ADVENTNÉ OBDOBIE

II. PO 16. DECEMBRI

Od 17. decembra po prvé vešpery Narodenia Pána v_nedeľnom i_feriálnom ofíciu:

VEŠPERY

HYMNUS

Hľa, Slovo spásy vychádza

z_úst Otca ľudí zachrániť:

prečistá Panna Mária,

z_teba sa má Boh narodiť.

Duch Svätý z_neba prichádza

a teba, Panna, zatôni

a počneš Syna, ktorý je

Otcovi rovný, jedno s_ním.

Si bránou chrámu svätého,

zamknutá navždy každému,

čo otvorí sa jedine

Pánovi sveta večnému.

On od večnosti zrodený,

predpovedaný prorokmi,

ktorého anjel zvestoval,

do lona Panny zostúpil.

Tešte sa, svätí anjeli,

jasajte, všetky národy:

Najvyšší ide v_pokore

vyslobodiť nás z_poroby.

Sláva ti, Kriste, Kráľ dobrý,

tebe i_Bohu Otcovi,

na večné veky sláva buď

aj Duchu Tešiteľovi. Amen.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

Deviata je už hodina;

poriadok teda dodržme

a z_hĺbky srdca pokorne

Trojicu slávnu poprosme,

aby sme boli príbytkom

Svätého Ducha, Darcu síl,

čo práve v_túto hodinu

na apoštolov zostúpil.

Pán stvoril všetko nádherne,

poriadok, zákon veciam dal;

človeku určil, aby raz

v_kráľovstve večnom prebýval.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

Ant. Proroci predpovedali, že Spasiteľ sa narodí z_Panny Márie. NAPOLUDNIE

Na nebi slnko vrcholí,

k_modlitbe volá poludnie;

spievajme chvály Pánovi,

nech v_srdci oheň pobudne.

V_tento čas majú veriaci

myseľ ku krížu upretú,

na ktorom Boží Baránok

dáva sa za nás v_obetu.

To svetlo kríža Kristovho

žiaru poludnia zatieni;

nech aj nás celkom prenikne

a milosť spásy upevní.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

Ant. Anjel Gabriel povedal Márii: Zdravas’, milosti plná, Pán s_tebou, požehnaná si medzi ženami. POPOLUDNÍ

Z_Božej milosti tretí raz

chválime v_dennom období

pravého Boha jedného

a v_jednom zas tri osoby.

Peter nás učí poznávať

znak spásy v_tejto hodine.

Chráňme si Božie tajomstvo

a majme srdce nevinné.

Spievajme srdcom, ústami,

držme sa apoštolských rúk,

aby nás mocou Kristovou

chránili ako nežný puk.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

Ant. Mária povedala: Čo znamená takýto pozdrav? Moja duša je vzrušená, lebo mám porodiť Kráľa, ktorý neporuší moje panenstvo.

KOMPLETÓRIUM

HYMNUS Kriste, ty svetlo a náš deň.

INVITATÓRIUM

Ant. Pán je už blízko; poďte, klaňajme sa mu.

24. decembra, ant: Dnes sa dozviete, že príde Pán, a ráno uvidíte jeho slávu.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Proroci hlasno zvestujú,

že Kristus k_nám už prichádza;

nadišiel všetkým spásny čas:

vykúpi nás krv Veľkňaza.

S_ním blíži sa k_nám nový deň

a srdce šťastím oplýva,

keď pravdivo ho Predchodca

slávnym a veľkým nazýva.

Hľa, toto prvý príchod bol,

keď Pán nie preto zostúpil,

by trestal svet, lež uzdravil

chorých a hriešnych vykúpil.

Ten druhý príchod zvestuje,

že Kristus predo dvermi je

a svätým veniec slávy dá

a do neba ich uvedie.

S_prísľubom svetla večnosti

hľa, hviezda spásy žiari nám

a zve nás, synov kráľovstva,

ísť hore, stúpať k_výšinám.

Len teba, Kriste, chceme zrieť

blažení v_tvojom kráľovstve

a v_tomto svätom videní

spievať ti večný chválospev. Amen.

ANTIFÓNY NA RANNÉ CHVÁLY A NA VEŠPERY

od 17. do 23. decembra

Tieto antifóny na ranné chvály a na vešpery sa berú v_šiestich dňoch od 17. do 23. decembra a začínajú sa 17. decembra (alebo 18., ak je 17. decembra nedeľa). Žalmy a chválospev sa berú z_príslušného dňa v_žaltári.

