OBDOBIE CEZ ROK, POSV. ČÍTANIE

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

NEDEĽA

HYMNUS

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Toto je v_týždni prvý deň,

keď Boh jas a tmu rozhranil,

keď Spasiteľ smrť premohol,

vstal z_hrobu a nás zachránil.

Zažeňme preto ospalosť,

rezko sa majme k_životu

a – ako prorok – aj za tmy

vzývajme Božiu dobrotu,

by prosby náš Pán vyslyšal,

na pomoc podal ruku nám

a očistených od hriechov

pozdvihol k_neba výšinám.

Šťastná je táto hodina

a posvätný je tento čas:

Boh za nábožný chválospev

milosťou obdaruje nás.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Najsvätejší je tento deň

zo všetkých, ktoré nám Boh dal.

Posväcuješ ho, Ježišu,

tým, že si prvý z_mŕtvych vstal.

Aj naše duše z_hriechu vzkries

a so sebou ich navždy spoj;

aj telá zobuď k_životu,

veď nad smrťou si vyhral boj.

Daj, Kriste, nech sa v_oblakoch

v_ústrety tebe vznesieme,

nech v_tebe večne žijeme,

život náš, naše vzkriesenie.

Keď uvidíme tvoju tvár,

ku sebe pripodobni nás,

nech poznáme ťa, aký si,

svetlo a krása všetkých čias.

Keď nás Otcovi odovzdáš

už plných darov sedmorých,

v_kráľovstve svätej Trojice

šťastie nám večné otvoríš. Amen.

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Hodina je tu polnočná,

prorocký hlas nás nabáda:

vzdávajme Bohu pochvalu,

Otcovi vždy aj Synovi,

pravda, aj Duchu Svätému,

veď dokonalú Trojicu

a jednu bytia podstatu

treba nám stále velebiť.

Tento čas taký postrach má,

že anjel posol-pomstiteľ

smrť Egypťanom spôsobil,

zahubil prvorodených.

Pre dobrých je to spásy čas,

neodvážil sa potrestať

ich anjel, lebo na dverách

znamenie krvi zbadal včas.

Veľmi sa Egypt rozžialil,

smútok mal z_toľkých pohrebov,

no Izrael sa radoval,

chránený krvou baránka.

My sme ten pravý Izrael,

v_tebe sa, Pane, tešíme,

diabla i_zla sa chránime,

chránení krvou Baránka.

Predobrý Kráľ, nech hodni sme

uvidieť slávu nebeskú,

kde túžime ťa velebiť

a chvály vzdávať naveky. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Vitaj, deň, čo žiare slávy zdobia,

šťastný deň, keď Pán vstal zo záhrobia!

Nech ťa naše chvály krajším robia,

ty deň prvý!

Svetlo zhora beľmo z_očí stiera,

hrobom zhŕda Pán, hoc smrť sa vzpiera,

nový mier zem s_nebom uzaviera

v_spásnej Krvi.

Súdil Otec pravdy. Po ortieli

pod zákonom hriechu ľudia mreli.

Keď sa voslep uberal svet celý

do záhuby,

Božia múdrosť a moc prezázračná

nastolila lásku, zmizli mračná

hnevu. Krehká duša, buď mu vďačná,

on ťa ľúbi.

Ten sám z_mŕtvych vstal, čo mŕtvych budí,

milostivý obroditeľ ľudí

ovečku si nežne túli k_hrudi

spopod hložia.

Pokoj v_nebi, pokoj v_ľudskej duši!

Súlad lásky nech nič nenaruší!

Víťazovi nad zlom právom sluší

sláva Božia.

K_ľubozvuku, ktorý nebom krúži,

matka Cirkev svoje spevy druží

a s_ňou spieva ľud, čo verne slúži

Božej vôli.

Po víťazstve nad smrťou v_jej ríši

našu radosť bieda neutíši

a náš spev nech z_mrku k_jasnej ríši

zahlaholí! Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 V_Pánovom kríži spoznávame strom života.

Ant. 2 Ja som ustanovil svojho Kráľa na Sione.

Ant. 3 Ty, Pane, si môj ochranca, čo mi hlavu vztyčuje.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, Bože môj, odel si sa do slávy a veleby, do svetla si sa zahalil ako do rúcha. Aleluja.

Ant. 2 Pán vyviedol zo zeme chlieb a víno, čo obveseľuje srdce človeka. Aleluja.

Ant. 3 Boh videl všetko, čo urobil; a bolo to veľmi dobré. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Budem ťa, Pane, velebiť každý deň. Aleluja.

Ant. 2 Tvoje kráľovstvo, Pane, je kráľovstvo pre všetky veky. Aleluja.

Ant. 3 Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?

Ant. 2 Velebte, národy, nášho Boha; on dal život našej duši. Aleluja.

Ant. 3 Počúvajte, všetci ctitelia Boží, aké veľké veci mi urobil. Aleluja.

Vo veľkonočnom období:

PSALMÓDIA

nepoužíva sa: berie sa vtroj_pc.htm, anchor VTROJ_NEcANTx, kde x je 1 až 3

Ant. 1 Aleluja.

Ant. 2 Aleluja.

Ant. 3 Aleluja.

PSALMÓDIA

nepoužíva sa: berie sa vnokt_pc.htm, anchor VNOKT_2NEcANTx, kde x je 1 až 3

Ant. 1 Aleluja.

Ant. 2 Aleluja.

