NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Slávnosť

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Ako na druhé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k_Otcovi. Aleluja. Žalm 113

Ant. 2 Keď Pán Ježiš dohovoril so svojimi učeníkmi, vystúpil do neba a zasadol po pravici Boha. Aleluja. Žalm 117

Ant. 3 Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z_neba, Syn človeka, ktorý je v_nebi. Aleluja. Chválospev Zjv 11, 17-18; 12, 10b-12a

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 2, 4-6{/r}

Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s_Kristom – milosťou ste spasení – a s_ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v_nebi v_Kristovi Ježišovi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Za jasotu vystupuje Boh, {*} Aleluja, aleluja.

Za jasotu vystupuje Boh, {*} Aleluja, aleluja.

Pán vystupuje za hlaholu poľnice. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Za jasotu vystupuje Boh, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Otče, zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal; teraz za nich prosím. Neprosím za svet, lebo idem k_tebe. Aleluja.

PROSBY

S_radosťou v_duchu volajme Kristovi, ktorý sedí po pravici Otca:

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Kráľ slávy, ty si so sebou vzal do neba a oslávil aj krehké ľudské telo;

odstráň z_nás neprávosť starej viny a vráť nám dôstojnosť prvotného života.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Ty si k_nám zostúpil cestou lásky;

daj, nech my tou istou cestou vystúpime k_tebe.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Sľúbil si, že všetkých pritiahneš k_sebe;

nedovoľ, aby sa niekto z_nás odlúčil od Cirkvi, tvojho tajomného tela.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Ty si nás predišiel, keď si vystúpil do slávy;

daj, nech kráčame za tebou s_odhodlanou mysľou i_srdcom.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Teraz ťa očakávame ako pravého Boha a Sudcu;

daj, nech ťa raz uvidíme spolu s_našimi zosnulými v_tvojej sláve ako milosrdného Pána.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

MODLITBA

Všemohúci Bože, naplň nás svätou radosťou a vďačnosťou, lebo nanebovstúpenie tvojho Syna je aj naším víťazstvom; pevne dúfame, že aj my, ako jeho tajomné telo, vojdeme do večnej slávy, kam nás predišiel on, naša Hlava.

Alebo:

Všemohúci Bože, veríme, že dnes tvoj jednorodený Syn a náš Vykupiteľ vystúpil do neba; daj, prosíme, aby sme aj my túžili po nebeskom domove.

INVITATÓRIUM

Ant. Aleluja. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Pánovi, ktorý vystupuje do neba. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Od všetkých s_túžbou žiadaný

zasvitol nám deň posvätný,

keď Kristus, nádej sveta, Boh,

k_výšinám neba vystúpil.

Keď vládcu sveta premohol

a v_boji hriechy pozrážal,

Otcovi rany žiarivé

na svojom tele ukázal.

Vznáša sa v_svetlom oblaku,

už nádej nám tmy nezničia;

hľa, otvára nám raj, ten, čo

zavreli prví rodičia.

Ó, veľká radosť pre všetkých:

Syn z_čistej Panny zrodený

po krutých mukách slávne je

velebou Otca odený.

Vzdávajme teda vďaky dnes

Kristovi, že nás vykúpil,

že s_telom, ako naše je,

do neba slávne vystúpil.

S_občanmi neba plesajme

a spolu s_nimi tešme sa,

že Kristus neopustil nás,

aj keď je s_nimi v_nebesiach.

Ježišu, Kráľ náš víťazný,

srdcia nám k_sebe pritiahni,

z_neba nám zošli Otcovho

i_svojho Ducha Svätého. Amen.

Ant. 1 Mužovia galilejskí, čo hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, opäť príde. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Velebte Kráľa kráľov a spievajte hymnus Bohu. Aleluja.

Ant. 3 Pred ich očami sa vzniesol a oblak ho vzal do neba. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 10, 12-14{/r}

Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po Božej pravici. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Do výšav Kristus vystúpil, {*} Aleluja, aleluja.

Do výšav Kristus vystúpil, {*} Aleluja, aleluja.

So sebou vzal zajatcov. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Do výšav Kristus vystúpil, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Vystupujem k_môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k_môjmu Bohu a vášmu Bohu. Aleluja.

