom Duchu obnov svojím slovom naše srdcia.

Príď a zachráň nás.

Pre svoje vtelenie v_lone Panny Márie

nedaj, aby sme žili v_otroctve telesných žiadostí.

Príď a zachráň nás.

Pane, pamätaj na všetkých ľudí,

ktorí žili od počiatku sveta a dúfali v_teba.

Príď a zachráň nás.

UTOROK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gn 49, 10{/r}

Nebude odňaté žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým nepríde ten, komu patrí, ktorého budú poslúchať národy.

Ant. na Benediktus: Z_kmeňa Jesseho vzíde ratolesť, celá zem sa naplní Pánovou slávou a každé stvorenie uvidí Božiu spásu.

PROSBY

Všemohúci Boh Otec znova vystrie svoju ruku a ujme sa zvyšku svojho ľudu. Preto ho prosme:

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Bože, daj, nech prinášame ovocie pravého pokánia,

aby sme mohli prijať tvoje kráľovstvo, ktoré je blízko.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Otče, priprav v_našich srdciach cestu svojmu večnému Slovu, ktoré prichádza,

aby sa na nás zjavila jeho sláva.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Zníž vrchy našej pýchy

a vyplň doliny našej slabosti.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Zbúraj múr nenávisti, ktorý rozdeľuje národy,

a urovnaj ľuďom cestu k_svornosti.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Otče náš.

MODLITBA

Pane a Bože náš, dobrotivo vypočuj naše pokorné prosby a láskavo nám pomáhaj v_našich slabostiach, aby nás povzbudila prítomnosť tvojho prichádzajúceho Syna, a tak sme sa chránili pred nebezpečenstvami hriechu.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 23, 5{/r}

Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, kráľa, ktorý bude múdro panovať a uskutoční právo a spravodlivosť na zemi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 23, 6{/r}

Za jeho dní Júda dosiahne spásu a Izrael bude bývať v_istote. A toto je meno, ktorým ho budú volať: Pán je naša spravodlivosť.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ez 34, 15-16{/r}

Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán, Boh. Stratené ovce vyhľadám, zranené obviažem, slabé posilním a budem ich pásť svedomito.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}1 Kor 1, 7b-9{/r}

Očakávame, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On nás bude posilňovať až do konca, aby sme boli bez úhony v_deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý nás povolal do spoločenstva svojho Syna.

Ant. na Magnifikat: Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť, volajte ho, kým je nablízku. Aleluja.

PROSBY

Večné Slovo nám svojím vtelením otvorilo novú, živú cestu do nebeskej svätyne. Pokorne ho prosme:

Príď, Pane, a zachráň nás.

Bože, v_tebe žijeme, hýbeme sa a sme;

daj všetkým ľuďom poznať, že patria do tvojho rodu.

Príď, Pane, a zachráň nás.

Ty nie si od nikoho z_nás ďaleko;

ukáž sa čím skôr všetkým, čo ťa hľadajú.

Príď, Pane, a zachráň nás.

Otec chudobných a tešiteľ utrápených;

vysloboď zajatcov a poteš zarmútených.

Príď, Pane, a zachráň nás.

Ty nechceš smrť, ale miluješ život;

daruj nám i_všetkým zosnulým radosť večného života.

Príď, Pane, a zachráň nás.

STREDA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 7, 14b-15{/r}

Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel; maslo a med bude jesť, aby vedel zavrhovať zlo a voliť si dobro.

Ant. na Benediktus: Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.

PROSBY

Božie Slovo sa rozhodlo prebývať medzi nami, aby sme videli jeho slávu. V_tejto radostnej nádeji volajme:

Emanuel, buď s_nami.

Spravodlivé a dobré Knieža,

dopomôž chudobným a utláčaným k_právu.

Emanuel, buď s_nami.

Kráľ pokoja, čo z_mečov kuješ radlice a z_kopijí kosáky,

premeň nenávisť na lásku a túžbu po pomste na odpustenie.

Emanuel, buď s_nami.

Pretože nesúdiš podľa zdania, ale podľa pravdy,

príď a ujmi sa tých, čo sú tvoji.

Emanuel, buď s_nami.

Až prídeš v_oblakoch s_veľkou mocou a slávou,

daj, nech s_dôverou môžeme predstúpiť pred teba.

Emanuel, buď s_nami.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane a Bože náš, svojou božskou mocou priprav naše srdcia, aby nás tvoj Syn Ježiš Kristus pri svojom druhom príchode uznal za hodných nebeskej hostiny a mohli sme prijať nebeský pokrm, ktorý on sám podáva.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Iz 2, 11{/r}

Sklopia sa pyšné oči človeka a hrdosť mužov sa pokorí; len Pán bude vyvýšený v_onen deň.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 12, 2{/r}

Hľa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dan 9, 19{/r}

Pane, vyslyš; Pane, nehnevaj sa; pozri a konaj; kvôli sebe samému nemeškaj, Bože môj, veď sa nad tvojím ľudom vzýva tvoje meno.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 4, 5{/r}

Nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v_tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

Ant. na Magnifikat: Zo Siona vzíde zákon a z_Jeruzalema Pánovo slovo.