Ant. 3 Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Aleluja. Kameň je od hrobu odvalený. Aleluja.

Ant. 2 Aleluja. Žena, koho hľadáš? Živého medzi mŕtvymi. Aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Neplač, Mária; Pán vstal z_mŕtvych. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Aleluja. Kameň je od hrobu odvalený. Aleluja.

Ant. 2 Aleluja. Žena, koho hľadáš? Živého medzi mŕtvymi. Aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Neplač, Mária; Pán vstal z_mŕtvych. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Aleluja. Kameň je od hrobu odvalený. Aleluja.

Ant. 2 Aleluja. Žena, koho hľadáš? Živého medzi mŕtvymi. Aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Neplač, Mária; Pán vstal z_mŕtvych. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Aleluja. Kameň je od hrobu odvalený. Aleluja.

Ant. 2 Aleluja. Žena, koho hľadáš? Živého medzi mŕtvymi. Aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Neplač, Mária; Pán vstal z_mŕtvych. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Aleluja. Boh vzkriesil Krista z_mŕtvych a oslávil ho. Aleluja.

Ant. 2 Aleluja. Pane, ty nesmierne prevyšuješ všetky nebesia. Aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Daná mi je všetka moc na nebi i_na zemi. Aleluja.

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva.

Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte.

Blahoslavené sú vaše oči, že vidia.

Aj vaše uši, že počujú.

Počúvaj, syn môj, moje slová.

Nakloň si sluch k_mojim výrokom.

Živé je Božie slovo a účinné.

Ostrejšie ako každý dvojsečný meč.

PONDELOK

HYMNUS

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Po spánku s_údmi sviežimi

ochotne z_lôžka vstávame;

buď, Otče, s_nami bdiacimi,

keď pieseň tebe spievame.

Prvého teba jazyk nech

ospieva, srdce velebí;

nech všetko naše úsilie,

Presvätý, z_teba pramení.

Tma, ustúp svetlu dennému,

noc, prepusť miesto úsvitu;

nech Božie svetlo zaplaví

dušu z_vín noci umytú.

Ešte ťa vrúcne prosíme,

odstráň z_nás všetko škodlivé,

aby ťa večne chválili

ústa i_srdcia bedlivé.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Mocný Boh, večne žijúci,

jediný v_svätej Trojici;

my úbohí ťa vzývame

a ruky k_tebe spíname.

Veríme v_Otca večného

i_v_jeho Syna milého

i_v_Ducha, ktorý Láska je

a s_Otcom Syna spojuje.

Ty pravda, láska vznešená,

náš cieľ a naša odmena,

nám vieru, nádej, lásku daj

a láskou získať večný raj.

Počiatok i_cieľ stvorení,

len z_teba život pramení;

ty potechou si trpiacich

a istá nádej veriacich.

Ty všetko dobré pôsobíš

a všetkým len sám postačíš,

ty sám si svetlo stvorenia

a dúfajúcim odmena.

Vzývajme Krista, Otca s_ním

vedno s_ich Duchom spoločným:

jediný Bože v_Trojici,

ty mocný, chráň nás prosiacich. Amen.

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Teraz je pre nás onen čas,

keď podľa Písma príde k_nám

základ a hlava kráľovstva:

nebeský Ženích Kristus Pán.

V_ústrety panny kráčajú,

jak počuť v_evanjeliu,

nesú si jasné lampáše,

s_radosťou veľkou spievajú.

No hlúpe, pravda, meškajú,

lampáše majú zhasnuté;

na bránu darmo búchajú,

dvere sú pre ne zamknuté.

A preto triezvi bedlime,

nesme si v_mysli svetlo, jas,

by s_piesňou v_srdci Pánovi

v_ústrety išiel každý z_nás.

Urob nás, Pane, hodnými

mať účasť v_tvojom kráľovstve,

aby sme mohli naveky

spievať ti vďačný chválospev. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Ó, život svätých, cesta, nádej, spása,

Ježišu Kriste, darca čností, krásy,

náš pokoj; Pane, tebe hlasom silným

spievame hymny.

Ty stelesňuješ svätosť, všetky čnosti,

čo svätí majú, po čom zbožní túžia

mysľou i_citom; k_tebe láska, Pane,

v_srdci nám planie.

Udeľ nám pokoj, daj nám pevnú vieru,

ochraňuj slabých, zdvihni tých, čo klesli,

napokon daruj všetkým, mladým, starým,

nebeské dary.

Nech sa vždy vzdáva chvála, česť a sláva

Otcovi, tebe, Syn, Kráľ, Vykupiteľ;

Svätému Duchu zbožné piesne znejte

po celom svete. Amen.

1. týždeň

PSALMÓDIA

Ant. 1 Spas ma, Pane, veď si milosrdný. Aleluja.

Ant. 2 Pán sa stal bedárovi útočišťom v_súžení. Aleluja.

Ant. 3 V_bránach dcéry sionskej budem hlásať tvoje skutky preslávne. Aleluja.

2. týždeň

PSALMÓDIA

Ant. 1 Nakloň ku mne svoj sluch, Pane, a zachráň ma.

Ant. 2 Pane, rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom. Aleluja.

Ant. 3 Pane, buď zvelebený, že si mi preukázal milosrdenstvo. Aleluja.

3. týždeň

PSALMÓDIA

Ant. 1 Náš Boh prichádza a už nemlčí. Aleluja.

Ant. 2 Obetuj Bohu obetu chvály. Aleluja.