PONDELOK

Ant. 1 Hľa, príde Pán, kráľ kráľov zeme: blahoslavení tí, čo sú pripravení vyjsť mu v_ústrety.

Ant. 2 Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie od končín zeme.

Ant. 3 Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?

UTOROK

Ant. 1 Pán vyjde zo svojho svätého miesta; príde a zachráni svoj ľud.

Ant. 2 Pevné mesto máme, v_ňom sa zachránime; Pán ho obohnal valom a hradbami. Otvorte brány, lebo s_nami je Boh. Aleluja.

Ant. 3 Pane, daj, aby sa tvoja cesta stala známou na zemi a tvoja spása medzi všetkými národmi.

STREDA

Ant. 1 Zo Siona príde všemohúci Pán a spasí svoj ľud.

Ant. 2 Kvôli Sionu neutíchnem, kým nezažiari ako svetlo jeho Spravodlivý.

Ant. 3 Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným.

ŠTVRTOK

Ant. 1 K_tebe, Pane, dvíham svoju dušu; príď, Pane, a zachráň ma, k_tebe sa utiekam.

Ant. 2 Pane, daj odmenu tým, čo sa spoliehajú na teba, aby sa ukázalo, že tvoji proroci sú hodnoverní.

Ant. 3 Obráť sa, Pane, obráť sa trošku a nemeškaj, príď k_svojim služobníkom.

PIATOK

Ant. 1 Zo Siona príde ten, čo bude kraľovať: Pán; Emanuel je jeho veľké meno.

Ant. 2 Vytrvajte a uvidíte pomoc Pána nad sebou.

Ant. 3 Upieram svoj zrak na Pána, očakávam Boha, svojho záchrancu.

SOBOTA

Ant. 1 Boh prichádza z_Libanonu a jeho lesk je ako svetlo.

Ant. 2 Roste, nebesia, z_výsosti a oblaky nech pršia Spravodlivého; nech sa otvorí zem a zrodí Spasiteľa.

Ant. 3 Izrael, priprav sa v_ústrety Pánovi, lebo prichádza.

17. DECEMBRA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 11, 1-3a{/r}

Z_kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z_jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Vzíde Pán.

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Vzíde Pán.

A jeho veleba sa zjaví na tebe. {*}

Vzíde Pán.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Vzíde Pán.

Ant. na Benediktus: Vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo; veru, hovorím vám, nebude meškať.

PROSBY

Prosme Boha Otca, ktorý sa pred vekmi rozhodol spasiť svoj ľud:

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Bože, ty si svojmu ľudu prisľúbil výhonok spravodlivosti;

ochraňuj svätosť svojej Cirkvi.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Bože, otvor srdcia ľudí pre svoje slovo

a upevni svojich veriacich v_radostnej svätosti.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Zachovaj nás v_láske svojho Ducha,

aby sme dosiahli milosrdenstvo tvojho Syna, keď príde.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Láskavý Bože, posilňuj nás až do konca,

až do dňa príchodu Pána Ježiša Krista.

Pane, ochraňuj svoj ľud.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, Stvoriteľ a Vykupiteľ človeka, ty si chcel, aby sa tvoje Slovo v_lone ustavičnej Panny stalo telom; láskavo zhliadni na naše prosby a dopraj, aby nám tvoj jednorodený Syn, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť, dal účasť na svojom božskom živote.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sol 5, 23-24{/r}

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i_telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Ukáž nám, Pane, {*} Svoje milosrdenstvo.

Ukáž nám, Pane, {*} Svoje milosrdenstvo.

A daj nám svoju spásu. {*}

Svoje milosrdenstvo.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ukáž nám, Pane, {*} Svoje milosrdenstvo.

Ant. na Magnifikat: Ó, Múdrosť, vyšla si z_úst Najvyššieho; ty siahaš od jedného konca po druhý, ty riadiš všetko mocne i_jemne; príď a nauč nás ceste múdrosti.

PROSBY

Vzývajme Krista, radosť a šťastie všetkých, čo ho očakávajú, a volajme:

Príď, Pane, nemeškaj.

S_radosťou očakávame tvoj príchod;

príď, Pane Ježišu.

Príď, Pane, nemeškaj.

