V_nedeľu po 6. januári

KRST KRISTA PÁNA

Sviatok

Keď sa sviatok Krstu Krista Pána slávi v_pondelok po nedeli pripadajúcej na 7. alebo 8. januára, na ktorú sa prenáša slávnosť Zjavenia Pána, prvé vešpery sviatku Krstu Krista Pána sa vynechávajú.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE Ant. 1 Hlas Pánov nad vodami; zahrmel Boh veleby. Ant. 2 Nech sa ti klania celá zem, Pane, a nech sa teší, že si vyšiel ako nové svetlo pre všetky veky. Ant. 3 Nech je zvelebený Boh, ktorý nám dal život a dal nám pookriať.

Toto je môj milovaný Syn.

Počúvajte ho.

Z_Knihy proroka Izaiáša

{r:Iz}42, 1-9; 49, 1-9{/r}

{p}

Tichý Pánov služobník, svetlo národov

{v}42,1{/v}Hľa, môj služobník, priviniem si ho;

vyvolený môj, mám v_ňom zaľúbenie!

Vložil som na neho svojho ducha;

právo prinesie národom.

{v}2{/v}Nebude kričať ani hlučne volať,

nebude počuť na ulici jeho hlas.

{v}3{/v}Nalomenú trsť nedolomí,

hasnúci knôtik nedohasí,

bude uplatňovať právo.

{v}4{/v}Nezoslabne, nezlomí sa,

kým nezaloží právo na zemi.

Na jeho zákon čakajú ostrovy.

{v}5{/v}Toto hovorí, Pán, Boh,

ktorý stvoril nebesia a rozostrel ich,

upevnil zem a jej rastlinstvo,

ktorý dáva dych života ľudu, čo na nej žije,

a ducha tým, čo po nej chodia.

{v}6{/v}„Ja, Pán, som ťa povolal v_spravodlivosti

a vzal som ťa za ruku.

Utvoril som ťa

a zmluvou ľudu som ťa urobil,

svetlom národov,

{v}7{/v}aby si otvoril oči slepým,

vyviedol väzňov zo žalára

a z_väznice tých, čo sedia v_temnotách.

{v}8{/v}Ja som Pán, toto je moje meno;

svoju slávu inému nedám

ani svoju chválu modlám.

{v}9{/v}Hľa, predošlé veci sa splnili

a ja oznamujem nové.

Dám vám o_nich počuť skôr, než nastanú.“

{v}49,1{/v}Počúvajte ma, ostrovy,

dávajte pozor, národy v_diaľavách:

Pán ma z_matkinho lona povolal,

už v_živote mojej matky myslel na moje meno,

{v}2{/v}ústa mi urobil sťa ostrý meč,

ukryl ma v_tôni svojej ruky.

Utvoril ma ako zaostrený šíp,

do svojho tulca ma uložil.

{v}3{/v}A povedal mi: „Ty si môj služobník,

Izrael, na tebe ukážem svoju slávu.“

{v}4{/v}Ja som povedal: „Nadarmo som sa namáhal,

márne a zbytočne som mrhal svoju silu.

Ale moje právo je isté u_Pána

a moja odmena u_môjho Boha.“

{v}5{/v}A teraz hovorí Pán,

ten, čo si ma utváral za služobníka už v_matkinom lone,

aby som priviedol k_nemu Jakuba

a Izraela okolo neho zhromaždil;

tak som bol poctený v_očiach Pána

a môj Boh sa mi stal silou.

{v}6{/v}Povedal: „To je málo, že si môj služobník,

aby si obnovil Jakubove kmene

a naspäť priviedol zvyšok Izraela.

Urobím ťa svetlom národov,

aby moja spása siahala až do končín zeme.“

{v}7{/v}Toto hovorí Pán,

Vykupiteľ Izraela a jeho Svätý,

tomu, ktorého životom pohŕdajú,

ktorým opovrhujú v_národe,

otrokovi mocných:

„Králi to uvidia a povstanú,

podobne i_kniežatá, a budú sa klaňať

kvôli Pánovi, pretože je verný,

kvôli Svätému Izraela, ktorý si ťa vyvolil.“

{v}8{/v}Toto hovorí Pán:

„V_milostivom čase ťa vyslyším

a v_deň spásy ti pomôžem,

ochránim ťa a zmluvou ľudu ťa urobím,

aby si pozdvihol krajinu

a rozdelil spustošené dedičstvo,

{v}9{/v}aby si väzňom povedal: ‚Vyjdite!‘

a tým, čo sú vo tme: ‚Zjavte sa!‘

Budú sa pásť popri cestách,

ich pastva bude na všetkých holých pahorkoch.“

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Mt 3, 16. 17{/r}; {r}Lk 3, 22{/r}

Keď bol dnes Pán pokrstený v_Jordáne, otvorilo sa nebo, spočinul nad ním Duch ako holubica a zaznel Otcov hlas: {*} Toto je môj milovaný Syn, v_ktorom mám zaľúbenie.