Ant. 3 Milosrdenstvo chcem, a nie obetu; poznanie Boha viac ako zápalnú obetu. Aleluja.

4. týždeň

PSALMÓDIA

Ant. 1 Aký dobrý je Boh voči statočným. Aleluja.

Ant. 2 Smiech hriešnikov sa obráti na nárek a radosť na žiaľ.

Ant. 3 Hynú všetci, čo sa vzďaľujú od teba; pre mňa je slasťou byť v_Božej blízkosti. Aleluja.

Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám.

A celým srdcom sa ho budem pridŕžať.

Veď ma, Pane, vo svojej pravde a uč ma.

Lebo ty si Boh, moja spása.

Počúvaj, ľud môj, chcem hovoriť.

Ja, Boh, čo tvojím Bohom som.

Pane, aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu.

Mojim ústam sú sladšie ako med.

UTOROK

HYMNUS

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Účastník svetla Otcovho,

ty sám si svetlo svetla, deň,

keď v_noci na spev vstávame,

stoj pri nás ako pochodeň.

Nech zmizne z_mysle temrava,

démonov zberbu odožeň,

nech údy nie sú ťarbavé,

nech opustí nás nočný sen.

Nám, Kriste, milostivý buď,

nám, ktorí v_teba veríme,

nech telu, duši osoží,

o_čo ťa v_piesňach prosíme.

Sláva buď, Kriste, kráľ dobrý,

tebe i_Bohu Otcovi,

na večné veky sláva buď

aj Duchu Tešiteľovi. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Blažená Svätá Trojica,

ty všetko tvoríš, spravuješ;

na práce deň nám darúvaš

a noc na spánok určuješ.

Preto ti ráno, večer tiež

aj vo dne, v_noci spievame;

nech tvoja sláva, dobrota

naveky s_nami zostane.

Hľa, koríme sa v_pokore

pred tebou trošku nesmelí,

spoj naše spevy so spevmi,

čo v_nebi nôtia anjeli.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Hoc je noc, bdejme a ochotne vstaňme,

o_svätých žalmoch pritom rozjímajme

a vrúcnym srdcom Bohu zaspievajme

ľúbezné hymny.

Kráľovi nášmu vzdajme česť a chválu,

nech je náš život Bohu na oslavu,

aby sme všetci v_nebi mali slávu

s_jeho svätými.

Daj nám to, Bože, veď sme tvoje deti,

Otec, Syn Boží, Tešiteľ Duch Svätý;

nech po celom svete zbožný spev letí

na vašu slávu. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Ku našim prosbám nakloň svoj sluch, Pane,

Bože, k_nám schýľ sa v_láskavosti svojej,

vypočuj prosby svojich služobníkov

v_modlitbe vrúcnej.

Láskavo zhliadni zo svätého trónu,

zjasnenou tvárou lampáše hneď zapáľ

oleja nášho a temnotu vyžeň

zo srdca všetku.

Hriechy nám odplav v_hojnej láskavosti,

nečisté škvrny umy, rozlám putá,

ušetri hriešnych, zdvihni tých, čo padli,

pravicou svojou.

Sláva buď Bohu, večitému Otcu,

sláva i_Synu, zrodenému z_Otca,

sláva i_Duchu Svätému, čo vládne

po všetky veky. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán bude podľa spravodlivosti súdiť chudobných. Aleluja.

Ant. 2 Ty, Pane, vidíš útrapy a žiaľ. Aleluja.

Ant. 3 Pánove výroky sú rýdze jak striebro pretavené v_ohni. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pánovi zver svoje cesty; on sa už postará. Aleluja.

Ant. 2 Vyhýbaj zlu a dobre rob; spravodlivých posilňuje Pán. Aleluja.

Ant. 3 Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Boh vstáva a spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Aleluja.

Ant. 2 Náš Boh je Boh spásy, on je Pán, čo zo smrti dáva uniknúť. Aleluja.

Ant. 3 Spievajte Bohu, zemské kráľovstvá, na harfách hrajte Pánovi. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, nech dôjde k_tebe moje volanie; neskrývaj svoju tvár predo mnou.

Ant. 2 Pane, zhliadni na modlitbu núdznych.

Ant. 3 Pane, ty si stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. Aleluja.

Pán vedie pokorných k_správnemu konaniu.

A tichých poúča o_svojich cestách.

Nauč ma dobrotivosti, múdrosti a poznaniu.

Veď verím tvojej náuke.

Budem počúvať, čo povie Pán, Boh.

On ohlási pokoj svojmu ľudu.

Počúvaj, ľud môj, moju náuku.

Nakloň sluch k_slovám mojich úst.

STREDA

HYMNUS

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Najlepší sveta Stvoriteľ,

Vladár náš, chráň si stvorenia.

Nás pohrúžených do snenia

zbav škodlivého hlivenia.

Presvätý Kriste, prosíme:

odpusť nám viny, vyslyš nás;

vstávame, by sme modlitbou

posväcovali nočný čas.

Myseľ i_ruky dvíhame,

ako nám prorok prikázal,

a v_noci k_chvále vstávame,

ako nám príklad Pavol dal.

Vidíš zlo, čo sme spáchali,

tajnosti sme ti zjavili,

vzlyk prosieb z_mysle leje sa,

odpusť nám, čo sme zhrešili.

Kriste, kráľ dobrý, láskavý,

buď sláva tebe, Otcovi

i_Duchu, ktorý bráni nás

teraz i_večne, v_každý čas. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Ty, Pane, Kriste, všetko vieš;

tebe česť, sláva, veleba.