Ty si pred všetkými vekmi;

príď a zachráň ľudí dnešnej doby.

Príď, Pane, nemeškaj.

Ty si stvoril svet i_všetkých, čo na ňom bývajú;

príď a vykúp dielo svojich rúk.

Príď, Pane, nemeškaj.

Ty si neváhal vziať na seba našu smrteľnú prirodzenosť;

príď a vysloboď nás z_moci smrti.

Príď, Pane, nemeškaj.

Ty si prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali v_hojnosti;

príď a daruj nám účasť na svojom večnom živote.

Príď, Pane, nemeškaj.

Ty chceš zjednotiť všetkých ľudí vo svojom kráľovstve;

príď a dožič našim zosnulým uvidieť svetlo tvojej tváre.

Príď, Pane, nemeškaj.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 4, 2{/r}

V_ten deň bude Pánov výhonok ozdobou a slávou a plod zeme pýchou a chválou všetkých, ktorí sa zachránia z_Izraela.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 4, 3{/r}

Svätým sa bude nazývať každý, kto zostane na Sione a kto prežije v_Jeruzaleme, každý, kto bude zapísaný v_Jeruzaleme pre život.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 61, 11{/r}

Ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť semenu, tak Pán, Boh, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

18. DECEMBRA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 13, 11-12{/r}

Už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.

Ant. na Benediktus: Bdejte celým srdcom, lebo Pán, náš Boh, je už blízko.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), vrúcne prosme Pána Ježiša Krista, Sudcu živých i_mŕtvych, a volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, ty si prišiel spasiť hriešnikov;

chráň nás v_každom pokušení.

Príď, Pane Ježišu.

Veríme, že prídeš v_sláve a budeš súdiť;

zjav na nás moc svojej spásy.

Príď, Pane Ježišu.

Daj, aby sme silou Ducha zachovávali prikázania tvojho zákona

a s_láskou očakávali tvoj príchod.

Príď, Pane Ježišu.

Ty, velebený naveky, milostivo nám pomáhaj žiť na tomto svete nábožne a triezvo

a očakávať splnenie blaženej nádeje a tvoj velebný príchod.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ešte stále na nás doliehajú následky prvotného hriechu; prosíme ťa, nech nám prinesie pravú slobodu očakávané narodenie tvojho milovaného Syna.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 4, 4-5{/r}

Ustavične sa radujte v_Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.

Ant. na Magnifikat: Ó, Pane, Vodca domu Izraela, ty si sa zjavil Mojžišovi v_ohni horiaceho kríka a na Sinaji si mu dal zákon; príď, vystri svoju ruku a vysloboď nás.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme Krista, Vykupiteľa, ktorý prišiel spasiť ľudí, a s_dôverou volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, ty si tajomstvom svojho vtelenia zjavil svetu slávu svojej božskej prirodzenosti;

oživ nás svojím príchodom.

Príď, Pane Ježišu.

Pretože si vzal na seba našu slabosť,

preukáž nám svoje milosrdenstvo.

Príď, Pane Ježišu.

Keď si prišiel prvý raz, svojím uponížením si nás vykúpil z_hriechu;

keď prídeš druhý raz, voveď nás do svojej slávy.

Príď, Pane Ježišu.

Ty stále žiješ a všetko riadiš;

vo svojej dobrote nám daj dosiahnuť večné dedičstvo.

Príď, Pane Ježišu.

Ty sedíš po pravici Otca;

obšťastni zosnulých svetlom svojej tváre.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 13, 13-14a{/r}

Žime počestne ako vo dne; nie v_hýrení a opilstve, nie v_smilstve a necudnosti, nie v_svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sol 3, 12-13{/r}

Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i_voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}2 Sol 1, 6. 7. 10{/r}

Je spravodlivé, že Boh vám, čo ste sužovaní, spolu s_nami odplatí odpočinkom, keď sa z_neba zjaví Pán Ježiš s_anjelmi svojej moci, keď príde v_onen deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

19. DECEMBRA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 2, 3{/r}

Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha! Nech nás poučí o_svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vzíde zákon a z_Jeruzalema Pánovo slovo.

Ant. na Benediktus: Spasiteľ sveta vyjde ako slnko; ako dážď na trávnik zostúpi do lona Panny. Aleluja.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď a vysloboď nás, {*} Pane, Bože zástupov.

