OBDOBIE „CEZ ROK“

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

Príď, Duchu Svätý, teraz k_nám

a naplň srdcia radosťou;

s_Otcom i_Synom jedno si,

aj nás zjednocuj milosťou.

A naše ústa, myseľ, cit,

to všetko nech ťa velebí

a oheň srdcia bratov nech

zapáli túžbou po nebi.

Nauč nás Otca poznávať

a jeho Syna milovať;

pomôž nám, Duchu Presvätý,

vo viere pravej pevne stáť. Amen.

Alebo:

Deviata je už hodina;

poriadok teda dodržme

a z_hĺbky srdca pokorne

Trojicu slávnu poprosme,

aby sme boli príbytkom

Svätého Ducha, Darcu síl,

čo práve v_túto hodinu

na apoštolov zostúpil.

Pán stvoril všetko nádherne,

poriadok, zákon veciam dal;

človeku určil, aby raz

v_kráľovstve večnom prebýval.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

NAPOLUDNIE

Mocný Vládca, verný Bože,

múdro riadiš denné chvíle:

svitom zdobíš zore ranné,

poludnie zas teplom vanie.

Vyhas oheň hnevu, spory,

odstráň úpal hriechov, zvody,

zachovaj nám telo v_zdraví,

do sŕdc nám vlož pokoj pravý.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

Alebo:

Na nebi slnko vrcholí,

k_modlitbe volá poludnie;

spievajme chvály Pánovi,

nech v_srdci oheň pobudne.

V_tento čas majú veriaci

myseľ ku krížu upretú,

na ktorom Boží Baránok

dáva sa za nás v_obetu.

To svetlo kríža Kristovho

žiaru poludnia zatieni;

nech aj nás celkom prenikne

a milosť spásy upevní.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

POPOLUDNÍ

Celý svet v_pohyb uvádzaš,

ty sám však trváš bez zmeny;

účelne delíš denný čas

vo svojom božskom umení.

Keď príde večer života,

zachovaj si nás pre seba;

daj nám smrť svätú, nábožnú,

aby sme prišli do neba.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

Alebo:

Z_Božej milosti tretí raz

chválime v_dennom období

pravého Boha jedného

a v_jednom zas tri osoby.

Peter nás učí poznávať

znak spásy v_tejto hodine.

Chráňme si Božie tajomstvo

a majme srdce nevinné.

Spievajme srdcom, ústami,

držme sa apoštolských rúk,

aby nás mocou Kristovou

chránili ako nežný puk.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

PRVÝ TÝŽDEŇ V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý týždeň žaltára

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, vo svojej láskavosti prijmi prosby svojho ľudu, aby sme poznali dobro, ktoré máme konať, a aby sme ho čo najlepšie uvádzali do života.

DRUHÁ NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Aleluja.

V_roku B Dvaja učeníci počuli Jána, išli za Ježišom a povedali mu: Rabbi, kde bývaš? Odpovedal im: Poďte a pozrite sa.

V_roku C V_Káne Galilejskej bola svadba. Bol tam aj Ježiš so svojou matkou Máriou.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Ján vydal toto svedectvo: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja.

V_roku B Učeníci šli, videli, kde Ježiš býva, a zostali v_ten deň u_neho.

V_roku C Ježišova matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie. Ježiš rozkázal naplniť nádoby vodou; a tá sa premenila na víno.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Z_neba zostúpil Duch ako holubica a spočinul na Ježišovi: To je ten, čo krstí Duchom Svätým.

V_roku B Ondrej povedal bratovi Šimonovi: Našli sme Mesiáša. A priviedol ho k_Ježišovi.

V_roku C Toto urobil Ježiš v_Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v_neho.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty riadiš všetko na nebi i_na zemi; dobrotivo splň prosby svojho ľudu a daruj našim časom svoj pokoj.

TRETIA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Tretí týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Pán hovorí: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

V_roku B Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

V_roku C Ježiš prišiel v_sile Ducha a učil v_sobotu v_synagógach a všetci ho oslavovali.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Keď kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, ako spúšťajú sieť do mora, a povolal ich. Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

V_roku B Poďte za mnou, hovorí Pán, a urobím z_vás rybárov ľudí.