Ty poznáš srdca tajnosti,

pomôž nám svojou milosťou.

Najlepší Pastier, pasieš nás,

stratené ovce vyhľadáš,

v_tých najžírnejších pastvinách

nás pripoj k_stádu svätému.

Zmierni hnev, Sudca, utíš strach,

záhube večnej nedaj nás,

lež nech na večných pastvinách

pri tebe máme večnú slasť.

Buď sláva tebe, Spasiteľ,

i_úcta, moc a víťazstvo,

ty dobre vládneš nad všetkým

teraz a večne, naveky. Amen.

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Rozsievač vecí, obnoviteľ časov,

kráľ kráľov, Kriste, prísny sveta sudca,

modlitby naše, chvály nášho srdca

láskavo prijmi.

Kým beží noc, my vzdávame ti chvály,

kiež milé by ti boli, a tak mali

aj súhlas tvojej tváre neskonalý,

pôvodca svetla.

Nech dni nám plynú priaznivo a prajne,

nech život nebojí sa smrti márnej,

nech naše skutky tvoju venčia zdarne

večitú slávu.

Rozplameň srdcia, rozpáľ naše vnútro

plameňom božským, nech je duša bdelá,

aby sťa panna privítať ťa smela

s_horiacou lampou.

Rovnaká na nebesiach Otcu sláva

aj tebe, Spasiteľ, kráľ, nech sa vzdáva,

Svätému Duchu nech zaznieva sláva

po celom svete. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Kriste, ty svetlo, život, láska naša,

ty radosť sveta, dobro nekonečné,

ty si nás svojou krvou oslobodil

z_pút smrti večnej.

Vlož do sŕdc našich vrúcnu lásku k_tebe,

zaplav nám myseľ svetlom živej viery,

daj, aby sme sa všetci mali radi

a žili v_mieri.

Nech sa už od nás vzdiali satan zradný,

zdrvený silou, ktorá prúdi z_teba;

nech je vždy s_nami Tešiteľ, Duch Svätý,

zoslaný z_neba.

Buď všetka sláva tebe, Otec večný,

Synovi tvojmu chvály nekonečné;

aj spoločnému Duchu Presvätému

na veky večné. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Milujem ťa, Pane, moja sila. Aleluja.

Ant. 2 Pán ma zachránil, lebo si ma obľúbil. Aleluja.

Ant. 3 Ty, Pane, zapáľ moju pochodeň; rozjasníš vo mne temnoty. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 My sami vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame vykúpenie svojho tela.

Ant. 2 Pane, vyslyš moju modlitbu, pozri na moje slzy.

Ant. 3 Ja stále úfam v_Božie milosrdenstvo. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Milosť a pravda kráčajú pred tvojou tvárou, Pane. Aleluja.

Ant. 2 Syn Boží podľa tela pochádza z_rodu Dávidovho. Aleluja.

Ant. 3 Raz navždy som prisahal svojmu služobníkovi Dávidovi: Jeho rod bude trvať naveky. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Aleluja.

Ant. 2 Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Aleluja.

Ant. 3 Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela. Aleluja.

Všetci sa divili milým slovám.

Čo vychádzali z_jeho úst.

Moja duša sa spolieha na jeho slovo.

Moja duša očakáva Pána.

Výklad tvojich slov osvecuje.

Maličkým dáva chápavosť.

Pane, daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov.

A budem rozjímať o_tvojich obdivuhodných skutkoch.

ŠTVRTOK

HYMNUS

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Tmavá noc ešte halí zem,

zakrýva farby predmetov;

nestranný sudca našich sŕdc,

voláme s_úctou posvätnou:

odpusť nám hriechy, neprávosť,

zmy z_duše všetku špinu, kal

a daj nám milosť, Kriste náš,

by sa nik hriechu nepoddal.

Hľa, tŕpne duša umdlená,

hryzie ju vina, mučí hriech;

túži sa zbaviť nízkosti,

k_tebe sa, Kriste, privinie.

Ty zažeň v_diaľne diaľavy

zo srdca hmlu a tieňavy,

nech dušu, mrakov zbavenú,

blažené svetlo zaplaví.

Sláva buď, Kriste, kráľ dobrý,

tebe i_Bohu Otcovi,

na večné veky sláva buď

aj Duchu Tešiteľovi. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Prosíme, Kriste, skloň sa k_nám,

ku služobníkom prosiacim:

nech zloba sveta mámivá

nevezme vieru veriacim.

Nech nezmýšľame bezbožne,

závisťou viesť sa nedajme,

urážky neodplácajme,

zlo dobrom popremáhajme.

Nech zmizne z_mysle, zo srdca

hnev, lesť a pýcha života,

nech stratí sa aj lakomosť,

koreň zla, hriešna samota.

Nech láska, pravá, úprimná,

upevní zväzky pokoja,

hrdinsky žitá čistota

a viera nech nás opoja.

Sláva buď, Kriste, kráľ dobrý,

tebe i_Bohu Otcovi,

na večné veky sláva buď

aj Duchu Tešiteľovi. Amen.

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Dňa okrídlený posol nám

hlási, že svetlo už je tu.

Buditeľ našich myslí, sám

Kristus nás volá k_životu.

Opusťte lôžka vábivé,

vzbuďte sa zo sna, nehlivte;

a čistí, svätí, striezliví

bedlite, lebo prichádzam.

