Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Sviatok

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Ježišu, Veľkňaz, pracuješ vždy pre nás

a pred Otcov trón nesieš naše prosby.

Právom ťa slávi, utieka sa k_tebe

celý ľudský rod.

Duch ťa jak chlapca v_lone devy stvárnil_–

v_náručí držíš ty, Kráľ, ťarchu sveta.

Narodil si sa ako obeť chvály,

jediná pre nás.

Otec ťa predsa pomazal sám z_trónu

olejom svätej radosti a darmi,

aby si ako najvyšší náš vládca

prijal hlavnú z_pôct.

Najvyšší Bože, vtedy, keď si prijal

smrteľné telo, ponúkol si klenot_–

svoju krv v_obeť, spravodlivú cenu

za zločin smrti.

Na dreve kríža vyvýšený Kriste,

všetko si k_sebe pritiahol a srdcia

láskou uchvátil. Tebe, Otcovi i_Tešiteľovi

nech znie chválospev. Amen.

Alebo:

Ad experimendum:

Ježišu veľkňaz, prostredník jediný,

ty prosby nesieš rovno k_trónu Otca.

Právom ťa chvália naše vďačné hlasy

po všetky časy.

Duch ťa utvoril v_lone čistej Panny_–

dieťa, čo drží v_ruke osud sveta.

Obetou chvály si nesmiernej ceny,

nám narodený.

Boh Otec sám ťa pomazal za kňaza

olejom svätým plesania a vďaky.

Nech sa cez teba všetka česť a sláva

jemu vždy vzdáva.

Keď si si telo smrteľné vzal, Bože,

vlastnú krv dal si za obeť i_kúpeľ.

Tým vinu zhubnú od nás si odvrátil,

výkupné splatil.

Na dreve kríža keď si visel, Kriste,

srdcia si láskou pritiahol ku sebe.

Nech teba, Otca, Tešiteľa večnou

chválime piesňou. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Žiadal som svojho Otca a dal mi do dedičstva národy. Žalm 2

Ant. 2 Prinášajte svoje telá ako živú, svätú, Bohu milú obetu. Žalm 40, 2-13

Ant. 3 Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil. Žalm 85

Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy.

A navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.

Z_Listu Hebrejom

{r:Hebr}4, 14 – 5, 10{/r}

{p}

Ježiš, najvyšší kňaz

Bratia, {v}4,14{/v}keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. {v}15{/v}Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s_našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. {v}16{/v}Pristupujme teda s_dôverou k_trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v_pravom čase.

{v}5,1{/v}Lebo každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy {v}2{/v}a mohol mať súcit s_nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlieha slabosti. {v}3{/v}A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy, ako za ľud, tak aj za seba samého.

{v}4{/v}Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh tak ako Árona. {v}5{/v}Tak ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale ten, ktorý mu povedal:

„{i}Ty si môj syn,{/i}

{i}ja som ťa dnes splodil;{/i}“

{v}6{/v}ako aj na inom mieste hovorí:

„{i}Ty si kňaz naveky{/i}

{i}podľa radu Melchizedechovho.{/i}“

{v}7{/v}On v_dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. {v}8{/v}A hoci bol Synom, z_toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; {v}9{/v}a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú, {v}10{/v}keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza {i}podľa radu Melchizedechovho{/i}.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 2, 8{/r}; {r}Iz 53, 7{/r}

Kristus sa uponížil, {*} Stal sa poslušným až na smrť.

Obetoval sa, pretože sám chcel. {*} Stal sa poslušným až na smrť.

Z_Encykliky Mediator Dei pápeža Pia XII.

(AAS 39, 1947, s. 552-553)

{p}

Kristus kňaz a obeta

Isteže, Kristus je kňazom, ale kňazom pre nás, nie pre seba, keďže prináša večnému Otcovi priania a prejavy úcty celého ľudského pokolenia. On je tiež aj obetou, ale pre nás, keď seba samého dáva namiesto človeka, oddaného hriechu.

Zaiste to apoštolovo „zmýšľajte o_sebe tak ako Ježiš Kristus“{n}{r}Flp 2,5{/r}{/n} žiada od všetkých kresťanov, aby mali, nakoľko to dovoľujú ľudské sily, v_sebe také rozpoloženie ducha, aké rozpoloženie ducha mal Božský Vykupiteľ, keď seba samého prinášal ako obetu: nech sa mysľou spoločne odovzdávajú, nech preukazujú najvyššej Božej Velebe poklonu, úctu, chválu a vzdávanie vďaky.

Okrem toho žiada od nich, aby akosi prevzali úlohu obety, žeby sa zapierali podľa evanjeliových príkazov, žeby sa dobrovoľne oddali pokániu, žeby každý svoje previnenia oplakal a odčinil.

