Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo.

Tu sa odporúča spytovať si svedomie. Pri spoločnom slávení sa môže konať úkon kajúcnosti, ako je v_omši.

{RUBRIKA_END}-->

HYMNUS

PSALMÓDIA

Ant.

{SKRY_ANTIFONU_END}-->

Ant.

KRÁTKE ČÍTANIE

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Ant.

Kristus, svetlo národov a sláva Izraela

Lk 2, 29-32

{v}29{/v}Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka{x}

v_pokoji podľa svojho slova,

{v}30{/v}lebo moje oči uvideli tvoju spásu,{x}

{v}31{/v}ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:

{v}32{/v}svetlo na osvietenie pohanov{x}

a slávu Izraela, tvojho ľudu.

Ant.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Modlime sa.

Amen.

Pokojnú noc a vytrvalosť v_dobrom až do konca nech nám dá všemohúci Pán.

Amen.

{ZAVER_END}-->

Nasleduje niektorá z_mariánskych antifón.

{MARIANSKE-ANTIFONY_END}-->