Keď povievaním osvieži

zornička rannú oblohu,

nám pripraveným do práce

nech nádej udelí a jas.

Ježiša hlasno vzývajme,

prosme ho, triezvi vzlykajme,

pokorných prosieb dlhý rad

čistému srdcu nedá spať.

Odožeň, Kriste, temné sny,

pretrhni putá nočnej tmy,

hriech starý ráč nám odpustiť,

v_nás nové svetlo zapáliť.

Buď sláva, Kriste láskavý,

tebe i_tvojmu Otcovi

aj Duchu, ktorý teší nás

teraz a večne v_každý čas. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Cit lásky v_srdciach rozdúchaj,

k_sebe nás veď a milosť daj,

a k_našim srdciam dobrý buď,

z_nich odstráň kal a nezdobu.

Tu ako cudzí kráčame,

jak vyhnanci tu vzlykáme,

ty prístav si a naša vlasť,

do večných siení priveď nás.

Len smädná láska smäd chce mať,

z_prameňa pravdy pookriať;

blaha a slasti v_očiach dosť

má ľud, čo myslí na milosť.

Nesmierna sláva patrí ti,

oslava hodna pamäti,

bez konca spolu slávia ju,

čo srdcia z_nížin dvíhajú.

To daj nám, Otec láskavý,

Syn Otcu rovný, jediný

i_s_Duchom, ktorý teší nás

a vládne večne v_každý čas. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Slovo Pánovo je štítom všetkých, čo v_neho dúfajú. Aleluja.

Ant. 2 Svojou pravicou si ma, Pane, podporil. Aleluja.

Ant. 3 Nech žije Pán, nech je vyvýšený Boh, moja spása. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, zachránil si nás pred utláčateľmi; naveky budeme velebiť tvoje meno. Aleluja.

Ant. 2 Zľutuj sa, Pane, nad svojím ľudom a nevystavuj potupe svoje dedičstvo.

Ant. 3 Vstaň, Pane, a vykúp nás, veď si milosrdný. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Zhliadni, Pane, a pozri na našu pohanu.

Ant. 2 Ja som koreň z_rodu Dávida, žiarivá ranná hviezda. Aleluja.

Ant. 3 Naše roky vädnú ako tráva; ty, Bože, si od vekov. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Nepomôže im vlastné rameno, ale tvoja pravica a jas tvojej tváre. Aleluja.

Ant. 2 Pán od vás neodvráti svoju tvár, ak sa obrátite k_nemu. Aleluja.

Ant. 3 Vstaň, Pane, a nezavrhni nás navždy.

Otvor mi, Pane, oči.

Aby som pozoroval divy tvojho zákona.

Pane, ku komu by sme išli?

Ty máš slová večného života.

Pane, u_teba je zdroj života.

A v_tvojom svetle uvidíme svetlo.

Pane, vyjasni tvár nad svojím služobníkom.

A nauč ma svojim ustanoveniam.

PIATOK

HYMNUS

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Ty, čo tak pevne riadiš svet,

v_troch osobách Boh jediný,

prijmi náš vďačný chválospev

pri svite rannej hodiny!

Prebrali sme sa zo spánku,

kým zem si drieme v_pokoji,

a prosíme ťa o_balzam,

ktorý nám rany vyhojí.

Ak podvodný a temný duch

zviedol nás čarmi klamania,

nech lúče tvojej veleby

z_nás temnôt stopu odstránia.

Nech našu myseľ i_náš cit

vždy tvoje svetlo preniká,

by sme sa v_dennom konaní

nešmykli z_tvojho chodníka.

Láskavý Otče, pomôž nám

za tvojím Synom k_výšinám,

kde s_Duchom, darcom potechy,

nad všetkým vládneš naveky. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Zostávaj, Kriste, v_srdciach nám,

nebeská láska spasených,

a do našich sŕdc vylievaj

vrúcnosť sĺz, plaču zbožný vzdych.

S_hlbokou vierou pred tebou,

Ježišu Kriste, stojíme,

odpusť nám všetky prečiny,

s_dôverou vrúcne prosíme.

Znamením kríža svätého

i_svojím telom presvätým

chráň ľudí sveta celého

predrahou krvou spasených.

Kriste, kráľ dobrý, láskavý,

buď sláva tebe, Otcovi

i_Duchu, ktorý bráni nás,

teraz i_večne, v_každý čas. Amen.

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Bdelý kohút spevom poltí

nočnú, hustú temnotu

a odháňa sivé mračno,

ktoré cez noc vládlo tu,

keď vzývame s_vrúcnym srdcom,

Bože, tvoju dobrotu.

Keď zem celá tíško spala,

pohrúžená do šera,

a smrť nad ňou panovala

ako trúchla príšera,

prišiels’ k_ľuďom, mocný strážca,

sťa jas, čo tmu potiera.

Tys’ nás, Kriste, vyburcoval

z_hriešnosti a nevery

a dal si nám za sprievodcu

svetlo, keď sa zošerí,

vyslobodil si tých, čo v_tmách

akoby už pomreli.

Sláva Otcu, sláva Tebe,

sláva Duchu Svätému,

ktorý život, pokoj, svetlo

dáva ľudstvu hriešnemu,

aby, chváliac Trojjedného,

došlo k_blahu večnému. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Stoj pri nás, Tvorca láskavý,

ty sláva svetla Otcovho;

keď tvoja milosť chýba nám,

v_srdci je úzkosť, striasa ho.

