Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo.

HYMNUS

PSALMÓDIA

Ant. 1

Ant.

Ant. 2

Ant.

Ant. 3

Ant.

KRÁTKE ČÍTANIE

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV

Ant. na Magnifikat:

Radosť duše v_Pánovi

Lk 1, 46-55

{v}46{/v}Velebí{x}

moja duša Pána

{v}47{/v}a môj duch jasá{x}

v_Bohu, mojom Spasiteľovi,

{v}48{/v}lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.{x}

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,

{v}49{/v}lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,{x}

a sväté je jeho meno

{v}50{/v}a jeho milosrdenstvo z_pokolenia na pokolenie{x}

s_tými, čo sa ho boja.

{v}51{/v}Ukázal silu svojho ramena,{x}

rozptýlil tých, čo v_srdci pyšne zmýšľajú.

{v}52{/v}Mocnárov zosadil z_trónov{x}

a povýšil ponížených.

{v}53{/v}Hladných nakŕmil dobrotami{x}

a bohatých prepustil naprázdno.

{v}54{/v}Ujal sa Izraela, svojho služobníka,{x}

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

{v}55{/v}ako sľúbil našim otcom,{x}

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Ant. na Magnifikat:

PROSBY

{UVOD-OTCENAS_END}-->

Otče náš.

MODLITBA

Amen.

Pán s_vami.

I_s_duchom tvojím.

Nech vás žehná všemohúci Boh,
Otec i_Syn + i_Duch Svätý.

Amen.

Choďte v_mene Božom.

Bohu vďaka.

{ZAVER_KNAZ_DIAKON_END}-->

Nech nás žehná Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do večného života.

Amen.

{ZAVER_OSTATNI_END}--> {ZAVER_END}-->