PROSBY

Pokorne prosme Boha Otca, ktorý poslal svojho Syna, aby nám priniesol pokoj bez konca:

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Svätý Otče, pohliadni na svoju Cirkev,

príď a navštív túto vinicu, ktorú zasadila tvoja pravica.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Verný Bože, spomeň si na všetkých Abrahámových synov

a splň prísľub daný ich otcom.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Dobrotivý Bože, zhliadni na všetky národy,

aby ťa velebili pre tvoje milosrdenstvo.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Večný Pastier, navštív ovce svojho stáda

a všetky zhromaždi na svoje pastviny.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Pamätaj na tých, čo odišli z_tohto sveta v_tvojom pokoji,

a prijmi ich do slávy svojho Syna.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

ŠTVRTOK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 45, 8{/r}

Roste, nebesia, z_výsosti, z_oblakov nech prší spravodlivosť. Nech sa otvorí zem a zrodí spásu; a spolu s_ňou nech rastie spravodlivosť.

Ant. na Benediktus: Očakávam Pána, svojho záchrancu, túžobne ho očakávam, veď je už blízko. Aleluja.

PROSBY

S_dôverou prosme Krista, Božiu múdrosť a silu, veď on s_radosťou býva medzi ľuďmi:

Pane, buď blízko pri nás.

Pane, Ježišu Kriste, ty si nás povolal do svetla svojho kráľovstva;

daj, aby sme žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom.

Pane, buď blízko pri nás.

Ty žiješ uprostred nás, ale svet ťa nepozná;

zjav ľuďom svoju tvár.

Pane, buď blízko pri nás.

Ty si nám bližšie ako my sami sebe;

upevni v_našich srdciach vieru a nádej vo večnú spásu.

Pane, buď blízko pri nás.

Ty si prameň svätosti;

ochraňuj nás, aby sme boli svätí a bez poškvrny až do dňa tvojho príchodu.

Pane, buď blízko pri nás.

Otče náš.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, ukáž svoju moc a pomáhaj nám svojou božskou silou, aby tvoja milosrdná láska urýchlila to, čomu bránia naše hriechy.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Mich 5, 3-4a{/r}

Panovník vystúpi v_Izraeli a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána, svojho Boha. A budú žiť v_istote, lebo bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ag 2, 6. 9{/r}

Ešte chvíľku a ja pohnem nebesia i_zem, more i_súš. Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako sláva toho prvého; a na tomto mieste nastolím pokoj, hovorí Pán zástupov.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Mal 3, 20{/r}

Vám, čo sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a jeho lúče prinesú zdravie. Potom vybehnete a budete poskakovať ako teliatka vypustené na slobodu, hovorí Pán zástupov.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 5, 7-8. 9b{/r}

Bratia, buďte teda trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a čaká trpezlivo, kým nedostane včasný i_neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. Hľa, sudca stojí predo dvermi.

Ant. na Magnifikat: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), vrúcne prosme Krista, veľké Svetlo, ktoré sľubovali proroci tým, čo bývajú v_tôni smrti, a volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Božie Slovo, Syn Otca, ty si na počiatku všetko stvoril a v_plnosti času si si vzal našu ľudskú prirodzenosť;

príď a zachráň nás od večnej smrti.

Príď, Pane Ježišu.

Pravé Svetlo, ty osvecuješ každého človeka;

príď a rozožeň temnoty našej nevedomosti.

Príď, Pane Ježišu.

Jednorodený Syn, ty prebývaš v_lone Otca;

príď a rozprávaj nám o_Božej dobrote.

Príď, Pane Ježišu.

Ježišu Kriste, ty si k_nám prišiel ako Syn človeka;

urob Božími synmi tých, čo ťa prijímajú.

Príď, Pane Ježišu.

Ty otváraš brány všetkých žalárov;

prijmi na svadobnú hostinu aj tých zosnulých, na ktorých si nik nespomína.

Príď, Pane Ježišu.

PIATOK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 30, 21-22{/r}

Toto hovorí Pán: Vodca bude z_Jakuba, panovník bude z_jeho stredu pochádzať; pritiahnem si ho a on príde ku mne. Budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.

Ant. na Benediktus: Hľa, prichádza Boh a človek z_Dávidovho domu a zasadne na trón. Aleluja.

PROSBY

Boh Otec sa rozhodol, že skrze Syna zjaví ľuďom svoju slávu. Preto s_radosťou volajme:

Otče, osláv svoje meno.

Otče, daj, aby sme sa učili ujímať sa jeden druhého,

ako sa aj nás ujal Kristus na tvoju slávu.

Otče, osláv svoje meno.

Naplň nás radosťou a pokojom z_viery,

aby sme žili v_nádeji a sile Ducha Svätého.

Otče, osláv svoje meno.

