Sláva Otcu. Ako bolo.

HYMNUS

PSALMÓDIA

Ant. 1

Ant.

Ant. 2

Ant.

Ant. 3

Ant.

{VELK_NEDELA_VYNECHAJ_END}-->

PRVÉ ČÍTANIE

DRUHÉ ČÍTANIE

ČÍTANIE

{SPOMIENKA_PRIVILEG_END}-->

CHVÁLOSPEVY

Ant.

Ant.

EVANJELIUM

HYMNUS TE DEUM

Teba, Bože, chválime,{x}

teba, Pane, velebíme,

Teba, večný Otče,{x}

uctieva celá zem.

Tebe všetci anjeli,{x}

tebe nebesia i_všetky mocnosti,

tebe cherubíni a serafíni{x}

bez prestania prespevujú:

Svätý,_* svätý,_* svätý{x}

Pán, Boh zástupov.

Plné sú nebo i_zem{x}

tvojej veleby a slávy.

Teba oslavuje{x}

slávny zbor apoštolov;

teba velebí{x}

veľký počet prorokov;

teba chváli{x}

vznešený zástup mučeníkov;

teba oslavuje{x}

svätá Cirkev po celej zemi,

teba, Otče,{x}

nesmierne velebného,

i_tvojho milovaného,{x}

pravého a jediného Syna,

aj Ducha Svätého,{x}

Tešiteľa nášho.

Kriste,{x}

ty si kráľ slávy.

Ty si Otcov Syn{x}

od večnosti.

Ty si neváhal vstúpiť do života Panny,{x}

stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka.

Ty si zvíťazil nad smrťou{x}

a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo.

Ty sedíš po pravici Boha{x}

v_sláve svojho Otca.

Veríme,{x}

že ako sudca ešte raz prídeš.

Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom,{x}

ktorých si vykúpil predrahou krvou.

Pripočítaj nás k_svojim svätým{x}

vo večnej sláve.

Táto posledná časť sa môže vynechať.

Zachráň, Pane, svoj ľud{x}

a žehnaj svojich dedičov.

A spravuj ich{x}

a vyvýš ich až naveky.

Po všetky dni{x}

dobrorečíme tebe.

A chválime tvoje meno naveky,{x}

až na veky večné.

Vo svojej láskavosti, Pane,{x}

chráň nás v_tento deň pred hriechom.

Zmiluj sa, Pane, nad nami,{x}

zmiluj sa nad nami.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,{x}

ako dúfame v_teba.

V_teba, Pane, som dúfal,{x}

nebudem zahanbený naveky.

MODLITBA

Modlime sa.

Amen.

Dobrorečme Pánovi.

Bohu vďaka.

{ZAVER_END}-->