Chválospev
Azariášova modlitba v_ohnivej peci

{r}Dan 3, 26. 27a. 29. 34-41{/r}

Kajajte sa a obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy. (Porov. {r}Sk 3, 19{/r})

{v}26{/v}Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov,{x}

hoden si chvály a tvoje meno je slávne naveky,

{v}27{/v}lebo si spravodlivý vo všetkom,{x}

čo si nám urobil.

{v}29{/v}Pretože sme zhrešili a zločinne konali,{x}

odpadli sme od teba a páchali všetko zlo.

{v}34{/v}Pre tvoje meno, prosím, neodvrhni nás navždy{x}

a nezrušuj svoju zmluvu.

{v}35{/v}Ani nám neodriekni svoje milosrdenstvo{+}

pre Abraháma, tvojho miláčika,{x}

pre Izáka, tvojho sluhu, a pre Izraela, tvojho svätého;

{v}36{/v}veď si im prisľúbil, že rozmnožíš ich potomstvo{x}

ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora.

{v}37{/v}Pane, stali sme sa menšími ako všetky iné národy{x}

a sme dnes pokorení na celej zemi pre svoje hriechy.

{v}38{/v}A niet v_tomto čase ani kniežaťa,{x}

ani proroka, ani vodcu, ani celopalu,

ani krvavej obety, ani darov, ani kadidla,{x}

ani miesta, kde by sme ti priniesli prvotiny,

aby sme našli milosrdenstvo.{x}

{v}39{/v}Ale prijmi nás skrúšených srdcom a ponížených duchom;

nech je dnes pred tebou naša obeta{+}

ako zápalné obety baranov a býkov{x}

{v}40{/v}a ako tisíce tučných baránkov

a zdokonaľ tých, čo ťa nasledujú,{x}

lebo nebudú zahanbení tí, čo dúfajú v_teba.

{v}41{/v}A teraz ťa chceme nasledovať celým srdcom{x}

a s_bázňou hľadáme tvoju tvár.

HTML © Juraj Vidéky