Chválospev III
Pán prostredníctvom svojho služobníka vykúpi ľud

{r}Iz 49, 7-13{/r}

Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. ({r}1 Jn 4, 9{/r})

{v}7{/v}Toto hovorí Pán, vykupiteľ Izraela a jeho Svätý,{+}

tomu, ktorého životom pohŕdajú, ktorým opovrhujú národy,{x}

otrokovi mocných:

„Králi to uvidia a povstanú, podobne kniežatá,{+}

a budú sa klaňať kvôli Pánovi, pretože je verný,{x}

kvôli Svätému Izraela, ktorý si ťa vyvolil.“

{v}8{/v}Toto hovorí Pán:{+}

„V_milostivom čase ťa vyslyším{x}

a v_deň spásy ti pomôžem,

ochránim ťa a zmluvou ľudu ťa urobím,{x}

aby si pozdvihol krajinu a rozdelil spustošené dedičstvo,

{v}9{/v}aby si väzňom povedal: ‚Vyjdite!‘{x}

a tým, čo sú vo tme: ‚Zjavte sa!‘

Budú sa pásť popri cestách,{x}

ich pastva bude na všetkých holých pahorkoch.

{v}10{/v}Nebudú lačnieť ani žízniť{x}

a nezraní ich úpal ani slnce;

lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval nad nimi,{x}

a k_prameňom vôd ich privedie.

{v}11{/v}Zo všetkých svojich vrchov cesty porobím{x}

a moje chodníky sa vyvýšia.

{v}12{/v}Hľa, títo prídu zďaleka,{+}

tí, hľa, od severu a od mora{x}

a tamtí z_krajiny Sinim.“

{v}13{/v}Plesaj, nebo, a jasaj, zem,{x}

plesaním znejte, vrchy,

lebo Pán utešuje svoj ľud{x}

a nad svojimi biednymi sa zľutúva.

HTML © Juraj Vidéky