Keď nás Duch Svätý napĺňa

a v_srdci Boha nosíme,

zlý duch nás na zlo nezvábi

a odpor k_hriechu zosilnie.

Tak v_každodennom živote

uprostred sveta budeme

žiť podľa tvojich zákonov

a pokušeniu vyhneme.

Sláva buď, Kriste, Kráľ dobrý,

tebe i_Bohu Otcovi,

na večné veky sláva buď

aj Duchu Tešiteľovi. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Vstaň, Pane, a príď mi na pomoc. Aleluja.

Ant. 2 Ujmi sa, Pane, môjho sporu, obráň ma, veď si mocný. Aleluja.

Ant. 3 Môj jazyk bude deň čo deň rozprávať o_tvojej spravodlivosti. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Netrestaj ma, Pane, v_svojom hneve.

Ant. 2 Pane, ty poznáš každú moju túžbu. Aleluja.

Ant. 3 Pane, vyznávam ti svoju vinu; neopúšťaj ma, Pane, moja spása. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ustatý som od volania; unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha. Aleluja.

Ant. 2 Do jedla mi dali žlče a keď som bol smädný, napojili ma octom.

Ant. 3 Hľadajte Boha a srdce vám oživne. Aleluja.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Bože môj, pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj, keď ma hriešnik utláča. Aleluja.

Ant. 2 Pán nás vyslobodil z_ruky zákerného nepriateľa. Aleluja.

Ant. 3 Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová. Aleluja.

PSALMÓDIA pre II. zväzok breviára (4. týždeň, pôst, veľká noc)

Ant. 1 Naši otcovia nám vyrozprávali mocné skutky Pánove a zázraky, ktoré urobil. Aleluja.

Ant. 2 Synovia Izraela jedli mannu a pili z_duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala. Aleluja.

Ant. 3 Rozpamätali sa, že Boh je ich pomoc a záchranca. Aleluja.

Syn môj, chráň si moje slová.

Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť.

Oči mi mrú túžbou za tvojou pomocou.

A za tvojím spravodlivým výrokom.

Pán nás poučí o_svojich cestách.

A my budeme kráčať po jeho chodníkoch.

Syn môj, pozoruj moju múdrosť.

Nakloň svoj sluch k_mojej náuke.

SOBOTA

HYMNUS

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Bože mocný a láskavý,

vesmíru dal si zákony;

jediný Boh v_troch osobách,

hoden si všetkej poklony.

Počúvaj tento chválospev

a s_ním aj vzlyky ľútosti;

nech srdce viny zbavené

vinie sa k_tebe v_radosti.

Nech oheň lásky očistnej

do našich útrob preniká,

opáš nám bedrá, priprav nás

na príchod Syna človeka.

Za to, že ticho nočnej tmy

rušíme spevmi zvučnými,

bohato naplň všetkých nás

darmi nebeskej otčiny.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Pôvodca slávy trvalej,

rozdávaš v_daroch sedmorých

Svätého Ducha veriacim,

pomáhaj všetkým pokorným.

Choroby tela zažeň preč

a pohoršenie vykoreň,

vyhas v_nás silu činov zlých

a nauč srdce pokore.

Nás jasnou mysľou obdaruj,

počestné dielo dokonči,

prosiacich prosby vypočuj,

daj život, čo sa neskončí.

Týždeň má v_kruhu sedem dní,

v_nich beží teraz všetok čas,

deň ôsmy, onen posledný,

privedie k_súdu všetkých nás.

Už dnes ťa, Pane, prosíme,

v_deň posledný nás neodsúď,

od zatratenia osloboď

a večnou odmenou nám buď!

Vtedy, keď, Bože láskavý,

vyslyšíš prosby národov,

naveky nech ti, Trojica,

spievame s_láskou oddanou. Amen.

I. Ak je posvätné čítanie v_noci alebo včasráno:

Večné svetlo, mocná žiara,

deň, čo nikdy nezhasne,

víťaz nad tmou, nad tmou noci

tvoríš svetlo prekrásne,

rozháňaš noc, ničíš temno,

myseľ čistíš úžasne.

Keď sa zjavíš, precitneme,

keď zavoláš, vstávame,

keď nám svietiš, blažení sme,

a keď mizneš, padáme;

tvoj jas zničí vládu smrti,

v_tvojom svetle jasáme.

S_tebou i_smrť premôžeme,

temnú noc a celý svet;

preto nám daj, kráľ náš večný,

ono svetlo jasavé,

ktoré noc už nezatemní,

ale bude piesňou znieť.

Sláva Otcu, sláva Tebe,

sláva Duchu Svätému,

v_troch osobách jedinému

Bohu nášmu pravému,

životu a svetlu, láske,

sláva Menu milému. Amen.

II. Ak je posvätné čítanie cez deň:

Bože, čo sám si zo seba,

Bože, Syn, Otca veleba,

Bože, Duch, ktorý plynieš z_nich,

príď ku nám, pomôž, čuj náš vzdych.

Ty nášho srdca túžba, jas,

ty láska, svätosť, krása krás,

ty radosť naša, pomôž nám

pozdvihnúť dušu k_výšinám.

Otec, Pán všade na zemi,

so Synom z_Panny zrodeným

spravuj nás v_Duchu Presvätom,

veď kroky naše životom.

Trojica, žriedlo života,

aká je tvoja dobrota:

stvorila ľudstvo ponajprv,

obnovila ho skrze Krv.