PROSBY

S_jasotom vzývajme Pána, ktorý je vyzdvihnutý od zeme a všetkých priťahuje k_sebe, a volajme:

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Pane Ježišu, Kráľ slávy, ty si priniesol jedinú obetu za hriechy a potom si ako víťaz vystúpil na pravicu Otca;

navždy posväť tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Večný kňaz a prostredník novej zmluvy, ty žiješ stále, aby si sa za nás prihováral;

spas svoj ľud, ktorý sa modlí spojený s_tebou v_Duchu Svätom.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Po svojom umučení si sa štyridsať dní zjavoval učeníkom a poskytol si mnoho dôkazov, že žiješ;

posilňuj nás dnes a vždy vo viere.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Ty si dnes apoštolom prisľúbil Ducha Svätého, aby ti boli svedkami až do končín zeme;

mocou Ducha Svätého daj silu nášmu svedectvu.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Ježišu, spása hriešnikov,

ty láska, slnko našich dní,

Stvoriteľ ľudí, vesmíru,

ty človek časov posledných.

Aká ťa láska premohla,

že si na seba hriechy vzal

a hroznú smrť si podstúpil,

by si z_nás kliatbu smrti sňal!?

Vnikol si do tmy podsvetia

vykúpiť svojich zajatých;

a ako víťaz zasadáš

k_pravici Otca bohatý.

Nech ťa cit, láska pohýna

k_milosrdenstvu nad nami;

premôž v_nás zlo a chráň si nás,

tvár tvoja nech nás podmaní.

Radosťou našou buď len ty,

čo verným chceš byť odmenou;

v_tebe nech naša sláva je,

Kriste, čo žiješ od vekov. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Vstúpil na nebesia, sedí po pravici Otca. Aleluja. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice. Aleluja. Žalm 47

Ant. 3 Teraz je Syn človeka oslávený a v_ňom je oslávený Boh. Aleluja. Chválospev Zjv 11, 17-18; 12, 10b-12a

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}1 Pt 3, 18. 21b-22{/r}

Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k_Bohu. Bol usmrtený v_tele, ale Duchom oživený. Teraz vás zachraňuje krst. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u_Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vystupujem k_môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, {*} Aleluja, aleluja.

Vystupujem k_môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, {*} Aleluja, aleluja.

K_môjmu Bohu a vášmu Bohu. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vystupujem k_môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Kráľ slávy, Pane zástupov, dnes si triumfálne vystúpil ponad všetky nebesia. Nenechaj nás ako siroty, ale zošli na nás, čo Otec prisľúbil, Ducha pravdy. Aleluja.

PROSBY

S_radosťou v_duchu volajme Kristovi, ktorý sedí po pravici Otca:

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Kráľ slávy, ty si so sebou vzal do neba a oslávil aj krehké ľudské telo;

odstráň z_nás neprávosť starej viny a vráť nám dôstojnosť prvotného života.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Ty si k_nám zostúpil cestou lásky;

daj, nech my tou istou cestou vystúpime k_tebe.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Sľúbil si, že všetkých pritiahneš k_sebe;

nedovoľ, aby sa niekto z_nás odlúčil od Cirkvi, tvojho tajomného tela.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Ty si nás predišiel, keď si vystúpil do slávy;

daj, nech kráčame za tebou s_odhodlanou mysľou i_srdcom.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Teraz ťa očakávame ako pravého Boha a Sudcu;

daj, nech ťa raz uvidíme spolu s_našimi zosnulými v_tvojej sláve ako milosrdného Pána.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

MODLITBA CEZ DEŇ

HYMNUS

PREDPOLUDNÍM

Je deväť hodín. V_tej chvíli

Kristus vzal svoj kríž na plecia;

nech myseľ na zlo nemyslí

a pozdvihne sa k_nebesiam.

Kto srdcom Krista prijíma,

ten zlomyseľný nebýva:

v_modlitbe s_Bohom hovorí

a Svätý Duch v_ňom prebýva.

V_hodinu túto končí sa

nadvláda hriechu, satana;

blažené časy blížia sa,

Kristus nás láskou zahŕňa.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

NAPOLUDNIE

Poďte sa modliť, sluhovia,

ústami, srdcom spievajte:

Pánovi nášmu, Kristovi,

dôstojné chvály vzdávajte.