Napokon žiada, aby sme všetci spolu s_Kristom podstúpili mystickú smrť na kríži, a to tak, aby sme mohli použiť Pavlov výrok: „S_Kristom som ukrižovaný.“{n}porov. {r}Gal 2,19{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Gal 2, 20{/r}

Žijem vo viere v_Božieho Syna, {*} Ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus, {*} Ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

AD VIGILIAM: Ant. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom.
Evanjelium zo sviatku, ktoré sa tento rok (liturický rok ABC) nečíta pri omši:
Rok A:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

{r:Mt}26, 36-42{/r}

{p}

Moja duša je smutná až na smrť

{v}36{/v}Ježiš prišiel s_učeníkmi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“ {v}37{/v}Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I_doľahli naňho smútok a úzkosť. {v}38{/v}Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“

{v}39{/v}Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“

{v}40{/v}Keď sa vrátil k_učeníkom, našiel ich spať. I_povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? {v}41{/v}Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“

{v}42{/v}Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“

Rok B:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka

{r:Mk}14, 22-25{/r}

{p}

Toto je moje telo. Toto je moja krv.

V_prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, {v}22{/v}pri večeri Ježiš vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“ {v}23{/v}Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z_neho pili. {v}24{/v}A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. {v}25{/v}Veru, hovorím vám: Už nebudem piť z_plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v_Božom kráľovstve.“

Rok C:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

{r:Jn}17, 1-2. 9. 14-26{/r}

{p}

Pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v_pravde

Za onoho času:

{v}1{/v}Ježiš pozdvihol oči k_nebu a hovoril:

„Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, {v}2{/v}tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. {v}9{/v}Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

{v}14{/v}Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

{v}15{/v}Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. {v}16{/v}Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. {v}17{/v}Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. {v}18{/v}Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta {v}19{/v}a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v_pravde.

{v}20{/v}No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, {v}21{/v}aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v_tebe, aby aj oni boli v_nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. {v}22{/v}A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – {v}23{/v}ja v_nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

{v}24{/v}Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

{v}25{/v}Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I_oni spoznali, že si ma ty poslal. {v}26{/v}Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v_nich a aby som v_nich bol ja.“

INVITATÓRIUM

Ant. Vzdajme slávu Kristovi, večnému kňazovi.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Spriadajú chvály tebe, Vykupiteľ,

–_si z_nášho rodu – nebesia, no aj zem.

Keď naraz, Kriste, Otcovi sa dávaš

v_zmier, sám si kňazom.

Ježišu, bol si ochotný a chcel si

podstúpiť hrôzu temnej smrti z_lásky,

aby sa nám tak ukázala cesta

a brána nebies.

Ty práve rušíš starobylý obrad

a robíš zadosť svedectvám prorokov,

v_nesmiernej láske priťahuješ nebo_–

veď máš s_ním zmluvu.

Súcitný strojca neslýchanej zmluvy,

dal si sám seba za pokrm na oltári,

obetoval si záloh pokoja, ty

jediný svätý.

Kriste, na dreve kríža pozdvihnutý,

všetko si k_sebe pritiahol a ranil

si srdcia láskou. Chceme Trojici spievať

pieseň chvál navždy. Amen.

Alebo:

Ad experimendum:

Nech oslavujú nebesá so zemou

Vykupiteľa pokolenia nášho.

Obetou zmiernou Otcovi si, Kriste,

a tiež kňaz iste.

Ježišu milý, úzkosť temnej smrti

chcel si okúsiť, podstúpil si muky,

aby sa pre nás otvorila cesta

v_nebeské miesta.

Zrušil si dávne obrady a služby,

naplnil všetky nádeje prorokov.

Až láskou všetkých spojil si ty prvý

do novej zmluvy.

Pôvodca tejto zmluvy dobrotivý

chlebom života urobil si seba,

aby si zmiernu obeť na oltári

ty, Svätý, slávil.

Na dreve kríža keď si visel, Kriste,

srdcia si láskou pritiahol ku sebe.

Nech teba, Otca, Tešiteľa večnou

chválime piesňou. Amen.

Ant. 1 Otec pre Kristovu krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Všetko je stvorené skrze Krista a v_Kristovi.

Ant. 3 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 10, 5-10{/r}

Preto keď prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o_mne_–, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“ Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V_tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Ž 40, 8-9

Hľa, prichádzam, {*} Aby som plnil tvoju vôľu.

Hľa, prichádzam, {*} Aby som plnil tvoju vôľu.

Hlboko v_srdci mám tvoj zákon. {*}

Aby som plnil tvoju vôľu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Hľa, prichádzam, {*} Aby som plnil tvoju vôľu.

Ant. na Benediktus: Nech sú všetci jedno, Otče, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

PROSBY

Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ty napĺňaš svojimi dobrodeniami všetkých, čo k_tebe prichádzajú: my, tvoje deti, začíname tento deň a skrze Krista, s_ním a v_ňom ťa prosíme:

Pane, vypočuj nás.

Ježišu Kriste, Syn Boha živého,

priveď nás do svetla svojej pravdy.

Pane, vypočuj nás.

Kriste, Božie Slovo, ty si_u_Otca od vekov_až_na veky,

vzbuď vo svojich veriacich ochotu ohlasovať evanjelium.

Pane, vypočuj nás.

Ježišu, Pomazaný Otcom v_Duchu Svätom,

zachovaj svoju Cirkev vo svätosti.

Pane, vypočuj nás.

Kriste, Veľkňaz Nového zákona,

odej kňazov svojou svätosťou na slávu Otca.