Pane, pre svoje veľké zľutovanie pomáhaj všetkým,

a vyjdi v_ústrety aj tým, čo ťa očakávajú, hoci o_tom nevedia.

Otče, osláv svoje meno.

Ty voláš a posväcuješ vyvolených;

pozdvihni nás, hriešnikov, aby sme dosiahli korunu večnej blaženosti.

Otče, osláv svoje meno.

Otče náš.

MODLITBA

Prejav, Pane, svoju moc a príď, aby nás tvoja prítomnosť vyslobodila z_nebezpečenstiev hriechu a tvoja milosrdná láska priviedla k_spáse.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 29, 11. 13{/r}

Ja poznám zámer, ktorý mám s_vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja, a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 30, 18{/r}

Toto hovorí Pán: Ja obrátim osud Jakubových šiatrov, zľutujem sa nad jeho príbytkami.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Bar 3, 5-6a{/r}

Nespomínaj si na neprávosti našich otcov, ale spomeň si na svoju mocnú ruku a na svoje meno v_tomto čase, veď ty si Pán, náš Boh.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Pt 3, 8b-9{/r}

U_Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s_prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s_vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.

Ant. na Magnifikat: Z_Egypta som povolal svojho Syna; on príde a spasí svoj ľud.

PROSBY

[LH, zv. I, str. 59. 180, uvádza úvod do prosieb mierne odlišne. Ide však o_odklon od pôvodiny. Podľa latinskej LH (znenie 1Pt 2,25 podľa NVg) by mal byť text úvodnej prosby taký, ako uvádzame v_pracovnom preklade.]

S_dôverou vzývajme Krista, pastiera a strážcubiskupa našich duší:

Pane, buď dobrotivý a milosrdný.

Dobrý pastier Božieho stáda,

príď a zjednoť všetkých ľudí vo svojej Cirkvi.

Pane, buď dobrotivý a milosrdný.

Pane, pomáhaj pastierom svojho putujúceho ľudu,

aby horlivo pásli tvoje stádo, kým neprídeš v_sláve.

Pane, buď dobrotivý a milosrdný.

Vyvoľ si horlivých hlásateľov svojho slova,

aby niesli tvoje evanjelium až do končín zeme.

Pane, buď dobrotivý a milosrdný.

Zmiluj sa nad všetkými, čo sa namáhajú a klesajú na ceste;

daj, nech nájdu priateľa, ktorý by im pomáhal.

Pane, buď dobrotivý a milosrdný.

Ukáž svoju slávu našim zosnulým,

čo na tomto svete počúvali tvoj hlas.

Pane, buď dobrotivý a milosrdný.

SOBOTA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 11, 1-3a{/r}

Z_kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z_jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom.

Ant. na Benediktus: Neboj sa, Sion, tvoj Boh príde. Aleluja.

PROSBY

Prosme Boha Otca, ktorý sa pred vekmi rozhodol spasiť svoj ľud:

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Bože, ty si svojmu ľudu prisľúbil výhonok spravodlivosti;

ochraňuj svätosť svojej Cirkvi.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Bože, otvor srdcia ľudí pre svoje slovo

a upevni svojich veriacich v_radostnej svätosti.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Zachovaj nás v_láske svojho Ducha,

aby sme dosiahli milosrdenstvo tvojho Syna, keď príde.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Láskavý Bože, posilňuj nás až do konca,

až do dňa príchodu Pána Ježiša Krista.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

MODLITBA

Bože, ty si poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby vyslobodil ľudské pokolenie z_otroctva hriechu; túžobne očakávame jeho príchod a prosíme ťa, zahrň nás svojou nebeskou milosťou, aby sme získali dar pravej slobody.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 4, 2{/r}

V_ten deň bude Pánov výhonok ozdobou a slávou a plod zeme pýchou a chválou všetkých, ktorí sa zachránia z_Izraela.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 4, 3{/r}

Svätým sa bude nazývať každý, kto zostane na Sione a kto prežije v_Jeruzaleme, každý, kto bude zapísaný v_Jeruzaleme pre život.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 61, 11{/r}

Ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť semenu, tak Pán, Boh, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Raduj sa a plesaj, nový Sion; lebo príde tvoj dobrotivý Kráľ a spasí nás.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Posilňujte ruky zoslabnuté, vzchopte sa a povedzte: Hľa, náš Boh príde a spasí nás. Aleluja.

Ant. 3 Zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal na púšti: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

V_roku B Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

V_roku C Príď, Pane, navštív nás v_pokoji, aby sme sa s_dokonalým srdcom radovali pred tebou.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), pokorne prosme Krista Pána, ktorý sa narodil z_Panny Márie, a radostne volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Jednorodený Boží Syn, ty prichádzaš ako pravý posol zmluvy;

daj, nech ťa svet prijme a nech ťa spozná.

Príď, Pane Ježišu.

Ty, zrodený v_lone Otca, vzal si si telo z_Márie Panny;

obmy našu porušenú ľudskú prirodzenosť.