V_roku C Duch Pána je nado mnou, poslal ma hlásať evanjelium chudobným.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Ježiš hlásal evanjelium o_kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

V_roku B Zanechali svoje siete a išli za Pánom a Vykupiteľom. Aleluja.

V_roku C Potom Ježiš knihu zvinul a začal im hovoriť: Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, usmerňuj náš život podľa svojej vôle, aby sme v_mene tvojho milovaného Syna horlivo konali dobré skutky.

ŠTVRTÁ NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Štvrtý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch a pristúpili k_nemu jeho učeníci; otvoril ústa a učil ich: Blahoslavení chudobní v_duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

V_roku B Všetci žasli nad Ježišovým učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc.

V_roku C Všetci sa divili milým slovám, čo vychádzali z_Ježišových úst.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha, hovorí Pán.

V_roku B Jeden druhého sa vypytovali: Čo je to? Nové učenie s_mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.

V_roku C Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi, hovorí Pán.

V_roku B Všetci sa čudovali a chýr o_ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

V_roku C Ježiša vyhnali z_mesta až na zráz vrchu a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

MODLITBA

Pane a Bože náš, dopraj, aby sme ťa uctievali celou dušou a všetkých ľudí milovali opravdivou láskou.

PIATA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Vy ste soľ zeme: Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? – hovorí Pán svojim učeníkom.

V_roku B Keď sa zvečerilo, prinášali k_nemu všetkých chorých. I_uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy.

V_roku C Ježiš nastúpil na loď, potom si sadol a učil zástupy.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Vy ste svetlo sveta. Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

V_roku B Ježiš hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.

V_roku C Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Nech svieti vaše svetlo ako lampa, ktorú postavia na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v_dome.

V_roku B Šimon a tí, čo boli s_ním, hovorili: Všetci ťa hľadajú. On im odvetil: Poďme inde, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.

V_roku C Odíď odo mňa, lebo som človek hriešny, povedal Peter Ježišovi. Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, neprestajne ochraňuj svoju rodinu, ktorá vkladá nádej iba do nebeskej milosti, aby sme boli vždy v_bezpečí pod tvojou ochranou.

ŠIESTA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Kto tieto prikázania zachová a tak bude aj učiť, ten bude v_nebeskom kráľovstve veľký, hovorí Pán.

V_roku B Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš povedal: Chcem, buď čistý!

V_roku C Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

V_roku B Ježiš sa zľutoval, vystrel ruku a dotkol sa malomocného. Malomocenstvo z_neho hneď zmizlo a bol čistý.

V_roku C Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať, hovorí Pán.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Keď prinášaš dar pred oltár a spomenieš si, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Aleluja.

V_roku B Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď a ukáž sa kňazovi, im na svedectvo. Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo.

V_roku C Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť pre Syna človeka. Radujte sa a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v_nebi!

MODLITBA

Bože, ty nás uisťuješ, že prebývaš v_tých, čo majú spravodlivé a úprimné srdce; pomáhaj nám svojou milosťou tak žiť, aby sme boli tvojím dôstojným príbytkom.

SIEDMA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Tretí týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

V_roku B K_Ježišovi prišli s_ochrnutým človekom. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.

V_roku C Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im, hovorí Pán.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Váš Otec dáva slnku vychádzať nad zlých i_dobrých a posiela dážď na spravodlivých i_nespravodlivých.

V_roku B Ježiš povedal: Aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému: Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.

V_roku C Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, hovorí Pán.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Vy buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec, hovorí Pán.

V_roku B Ochrnutý si vzal lôžko, na ktorom ležal, a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

V_roku C Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

MODLITBA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, nauč nás vždy správne zmýšľať, aby sa naše slová i_skutky zhodovali s_tvojou vôľou.

ÔSMA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Štvrtý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?

V_roku B Dokiaľ majú svadobní hostia medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť, hovorí Pán.

V_roku C Vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v_oku tvojho brata, hovorí Pán.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Nebuďte ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? Váš nebeský Otec predsa vie, čo potrebujete.

V_roku B Prihovorím sa tvojmu srdcu: Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš Pána.