Príď a vysloboď nás, {*} Pane, Bože zástupov.

Rozjasni svoju tvár a budeme spasení. {*}

Pane, Bože zástupov.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Príď a vysloboď nás, {*} Pane, Bože zástupov.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme Krista, Vykupiteľa, ktorý príde vyslobodiť z_moci smrti tých, čo sa obracajú k_nemu, a pokorne volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, keď zvestujeme tvoj príchod,

očisť nám srdce od márnych myšlienok.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, nech ťa tvoja Cirkev, ktorú si založil,

oslavuje vo všetkých národoch.

Príď, Pane Ježišu.

Tvoj zákon, Pane, ktorý osvecuje mysle,

nech ochraňuje ľud od každého poblúdenia.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si poveril Cirkev, aby nám ohlasovala radostnú zvesť o_tvojom príchode;

daj, aby sme ťa prijali s_ochotnou oddanosťou.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA

Bože, ty si narodením svojho Syna z_presvätej Panny zjavil svetu jas svojej slávy; daj, prosíme, aby sme toto nevýslovné tajomstvo vtelenia uctievali s_neporušenou vierou a oslavovali s_úprimnou oddanosťou.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 3, 20b-21{/r}

Očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

Ant. na Magnifikat: Ó, Výhonok z_koreňa Jesseho, ty stojíš ako znamenie pre národy; králi pred tebou zatvoria ústa a pohania ťa budú vyhľadávať; príď a vysloboď nás, nemeškaj.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), vrúcne prosme Krista Pána, Sudcu živých i_mŕtvych, a s_dôverou volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, daj, nech svet uzná tvoju slávu, ktorú ohlasujú nebesia,

a tvoja spravodlivosť nech prebýva na našej zemi.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si sa pre nás stal krehkým človekom;

chráň ľudí svojou božskou mocou.

Príď, Pane Ježišu.

Príď a osvieť žiarou svojej múdrosti

tých, čo ťa nepoznajú a žijú v_temnotách.

Príď, Pane Ježišu.

Keď si sa ponížil, odstránil si našu neprávosť;

teraz oslávený uštedri nám blaženú odmenu.

Príď, Pane Ježišu.

Ty raz prídeš v_sláve súdiť svet;

voveď našich zosnulých bratov a sestry do nebeského kráľovstva.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Iz 10, 20-21{/r}

V_ten deň sa bude zvyšok Izraela a tí, čo sa zachránili z_Jakubovho domu, opravdivo spoliehať na Pána, Svätého Izraela. K_mocnému Bohu sa navráti pozostatok Jakuba.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Iz 10, 24. 27{/r}

Toto hovorí Pán, Boh zástupov: Neboj sa, ľud môj, čo bývaš na Sione. V_ten deň vezmem bremeno z_tvojich pliec a jarmo z_tvojej šije.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Iz 13, 22 – 14, 1{/r}

Jeho čas sa blíži a jeho dni už nie sú ďaleko. Pán sa zmiluje nad Jakubom a Izrael bude spasený.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

20. DECEMBRA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gn 49, 10{/r}

Nebude odňaté žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým nepríde ten, komu patrí, ktorého budú poslúchať národy.

Ant. na Benediktus: Boh poslal anjela Gabriela k_Panne Márii zasnúbenej Jozefovi.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme Krista Pána, ktorý je Svetlom, čo osvecuje každého človeka, a radostne volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Nech svetlo tvojej prítomnosti, Pane, rozoženie temnotu nášho srdca

a nech nás urobí hodnými tvojich darov.

Príď, Pane Ježišu.

Chráň nás, Pane, Bože náš,

aby sme dnes oslávili tvoje sväté meno.

Príď, Pane Ježišu.

Roznieť naše srdcia, aby vrúcne túžili po tebe

a dychtivo sa usilovali spojiť sa s_tebou.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si vzal na seba naše slabosti;

pomáhaj chorým a tým, čo budú dnes zomierať.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA

Bože, večná vznešenosť, nepoškvrnená Panna Mária pri anjelovom zvestovaní prijala tvoje večné Slovo a naplnená svetlom Ducha Svätého stala sa Božím príbytkom; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme podľa jej príkladu aj my ochotne plnili tvoju vôľu.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}1 Kor 1, 7b-9{/r}

Očakávame, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On nás bude posilňovať až do konca, aby sme boli bez úhony v_deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý nás povolal do spoločenstva svojho Syna.