Príď, Pane Ježišu.

Ty sám si život a prišiel si podstúpiť smrť;

zachráň nás od večnej smrti.

Príď, Pane Ježišu.

Keď prídeš súdiť a odmieňať, nech nám vyjde v_ústrety tvoja dobrota,

ktorá tak často lieči naše rany.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, Ježišu Kriste, ty si svojou smrťou zaslúžil večný život všetkým ľuďom;

vyslyš nás, keď sa modlíme za zomrelých.

Príď, Pane Ježišu.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, nedopusť, aby nám starosti o_pozemské veci prekážali ísť v_ústrety tvojmu Synovi, ale nech nás dar nebeskej múdrosti privedie do spoločenstva s_ním.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Pevné mesto máme, v_ňom sa zachránime; Pán ho obohnal valom a hradbami. Otvorte brány, lebo s_nami je Boh. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Poďte k_vodám, všetci, čo ste smädní; hľadajte Pána, kým ho možno nájsť. Aleluja.

Ant. 3 Hľa, náš Pán prichádza so všetkou mocou a dá svetlo očiam svojich služobníkov. Aleluja.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.

V_roku B Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.

V_roku C Na púšti zaznel Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), vrúcne prosme Pána Ježiša Krista, Sudcu živých i_mŕtvych, a volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, ty si prišiel spasiť hriešnikov;

chráň nás v_každom pokušení.

Príď, Pane Ježišu.

Veríme, že prídeš v_sláve a budeš súdiť;

zjav na nás moc svojej spásy.

Príď, Pane Ježišu.

Daj, aby sme silou Ducha zachovávali prikázania tvojho zákona

a s_láskou očakávali tvoj príchod.

Príď, Pane Ježišu.

Ty, velebený naveky, milostivo nám pomáhaj žiť na tomto svete nábožne a triezvo

a očakávať splnenie blaženej nádeje a tvoj velebný príchod.

Príď, Pane Ježišu.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Hľa, Pán príde v_nebeských oblakoch s_veľkou mocou. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Hľa, Pán príde, nesklame; ak sa aj oddiali, čakaj naň, lebo určite príde, meškať nebude. Aleluja.

Ant. 3 Pán je náš zákonodarca, Pán je náš kráľ; on sám príde a spasí nás.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Ja vás krstím vodou na pokánie, povedal Ján, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

V_roku B Ján hlásal: Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi.

V_roku C Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. A každé telo uvidí Božiu spásu.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme Krista, Vykupiteľa, ktorý prišiel spasiť ľudí, a s_dôverou volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, ty si tajomstvom svojho vtelenia zjavil svetu slávu svojej božskej prirodzenosti;

oživ nás svojím príchodom.

Príď, Pane Ježišu.

Pretože si vzal na seba našu slabosť,

preukáž nám svoje milosrdenstvo.

Príď, Pane Ježišu.

Keď si prišiel prvý raz, svojím uponížením si nás vykúpil z_hriechu,

keď prídeš druhý raz, voveď nás do svojej slávy.

Príď, Pane Ježišu.

Ty stále žiješ a všetko riadiš;

vo svojej dobrote nám daj dosiahnuť večné dedičstvo.

Príď, Pane Ježišu.

Ty sedíš po pravici Otca;

obšťastni zosnulých svetlom svojej tváre.

Príď, Pane Ježišu.

PONDELOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Pán hovorí: Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Aleluja.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme Krista, Vykupiteľa, ktorý príde vyslobodiť z_moci smrti tých, čo sa obracajú k_nemu, a pokorne volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, keď zvestujeme tvoj príchod,

očisť nám srdce od márnych myšlienok.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, nech ťa tvoja Cirkev, ktorú si založil,

oslavuje vo všetkých národoch.

Príď, Pane Ježišu.

Tvoj zákon, Pane, ktorý osvecuje mysle,

nech ochraňuje ľud od každého poblúdenia.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si poveril Cirkev, aby nám ohlasovala radostnú zvesť o_tvojom príchode;

daj, aby sme ťa prijali s_ochotnou oddanosťou.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, nech k_tebe vystúpi naša pokorná modlitba, aby sme v_oddanej službe a s_čistou dušou mohli sláviť veľké tajomstvo vtelenia tvojho jednorodeného Syna.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Hľa, prichádza Kráľ, Pán zeme; on sníme z_nás jarmo poroby.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), vrúcne prosme Krista Pána, Sudcu živých i_mŕtvych, a s_dôverou volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, daj, nech svet uzná tvoju slávu, ktorú ohlasujú nebesia,

a tvoja spravodlivosť nech prebýva na našej zemi.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si sa pre nás stal krehkým človekom;

chráň ľudí svojou božskou mocou.

Príď, Pane Ježišu.

Príď a osvieť žiarou svojej múdrosti

tých, čo ťa nepoznajú a žijú v_temnotách.

Príď, Pane Ježišu.