V_roku C Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

V_roku B Nik nevlieva nové víno do starých mechov, ale nové víno treba naliať do nových mechov.

V_roku C Dobrý človek vynáša z_dobrého pokladu svojho srdca dobro; veď z_plnosti srdca hovoria jeho ústa.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, daj, aby sa život na zemi rozvíjal v_pokoji podľa tvojej vôle a aby tvoja Cirkev mohla nerušene a radostne plniť poslanie, ktoré si jej zveril.

DEVIATA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, vojde do nebeského kráľovstva.

V_roku B Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu, hovorí Pán.

V_roku C Keď sa stotník dopočul o_Ježišovi, poslal k_nemu židovských starších s_prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

V_roku B Ježiš odvetil farizejom: Syn človeka je pánom aj nad sobotou.

V_roku C Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Vody a víchrica sa oborili na dom múdreho muža, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.

V_roku B Ježiš povedal človekovi s_vyschnutou rukou: Vystri ruku! On ju vystrel a ruka mu ozdravela.

V_roku C Ježiš sa zadivil stotníkovi a povedal: Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v_Izraeli! A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.

MODLITBA

Bože, tvoja prozreteľnosť je neomylná vo všetkých rozhodnutiach; preto ťa pokorne prosíme, odvráť od nás, čo je škodlivé, a daj nám všetko, čo slúži na spásu.

DESIATA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Keď Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: Poď za mnou! On vstal a išiel za ním.

V_roku B Ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k_vám prišlo Božie kráľovstvo.

V_roku C Keď Pán uvidel vdovu, bolo mu jej ľúto a povedal jej: Neplač!

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s_Ježišom a s_jeho učeníkmi.

V_roku B Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, všetok jeho majetok je v_bezpečí.

V_roku C Mládenec, hovorím ti, vstaň! Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

V_roku B Kto plní Božiu vôľu, je môj brat i_moja sestra, i_matka, hovorí Pán.

V_roku C Veľký prorok povstal medzi nami a: Boh navštívil svoj ľud.

Bože, od teba pochádza každé dobro; prosíme ťa, osvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo je správne, a posilňuj našu vôľu, aby sme podľa toho aj konali.

JEDENÁSTA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Tretí týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.

V_roku B S_Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; semeno klíči a rastie a on ani o_tom nevie.

V_roku C V_meste bola istá žena, hriešnica; priniesla alabastrovú nádobu s_voňavým olejom, plakala a slzami máčala Ježišovi nohy, bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Ježiš vyslal dvanásť apoštolov a prikázal im: Choďte k_ovciam strateným z_domu Izraela!

V_roku B Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré je najmenšie zo všetkých semien, ale keď sa zaseje, vzíde a prerastie všetky byliny.

V_roku C Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Choďte a hlásajte evanjelium o_kráľovstve; zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

V_roku B V_mnohých podobenstvách hlásal Ježiš slovo. Ale svojim učeníkom v_súkromí všetko vysvetlil.

V_roku C Ježiš povedal žene: Tvoja viera ťa zachránila. Choď v_pokoji!

MODLITBA

Bože, sila tých, čo v_teba dúfajú, bez teba ľudská slabosť nič nezmôže; vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili tvoje prikázania, a tak sa ti páčili zmýšľaním i_skutkami.

DVANÁSTA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Štvrtý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.

V_roku B Pane, zachráň nás, hynieme! Rozkáž, Bože, a utíš more.

V_roku C Ježiš sa opýtal svojich učeníkov: A vy ma za koho pokladáte? Odpovedal Peter: Za Božieho Mesiáša.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Vy máte všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, hovorí Pán.

V_roku B Ježiš vstal, pohrozil vetru a povedal moru: Mlč, utíš sa! Vietor prestal a nastalo veľké ticho.

V_roku C Syn človeka musí mnoho trpieť, zavrhnú ho, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z_mŕtvych.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.

V_roku B Učeníkov sa zmocnil veľký strach a jeden druhému hovorili: Čo myslíš, kto je to, že ho i_vietor i_more poslúchajú?

V_roku C Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma, hovorí Pán.

MODLITBA

Pane, daj, aby sme vždy uctievali a milovali tvoje sväté meno; veď ty nás stále miluješ a neprestajne nás vedieš na ceste života.