Ant. na Magnifikat: Ó, Kľúč Dávidov, žezlo Izraelovho domu; keď ty otvoríš, nik nebude môcť zavrieť, a keď ty zavrieš, nik nebude môcť otvoriť; príď a vyveď zo žalára spútaného, toho, čo sedí vo tme a v_tôni smrti.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme Krista, Vykupiteľa a Pána, ktorý príde v_posledný deň v_sláve, a radostne volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Náš Vykupiteľ a Pán, ty si nás svojím narodením z_Panny vyslobodil z_jarma zákona;

zahrň nás dobrodením svojej lásky.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si z_našej ľudskej prirodzenosti prijal všetko, čo si pokladal za vhodné pre svoje božstvo;

nám zasa, čo ťa očakávame, daruj účasť na svojej božskej prirodzenosti.

Príď, Pane Ježišu.

Splň našu túžbu po tvojej prítomnosti

a zapáľ naše srdce ohňom svojej lásky.

Príď, Pane Ježišu.

Teraz ťa uctievame s_vierou a s_čistým srdcom;

daj, nech sa raz s_tebou radujeme v_sláve.

Príď, Pane Ježišu.

Duše všetkých zosnulých ovlaž rosou svojho milosrdenstva

a daj, nech vidia svetlo tvojej tváre.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 23, 5{/r}

Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, kráľa, ktorý bude múdro panovať a uskutoční právo a spravodlivosť na zemi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 23, 6{/r}

Za jeho dní Júda dosiahne spásu a Izrael bude bývať v_istote. A toto je meno, ktorým ho budú volať: Pán je naša spravodlivosť.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ez 34, 15-16{/r}

Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán, Boh. Stratené ovce vyhľadám, zranené obviažem, slabé posilním a budem ich pásť svedomito.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

21. DECEMBRA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 7, 14b-15{/r}

Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel; maslo a med bude jesť, aby vedel zavrhovať zlo a voliť si dobro.

Ant. na Benediktus: Nebojte sa, už o_päť dní k_vám príde náš Pán.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás milosrdne navštevuje, a radostným hlasom volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Ty si vyšiel z_Otcovho lona a obliekol si si naše ľudské telo;

zachráň, čo hynie vinou našej porušenej prirodzenosti.

Príď, Pane Ježišu.

Pri druhom príchode zjavíš na vyvolených svoju slávu;

pri terajšom príchode ukáž na hriešnikoch svoju dobrotu a milosrdenstvo.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, navštív svojou spásou

všetkých, čo ťa oslavujú a chvália.

Príď, Pane Ježišu.

Vierou si nás vyviedol na svetlo;

daj, nech žijeme spravodlivo, aby sme sa ti páčili svojimi skutkami.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, láskavo vypočuj prosby svojho ľudu, ktorý sa raduje z_príchodu tvojho jednorodeného Syna v_ľudskom tele, a daj, aby sme dosiahli odmenu večného života, keď príde vo svojej sláve.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 4, 5{/r}

Nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v_tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

Ant. na Magnifikat: Ó, Hviezda, čo vychádza, jas večného Svetla a Slnko spravodlivosti; príď a osvieť tých, čo sedia v_temnotách a v_tieni smrti.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), pokorne prosme Ježiša Krista, ktorý nás vyslobodil z_tmy hriechu, a s_dôverou volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, zhromaždi národy všetkých krajín

a uzavri s_nimi večnú zmluvu.

Príď, Pane Ježišu.

Boží Baránok, ty si prišiel sňať hriechy sveta;

očisť nás od všetkej špiny hriechu.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si prišiel zachrániť, čo zahynulo;

až prídeš druhý raz, netrestaj tých, ktorých si vykúpil.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, teraz ťa prijímame s_hlbokou vierou;

daj, aby sme sa večne radovali s_tebou, keď prídeš v_sláve.

Príď, Pane Ježišu.