Duch Svätý zostúpil na neho v_telesnej podobe ako holubica a z_neba zaznel hlas: {*} Toto je môj milovaný Syn, v_ktorom mám zaľúbenie.

Z_Rečí svätého biskupa Gregora Nazianzského

(Oratio 39 in sancta Lumina, 14-16. 20: PG 36, 350-351. 354. 358-359)

{p}

Kristov krst

Kristus je osvietený; nechajme sa osvietiť aj my. Kristus sa dáva pokrstiť; zostúpme s_ním do vody aj my, aby sme s_ním mohli aj vystúpiť.

Ján krstí, Ježiš prichádza na krst. Možno aj preto, aby posvätil toho, ktorý ho pokrstil. Ale celkom isto preto, aby pochoval vo vode celého starého Adama. Pred nami a kvôli nám posväcuje Jordán, aby posväcoval Duchom a vodou, lebo aj sám bol duch a telo.

Ján Krstiteľ sa zdráha, Ježiš nalieha. „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť,“{n}{r}Mt 3,14{/r}{/n} hovorí lampa Slnku, hlas Slovu, priateľ Ženíchovi, najväčší medzi tými, čo sa narodili zo ženy, Prvorodenému zo všetkého stvorenia; ten, ktorý už v_matkinom lone plesá{n}porov. {r}Lk 1,44{/r}{/n}, tomu, ktorý v_živote matky prijal poklonu; ten, ktorý je predchodcom a bude aj ďalej predchodcom, tomu, ktorý sa zjavil a ešte sa zjaví. „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť,“ dodaj: a kvôli tebe. Lebo vedel, že bude pokrstený krstom mučeníctva, alebo že ako Peter nebude mať umyté len nohy.

Ježiš vystupuje z_vody a vynáša so sebou svet do výšav{n}porov. {r}Ef 4,8{/r}{/n} a vidí, ako sa trhá a otvára nebo, ktoré Adam zavrel sebe i_svojim potomkom tak, ako bol aj raj zavretý ohnivým mečom{n}porov. {r}Gn 3,24{/r}{/n}.

Duch svedčí o_Ježišovom božstve, veď prichádza ako k_seberovnému. Hlas zaznieva z_neba, lebo odtiaľ pochádza ten, ktorému svedectvo patrí. Prichádza ako holubica, ktorú vidno v_telesnej podobe, lebo chce vzdať poctu Ježišovmu telu, ktoré je zbožstvené, je teda Božie. A zároveň oznamuje, ako holubica kedysi, pred dávnymi vekmi, koniec potopy{n}porov. {r}Gn 8,9-12{/r}{/n}.

Uctime si teda dnes Kristov krst a slávme dôstojne tento sviatok.

Celkom sa očistite a dajte sa očistiť. Boh sa z_ničoho tak neteší, ako z_obrátenia a spásy človeka, pre ktorého je každé slovo a každá sviatosť, aby ste svietili ako hviezdy na oblohe a boli akousi životnou silou pre ostatných ľudí. Tak budete stáť ako dokonalé svetlá pri onom veľkom svetle{n}porov. {r}Flp 2,15{/r}{/n} a naplní vás jas toho svetla, ktoré je v_nebi, a budete požívať oveľa jasnejšie a čistejšie svetlo Trojice, z_ktorého iba jeden lúč, vychádzajúci z_jediného božstva, ste nateraz neúplne prijali v_Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Jemu sláva a moc na veky vekov. Amen.{n}porov. {r}Zjv 5,13{/r}; {r}1Krn 29,11{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 114, 5{/r}

Dnes sa otvorilo nebo a voda mora sa stala sladkou, zem plesá, vrchy a pahorky sa radujú; {*} Lebo Ján pokrstil Krista v_Jordáne.

Čo ti je, more, že utekáš, a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš? {*} Lebo Ján pokrstil Krista v_Jordáne.

NA VIGÍLIU: Ant. Keď Pán vstúpil do Jordánu, rieka zastala a voda stŕpla; a z_rieky vystupuje nové stvorenie, ktoré osvecuje celý svet.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Syn Otca jednorodený,

prvopočiatok stvorení,

ty krstom všetkých posviacaš

a Božie deti tvoríš z_nás.