TRINÁSTA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden, hovorí Pán.

V_roku B Žena si v_duchu povedala: Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.

V_roku C Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

V_roku B Ježiš sa obrátil a keď zazrel ženu, povedal: Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v_pokoji.

V_roku C Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Kto by dal piť jednému z_týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o_svoju odmenu.

V_roku B Dievča neumrelo, ale spí. Chytil dievča za ruku a povedal mu: Dievča, hovorím ti, vstaň!

V_roku C Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo, hovorí Pán.

MODLITBA

Bože, ty si chcel, aby sme sa prostredníctvom krstnej milosti stali synmi svetla; prosíme ťa, nedopusť, aby sme upadli do tmy bludu, ale pomôž nám vždy stáť vo svetle pravdy.

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i_zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.

V_roku B Počúvalo ho mnoho ľudí a s_údivom hovorili o_Ježišovom učení: Skade to všetko má tento? Vari to nie je tesár, syn Márie?

V_roku C Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

V_roku B Veru, hovorím vám, že ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.

V_roku C Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: Pokoj tomuto domu! A váš pokoj na ňom spočinie.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké, hovorí Pán.

V_roku B Ježiš odišiel zo svojej vlasti, chodil po okolitých dedinách a učil.

V_roku C Radujte sa a plesajte, lebo vaše mená sú zapísané v_nebi, hovorí Pán.

MODLITBA

Bože, ty si pozdvihol padnuté ľudstvo uponížením sa tvojho Syna; daruj svätú radosť svojim verným, ktorých si vymanil z_otroctva hriechu, a priveď ich do večnej blaženosti.

PÄTNÁSTA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Tretí týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Ježiš hovoril zástupom v_podobenstvách: Rozsievač vyšiel rozsievať semeno.

V_roku B Ježiš zvolal Dvanástich a dal im moc nad nečistými duchmi.

V_roku C Milovať budeš Pána, svojho Boha, z_celého svojho srdca a svojho blížneho ako seba samého.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Vám je dané poznať tajomstvo nebeského kráľovstva. Ostatným hovorím len v_podobenstvách, povedal Ježiš svojim učeníkom.

V_roku B Učeníci šli a hlásali, že treba robiť pokánie.

V_roku C Istý cestujúci Samaritán prišiel k_tomu, čo padol do rúk zbojníkov, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto a ošetril mu rany.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus; každý, kto ho počúva, zostáva naveky.

V_roku B Učeníci vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

V_roku C Čo myslíš, ktorý bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On mu povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Choď a rob aj ty podobne.

MODLITBA

Bože, ty ukazuješ blúdiacim svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu; pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere, a usilovať sa o_to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Štvrtý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly, hovorí Pán.

V_roku B Apoštoli sa zišli k_Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili.

V_roku C Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.

V_roku B Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte, hovorí Pán.

V_roku C Mária si sadla Pánovi k_nohám a počúvala jeho slovo.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Na konci sveta sa spravodliví zaskvejú ako slnko v_kráľovstve svojho Otca.

V_roku B Ježiš videl veľký zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera.

V_roku C Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej nikdy neodníme.

MODLITBA

Pane, buď milostivý nám, svojim služobníkom, a obohacuj nás darmi svojej dobroty, aby sme so živou vierou, nádejou a láskou dôsledne zachovávali tvoje prikázania.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Nebeské kráľovstvo sa podobá kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.

V_roku B Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k_nemu prichádza veľmi veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí.

V_roku C Keď sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil, povedal mu jeden z_jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora; keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von.

V_roku B Pán nasýtil päťtisíc ľudí piatimi chlebmi a dvoma rybami.

V_roku C Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá sa hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i_staré.

V_roku B Keď ľudia videli, aké znamenie urobil Ježiš, hovorili: Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.

V_roku C Keď vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o_čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!

MODLITBA

Bože, ochranca všetkých, čo v_teba dúfajú, bez teba nič nie je hodnotné, nič nie je sväté; zahrňuj nás svojím milosrdenstvom a pomáhaj nám tak užívať pominuteľné veci, aby nás privádzali k_hodnotám trvácim.