Keď si sa ponížil, odstránil si našu neprávosť;

teraz oslávený uštedri nám blaženú odmenu.

Príď, Pane Ježišu.

Ty raz prídeš v_sláve súdiť svet;

voveď našich zosnulých bratov a sestry do nebeského kráľovstva.

Príď, Pane Ježišu.

UTOROK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Raduj sa a jasaj, dcéra Siona, lebo hľa, ja prichádzam a budem bývať uprostred teba, hovorí Pán.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme Krista Pána, ktorý je Svetlo, čo osvecuje každého človeka, a radostne volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Nech svetlo tvojej prítomnosti, Pane, rozoženie temnotu nášho srdca

a nech nás urobí hodnými tvojich darov.

Príď, Pane Ježišu.

Chráň nás, Pane, Bože náš,

aby sme dnes oslávili tvoje sväté meno.

Príď, Pane Ježišu.

Roznieť naše srdcia, aby vrúcne túžili po tebe

a dychtivo sa usilovali spojiť sa s_tebou.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si vzal na seba naše slabosti;

pomáhaj chorým a tým, čo budú dnes zomierať.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA

Bože, ty si všetkým končinám zeme prisľúbil svoju spásu; daj, prosíme, aby sme s_radosťou očakávali slávnosť Kristovho narodenia.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme Krista, Vykupiteľa a Pána, ktorý príde v_posledný deň v_sláve, a radostne volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Náš Vykupiteľ a Pán, ty si nás svojím narodením z_Panny vyslobodil z_jarma zákona;

zahrň nás dobrodením svojej lásky.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si z_našej ľudskej prirodzenosti prijal všetko, čo si pokladal za vhodné pre svoje božstvo;

nám zasa, čo ťa očakávame, daruj účasť na svojej božskej prirodzenosti.

Príď, Pane Ježišu.

Splň našu túžbu po tvojej prítomnosti

a zapáľ naše srdce ohňom svojej lásky.

Príď, Pane Ježišu.

Teraz ťa uctievame s_vierou a s_čistým srdcom;

daj, nech sa raz s_tebou radujeme v_sláve.

Príď, Pane Ježišu.

Duše všetkých zosnulých ovlaž rosou svojho milosrdenstva

a daj, nech vidia svetlo tvojej tváre.

Príď, Pane Ježišu.

STREDA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Naveky bude sedieť na tróne Dávida a vládnuť nad jeho kráľovstvom. Aleluja.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás milosrdne navštevuje, a radostným hlasom volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Ty si vyšiel z_Otcovho lona a obliekol si si naše ľudské telo;

zachráň, čo hynie vinou našej porušenej prirodzenosti.

Príď, Pane Ježišu.

Pri druhom príchode zjavíš na vyvolených svoju slávu;

pri terajšom príchode ukáž na hriešnikoch svoju dobrotu a milosrdenstvo.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, navštív svojou spásou

všetkých, čo ťa oslavujú a chvália.

Príď, Pane Ježišu.

Vierou si nás vyviedol na svetlo;

daj, nech žijeme spravodlivo, aby sme sa ti páčili svojimi skutkami.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty nám kážeš pripravovať cestu Pánovi; láskavo nás posilňuj, aby nás nepremohla ľudská slabosť, keď s_dôverou očakávame potešujúci príchod nebeského lekára Ježiša Krista.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Obnovíš sa, Sion, a uvidíš svojho Spravodlivého, ktorý prichádza k_tebe.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), pokorne prosme Ježiša Krista, ktorý nás vyslobodil z_tmy hriechu, a s_dôverou volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, zhromaždi národy všetkých krajín

a uzavri s_nimi večnú zmluvu.

Príď, Pane Ježišu.

Boží Baránok, ty si prišiel sňať hriechy sveta;

očisť nás od všetkej špiny hriechu.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si prišiel zachrániť, čo zahynulo;

až prídeš druhý raz, netrestaj tých, ktorých si vykúpil.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, teraz ťa prijímame s_hlbokou vierou;

daj, aby sme sa večne radovali s_tebou, keď prídeš v_sláve.

Príď, Pane Ježišu.

Ty budeš súdiť živých i_mŕtvych;

milostivo prijmi našich zosnulých bratov a sestry medzi zástupy blažených.

Príď, Pane Ježišu.

ŠTVRTOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ja sám ti pomôžem, hovorí Pán, ja, Svätý Izraela, som tvoj osloboditeľ.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), vrúcne prosme Boha Otca, ktorý poslal svojho Syna spasiť ľudí, a úpenlivo volajme:

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Láskavý Otče, chráň nás, aby sme svojím životom a skutkami nikdy nezapreli Krista,

ktorého naše ústa ohlasujú so živou vierou.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Ty si poslal svojho Syna, aby nás spasil;

odstráň z_celej zeme i_z_tejto našej obce všetku bolesť.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Daj, nech naša zem, preniknutá radosťou z_príchodu tvojho Syna,

prežíva ešte viac plnosť tvojho šťastia.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

V_svojom milosrdenstve daj, aby sme na tomto svete žili nábožne a triezvo

a očakávali splnenie blaženej nádeje a slávny príchod Ježiša Krista.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

MODLITBA

Pane, povzbuď naše srdcia, aby sme pripravili cestu tvojmu jednorodenému Synovi; jeho príchod nech nás očistí a urobí nás hodnými slúžiť tebe.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou a ja nie som hoden rozviazať mu obuv.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), vzývajme Krista Pána, ktorý sa kvôli nám ponížil, a s_plesaním volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane Ježišu, ty si svojím príchodom milostivo pomohol ľudstvu;

očisť nám dušu i_telo od poškvrny hriechu.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, ty sa pre tajomstvo svojho Vtelenia neostýchaš volať ľudí svojimi bratmi;

nikdy nedopusť, aby sa ti hriechom odcudzili.

Príď, Pane Ježišu.

Pomáhaj nám dosiahnuť také ovocie vykúpenia,

aby si nás pri súde nemusel trestať.

Príď, Pane Ježišu.

Kriste, tvojej dobrote a láske sa nevymyká ani jeden okamih nášho života;

daj, aby sme dosiahli nevädnúci veniec slávy.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, porúčame ti duše tých, čo sú už vyslobodení z_pút tela;

daj, nech večne žijú s_tebou v_sláve.

Príď, Pane Ježišu.

PIATOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Povedzte: Malomyseľní, vzchopte sa! Hľa, príde Pán, náš Boh.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme Krista, Vykupiteľa, ktorý nás milosťou svojho príchodu prišiel ospravedlniť, a s_radosťou volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Proroci oddávna predpovedali, že sa narodíš ako človek;

posilňuj nás, aby sme rástli v_čnosti.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, s_radosťou ťa ohlasujeme ako Spasiteľa;

daj, aby sme aj my našli v_tebe spásu.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si prišiel uzdraviť skľúčených srdcom;

zahoj rany svojho ľudu.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si prišiel zmieriť svet s_Bohom;

keď prídeš ako sudca, postav nás po svojej pravici.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA

Všemohúci Bože, daj, aby sme v_ustavičnej bdelosti očakávali príchod tvojho jednorodeného Syna a podľa výzvy evanjelia ponáhľali sa s_horiacimi lampami v_ústrety pôvodcovi našej spásy Ježišovi Kristovi.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: S_radosťou budete čerpať vodu z_prameňov spásy.

PROSBY

Vrúcne prosme nášho Vykupiteľa, ktorý prišiel hlásať blahozvesť chudobným, a volajme:

Nech všetci ľudia uvidia tvoju slávu.

Pane, zjav sa všetkým, čo ťa nepoznajú,

aby uzreli tvoju spásu.

Nech všetci ľudia uvidia tvoju slávu.

Nech sa až do končín zeme hlása tvoje meno,

aby všetci ľudia našli cestu k_tebe.

Nech všetci ľudia uvidia tvoju slávu.

Prvý raz si prišiel vykúpiť svet;

keď prídeš druhý raz, nezavrhni tých, čo veria v_teba.

Nech všetci ľudia uvidia tvoju slávu.

Ty si svojím vykúpením získal ľuďom slobodu Božích detí;

ochraňuj a zachovaj v_nás dar svojej spásy.

Nech všetci ľudia uvidia tvoju slávu.

Ty si sa raz narodil ako človek a znova prídeš na svet ako sudca;

pri svojom druhom príchode udeľ zosnulým večnú odmenu.

Nech všetci ľudia uvidia tvoju slávu.

SOBOTA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Pán vztýči zástavu uprostred národov a zhromaždí roztratených z_Izraela.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), s_oddaným srdcom prosme Krista, Vykupiteľa, ktorý príde v_sláve s_veľkou mocou, a pokorne volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, keď prídeš v_sláve a s_mocou, zhliadni na našu biedu

a urob nás hodnými svojich darov.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si prišiel zvestovať ľuďom evanjelium;

daj, aby sme aj my stále hlásali tvoju spásu.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si velebený naveky, stále žiješ a všetko riadiš;

daj, aby sme s_radosťou očakávali splnenie blaženej nádeje a tvoj velebný príchod.

Príď, Pane Ježišu.

A nás, čo túžobne očakávame milosť tvojho príchodu,

poteš darom účasti na svojom božskom živote.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA

Všemohúci Bože, nech v_našich srdciach zažiari odblesk tvojej slávy a nech zaženie všetku temnotu noci, aby príchod tvojho jednorodeného Syna ukázal, že sme synovia svetla.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Tretí týždeň žaltára

Ak táto nedeľa padne na 17. decembra, hymny treba brať zo strany 68-69. Aj antifóny na Benediktus a Magnifikat a prosby sa berú tak, ako sa na jednotlivé dni uvádza na strane 71-73 n. Potom sa vynecháva to, čo sa tu určuje na Tretiu adventnú nedeľu.

