Chválospev
{k:kat-kol1.htm}Kristus, prvorodený zo všetkého stvorenia a prvorodený z_mŕtvych{/k}

Porov. {r}Kol 1, 12-20{/r}

{v}12{/v}S_radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi,{x}

ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.

{v}13{/v}On nás vytrhol z_moci tmy{x}

a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,

{v}14{/v}v_ktorom máme vykúpenie,{x}

odpustenie hriechov.

{v}15{/v}On je obraz neviditeľného Boha,{x}

prvorodený zo všetkého stvorenia,

{v}16{/v}lebo v_ňom bolo stvorené všetko{+}

na nebi a na zemi,{x}

viditeľné i_neviditeľné,

tróny aj panstvá,{x}

kniežatstvá aj mocnosti.

Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.{+}

{v}17{/v}On je pred všetkým{x}

a všetko v_ňom spočíva.

{v}18{/v}On je hlavou tela, Cirkvi.{+}

On je počiatok, prvorodený z_mŕtvych,{x}

aby on mal vo všetkom prvenstvo.

{v}19{/v}Lebo Boh chcel, aby v_ňom prebývala všetka plnosť{x}

{v}20{/v}a aby skrze neho zmieril všetko so sebou,

keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj{x}

všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

HTML © Juraj Vidéky