OSEMNÁSTA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Pri Ježišovi bol veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: Ľúto mi je zástupu.

V_roku B Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život.

V_roku C Chráňte sa všetkej chamtivosti, lebo váš život nezávisí od toho, čo máte.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Pán nasýtil piatimi chlebmi a dvoma rybami päťtisíc ľudí.

V_roku B Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z_neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z_neba.

V_roku C V_nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, ani hrdza.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín.

V_roku B Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.

V_roku C Ak chcete byť, bratia, naozaj bohatí, milujte pravé bohatstvo.

MODLITBA

Pane, nadšene vyznávame, že si náš Stvoriteľ a Pán; prosíme ťa, sprevádzaj svojich služobníkov ustavičnou priazňou, aby si svoje stvorenie obnovil a obnovené aj zachoval.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Tretí týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Keď Ježiš rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám.

V_roku B Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v_posledný deň.

V_roku C Kde je tvoj poklad, tam je aj tvoje srdce, hovorí Pán.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Ježiš sa prihovoril vzrušeným učeníkom: Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!

V_roku B Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život. Aleluja.

V_roku C Blahoslavení sluhovia, ktorých Pán nájde bdieť, keď príde a zaklope.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Pane, rozkáž, aby som prišiel k_tebe po vode. Ježiš vystrel ruku, zachytil Petra a povedal mu: Maloverný, prečo si pochyboval?

V_roku B Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z_neba, aby nezomrel nik, kto bude z_neho jesť.

V_roku C Bedrá majte opásané a zažaté lampy v_rukách.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, pod vedením Ducha Svätého sa osmeľujeme volať ťa Otcom; rozhojňuj v_našich srdciach ducha adoptívneho synovstva, aby sme raz dosiahli prisľúbené dedičstvo.

DVADSIATA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Štvrtý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Kanaánska žena kričala: Dcéru mi hrozne trápi zlý duch. Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov.

V_roku B Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z_neba. Kto bude jesť z_tohto chleba, bude žiť naveky.

V_roku C Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Kanaánska žena prišla k_Ježišovi, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi!

V_roku B Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, bude mať večný život.

V_roku C Krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako si prosila.

V_roku B Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z_Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.

V_roku C Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.

MODLITBA

Bože, pripravil si duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú; naplň naše srdcia svojou vrúcnou láskou, aby sme ťa vždy a nadovšetko milovali a dosiahli od teba prisľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky naše túžby.

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Ty si Mesiáš, Syn živého Boha. A ty si blahoslavený, Šimon, syn Jonášov.

V_roku B Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.

V_roku C Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev.

V_roku B Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec, hovorí Pán.

V_roku C Prídu mnohí od východu i_západu a budú stolovať s_Abrahámom, Izákom a Jakubom v_nebeskom kráľovstve.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v_nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v_nebi – hovorí Pán Šimonovi Petrovi.

V_roku B Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Syn.

V_roku C Tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými, hovorí Pán.

MODLITBA

Bože, ty zjednocuješ mysle veriacich v_spoločnom úsilí o_dobro; pomôž nám milovať, čo prikazuješ, a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť.

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z_mŕtvych.

V_roku B Zachovávajte prikázania Pána, svojho Boha. Lebo len tak budete múdri a rozumní v_očiach národov.

V_roku C Keď ťa pozvú na svadbu, sadni si na posledné miesto. Potom ti povie ten, čo ťa pozval: Priateľu, postúp vyššie! Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!

V_roku B V_tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

V_roku C Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Syn človeka príde v_sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

V_roku B Počúvajte a pochopte ustanovenia, ktoré vám dal Pán.

V_roku C Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.

MODLITBA

Mocný Bože, prameň všetkého dobra, zaštep nám do srdca lásku k_tvojmu menu a posilňuj našu nábožnosť, aby sa v_nás dobro vzmáhalo a pod tvojou ochranou sa aj uchovalo.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Tretí týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.

V_roku B Keď Pán prechádzal stredom týrskeho kraja, priviedli k_nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku.