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Raduj sa a veseľ, Jeruzalem, lebo ti prichádza Spasiteľ. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele tretieho týždňa.

Ant. 2 Ja som Pán; priblížil som svoju spravodlivosť, už sa nevzdiali a moja spása meškať nebude.

Ant. 3 Pane, pošli Baránka, panovníka zeme, zo Skaly na púšti k_vrchu dcéry sionskej.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Predo mnou nebol nijaký iný Boh a ani po mne nebude: predo mnou sa skloní každé koleno, mňa bude oslavovať každý jazyk.

V_roku B Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o_svetle.

V_roku C Zástupy sa pýtali Jána: Čo teda máme robiť? On im odpovedal: Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne.

MODLITBA

Bože, ty hľadíš na svoj ľud, ktorý túžobne očakáva slávnosť narodenia Pána; dopraj, prosíme, aby sme sa mohli tešiť z_tohto veľkého daru spásy a s_radosťou ho oslavovať.

INVITATÓRIUM

Pred 17. decembrom:

Ant. Prichádza Kráľ, náš Pán; poďte, klaňajme sa mu.

17. decembra:

Ant. Pán je už blízko; poďte, klaňajme sa mu.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Pán príde, meškať nebude; vynesie na svetlo, čo bolo skryté v_tme, a zjaví sa všetkým národom. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele tretieho týždňa.

Ant. 2 Každý vrch a kopec sa zníži; čo je kopcovité, stane sa rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. Príď, Pane, nemeškaj. Aleluja.

Ant. 3 Na Sione dám spásu a v_Jeruzaleme svoju slávu. Aleluja.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Ján bol v_žalári. Keď počul o_Kristových skutkoch, poslal k_nemu svojich učeníkov opýtať sa: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?

V_roku B Ján povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: vyrovnajte cestu Pánovi.

V_roku C Ján dal odpoveď všetkým: Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

Ak je 17. decembra, berie sa antifóna Vedzte.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Hľa, príde Pán a s_kniežatami zasadne na trón slávy.

Žalmy a chválospev sú z_nedele tretieho týždňa.

Ant. 2 Z_vrchov nech vytryskne radosť a z_pahorkov spravodlivosť, lebo prichádza s_mocou Pán, svetlo sveta.

Ant. 3 Žime spravodlivo a nábožne a očakávajme splnenie blaženej nádeje a príchod Pána.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Oznámte Jánovi, čo vidíte: slepí vidia, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. Aleluja.

V_roku B Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne.

V_roku C Ján dal odpoveď: Prichádza mocnejší, ako som ja. V_ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky.

Ak je 17. decembra, berie sa antifóna Ó, Múdrosť.

Vo všedné dni od 17. do 23. decembra sa berú: invitatórium, hymny, čítania a responzóriá, verše, modlitba, antifóny a prosby na ranné chvály a vešpery, ako sú na strane (str.). Tieto časti sa potom z_tretieho týždňa vynechávajú.

PONDELOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Z_neba príde Vládca, Pán; v_jeho ruke je česť a moc.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, láskavo vypočuj naše volanie a milosťou svojho prichádzajúceho Syna odstráň temnoty z_nášho srdca.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo Boh zhliadol na poníženú služobnicu.

UTOROK

Ak je po 16. decembri, všetko sa berie z_príslušného dňa, ako je na str. 71 n.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Zdvihni, zdvihni sa, Jeruzalem, vstaň; rozlám okovy na svojej šiji, zajatá dcéra Siona.

MODLITBA

Bože, skrze svojho jednorodeného Syna si z_nás utvoril nové stvorenie; zhliadni na dielo svojej milosrdnej lásky a príchodom svojho Syna nás očisti od škvrny hriechu.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že Mária počala z_Ducha Svätého. Aleluja.

STREDA

Ak je po 16. decembri, všetko sa berie z_príslušného dňa, ako je na str. 71 n.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Pán, váš Boh.

MODLITBA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech nám nadchádzajúca slávnosť narodenia tvojho Syna poskytne pomoc v_tomto živote a prinesie nám odmenu vo večnosti.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Pane, ty si ten, ktorý má prísť, teba čakáme, ty spasíš svoj ľud.

ŠTVRTOK

Ak je po 16. decembri, všetko sa berie z_príslušného dňa, ako je na str. 71 n.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Zdvihni, zdvihni sa, opáš sa silou, rameno Pánovo.

MODLITBA

Pane, sme tvoji nehodní služobníci a zarmucujú nás naše viny, preto ťa prosíme, poteš nás spasiteľným príchodom svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Tešte sa s_Jeruzalemom a naveky v_ňom jasajte všetci, čo ho milujete.

PIATOK

Ak je po 16. decembri, všetko sa berie z_príslušného dňa, ako je na str. 71 n.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ustavične nás predchádzaj a sprevádzaj svojou milosťou, aby nám príchod tvojho Syna, po ktorom celým srdcom túžime, priniesol pomoc pre časný i_večný život.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Toto je svedectvo, ktoré vydal Ján: Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou.