Bo Jednota nás stvorila,

Kristova láska spasila,

on za nás trpel, mal nás rád:

sme Božie deti, on – náš brat.

Trojici Svätej radosť buď,

pokoj a moc a vláda, súd,

všemohúcnosť a ozdoba,

úcta a česť a veleba. Amen.

1. týždeň

PSALMÓDIA

Ant. 1 Kto sa poníži ako dieťa, ten je najväčší v_nebeskom kráľovstve. Aleluja.

Ant. 2 Môj Bože, v_úprimnosti srdca som s_radosťou obetoval všetko. Aleluja.

Ant. 3 Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou; je pravdivá: upevnil jeho kráľovstvo naveky. Aleluja.

2. týždeň

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán jediný koná veľké zázraky; jeho milosrdenstvo je večné. Aleluja.

Ant. 2 On vyviedol Izraela z_Egypta mocnou rukou a vystretým ramenom. Aleluja.

Ant. 3 Oslavujte Boha nebies; on nás oslobodil od našich nepriateľov. Aleluja.

3. týždeň

PSALMÓDIA

Ant. 1 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v_prospech ľudí. Aleluja.

Ant. 2 Videli diela Božie a jeho zázraky. Aleluja.

Ant. 3 Spravodliví to uvidia a potešia sa a pochopia milosrdenstvo Pánovo. Aleluja.

4. týždeň

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán volá nebo i_zem na súd nad svojím národom. Aleluja.

Ant. 2 Vzývaj ma v_čase súženia a ja ťa zachránim. Aleluja.

Ant. 3 Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí. Aleluja.

PSALMÓDIA pre II. zväzok breviára (1. týždeň, pôst, veľká noc)

Ant. 1 Spievajte Pánovi, pamätajte na divy, čo učinil. Aleluja.

Ant. 2 Pán neopustil spravodlivého, ktorého predali, a vyslobodil ho z_rúk hriešnikov. Aleluja.

Ant. 3 Pán pamätal na slová svojho záväzku a vyviedol svoj ľud v_radosti. Aleluja.

PSALMÓDIA pre II. zväzok breviára (2. týždeň, pôst, veľká noc)

Ant. 1 Pamätaj na nás, Pane, navštív nás svojou spásou. Aleluja.

Ant. 2 Dávaj pozor, aby si nikdy nezabudol na zmluvu s_Pánom, svojím Bohom.

Ant. 3 Zachráň nás, Pane, a zhromaždi nás z_krajín pohanských. Aleluja.

PSALMÓDIA pre II. zväzok breviára (4. týždeň, pôst, veľká noc)

Ant. 1 Pán ich vyslobodil z_rúk utláčateľov. Aleluja.

Ant. 2 Pán ich priviedol na svoj svätý vrch. Aleluja.

Ant. 3 Vyvolil si kmeň Júdov a svojho sluhu Dávida, aby pásol Izraela, jeho dedičstvo. Aleluja.

Poďte a pozrite na diela Pánove.

On vykonal úžasné veci na zemi.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty.

A pouč ma o_svojich chodníkoch.

Pane, tvoja vernosť siaha až k_oblakom.

Tvoje súdy sú ako morská hlbina.

Neprestávame sa za vás modliť a prosiť.

Aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle.

NA VIGÍLIU: Ant. Pane, teba očakávame; ráno buď naším ramenom a našou spásou v_čase súženia. KRISTA KRÁĽA: Ant. Tvoja je moc, tvoje je kráľovstvo, Pane; ty si nad všetkými národmi. Daruj pokoj v_našich dňoch.
Evanjelium je zo slávnosti; to, ktoré sa tento rok nečíta pri omši.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

{r:Mt}28, 1-10. 16-20{/r}

{p}

Vstal z_mŕtvych a ide pred vami do Galiley

{v}1{/v}Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v_týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. {v}2{/v}Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z_neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. {v}3{/v}Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. {v}4{/v}Strážnici strnuli od strachu z_neho a ostali ako mŕtvi.

{v}5{/v}Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. {v}6{/v}Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. {v}7{/v}A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: ‚Vstal z_mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.‘ Hľa, povedal som vám to.“

{v}8{/v}Rýchlo vyšli z_hrobu a so strachom i_s_veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

{v}9{/v}A hľa, Ježiš im išiel v_ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. {v}10{/v}Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

{v}16{/v}Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. {v}17{/v}Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

{v}18{/v}Ježiš pristúpil k_nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i_na zemi. {v}19{/v}Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v_mene Otca i_Syna, i_Ducha Svätého {v}20{/v}a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s_vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka

{r:Mk}16, 1-20{/r}

{p}

Ježiš Nazaretský, ktorý bol ukrižovaný, vstal z_mŕtvych

{v}1{/v}Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i_Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. {v}2{/v}V_prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k_hrobu {v}3{/v}a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ {v}4{/v}Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. {v}5{/v}Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. {v}6{/v}On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z_mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. {v}7{/v}Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“ {v}8{/v}Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

{v}9{/v}Keď ráno v_prvý deň týždňa vstal z_mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z_ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. {v}10{/v}Ona išla a zvestovala to tým, čo s_ním bývali a teraz boli smutní a plakali. {v}11{/v}Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. {v}12{/v}Potom sa v_inej podobe zjavil dvom z_nich na ceste, keď išli na vidiek. {v}13{/v}Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili.