V_roku C Ak niekto prichádza ku mne a nemá v_nenávisti aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Ak budú dvaja z_vás na zemi jednomyseľne prosiť o_čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

V_roku B Ježiš pozdvihol oči k_nebu, vzdychol a povedal hluchonemému: Effeta, čo znamená: Otvor sa!

V_roku C Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v_mojom mene, tam som ja medzi nimi, hovorí Pán.

V_roku B Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.

V_roku C Kto sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.

MODLITBA

Bože, ty si nás vykúpil a prijal za svoje deti; dobrotivo zhliadni na svojich synov a dcéry, aby všetci, čo veria v_Krista, dosiahli pravú slobodu a večné dedičstvo.

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Štvrtý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Ježiš povedal Petrovi: Hovorím ti, že máš odpustiť nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

V_roku B Za koho ma pokladáte vy? Peter odpovedal Ježišovi: Ty si Mesiáš. Aleluja.

V_roku C Ak má niekto z_vás sto oviec a jednu z_nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.

V_roku B Syn človeka musí mnoho trpieť, starší ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z_mŕtvych.

V_roku C Hovorím vám: Boží anjeli majú radosť z_jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?

V_roku B Kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho, hovorí Pán.

V_roku C Ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde?

MODLITBA

Bože, ty si všetko stvoril a všetko riadiš; zhliadni na nás a daj, aby sme ti slúžili celým srdcom a cítili v_sebe účinky tvojho milosrdenstva.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.

V_roku B Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.

V_roku C Robte si priateľov z_nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice, hovorí Pán.

V_roku B Kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.

V_roku C Kto je verný v_najmenšom, je verný aj vo veľkom, hovorí Pán.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, hovorí Pán.

V_roku B Kto prijme jedno z_takýchto detí v_mojom mene, mňa prijíma.

V_roku C Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone, hovorí Pán.

MODLITBA

Bože, všetky ustanovenia posvätného zákona zhrnul si do prikázania lásky k_tebe a k_blížnemu; daj nám silu plniť tvoju vôľu, aby sme tak mohli dosiahnuť večný život.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti a koná podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie, hovorí Pán.

V_roku B Nik, kto robí divy v_mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o_mne. Veď kto nie je proti vám, je za vás.

V_roku C Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo uverili.

V_roku B Kto by vám dal piť čo len za pohár vody v_mojom mene preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o_svoju odmenu.

V_roku C Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz ty sa trápiš a on sa teší.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, vojde do nebeského kráľovstva.

V_roku B Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s_obidvoma rukami do pekla, hovorí Pán.

V_roku C Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.

MODLITBA

Bože, ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš; neprestajne nám dávaj svoju milosť, aby sme dôverou v_tvoje prisľúbenia dosiahli účasť na nebeskej blaženosti.

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Tretí týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Keď sa priblížil čas oberačky, pán vinice poslal k_vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody.

V_roku B Pristúpili farizeji a pýtali sa Ježiša, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje.

V_roku C Apoštoli povedali Pánovi: Daj nám väčšiu vieru! Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Pán vinice zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.

V_roku B Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.

V_roku C Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s_koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás, hovorí Pán.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v_našich očiach obdivuhodná.

V_roku B Veru hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.

V_roku C Keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú; prosíme ťa, vo svojom milosrdenstve nám odpusť viny, čo znepokojujú naše svedomie, a udeľ nám aj tie milosti, o_ktoré sa ani neodvažujeme prosiť.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Štvrtý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi a poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu.

V_roku B Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v_nebi. Potom príď a nasleduj ma.

V_roku C Desiati malomocní zďaleka zastali a hlasne kričali: Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, poďte na svadbu!

V_roku B Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky! – povedal Ježiš svojim učeníkom.

V_roku C Len čo jeden z_desiatich malomocných spozoroval, že je očistený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Aleluja.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.

V_roku B Vy, čo ste opustili všetko a išli ste za mnou, dostanete stonásobne viac a budete dedičmi večného života.

V_roku C Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal: Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, nech nás tvoja milosť ustavične predchádza i_sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky.

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste.

V_roku B Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení, hovorí Pán.

V_roku C Ježiš povedal svojim učeníkom, že sa treba stále modliť a neochabovať.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Nech všetci od východu slnka až po západ vedia, že okrem mňa niet iného. Ja som Pán a nik iný.

