Chválospev
{k:kat-dt32.htm}Božie dobrodenia ľudu{/k}

{r}Dt 32, 1-12{/r}

{r}Dt 32, 3-7. 10-12{/r}

Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla. ({r}Mt 23, 37{/r})

{v}1{/v}Počujte, nebesia, budem hovoriť;{x}

zem nech načúva slová mojich úst.

{v}2{/v}Nech prší ako dážď moja náuka,{x}

nech padajú ako rosa moje výroky,

ako dážď na rastliny,{x}

ako kvapky na trávnik;

{v}3{/v}lebo budem vzývať meno Pánovo:{x}

vzdajte česť nášmu Bohu.

{v}3{/v}Budem vzývať meno Pánovo:{x}

vzdajte česť nášmu Bohu.

{v}4{/v}On je skala, jeho diela sú dokonalé,{x}

lebo sú spravodlivé všetky jeho cesty.

Boh je verný a niet v_ňom neprávosti,{x}

spravodlivý je a priamy.

{v}5{/v}Zhrešili proti nemu odrodilí synovia svojou špinavosťou;{x}

pokolenie podlé a zvrátené.

{v}6{/v}Takto sa odplácate Pánovi,{x}

ľud hlúpy a nerozumný?

Nie je on tvoj otec, ktorý si ťa vybral,{x}

ktorý ťa utvoril a upevnil?

{v}7{/v}Spomeň si na dávne dni,{x}

rozmýšľaj o_všetkých pokoleniach;

opýtaj sa svojho otca a on ti dosvedčí{x}

i_tvojich starcov a povedia ti.

{v}8{/v}Keď Najvyšší vymedzoval národy,{x}

keď oddeľoval Adamových synov,

národom určil hranice{x}

podľa počtu synov Izraela;

{v}9{/v}Pánovým podielom je totiž jeho ľud,{x}

Jakub jeho dedičným údelom.

{v}10{/v}Našiel ho v_pustej krajine,{x}

na mieste hrôzy a uprostred zavýjania púšte;

ujal sa ho a dával naň pozor{x}

a strážil ho ako zrenicu svojho oka.

{v}11{/v}Ako keď orol durí k_letu svoje mláďatá{x}

a krúži nad nimi,

tak rozprestiera svoje krídla a zachytáva ho{x}

a nesie ho na svojich perutiach.

{v}12{/v}Pán sám bol jeho vodcom{x}

a nepomáhal mu nijaký cudzí boh.

HTML © Juraj Vidéky