Prišiel si z_rajskej výsosti

v_podobe ľudskej bytosti

smrťou vykúpiť stvorenie,

aby žil človek blažene.

Prosíme teba, Kriste náš,

prebývaj vierou, láskou v_nás;

daj svetlo srdcu, ktoré ho

pretvorí v_stánok Milého.

Ty, Pane, s_nami zostávaj,

noc tmavú od nás odháňaj,

zmy z_našej duše vinu, hriech

a udeľ milosť, spásny liek.

Kriste, si pravda, život náš,

kiež od nás úctu, slávu máš;

ty, sláva Otca, Ducha jas,

zjavuješ sa nám v_každý čas. Amen.

Ant. 1 Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.

Žalmy a chválospev sú ako na prvé vešpery Zjavenia Pána.

Ant. 2 Ja vás krstím vodou, on vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

Ant. 3 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z_vody a vtom sa mu otvorilo nebo.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 10, 37-38{/r}

Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; ako Boh pomazal Ježiša z_Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo s_ním bol Boh.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, Bože, {*} Počuj volanie ľudu.

Pane, Bože, {*} Počuj volanie ľudu.

A otvor im prameň živej vody. {*}

Počuj volanie ľudu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pane, Bože, {*} Počuj volanie ľudu.

Ant. na Magnifikat: Spasiteľ sa dal pokrstiť, aby obnovil starého človeka. Vodou obrodil našu porušenú prirodzenosť a zaodial nás do rúcha neporušiteľnosti.

PROSBY

Vzývajme nášho Vykupiteľa, ktorý pokorne prijal krst od Jána v_Jordáne, a s_dôverou volajme:

Pane, zošli na nás svojho Ducha.

Kriste, Boží služobník, teba Otec prijal a mal v_tebe zaľúbenie;

daj, aby sme žili ako dobré Božie deti.

Pane, zošli na nás svojho Ducha.

Kriste, Boží vyvolenec, ty si nalomenú trsť nedolomil a hasnúci knôtik nedohasil;

zmiluj sa nad všetkými, čo ťa hľadajú s_úprimným srdcom.

Pane, zošli na nás svojho Ducha.

Kriste, Boží Syn, teba Otec v_novej zmluve ustanovil za svetlo národov;

otvor vo sviatosti krstu oči tým, čo ťa ešte nepoznajú.

Pane, zošli na nás svojho Ducha.

Kriste, Spasiteľ ľudí, teba Otec pomazal Duchom Svätým na službu spásy;

daj, nech ťa poznajú a uveria v_teba všetci ľudia, aby mali večný život.

Pane, zošli na nás svojho Ducha.

Kriste, naša nádej, ty vedieš tých, čo sedia vo tme, k_svetlu spásy;

prijmi našich zosnulých bratov a sestry do svojho kráľovstva.

Pane, zošli na nás svojho Ducha.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, keď bol Ježiš Kristus pokrstený v_Jordáne a vznášal sa nad ním Duch Svätý, slávnostne si vyhlásil, že je tvojím milovaným Synom; dopraj nám, svojim deťom, zrodeným z_vody a Ducha Svätého, stále zotrvávať v_tvojej priazni.

Alebo:

Bože, tvoj jednorodený Syn sa zjavil v_našej ľudskej prirodzenosti a bol nám navonok podobný; daj, prosíme, aby sme sa s_pomocou jeho milosti vnútorne stali podobnými jemu.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, milovanému Synovi, v_ktorom má Otec zaľúbenie.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ježiš nám žiari v_týchto dňoch,

láskavý, dobrý Spasiteľ;

nech všetci ľudia veriaci

chvália ho spevmi hlasite.

Keď on už tridsať rokov mal,

čo v_ľudskom tele prebýval,

pokorne o_krst požiadal,

hoc vinu žiadnu nepoznal.

Šťastný je Ján, no zdráha sa

obmývať vodou od viny

toho, čo krvou môže sám

zmyť z_ľudstva všetky prečiny.

Tu zaznie hlas a z_výšavy

Boh svojho Syna predstaví

a Svätý Duch naň zostúpi

a charizmami obdarí.

Vrúcne ťa, Kriste, prosíme,

ochraňuj slabých, všetkých spas;

nech naša myseľ jasná je

a čistý život krášli nás.

Kriste, si pravda, život náš;

kiež od nás úctu, slávu máš;

ty, sláva Otca, Ducha jas,

zjavuješ sa nám v_každý čas. Amen.