Ty budeš súdiť živých i_mŕtvych;

milostivo prijmi našich zosnulých bratov a sestry medzi zástupy blažených.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Iz 2, 11{/r}

Sklopia sa pyšné oči človeka a hrdosť mužov sa pokorí; len Pán bude vyvýšený v_onen deň.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 12, 2{/r}

Hľa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dan 9, 19{/r}

Pane, vyslyš; Pane, nehnevaj sa; pozri a konaj; kvôli sebe samému nemeškaj, Bože môj, veď sa nad tvojím ľudom vzýva tvoje meno.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

22. DECEMBRA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 45, 8{/r}

Roste, nebesia, z_výsosti, z_oblakov nech prší spravodlivosť. Nech sa otvorí zem a zrodí spásu; a spolu s_ňou nech rastie spravodlivosť.

Ant. na Benediktus: Len čo zaznel tvoj pozdrav v_mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v_mojom lone. Aleluja.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme Krista, Vykupiteľa, ktorý nás milosťou svojho príchodu prišiel ospravedlniť, a s_radosťou volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Proroci oddávna predpovedali, že sa narodíš ako človek;

posilňuj nás, aby sme rástli v_čnosti.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, s_radosťou ťa ohlasujeme ako Spasiteľa;

daj, aby sme aj my našli v_tebe spásu.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si prišiel uzdraviť skľúčených srdcom;

zahoj rany svojho ľudu.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si prišiel zmieriť svet s_Bohom;

keď prídeš ako sudca, postav nás po svojej pravici.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA

Bože, príchodom svojho Syna vyslobodil si človeka z_moci hriechu a smrti; dopraj, prosíme, aby sme pokorne a nábožne vyznávali tajomstvo jeho vtelenia a zaslúžili si večnú spásu v_spoločenstve s_naším Vykupiteľom.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 5, 7-8. 9b{/r}

Bratia, buďte teda trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a čaká trpezlivo, kým nedostane včasný i_neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. Hľa, sudca stojí predo dvermi.

Ant. na Magnifikat: Ó, vytúžený Kráľ národov, uholný kameň, čo z_dvoch utváraš jeden ľud, príď a spas človeka, ktorého si utvoril zo zeme.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), vzývajme Krista Pána, ktorý sa kvôli nám ponížil, a s_plesaním volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane Ježišu, ty si svojím príchodom milostivo pomohol ľudstvu;

očisť nám dušu i_telo od poškvrny hriechu.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, ty sa pre tajomstvo svojho Vtelenia neostýchaš volať ľudí svojimi bratmi;

nikdy nedopusť, aby sa ti hriechom odcudzili.

Príď, Pane Ježišu.

Pomáhaj nám dosiahnuť také ovocie vykúpenia,

aby si nás pri súde nemusel trestať.

Príď, Pane Ježišu.

Kriste, tvojej dobrote a láske sa nevymyká ani jeden okamih nášho života;

daj, aby sme dosiahli nevädnúci veniec slávy.

Príď, Pane Ježišu.

Pane, porúčame ti duše tých, čo sú už vyslobodení z_pút tela;

daj, nech večne žijú s_tebou v_sláve.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Mich 5, 3-4a{/r}

Panovník vystúpi v_Izraeli a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána, svojho Boha. A budú žiť v_istote, lebo bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ag 2, 6. 9{/r}

Ešte chvíľku a ja pohnem nebesia i_zem, more i_súš. Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako sláva toho prvého; a na tomto mieste nastolím pokoj, hovorí Pán zástupov.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Mal 3, 20{/r}

Vám, čo sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a jeho lúče prinesú zdravie. Potom vybehnete a budete poskakovať ako teliatka vypustené na slobodu, hovorí Pán zástupov.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

23. DECEMBRA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 30, 21-22{/r}

Toto hovorí Pán: Vodca bude z_Jakuba, panovník bude z_jeho stredu pochádzať; pritiahnem si ho a on príde ku mne. Budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.

Ant. na Benediktus: Hľa, splnilo sa všetko, čo anjel povedal o_Panne Márii.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), vrúcne prosme Boha Otca, ktorý poslal svojho Syna spasiť ľudí, a úpenlivo volajme:

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Láskavý Otče, chráň nás, aby sme svojím životom a skutkami nikdy nezapreli Krista,

ktorého naše ústa ohlasujú so živou vierou.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Ty si poslal svojho Syna, aby nás spasil;

odstráň z_celej zeme i_z_tejto našej obce všetku bolesť.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Daj, nech naša zem, preniknutá radosťou z_príchodu tvojho Syna,

prežíva ešte viac plnosť tvojho šťastia.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

V_svojom milosrdenstve daj, aby sme na tomto svete žili nábožne a triezvo

a očakávali splnenie blaženej nádeje a slávny príchod Ježiša Krista.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, už sú blízko sviatky narodenia tvojho Syna v_ľudskom tele; prosíme ťa, nech nám, tvojim nehodným služobníkom, preukáže svoju milosrdnú lásku tvoje Slovo, Ježiš Kristus, ktorý si vzal telo z_Panny Márie a prebýval medzi nami.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Pt 3, 8b-9{/r}

U_Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká s_prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s_vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.