Nasledujúcu sobotu sa všetko berie z_príslušného dňa, ako je na str. 71 n.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Štvrtý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Hľa, príde ten, ktorý je túžbou všetkých národov, a Pánov dom sa naplní slávou. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele štvrtého týždňa.

Ant. 2 Príď, Pane, nemeškaj. Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

Ant. 3 Hľa, už prišla plnosť času a Boh poslal na zem svojho Syna.

KRÁTKE ČÍTANIE

Berie sa podľa ADV1NE1_CIT (1 Sol 5, 23-24)

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Berie sa podľa ADV1NEv_RESP (Ukáž nám Pane, * Svoje milosrdenstvo.)

Ant. na Magnifikat je z_príslušného dňa (adv2.htm, kotvy ADV217_vMAGNIFIKAT až ADV223_vMAGNIFIKAT).

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), pokorne prosme Krista Pána, ktorý sa narodil z_Panny Márie, a radostne volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Jednorodený Boží Syn, ty prichádzaš ako pravý posol zmluvy;

daj, nech ťa svet prijme a nech ťa spozná.

Príď, Pane Ježišu.

Ty, zrodený v_lone Otca, vzal si si telo z_Márie Panny;

obmy našu porušenú ľudskú prirodzenosť.

Príď, Pane Ježišu.

Ty sám si život a prišiel si podstúpiť smrť;

zachráň nás od večnej smrti.

Príď, Pane Ježišu.

Keď prídeš súdiť a odmieňať, nech nám vyjde v_ústrety tvoja dobrota,

ktorá tak často lieči naše rany.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, Ježišu Kriste, ty si svojou smrťou zaslúžil večný život všetkým ľuďom;

vyslyš nás, keď sa modlíme za zomrelých.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA

Pane, z_anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k_slávnemu vzkrieseniu.

Ak táto nedeľa padne na 24. decembra, všetko sa berie, ako je uvedené na príslušnom mieste.

INVITATÓRIUM

Ant. Pán je už blízko; poďte, klaňajme sa mu.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Trúbte na Sione, lebo deň Pána je blízko; hľa, príde a spasí nás. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele štvrtého týždňa.

Ant. 2 Príde Pán, choďte mu v_ústrety a povedzte: Jeho moc je veľká a jeho kráľovstvu nebude konca: Mocný Boh, Pán, Knieža pokoja. Aleluja.

Ant. 3 Tvoje všemohúce Slovo, Pane, príde z_kráľovského trónu. Aleluja.

Ant. na Benediktus:

Ak netreba vziať ant. Nebojte sa (21. decembra) alebo ant. Hľa, splnilo sa (23. decembra).

V_roku A Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v_nej počalo, je z_Ducha Svätého. Aleluja.

V_roku B Boh poslal anjela Gabriela k_panne Márii zasnúbenej Jozefovi z_rodu Dávidovho. A meno panny bolo Mária. Aleluja.

V_roku C Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), vrúcne prosme Pána Ježiša Krista, Sudcu živých i_mŕtvych, a volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, ty si prišiel spasiť hriešnikov;

chráň nás v_každom pokušení.

Príď, Pane Ježišu.

Veríme, že prídeš v_sláve a budeš súdiť;

zjav na nás moc svojej spásy.

Príď, Pane Ježišu.

Daj, aby sme silou Ducha zachovávali prikázania tvojho zákona

a s_láskou očakávali tvoj príchod.

Príď, Pane Ježišu.

Ty, velebený naveky, milostivo nám pomáhaj žiť na tomto svete nábožne a triezvo

a očakávať splnenie blaženej nádeje a tvoj velebný príchod.

Príď, Pane Ježišu.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Pozrite, aký slávny je ten, čo prichádza spasiť národy.

Žalmy a chválospev sú z_nedele štvrtého týždňa.

Ant. 2 Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. Príď, Pane, nemeškaj. Aleluja.

Ant. 3 Zveľadí sa jeho vláda a pokoju nebude konca. Aleluja.

Ant. na Magnifikat je z_príslušného dňa.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme Krista, Vykupiteľa, ktorý prišiel spasiť ľudí, a s_dôverou volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, ty si tajomstvom svojho vtelenia zjavil svetu slávu svojej božskej prirodzenosti;

oživ nás svojím príchodom.

Príď, Pane Ježišu.

Pretože si vzal na seba našu slabosť,

preukáž nám svoje milosrdenstvo.

Príď, Pane Ježišu.

Keď si prišiel prvý raz, svojím uponížením si nás vykúpil z_hriechu,

keď prídeš druhý raz, voveď nás do svojej slávy.

Príď, Pane Ježišu.

Ty žiješ stále a všetko riadiš;

vo svojej dobrote nám daj dosiahnuť večné dedičstvo.

Príď, Pane Ježišu.

Ty sedíš po pravici Otca;

obšťastni zosnulých svetlom svojej tváre.

Príď, Pane Ježišu.