Ant. 1 Poddaný krstí Kráľa, služobník Pána, Ján Spasiteľa; vody Jordánu sú plné úžasu, holubica svedčí a počuť hlas Otca: Toto je môj Syn.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Keď Kristus zjavil celému svetu svoju slávu, posvätil pramene vôd. Čerpajte vodu z_prameňov spásy. Dnes Kristus, náš Boh, posvätil celé stvorenie.

Ant. 3 Všetci oslavujeme teba, svojho Boha a Vykupiteľa, lebo nás Duchom a ohňom očisťuješ od hriechov.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 61, 1-2a{/r}

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie a ohlásiť rok milosti Pána.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ty si sa dnes zjavil. {*}

Zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ant. na Benediktus: Kristus pokrstený posvätil celý svet a odpúšťa nám hriechy; všetci sa očisťujeme vodou a Duchom.

PROSBY

Vzývajme nášho Vykupiteľa, ktorý pokorne prijal krst od Jána v_Jordáne, a s_dôverou volajme:

Kýrie, eléison.

Kriste, svojím zjavením si dal zažiariť svojmu svetlu nad nami;

daj, aby sme príkladným životom ukázali tvoje svetlo každému, s_kým sa dnes stretneme.

Kýrie, eléison.

Ty si sa pokoril a prijal si krst od svojho služobníka, aby si nám ukázal cestu pokory;

udeľ nám ducha pokornej služby bratom a sestrám.

Kýrie, eléison.

Svojím krstom si nás obmyl od každej škvrny a urobil si nás Otcovými deťmi;

udeľ ducha synovstva všetkým, čo ťa hľadajú.

Kýrie, eléison.

Krstom si posvätil svoje stvorenie a ľuďom si otvoril bránu nového života;

urob nás vernými služobníkmi tvojho evanjelia v_Cirkvi a vo svete.

Kýrie, eléison.

Pri svojom krste si nám zjavil tajomstvo najsvätejšej Trojice;

obnov ducha synovstva v_tých, čo krstom dostali účasť na kráľovskom kňazstve.

Kýrie, eléison.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Keď splniť úlohu mal Ján,

ktorú mu kázal Tvorca sám,

Pán do Jordánu zostúpil

a jeho vody posvätil.

On nemusel sa obmývať,

veď zrodila ho Panna-Mať;

lež týmto svojím obmytím

chce zbaviť ľudí hriechov, vín.

Zaznieva Otcov hlas z_výšin:

„To je môj milovaný Syn!“

A hľa, Duch zostupuje naň

v_podobe holubice sám.

A v_tomto svätom tajomstve

sa sláva svätej Cirkvi skvie;

tri božské sú s_ňou osoby,

no jeden Boh vždy pôsobí.

Kriste, si pravda, život náš,

kiež od nás úctu, slávu máš;

ty, sláva Otca, Ducha jas,

zjavuješ sa nám v_každý čas. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Z_neba zaznel hlas a bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj Syn, v_ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho.

Žalmy a chválospev sú ako na druhé vešpery Zjavenia Pána.

Ant. 2 Spasiteľ rozmliaždil v_rieke Jordáne hlavu nepriateľa a všetkých vytrhol z_jeho moci.

Ant. 3 Dnes sa zjavuje veľké tajomstvo: Stvoriteľ vesmíru v_Jordáne zmýva naše viny.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 10, 37-38{/r}

Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; ako Boh pomazal Ježiša z_Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo s_ním bol Boh.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

On je ten, ktorý prišiel {*} Cez vodu a krv.

On je ten, ktorý prišiel {*} Cez vodu a krv.

Ježiš Kristus, náš Pán. {*}

Cez vodu a krv.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

On je ten, ktorý prišiel {*} Cez vodu a krv.

Ant. na Magnifikat: Kristus Ježiš nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov. Urobil nás kráľovstvom, kňazmi pre svojho Boha a Otca. Jemu sláva a moc naveky.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Ján odporoval Ježišovi a hovoril: Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?

Ant. napoludnie Ježiš mu povedal: Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.

Ant. popoludní Ján vydal svedectvo: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z_neba a spočinul na ňom.

On musí rásť.

A mňa musí ubúdať.

Hľa, môj služobník, priviniem si ho.

Vyvolený môj, mám v_ňom zaľúbenie.

Vložím na neho svojho ducha.

Právo prinesie národom.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 11, 1-3a{/r}

Z_kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z_jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 42, 1{/r}

Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v_ňom zaľúbenie! Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 49, 6{/r}

Pán mi povedal: To je málo, že si môj služobník, aby si obnovil Jakubove kmene a naspäť priviedol zvyšok Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.

Po sviatku Krstu Krista Pána sa začína Obdobie „cez rok“ (str. 526).