Tridsiata štvrtá nedeľa v_Období „cez rok“ / Posledná nedeľa v Cezročnom období

KRISTA KRÁĽA / NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

Slávnosť

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Ježiš, kráľ obdivuhodný,

víťaz si a my slobodní,

naša slasť, si nevýslovný;

túžime byť ti podobní.

Kráľ slávny, mocný, nevinný,

si kráľom naším jediným;

darca milosti predivný,

česť neba, Božej rodiny.

Velebí ťa chór anjelov;

nebo znie piesní ozvenou.

Ježiš je našou útechou,

s_Bohom nás zmieril obetou.

V_pokoji Ježiš kraľuje,

to nad náš pochop veru je;

túžba nám srdce spaľuje

požívať jeho, keď tu je.

Ježiša ctime chválami,

vrúcnymi spevmi, hymnami,

nech vládne v_nás i_nad nami

s_oslávenými ranami.

Ježišu, Panny Matky kvet,

ty naša láska; nad ňu niet.

Nech teba chváli celý svet,

v_kráľovstve blaha večne svieť. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Mňa ustanovil za kráľa na svojom svätom vrchu Sione, aby som zvestoval jeho rozhodnutie. Žalm 2

Ant. 2 Budú sa mu klaňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy. Žalm 72, I

Ant. 3 V_ňom budú požehnané všetky kmene zeme, zvelebovať ho budú všetky národy. Žalm 72, II

Hľa, urobil som ťa svetlom národov.

Aby moja spása siahala až do končín zeme.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Ty, vladár vekov, Kriste náš,

si kráľom všetkých národov,

si Pán a láska našich sŕdc,

to vyznávame s_dôverou.

Zástupy neba sklonené

tebe spievajú pieseň chvál,

my hlásame zas nadšene,

že si náš zvrchovaný Kráľ.

Kriste, ty knieža pokoja,

podmaň si mysle odbojné,

s_láskou v_ovčinci zhromaždi

blúdiace ovce, nevoľné.

Pre to si trpel na kríži

a vystrel v_mukách ramená;

a z_boku prebodnutého

vyšľahla láska plamenná.

Pre to si s_nami v_Sviatosti

pod chleba, vína závojom;

vylievaš spásu na svoj ľud

tajomným srdca otvorom.

Buď sláva tebe, Ježišu,

že láskou všetko zmieruješ,

i_Otcu, Duchu Svätému,

s_ktorými večne kraľuješ. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Bude sa volať Pokoj a jeho trón bude upevnený navždy. Žalm 113

Ant. 2 Jeho kráľovstvo je večné, jemu budú slúžiť všetci králi a budú ho poslúchať. Žalm 117

Ant. 3 Kristus dostal kniežatstvo a kráľovskú hodnosť; jemu budú naveky slúžiť všetky národy, kmene a jazyky. ChválospevZjv 4, 11; 5, 9. 10. 12

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Ef 1, 20-23{/r}

Boh vzkriesil Krista z_mŕtvych a v_nebi ho posadil po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v_tomto veku, ale aj v_budúcom. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvoja je vznešenosť i_moc, {*} Tvoje je, Pane, kráľovstvo.

Tvoja je vznešenosť i_moc, {*} Tvoje je, Pane, kráľovstvo.

Ty panuješ nad všetkými. {*}

Tvoje je, Pane, kráľovstvo.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Tvoja je vznešenosť i_moc, {*} Tvoje je, Pane, kráľovstvo.

Ant. na Magnifikat: Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Aleluja.

PROSBY

Bratia (a sestry), prosme Krista Kráľa, ktorý je pred všetkým a všetko v_ňom spočíva, a volajme:

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Kriste, náš kráľ a pastier, zhromaždi svoje ovce zo všetkých krajín

a pas ich na svojich bohatých pašienkach pravdy a života.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Náš vodca a Spasiteľ, urob zo všetkých ľudí svoj ľud; uzdrav chorých, vyhľadaj stratených, chráň silných,

povolaj vzdialených, zhromaždi rozptýlených a povzbuď malomyseľných.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Večný sudca, keď budeš odovzdávať svoje kráľovstvo Bohu Otcovi, postav nás po svojej pravici

a daj, aby sme zaujali kráľovstvo, ktoré je pre nás pripravené od stvorenia sveta.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Knieža pokoja, uchráň srdcia ľudí od vojnových zámerov

a daruj národom svoj pokoj.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Dedič všetkých národov, zhromaždi ľudstvo so všetkými jeho hodnotami do kráľovstva svojej Cirkvi, ktoré ti daroval Otec,

aby ťa všetci uznávali za Hlavu v_jednote s_Duchom Svätým.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Kriste, prvorodený z_mŕtvych a prvotina zosnulých,

prijmi našich zomrelých do slávy svojho zmŕtvychvstania.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si rozhodol všetko obnoviť vo svojom milovanom Synovi, Kráľovi neba i_zeme; daj, prosíme, aby sa všetko tvorstvo, vyslobodené z_otroctva hriechu, podrobilo tvojej božskej moci a bez prestania ťa oslavovalo.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi kráľov.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Odveký obraz Večného,

Boh z_Boha, Svetlo zo Svetla,

sláva ti, Vykupiteľ, česť

a kráľovská moc posvätná.