Pane, vypočuj nás.

Kriste, Božia múdrosť, náš pokoj a naše zmierenie,

daj, aby sme nažívali v_tvojej Cirkvi vo svornosti a jednote.

Pane, vypočuj nás.

Kriste, večný kňaz a sláva Otca,

daj, aby naša obeta slúžila na chválu tvojej večnej slávy.

Pane, vypočuj nás.

MODLITBA

Bože, ty si na svoju slávu a na spásu ľudského pokolenia ustanovil svojho jednorodeného Syna za najvyššieho a večného kňaza; daj, aby tí, ktorých si vyvolil za vysluhovateľov a správcov tvojich tajomstiev, boli v_sile Ducha Svätého verní vo vykonávaní prijatej služby.

VEŠPERY

HYMNUS

Ty, Kriste, večný Veľkňaz náš,

kňazom si novej zmluvy,

len tebe poctu vzdávame,

len tebe patrí vďačnej lásky spev.

Prichádzaš v_sláve Otcovej

a nad zlobou sa zmilúvaš,

do lona Panny prichádzaš,

taký chudobný a v_poslušnosti.

Ty ničíš, čo je dávnominulé,

so svetlom slávy ladíš svet,

Otec aj Duch ťa dobre pomazal,

medzi kňazmi vždy prvý si.

Ty sám si čistá obeta,

veď z_lásky pre nás leješ krv,

darúvaš v_láske, nech sú synovia

zmierení s_Otcom v_radosti.

Si našej spásy obetou,

keď na oltároch dávaš sa;

i_prísediaci trónu Otcovmu,

vymáhaš pre nás milosť, jediný.

Sláva ti, Kriste, Veľkňaz najvyšší,

nech sláva je aj Otcovi,

ty ktorý žiješ, darúvaš,

naveky vekov vládneš s_ním. Amen.

Alebo:

Ad experimendum:

Kriste, si večným veľkňazom,

kňazom Nového zákona,

nech naša služba uctí ťa

i_vďačný spev a poklona.

Opúšťaš blízkosť Otcovu,

chceš naše hriechy odčiniť,

do lona Panny vstupuješ

v_chudobe, poslušnosti žiť.

Aby si svet z_pút Zákona

k_svetlu milosti privádzal,

Boh Otec v_Duchu Presvätom

za veľkňaza ťa pomazal.

Len ty sám vďačne vlastnú krv

vylial si v_čistej obete,

cez ňu si synom vyprosil

s_Otcom radostné zmierenie.

Tú obeť seba samého

na oltár stále predkladáš

a na trón nebies súčasne

nerozdelený zasadáš.

Nech na oslavu veľkňaza

Krista i_Otca spev náš znie,

veď žije, vládne, prináša

obetu na veky večné. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz naveky. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Boh, bohatý na milosrdenstvo, oživil nás s_Kristom. Žalm 111

Ant. 3 Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia. Chválospev Porov. Kol 1, 12-20

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 10, 19-23{/r}

Keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv, tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristupujme s_úprimným srdcom v_plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s_telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Rim 5, 1b-2b

Žijeme v_pokoji s_Bohom {*} Skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Žijeme v_pokoji s_Bohom {*} Skrze nášho Pána Ježiša Krista.

A chválime sa nádejou na slávu Božích detí. {*}

Skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Žijeme v_pokoji s_Bohom {*} Skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Ant. na Magnifikat: Otče, za nich prosím, lebo sú tvoji, a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v_pravde.

PROSBY

Prednesme skrze Krista svoje prosby Bohu Otcovi, ktorý všetko riadi svojou prozreteľnosťou a požehnáva všetkých, čo v_neho dúfajú:

S_dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.

Kriste, ty si Slovo Otca,

vnukni našim perám, o_čo máme v_modlitbe prosiť.

S_dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.

Kriste kňaz, ty si chlieb života,

daj, aby kňazi prežívali svoje kňazstvo ako dar a naplnili svoju obetu v_tebe.

S_dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.

Kriste, ty sa za nás vždy prihováraš u_Otca,

daj, aby sme boli verní v_modlitbe, a aby nechýbali robotníci na tvojej žatve.

S_dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.

Kriste, ty si bol poslaný Otcom,

daj, aby všetci v_tebe našli život a cestu do večného kráľovstva.

S_dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.

Kriste, Syn živého Boha, ty si svojou smrťou premohol smrť,

daj, aby posledná obeta našich zosnulých im vo večnosti dala trvalú radosť.

S_dôverou ťa prosíme, vypočuj nás.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Skrze Krista máme všetci v_jednom Duchu prístup k_Otcovi.

Ant. napoludnie Ste postavení na základe apoštolov a prorokov, _hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.

Ant. popoludní Každý z_nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus, na budovanie jeho tela, ktorým je Cirkev.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 7, 26-27{/r}

Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého.

Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach.

Aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 2, 4-5{/r}

Prichádzajte k_nemu, k_živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.

Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v_ňom žite.

V_ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 2, 9-10{/r}

Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z_tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj.

Preň ste aj povolaní v_jednom tele.