OBDOBIE „CEZ ROK“

KOMPLETÓRIUM

HYMNUS

Na sklonku dňa ťa úprimne,

Stvoriteľ sveta, prosíme:

láskavý Otec a náš Pán,

stoj pri nás v_noci a nás chráň.

Len o_tebe nech srdce sní,

nech vo sne cíti, že si s_ním,

aby hneď, jak sa rozodnie,

zaspievalo ti nábožne.

Daj zdravie, milosť všetkým nám,

veď našu myseľ k_výšinám;

nech temnú noc aj mrákavy

jas tvojho svetla prežiari.

O_to ťa, Otče, prosíme

s_Kristom a v_ňom sa modlíme;

on s_tebou večne živý je,

s_tebou i_s_Duchom kraľuje. Amen.

Alebo:

Kriste, ty svetlo a náš deň,

prevládaš noc a tmu a tieň;

vieme, si Svetlo zo Svetla,

čo svätým v_nebi večne plá.

Prosíme teba, Pane náš,

ty sám nás v_tejto noci stráž;

v_tebe nech srdce spočinie

teraz i_v_nočnej hodine.

A keď nám oči zastrie sen,

nech srdce bedlí s_tebou len;

nech tvoju pomoc skusujú

veriaci, čo ťa milujú.

Ježišu Kriste, obráň nás

pred pokušením v_každý čas;

spravuj nás, nech zlo odstúpi,

veď si nás krvou vykúpil.

Kriste, kráľ dobrý, láskavý,

buď sláva tebe, Otcovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

Pane, zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu. Aj v_noci zvelebujte Pána. Svojimi krídlami ťa zacloní, nebudeš sa báť nočnej hrôzy. Ty, Pane, si Boh zhovievavý a veľmi milostivý. Neskrývaj predo mnou svoju tvár, lebo sa spolieham na teba. Bože, buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom. Z_hlbín volám k_tebe, Pane. Moje telo odpočíva v_nádeji. Pane, dňom i_nocou volám k_tebe.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Do tvojich rúk, Pane, {*} Porúčam svojho ducha.

Do tvojich rúk, Pane, {*} Porúčam svojho ducha.

Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. {*}

Porúčam svojho ducha.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Do tvojich rúk, Pane, {*} Porúčam svojho ducha.

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Ant. Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme, opatruj nás, keď spíme; daj, aby sme bdeli s_Kristom a odpočívali pokojne. Aleluja.

V_NEDELE A NA SLÁVNOSTI po prvých vešperách

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 6, 4-7{/r}

Počúvaj, Izrael: Pán, náš Boh, je jediný Pán! Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes hovorím, budú v_tvojom srdci, budeš ich opakovať svojim synom a hovoriť o_nich, či budeš sedieť vo svojom dome alebo cestovať, či budeš líhať alebo vstávať.

MODLITBA

V_nedeľu a vo Veľkonočnej oktáve:

Prosíme ťa, Bože, buď s_nami celú túto noc, aby sme ráno mohli vstať a radostne sláviť vzkriesenie tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

Na slávnosti mimo nedieľ (po druhých vešperách aj pre Veľkonočné trojdnie):

Prosíme ťa, Bože, navštív náš príbytok a vzdiaľ od nás úklady nepriateľa; nech v_ňom bývajú tvoji svätí anjeli, nech nás chránia v_pokoji a tvoje požehnanie nech je stále nad nami.

V_NEDELE A NA SLÁVNOSTI po druhých vešperách

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 22, 4-5{/r}

Budú hľadieť na Pánovu tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh, a budú kraľovať na veky vekov.

MODLITBA

V_nedeľu a vo Veľkonočnej oktáve:

Bože, dnešným dňom sme oslávili tajomstvo zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista; pokorne ťa prosíme: daruj nám svoj pokoj, chráň nás pri odpočinku od všetkého zla a daj, aby sme ráno s_radosťou vstali a mohli ti spievať pieseň chvály.

V_PONDELOK

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}1 Sol 5, 9-10{/r}

Boh nás určil na to, aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s_ním, či už bdieme, alebo spíme.

MODLITBA

Prosíme ťa, Bože, daruj nášmu unavenému telu zdravý odpočinok, a čo sme dnes svojou prácou zasiali, nech prinesie večnú úrodu.

V_UTOROK

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 5, 8-9a{/r}

Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere.

MODLITBA

Prosíme ťa, Bože, láskavo osvecuj túto noc a nám, svojim služobníkom, udeľ pokojný spánok, aby sme v_tvojom mene radostne vstali, keď svitne nový deň.

V_STREDU

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Ef 4, 26-27{/r}

Nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom a nenechávajte miesto diablovi.

MODLITBA

Pane, Ježišu Kriste, ty si tichý a pokorný srdcom a ponúkaš svojim nasledovníkom ľahké bremeno a príjemné jarmo; prijmi naše dobré úmysly a skutky tohto dňa a daruj nám pokojný odpočinok, aby sme ti mohli ešte lepšie slúžiť.

VO ŠTVRTOK

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sol 5, 23{/r}

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i_telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.

MODLITBA

Pane, Bože náš, osviež pokojným spánkom unavených celodennou prácou a posilňuj nás, aby sme ti telom i_dušou oddane slúžili.

V_PIATOK

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 14, 9{/r}

Pane, ty si uprostred nás a tvoje meno sa vzýva nad nami. Neopúšťaj nás, Pane, Bože náš.

MODLITBA

Všemohúci Bože, daj, aby sme sa verne vinuli k_tvojmu Synovi, ktorý bol pochovaný, a zaslúžili si vstať s_ním k_novému životu.

ÚKON KAJÚCNOSTI

1.

Po chvíľke mlčania všetci spoločne vyznajú svoje viny:

Vyznávam všemohúcemu Bohu
i_vám, bratia a sestry,
že som veľa zhrešil
myšlienkami, slovami, skutkami
a zanedbávaním dobrého.

Pri nasledujúcich slovách sa bijú v_prsia:

Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.

Pokračujú:

Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
všetkých anjelov a svätých,
i_vás, bratia a sestry,
modlite sa za mňa k_Pánu Bohu nášmu.

Nasleduje absolúcia predsedajúceho:

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Ľud odpovie:

Amen.


Alebo:

2.

Ten, ktorý predsedá, povie:

Zmiluj sa nad nami, Pane.

Ľud odpovie:

Lebo sme sa prehrešili proti tebe.

Predsedajúci:

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.

Ľud:

A daj nám svoju spásu.

Nasleduje absolúcia predsedajúceho:

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Ľud odpovie:

Amen.


Alebo:

3.

Predsedajúci alebo iný na to schopný prednesie tieto alebo iné vzývania s_odpoveďou Pane, zmiluj sa:

Pane Ježišu, ty si bol poslaný uzdraviť skrúšených srdcom: Pane, zmiluj sa.

Ľud odpovie:

Pane, zmiluj sa.

Predsedajúci:

Ty si prišiel volať hriešnikov: Kriste, zmiluj sa.

Ľud:

Kriste, zmiluj sa.

Predsedajúci:

Ty sedíš po pravici Otca, aby si nás zastával: Pane, zmiluj sa.

Ľud:

Pane, zmiluj sa.

Nasleduje absolúcia predsedajúceho:

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Ľud odpovie:

Amen.