Ty jediný si pred vekmi,

stred časov, nádej človeka;

tebe sa podriaďujeme,

moc tvoja láskou preteká.

Ty, čistej Panny krásny kvet,

si hlava ľudskej rodiny,

z_nebeskej schádzaš výšiny

obšťastniť sveta nížiny.

Rod ľudský krutým tyranom

bol dlhé veky väznený,

ty si okovy rozlomil,

aby bol v_tebe spasený.

Zákonodarca, Učiteľ,

Kňaz, čo na rúchu nápis máš

krvou: že Knieža kniežat si,

Kráľ kráľov, Vykupiteľ náš.

Otcovi, tebe, Duchu tiež,

Kriste, vďak, večná veleba,

že si nás krvou vykúpil

a tiahneš k_sebe do neba. Amen.

Ant. 1 Hľa, muž s_menom Vychádzajúci, sadne si a bude panovať a národom bude hovoriť o_pokoji.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Bude veľký až po končiny zeme a on bude pokoj.

Ant. 3 Pán mu dal moc a slávu i_kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy, kmene a jazyky.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 4, 15-16{/r}

Žime podľa pravdy a v_láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z_neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v_láske.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvoji svätí, Pane, {*} Nech rozprávajú o_sláve tvojho kráľovstva.

Tvoji svätí, Pane, {*} Nech rozprávajú o_sláve tvojho kráľovstva.

A o_tvojej moci nech hovoria. {*}

Nech rozprávajú o_sláve tvojho kráľovstva.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Tvoji svätí, Pane, {*} Nech rozprávajú o_sláve tvojho kráľovstva.

Ant. na Benediktus: Prvorodený z_mŕtvych a vládca nad kráľmi zeme urobil nás kráľovstvom Bohu a svojmu Otcovi. Aleluja.

PROSBY

Bratia (a sestry), prosme Krista Kráľa, ktorý je pred všetkým a všetko v_ňom spočíva, a volajme:

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Kriste, Spasiteľ, ty si náš Pán a Boh, náš kráľ a pastier;

veď svoj ľud na pašienky života.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Dobrý pastier, ty si položil svoj život za svoje ovce;

spravuj nás a nebude nám nič chýbať.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Náš Vykupiteľ, ty si bol ustanovený za kráľa nad celým svetom;

daj, nech sa v_tebe všetko obnoví.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Kráľ vesmíru, ty si prišiel na svet, aby si vydal svedectvo o_pravde;

daj, nech všetci uznajú tvoje prvenstvo vo všetkom.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Náš vzor a náš učiteľ, ty si nás preniesol do svojho kráľovstva;

daj, aby sme dnes boli svätí, nepoškvrnení a bez úhony pred tebou.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS Ty, vladár vekov ako na prvé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Naveky bude sedieť na tróne Dávida a vládnuť nad jeho kráľovstvom. Aleluja. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Žalm 145, 1-13

Ant. 3 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Chválospev Porov. Zjv 19, 1-2. 5-7

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 15, 25-28{/r}

Kristus musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď hovorí: „Všetko je podrobené,“ je jasné, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvoj trón, Bože, {*} Trvá naveky.

Tvoj trón, Bože, {*} Trvá naveky.

Žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. {*}

Trvá naveky.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Tvoj trón, Bože, {*} Trvá naveky.

Ant. na Magnifikat: Daná mi je všetka moc na nebi i_na zemi, hovorí Pán.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán je náš sudca, Pán je náš zákonodarca, Pán je náš kráľ; on nás spasí.

Ant. 2 Z_Jeruzalema potečú prúdy živej vody a Pán bude nad celou zemou kráľ.

Ant. 3 Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Kol 1, 12-13{/r}

Vzdávajme vďaky Otcovi, ktorý nás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z_moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.

Pán bude tróniť ako večný kráľ.

Pán požehná svoj ľud pokojom.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 1, 16b-18{/r}

Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v_ňom spočíva. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z_mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.

Spievajte nášmu kráľovi, spievajte.

Pretože on je kráľom celej zeme.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 1, 19-20{/r}

Boh chcel, aby v_ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Jasajte pred tvárou Kráľa a Pána,

Lebo prichádza súdiť zem.