{v}14{/v}Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. {v}15{/v}A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. {v}16{/v}Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. {v}17{/v}A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v_mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, {v}18{/v}hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

{v}19{/v}Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

{v}20{/v}Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša

{r:Lk}24, 1-12{/r}

{p}

Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?

{v}1{/v}V_prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k_hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. {v}2{/v}Kameň našli od hrobu odvalený, {v}3{/v}vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. {v}4{/v}Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v_žiarivom odeve. {v}5{/v}Zmocnil sa ich strach i_sklonili tvár k_zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? {v}6{/v}Niet ho tu. Vstal z_mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v_Galilei: {v}7{/v}‚Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z_mŕtvych.‘“ {v}8{/v}Tu sa rozpamätali na jeho slová, {v}9{/v}vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i_všetkým ostatným. {v}10{/v}Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s_nimi aj iné to rozprávali apoštolom. {v}11{/v}Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. {v}12{/v}No Peter vstal a bežal k_hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I_vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša

{r:Lk}24, 13-35{/r}

{p}

Zostaň s_nami, lebo sa zvečerieva!

{v}13{/v}V_ten deň išli dvaja z_Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, {v}14{/v}a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. {v}15{/v}Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k_nim sám Ježiš a išiel s_nimi. {v}16{/v}Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. {v}17{/v}I_spýtal sa ich: „O_čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení {v}18{/v}a jeden z_nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v_Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v_týchto dňoch?“ {v}19{/v}On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s_Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v_čine i_v_reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; {v}20{/v}ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. {v}21{/v}A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. {v}22{/v}Niektoré ženy z_našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, {v}23{/v}a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. {v}24{/v}Niektorí z_našich odišli k_hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“

{v}25{/v}On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! {v}26{/v}Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ {v}27{/v}A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v_celom Písme vzťahovalo. {v}28{/v}Tak sa priblížili k_dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. {v}29{/v}Ale oni naň naliehali: „Zostaň s_nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s_nimi. {v}30{/v}A keď sedel s_nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. {v}31{/v}Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. {v}32{/v}Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s_nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ {v}33{/v}A ešte v_tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s_nimi {v}34{/v}a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z_mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ {v}35{/v}Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša

{r:Lk}24, 35-53{/r}

{p}

Mesiáš bude trpieť a vstane z_mŕtvych

{v}35{/v}Učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. {v}36{/v}Kým o_tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ {v}37{/v}Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. {v}38{/v}On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? {v}39{/v}Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ {v}40{/v}Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. {v}41{/v}A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ {v}42{/v}Oni mu podali kúsok pečenej ryby. {v}43{/v}I_vzal si a jedol pred nimi.

{v}44{/v}Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s_vami, že sa musí splniť všetko, čo je o_mne napísané v_Mojžišovom zákone, u_Prorokov a v_Žalmoch.“ {v}45{/v}Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, {v}46{/v}a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z_mŕtvych {v}47{/v}a v_jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. {v}48{/v}Vy ste toho svedkami. {v}49{/v}Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v_meste, kým nebudete vystrojení mocou z_výsosti!“

{v}50{/v}Potom ich vyviedol von až k_Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. {v}51{/v}Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. {v}52{/v}Oni sa mu klaňali a s_veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. {v}53{/v}Stále boli v_chráme a velebili Boha.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

{r:Jn}20, 1-18{/r}

{p}

Má vstať z_mŕtvych

{v}1{/v}Ráno prvého dňa v_týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k_hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. {v}2{/v}Bežala teda a prišla k_Šimonovi Petrovi a k_inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z_hrobu a nevieme, kde ho položili.“ {v}3{/v}Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k_hrobu. {v}4{/v}Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k_hrobu prvý. {v}5{/v}Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. {v}6{/v}Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty {v}7{/v}aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. {v}8{/v}Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k_hrobu prvý, a videl i_uveril. {v}9{/v}Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z_mŕtvych. {v}10{/v}Potom sa učeníci vrátili domov.

{v}11{/v}Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu {v}12{/v}a videla dvoch anjelov v_bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. {v}13{/v}Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ {v}14{/v}Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. {v}15{/v}Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v_domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ {v}16{/v}Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. {v}17{/v}Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k_Otcovi; ale choď k_mojim bratom a povedz im: Vystupujem k_môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k_môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ {v}18{/v}Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

{r:Jn}20, 19-31{/r}

{p}

O_osem dní prišiel Ježiš

{v}19{/v}Večer v_ten istý prvý deň v_týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ {v}20{/v}Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. {v}21{/v}A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ {v}22{/v}Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. {v}23{/v}Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

{v}24{/v}Tomáš, jeden z_Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s_nimi, keď prišiel Ježiš. {v}25{/v}Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

{v}26{/v}O_osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s_nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ {v}27{/v}Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ {v}28{/v}Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ {v}29{/v}Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

{v}30{/v}Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v_tejto knihe. {v}31{/v}Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v_jeho mene.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

{r:Jn}21, 1-14{/r}

{p}

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu

{v}1{/v}Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: {v}2{/v}Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z_Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z_jeho učeníkov. {v}3{/v}Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s_tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.

{v}4{/v}Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. {v}5{/v}A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ {v}6{/v}On im povedal: „Spustite sieť z_pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.

{v}7{/v}Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – bol totiž nahý – a skočil do mora. {v}8{/v}Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s_rybami ťahali za sebou.

{v}9{/v}Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. {v}10{/v}Ježiš im povedal: „Doneste z_rýb, čo ste teraz chytili!“ {v}11{/v}Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. {v}12{/v}Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z_učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.

{v}13{/v}Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. {v}14{/v}To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.