Toto je práve onen čas,

keď jeho, Sudcu nás, ľudí,

nespravodlivým rozsudkom

smrteľný človek odsúdil.

Len láska nás už pozbaví

pocitov hroznej obavy

a odrážať nás pripraví

zbraň diabla, plnú otravy.

Pokorne prosme aj Otca,

aj Kráľa, Syna Božieho,

prosme i_Ducha Svätého,

v_Trojici Boha jedného. Amen.

POPOLUDNÍ

Zavládla hustá temnota,

v_nej iba kríž sa ligotá,

závoj tmy svetlom rozpolí

a zem si vzdychne po bôli.

Hľa, zázrak, ľudia! V_okolí

vstávajú z_hrobov mŕtvoly

ako to zrno spod hrudy,

duch mŕtvu schránku oživí.

Smrť držala svet v_reťazi,

no život nad ňou víťazí

a k_večnu sťaby do brehu

nás vedie v_sľubnom rozbehu.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Bože, tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. Aleluja.

Ant. napoludnie Na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k_druhému. Aleluja.

Ant. popoludní Zdvihol ruky, požehnal ich a vznášal sa do neba. Aleluja.

Nech sa vám srdce nevzrušuje. Aleluja.

Ja idem k_Otcovi. Aleluja.

Pán si pripravil. Aleluja.

Trón v_nebesiach. Aleluja.

Velebte Kráľa kráľov. Aleluja.

A spievajte hymnus Bohu. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 1, 17c-18{/r}

Videl som Syna človeka a povedal mi: Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 8, 1b-3a{/r}

Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v_nebesiach ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý postavil Pán, a nie človek. Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 1-2{/r}

Ak ste s_Kristom vstali z_mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Večný náš Kráľ a najvyšší,

Spasiteľ verných najdrahší,

pri tvojom slávnom víťazstve

smrť padla – milosť sa nám skvie.

Ty po Otcovej pravici

zasadáš na trón žiarivý,

dostalo sa ti moci, cti,

akú nik z_ľudí nevlastní.

Trojitá ríša stvorenstva_–

nebeská, potom pozemská

aj ríša mŕtvych zlomená_–

pred tebou zhýba kolená.

Anjeli v_bázni chvejú sa,

čo s_ľudským rodom deje sa:

zhrešil človek, spasil človek,

vládne Slovo – Bohočlovek.

Buď, Kriste, našou radosťou,

odmenou zostaň trvalou,

ty, Vladár sveta a Kráľ náš,

čo klamstvá sveta premáhaš.

Prosíme, Kriste nevinný,

odpusť nám všetky zlé činy

a srdcia hore dvíhaj nám

milosťou svojou k_nebesiam.

A keď raz prídeš súdiť svet

a hriešni budú hrôzou mrieť,

nás, svojich sluhov, netrestaj

a verným veniec slávy daj.

Ježišu, stúpaš do výšin,

Syn človeka a Boží Syn;

sláva ti s_Otcom naveky

v_jednote s_Duchom Presvätým. Amen.

Ant. 1 Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi. Aleluja. Žalm 68, I

Ant. 2 Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov. Aleluja. Žalm 68, II

Ant. 3 Prizerajú sa, Bože, ako vstupuješ, ako ty, môj Boh a kráľ, vstupuješ do svätyne. Aleluja. Žalm 68, III

Pán im otvoril myseľ. Aleluja.

Aby porozumeli Písmu. Aleluja.

NA VIGÍLIU: Ant. Idem vám pripraviť miesto a zasa prídem k_vám a vaše srdce sa bude radovať. Aleluja.
Evanjelium je zo slávnosti, ktoré sa tento rok nečíta pri omši.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Efezanom

{r:Ef}4, 1-24{/r}

{p}

Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov

Bratia, {v}1{/v}prosím vás ja, väzeň v_Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, {v}2{/v}so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v_láske {v}3{/v}a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. {v}4{/v}Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v_jednej nádeji svojho povolania. {v}5{/v}Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. {v}6{/v}Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

{v}7{/v}Ale každý z_nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. {v}8{/v}Preto hovorí:

„Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov,

ľuďom dal dary.“

{v}9{/v}A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? {v}10{/v}Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

{v}11{/v}On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, {v}12{/v}aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, {v}13{/v}kým nedospejeme všetci k_jednote viery a poznania Božieho Syna, k_zrelosti muža, k_miere plného Kristovho veku, {v}14{/v}aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. {v}15{/v}Ale žime podľa pravdy a v_láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. {v}16{/v}Z_neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v_láske.

