Pane, otvor moje pery.

A moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Ant.

Žalm 95
Pozvanie na oslavu Boha
Deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to „dnes“. ({r}Hebr 3, 13{/r})

{v}1{/v}Poďte, plesajme v_Pánovi,{x}

oslavujme Boha, našu spásu.

{v}2{/v}Predstúpme s_chválospevmi pred jeho tvár{x}

a oslavujme ho žalmami.

Ant.

{v}3{/v}Lebo Pán je veľký Boh{x}

a nad všetkými bohmi veľký kráľ.

{v}4{/v}V_jeho moci sú zemské hlbiny{x}

a jemu patria aj nebotyčné štíty.

{v}5{/v}Jeho je more, veď on ho stvoril,{x}

i_pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky.

Ant.

{v}6{/v}Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,{x}

kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

{v}7{/v}Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny{x}

a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

Ant.

{v}8{/v}Čujte dnes jeho hlas:{x}

„Nezatvrdzujte svoje srdcia

{v}9{/v}ako v_Meríbe, ako v_dňoch Massy na púšti,{+}

kde ma pokúšali vaši otcovia;{x}

skúšali ma, hoci moje skutky videli.

Ant.

{v}10{/v}Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie{x}

i_povedal som: Je to ľud s_blúdiacim srdcom;

{v}11{/v}tí veru moje cesty neznajú.{+}

Preto som v_svojom hneve prisahal:{x}

Nevojdú do môjho pokoja.“

Ant.

{INVITAT-PSALM0_END}-->

Alebo:

{INVITAT-COMMON_END}-->

Ant.

Žalm 100
{k:kat-z100.htm}Radosť návštevníka chrámu{/k}
Vykúpeným Pán prikazuje spievať hymnus víťazstva. (Sv. Atanáz)

{v}2{/v}Jasaj na chválu Pánovi, celá zem,{x}

s_radosťou slúžte Pánovi.

S_plesaním vstupujte{x}

pred jeho tvár.

Ant.

{v}3{/v}Vedzte, že náš Pán je Boh;{+}

on je náš stvoriteľ a jemu patríme,{x}

sme jeho ľud a ovce z_jeho stáda.

Ant.

{v}4{/v}Vstupujte do jeho brán s_piesňou chvály{+}

a do jeho nádvorí s_piesňami oslavnými;{x}

chváľte ho a velebte jeho meno.

{v}5{/v}Lebo Pán je dobrý;{+}

jeho milosrdenstvo trvá naveky{x}

a jeho vernosť z_pokolenia na pokolenie.

Ant.

{INVITAT-PSALM1_END}-->

Alebo:

{INVITAT-COMMON_END}-->

Ant.

Žalm 67
{k:kat-z67.htm}Zvelebujte Pána, všetky národy{/k}
Nech je vám známe, že sa táto Božia spása posiela pohanom. ({r}Sk 28, 28{/r})

{v}2{/v}Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás;{x}

a tvoja tvár nech žiari nad nami,

{v}3{/v}aby sa tvoja cesta stala známou na zemi{x}

a tvoja spása medzi všetkými národmi.

Ant.

{v}4{/v}Bože, nech ťa velebia národy,{x}

nech ťa velebia všetky národy.

{v}5{/v}Nech sa tešia a jasajú národy,{+}

že spravodlivo súdiš ľudí{x}

a spravuješ národy na zemi.

Ant.

{v}6{/v}Bože, nech ťa velebia národy,{x}

nech ťa velebia všetky národy.

{v}7{/v}Zem vydala svoj plod;{x}

nech nás požehná Boh, náš Boh;

{v}8{/v}nech nás Boh požehná{x}

a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

Ant.

{INVITAT-PSALM2_END}-->

Alebo:

{INVITAT-COMMON_END}-->

Ant.

Žalm 24
{k:kat-z24.htm}Pán prichádza do chrámu{/k}
Kristovi sa otvorili nebeské brány a bol vzatý do neba. (Sv. Irenej)

{v}1{/v}Pánova je zem i_všetko, čo ju napĺňa,{x}

okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

{v}2{/v}Veď on sám položil jeho základy na moriach{x}

a upevnil ho na vodách.

Ant.

{v}3{/v}Kto smie vystúpiť na vrch Pánov,{x}

kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?

{v}4{/v}Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté,{+}

čo nedvíha svoju dušu k_márnosti{x}

a neprisahá falošne.

{v}5{/v}Taký dostane požehnanie od Pána{x}

a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.

{v}6{/v}To je pokolenie tých, čo ho hľadajú,{x}

čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.

Ant.

{v}7{/v}Zdvihnite, brány, svoje hlavice{+}

a vyvýšte sa, brány prastaré,{x}

lebo má vstúpiť kráľ slávy.

{v}8{/v}Kto je ten kráľ slávy?{x}

Pán silný a mocný, Pán mocný v_boji.

Ant.

{v}9{/v}Zdvihnite, brány, svoje hlavice,{+}

a vyvýšte sa, brány prastaré,{x}

lebo má vstúpiť kráľ slávy.

{v}10{/v}Kto je ten kráľ slávy?{x}

Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.

Ant.

{INVITAT-PSALM3_END}-->