ORDINÁRIUM – Modlitba cez deň

Predpoludním, napoludnie, popoludní

Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Sláva Otcu. Ako bolo.

V_pôstnom období sa Aleluja vynecháva.

HYMNUS

Nasleduje príslušný hymnus.

PREDPOLUDNÍM

Príď, Duchu Svätý, teraz k_nám

a naplň srdcia radosťou;

s_Otcom i_Synom jedno si,

aj nás zjednocuj milosťou.

A naše ústa, myseľ, cit,

to všetko nech ťa velebí

a oheň srdcia bratov nech

zapáli túžbou po nebi.

Nauč nás Otca poznávať

a jeho Syna milovať;

pomôž nám, Duchu Presvätý,

vo viere pravej pevne stáť. Amen.

Alebo:

Deviata je už hodina;

poriadok teda dodržme

a z_hĺbky srdca pokorne

Trojicu slávnu poprosme,

aby sme boli príbytkom

Svätého Ducha, Darcu síl,

čo práve v_túto hodinu

na apoštolov zostúpil.

Pán stvoril všetko nádherne,

poriadok, zákon veciam dal;

človeku určil, aby raz

v_kráľovstve večnom prebýval.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

NAPOLUDNIE

Mocný Vládca, verný Bože,

múdro riadiš denné chvíle:

svitom zdobíš zore ranné,

poludnie zas teplom vanie.

Vyhas oheň hnevu, spory,

odstráň úpal hriechov, zvody,

zachovaj nám telo v_zdraví,

do sŕdc nám vlož pokoj pravý.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

Alebo:

Na nebi slnko vrcholí,

k_modlitbe volá poludnie;

spievajme chvály Pánovi,

nech v_srdci oheň pobudne.

V_tento čas majú veriaci

myseľ ku krížu upretú,

na ktorom Boží Baránok

dáva sa za nás v_obetu.

To svetlo kríža Kristovho

žiaru poludnia zatieni;

nech aj nás celkom prenikne

a milosť spásy upevní.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

POPOLUDNÍ

Celý svet v_pohyb uvádzaš,

ty sám však trváš bez zmeny;

účelne delíš denný čas

vo svojom božskom umení.

Keď príde večer života,

zachovaj si nás pre seba;

daj nám smrť svätú, nábožnú,

aby sme prišli do neba.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

Alebo:

Z_Božej milosti tretí raz

chválime v_dennom období

pravého Boha jedného

a v_jednom zas tri osoby.

Peter nás učí poznávať

znak spásy v_tejto hodine.

Chráňme si Božie tajomstvo

a majme srdce nevinné.

Spievajme srdcom, ústami,

držme sa apoštolských rúk,

aby nás mocou Kristovou

chránili ako nežný puk.

Sláva buď večná Otcovi,

jeho milému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

čo všetko v_láske obnoví. Amen.

Na modlitbu cez deň sa nič neberie zo spomienky svätých.

PSALMÓDIA

Po hymne nasleduje psalmódia s_príslušnými antifónami.

V_žaltári je dvojaká psalmódia: bežná a doplnková.

Bežná psalmódia sa skladá z_troch žalmov alebo žalmových častí a je v_žaltári podľa dní.

Doplnková psalmódia sa skladá z_nemeniteľných žalmov; sú vybrané z_takzvaných graduálnych žalmov (Ž 120 až Ž 128).

Kto sa modlí iba jednu z_posvätných hodín modlitby cez deň, berie bežnú psalmódiu, a to aj na sviatky.

Kto sa modlí viac posvätných hodín modlitby cez deň, pri jednej hodine berie bežnú psalmódiu, pri ostatných doplnkovú.

Na slávnosti sa berú žalmy z_doplnkovej psalmódie pri všetkých troch posvätných hodinách. Ak slávnosť padne na nedeľu, žalmy sa berú z_nedele prvého týždňa.

Na slávnosti sú vlastné antifóny.

V_ostatných ofíciách sa antifóny berú zo žaltára, ak nie sú vlastné.

KRÁTKE ČÍTANIE

Po psalmódii nasleduje krátke čítanie.

V_nedeľnom i_feriálnom ofíciu v_Cezročnom období sa krátke čítanie berie zo žaltára.

Na slávnosti a sviatky sa krátke čítanie berie z_vlastnej alebo zo spoločnej časti ofícia.

Po krátkom čítaní možno zachovať nejaký čas posvätné ticho. Nasleduje krátky responzóriový verš, ktorý sa uvádza hneď po krátkom čítaní.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Nasleduje modlitba, pred ktorou sa povie Modlime sa; modlitba sa končí príslušným záverom:

Ak sa modlitba obracia na Otca:

Skrze Krista, nášho Pána.

Ak sa modlitba obracia Otca, ale na konci sa spomína Syn:

Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

Ak sa obracia na Syna:

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Odpovedá sa:

Amen.

Napokon, aspoň pri spoločnom slávení liturgie hodín, sa dodá:

Dobrorečme Pánovi.

Bohu vďaka.

Text © KBS. Texty sú publikované s vedomím KBS ako pracovná verzia.