Ant. na Magnifikat: Ó, Emanuel, náš kráľ a zákonodarca, očakávanie národov a ich Spasiteľ, príď a zachráň nás, Pane, Bože náš.

PROSBY

Vrúcne prosme nášho Vykupiteľa, ktorý prišiel hlásať blahozvesť chudobným, a volajme:

Nech všetci ľudia uvidia tvoju slávu.

Pane, zjav sa všetkým, čo ťa nepoznajú,

aby uzreli tvoju spásu.

Nech všetci ľudia uvidia tvoju slávu.

Nech sa až do končín zeme hlása tvoje meno,

aby všetci ľudia našli cestu k_tebe.

Nech všetci ľudia uvidia tvoju slávu.

Prvý raz si prišiel vykúpiť svet;

keď prídeš druhý raz, nezavrhni tých, čo veria v_teba.

Nech všetci ľudia uvidia tvoju slávu.

Ty si svojím vykúpením získal ľuďom slobodu Božích detí;

ochraňuj a zachovaj v_nás dar svojej spásy.

Nech všetci ľudia uvidia tvoju slávu.

Ty si sa raz narodil ako človek a znova prídeš na svet ako sudca;

pri svojom druhom príchode udeľ zosnulým večnú odmenu.

Nech všetci ľudia uvidia tvoju slávu.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 29, 11. 13{/r}

Ja poznám zámer, ktorý mám s_vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja, a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania

A tvojej slávy všetci zemskí králi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 30, 18{/r}

Toto hovorí Pán: Ja obrátim osud Jakubových šiatrov, zľutujem sa nad jeho príbytkami.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu.

Navštív nás svojou spásou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Bar 3, 5-6a{/r}

Nespomínaj si na neprávosti našich otcov, ale spomeň si na svoju mocnú ruku a na svoje meno v_tomto čase, veď ty si Pán, náš Boh.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Príď, Pane, nemeškaj.

Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

24. DECEMBRA

INVITATÓRIUM

Ant. Dnes sa dozviete, že príde Pán, a ráno uvidíte jeho slávu.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Betlehem v_judejskej krajine, nijako nie si najmenší, lebo z_teba vzíde Vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud izraelský.

Žalmy a chválospev sú z_bežného dňa.

Ant. 2 Zodvihnite hlavu; hľa, blíži sa vaše vykúpenie.

Ant. 3 Zajtra vám príde spása, hovorí Pán, Boh zástupov.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 11, 1-3a{/r}

Z_kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z_jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zajtra {*} Bude zahladená neprávosť zeme.

Zajtra {*} Bude zahladená neprávosť zeme.

A začne nad nami kraľovať Spasiteľ sveta. {*}

Bude zahladená neprávosť zeme.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zajtra {*} Bude zahladená neprávosť zeme.

Ant. na Benediktus: Márii nadišiel čas, aby porodila svojho prvorodeného Syna.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), s_oddaným srdcom prosme Krista, Vykupiteľa, ktorý príde v_sláve s_veľkou mocou, a pokorne volajme:

Príď, Pane Ježišu.

Pane, keď prídeš v_sláve a s_mocou, zhliadni na našu biedu

a urob nás hodnými svojich darov.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si prišiel zvestovať ľuďom evanjelium;

daj, aby sme aj my stále hlásali tvoju spásu.

Príď, Pane Ježišu.

Ty si velebený naveky, stále žiješ a všetko riadiš;

daj, aby sme s_radosťou očakávali splnenie blaženej nádeje a tvoj velebný príchod.

Príď, Pane Ježišu.

A nás, čo túžobne očakávame milosť tvojho príchodu,

poteš darom účasti na svojom božskom živote.

Príď, Pane Ježišu.

MODLITBA

Pane Ježišu, príď rýchlo a nemeškaj a svojím príchodom poteš a posilni tých, čo dôverujú v_tvoju dobrotu.