{v}17{/v}Preto hovorím a dosvedčujem v_Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v_márnosti svojho zmýšľania, {v}18{/v}so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. {v}19{/v}Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu.

{v}20{/v}Vy ste sa tak o_Kristovi neučili, {v}21{/v}ak ste vôbec o_ňom počuli a v_ňom boli vyučení, ako je pravda v_Ježišovi, {v}22{/v}že máte odložiť starého človeka s_predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, {v}23{/v}a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, {v}24{/v}obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v_spravodlivosti a pravej svätosti.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ef 4, 8{/r}; {r}Ž 68, 19{/r}; {r}Ž 47, 6{/r}

Do výšav Kristus vystúpil, so sebou vzal zajatcov, {*} Ľuďom dal dary. Aleluja.

Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice. {*} Ľuďom dal dary. Aleluja.

Z_Rečí svätého biskupa Augustína

(Sermo de Ascensione Domini, ed. A. Mai, 98, 1-2: PLS 2, 494-495)

{p}

Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z_neba

Dnes náš Pán Ježiš Kristus vystúpil do neba. Nech s_ním vystúpi aj naše srdce.

Počúvajme, čo hovorí apoštol: „Ak ste s_Kristom vstali z_mŕtvych, myslite na to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Hľadajte, čo je hore, nie to, čo je na zemi!“{n}{r}Kol 3,1-2{/r}{/n} Lebo ako on vystúpil, a pritom od nás neodišiel, tak sme už aj tam s_ním, hoci sa ešte na našom tele neuskutočnilo, čo máme sľúbené.

On je už vyvýšený nad nebesia, a predsa znáša na zemi všetky útrapy, ktoré my ako jeho údy zakusujeme. Vydal o_tom svedectvo zhora, keď zvolal: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“{n}{r}Sk 9,4{/r}{/n} A povedal tiež: „Bol som hladný a dali ste mi jesť.“{n}{r}Mt 25,35{/r}{/n}

Prečo sa aj my nenamáhame na zemi tak, aby sme vierou, nádejou a láskou, ktoré nás s_ním spájajú, už teraz odpočívali s_ním v_nebi? On je už tam, ale je aj s_nami. My sme ešte tu, ale sme aj s_ním. On je s_nami skrze svoje božstvo, moc a lásku. My s_ním nemôžeme byť skrze božstvo, ako je on s_nami, ale láskou môžeme, a to láskou k_nemu.

On neodišiel z_neba, keď odtiaľ zostúpil k_nám; a neodišiel ani od nás, keď zasa vystúpil do neba. Že bol aj tam, keď bol tu, sám potvrdzuje takto: „Nik,“ hovorí, „nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z_neba, Syn človeka, ktorý je v_nebi.“{n}{r}Jn 3,13{/r} [Vg.]{/n}

Toto povedal, vychádzajúc z_dôvodov jednoty: lebo on je našou Hlavou a my sme jeho telom. Teda nemohol to urobiť nik, iba on, lebo aj my sme on, veď on je pre nás Synom človeka a my skrze neho Božími synmi.

Tak totiž hovorí Apoštol: „Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.“{n}{r}1Kor 12,12{/r}{/n} Nehovorí: „Tak Kristus,“ ale: „Tak aj Kristus.“ Teda Kristus, to je mnoho údov, ale jedno telo.

On teda zostúpil z_neba z_milosrdenstva a vystúpil iba on; ale v_ňom sme z_milosti vystúpili aj my. A tak nezostúpil nik, iba Kristus, a nevystúpil nik, iba Kristus. Nie preto, že by dôstojnosť hlavy bez rozdielu patrila telu, ale preto, že sa telo nedá oddeliť od hlavy.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sk 1, 3. 9. 4{/r}

Po svojom umučení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o_Božom kráľovstve. {*} Pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. Aleluja.

Keď s_nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z_Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie. {*} Pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. Aleluja.