V_sobotu po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého

NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE

Spomienka

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Moje srdce i_moje telo vznášajú sa k_Bohu živému.

MODLITBA

Svätý Bože, ty si pripravil v_srdci preblahoslavenej Panny Márie dôstojný príbytok Duchu Svätému; na orodovanie nepoškvrnenej Panny naplň aj naše srdcia svojou milosťou, aby sme boli tvojím svätým chrámom.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_Rečí svätého biskupa Vavrinca Justinianiho

(Sermo 8, in festo Purificationis B.M.V.; Opera 2, Venetiis 1751, 38-39)

{p}

Mária zachovávala všetko vo svojom srdci

Mária premýšľala o_všetkom, čo čítala, počula a videla. A potom ako rástla vo viere, ako sa rozmnožovali jej zásluhy, aká múdrosť ju zdobila a aký oheň lásky ju čoraz väčšmi spaľoval! A stále hlbšie prenikanie do nebeských tajomstiev napĺňalo ju radosťou, obohacovalo darmi Ducha, upriamovalo na Boha a chránilo pokoru jej srdca. Taký je postup Božej milosti, že z_hlbín zdvíha na vrchol a premieňa na čoraz väčšiu slávu. Naozaj blahoslavená duša Panny, ktorá pod vplyvom Ducha, čo v_nej prebýval, a jeho učenia vždy a vo všetkom poslúchala príkazy Božieho Slova! Nenechala sa viesť svojím citom ani vlastnou vôľou, ale čo jej vnútri odsúhlasila múdrosť v_súlade s_vierou, to pomocou tela robila navonok. Preto bolo veľmi vhodné, že keď si Božia múdrosť stavala dom Cirkvi ako svoj príbytok, použila najsvätejšiu Máriu za vzor zachovávania zákona, očisťovania duše, ideálu pokory a duchovnej obety.

Napodobňuj ju, verná duša. Vstupuj do chrámu svojho srdca, aby si sa duchovne očistila a obmyla od nákazy hriechov. Tam Boh hľadí viac na lásku pri všetkom, čo konáme, ako na dielo. Preto či už v_rozjímaní otvárame myseľ a venujeme sa Bohu alebo sa cvičíme v_čnostiach a usilujeme sa pomáhať svojim blížnym chvályhodnými skutkami, robme to tak, aby nás hnala iba Kristova láska. Lebo to je príjemná duchovná obeta očisťovania, ktorá sa nekoná v_chráme zhotovenom rukou, ale v_chráme srdca, do ktorého Kristus Pán rád vstupuje.

{p}

RESPONZÓRIUM

Svätá a nepoškvrnená Panna, neviem, akými chválami ťa zahrnúť, {*} Lebo ty si nosila v_lone toho, ktorého nemôžu nebesia obsiahnuť.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {*} Lebo ty si nosila v_lone toho, ktorého nemôžu nebesia obsiahnuť.