V_roku B Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.

V_roku C Boh obráni svojich vyvolených, čo k_nemu volajú dňom i_nocou, a všimne si ich.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Dávajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.

V_roku B Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

V_roku C Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, pomáhaj nám, aby sme vždy ochotne plnili tvoju vôľu a slúžili ti s_úprimným srdcom.

TRIDSIATA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Učiteľ, ktoré prikázanie v_Zákone je najväčšie? Ježiš mu povedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom.

V_roku B Keď bol Ježiš na ceste a približoval sa k_Jerichu, kričal na neho slepec, aby si vyprosil svetlo.

V_roku C Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k_nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého – povedal Pán svojim učeníkom.

V_roku B Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Čo chceš, aby som ti urobil? Pane, aby som videl.

V_roku C Mýtnik odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten, ktorý sa spoliehal na seba.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Milovať budeš Pána, svojho Boha; milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i_Proroci.

V_roku B Ježiš povedal slepcovi: Choď, tvoja viera ťa uzdravila! A hneď videl a šiel za ním po ceste.

V_roku C Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, rozmnož v_nás vieru, nádej a lásku a pomáhaj nám milovať, čo prikazuješ, aby sme mohli dosiahnuť, čo sľubuješ.

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Tretí týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Vy všetci ste bratia; len jeden je váš Otec, ten, ktorý je na nebesiach.

V_roku B Milovať budeš Pána, svojho Boha, z_celého svojho srdca. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.

V_roku C Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v_tvojom dome! On chytro zišiel a prijal ho s_radosťou vo svojom dome.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Len jeden je váš Učiteľ, ten, ktorý je na nebesiach, Kristus, Pán.

V_roku B Jediný je Boh a okrem neho iného niet; a milovať budeš Pána z_celej svojej duše.

V_roku C Dnes prišla spása do Zachejovho domu. Veď aj on je Abrahámovým synom.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

V_roku B Keď Ježiš videl, že zákonník odpovedal rozumne, povedal mu: Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.

V_roku C Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, je darom tvojej štedrosti, že ti môžeme dôstojne a chvályhodne slúžiť; prosíme ťa, daj nám silu premáhať prekážky na ceste do prisľúbenej blaženosti.

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Štvrtý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Múdre panny, pripravte si lampy: Ženích prichádza, vyjdite mu v_ústrety.

V_roku B Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa na istú chudobnú vdovu, ktorá vhodila dve drobné mince: všetko, čo mala, dala Pánovi.

V_roku C Tí, čo sú uznaní za hodných zmŕtvychvstania, sú ako anjeli a sú Božími synmi.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A O_polnoci sa strhol krik: Ženích prichádza, vyjdite mu v_ústrety.

V_roku B Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice.

V_roku C Mojžiš naznačil v_stati o_kríku, že mŕtvi vstanú, keď nazýva Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Veru, hovorím vám: Bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.

V_roku B Oná chudobná vdova pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.

V_roku C Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, láskavo odvráť od nás všetky protivenstvá, aby sme bez vnútorných a vonkajších prekážok mohli plniť tvoju vôľu.

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Prvý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.

V_roku B Uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s_veľkou mocou a slávou. Aleluja.

V_roku C Keď budete počuť o_vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď, hovorí Pán.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:

V_roku A Dobrý a verný sluha; pretože si bol verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým.

V_roku B Pán pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

V_roku C Ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Správne, dobrý sluha, verný v_maličkosti: vojdi do radosti svojho pána.

V_roku B Veru, hovorím vám: Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

V_roku C Ak vytrváte, zachováte si život.

MODLITBA

Pane a Bože náš, pomáhaj nám, aby sme ťa radostne a oddane uctievali, lebo trvalé a dokonalé šťastie dosiahneme iba vtedy, keď budeme vždy slúžiť tebe, pôvodcovi všetkého dobra.

TRIDSIATY ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ V_OBDOBÍ „CEZ ROK“

Druhý týždeň žaltára

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, ustavične povzbudzuj našu vôľu, aby sme horlivo spolupracovali na Božom diele a v_bohatej miere dosiahli dary tvojej lásky.