ORDINÁRIUM – Posvätné čítanie

Bože, príď mi na pomoc.

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

V_pôstnom období sa Aleluja vynecháva.

Tento úvod sa vynecháva, ak sa čítanie začína invitatóriom.

HYMNUS

Hneď nasleduje príslušný hymnus.
V_nedeľnom i_feriálnom ofíciu v_Cezročnom období sa sa hymnus berie zo žaltára buď z_nočnej alebo dennej série, podľa toho, ktorý zodpovedá času.
Na slávnosti a sviatky sa hymnus berie z_vlastnej alebo zo spoločnej časti ofícia.
Na spomienky svätých sa berie hymnus, ak nie je vlastný, buď zo spoločnej časti ofícia, alebo z_férie.

PSALMÓDIA

Po hymne nasleduje psalmódia; skladá sa z_troch žalmov alebo z_troch častí žalmu s_príslušnými antifónami.
V_nedeľu a na férie sa berú žalmy s_antifónami zo žaltára.
Na slávnosti a sviatky sú žalmy i_antifóny vlastné.
Na spomienky svätých sa berú žalmy s_antifónami z_bežného dňa v_žaltári, ak však niektoré ofícium má svoje vlastné žalmy alebo antifóny, berú sa tak, ako sú uvedené na príslušnom mieste.

VERŠ

Pred čítaniami je verš, ktorým predchádza modlitba zo psalmódie na počúvanie Božieho slova.
Tento verš sa na slávnosti a sviatky uvádza pred čítaniami vo vlastnej alebo v_spoločnej časti ofícia.
Na nedele a férie v_Cezročnom období i_na spomienky svätých v_tomto období sa verš uvádza v_žaltári po psalmódii.

ČÍTANIA

Čítania sú dve. Prvé je biblické s_responzóriom a berie sa z_vlastnej časti liturgického obdobia, ako to vyžaduje príslušné ofícium, okrem slávností a sviatkov. Vtedy sa berie z_vlastnej alebo spoločnej časti.
Druhé je hagiografické, a to pri slávení svätých, či už sú to slávnosti, sviatky alebo spomienky. V_ostatných ofíciách druhé čítanie je zo spisov Otcov alebo cirkevných spisovateľov a berie sa z_príslušného dňa v_týždni (je hneď za biblickým čítaním), alebo z_doplnkového lekcionára. Po čítaní nasleduje príslušné responzórium.

HYMNUS TE DEUM

V_nedeľu a na slávnosti a sviatky po druhom čítaní a responzóriu nasleduje tento hymnus:

Teba, Bože, chválime,{x}

teba, Pane, velebíme,

Teba, večný Otče,{x}

uctieva celá zem.

Tebe všetci anjeli,{x}

tebe nebesia i_všetky mocnosti,

tebe cherubíni a serafíni{x}

bez prestania prespevujú:

Svätý,_* svätý,_* svätý{x}

Pán, Boh zástupov.

Plné sú nebo i_zem{x}

tvojej veleby a slávy.

Teba oslavuje{x}

slávny zbor apoštolov;

teba velebí{x}

veľký počet prorokov;

teba chváli{x}

vznešený zástup mučeníkov;

teba oslavuje{x}

svätá Cirkev po celej zemi,

teba, Otče,{x}

nesmierne velebného,

i_tvojho milovaného,{x}

pravého a jediného Syna,

aj Ducha Svätého,{x}

Tešiteľa nášho.

Kriste,{x}

ty si kráľ slávy.

Ty si Otcov Syn{x}

od večnosti.

Ty si neváhal vstúpiť do života Panny,{x}

stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka.

Ty si zvíťazil nad smrťou{x}

a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo.

Ty sedíš po pravici Boha{x}

v_sláve svojho Otca.

Veríme,{x}

že ako sudca ešte raz prídeš.

Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom,{x}

ktorých si vykúpil predrahou krvou.

Pripočítaj nás k_svojim svätým{x}

vo večnej sláve.

Táto posledná časť sa môže vynechať.

Zachráň, Pane, svoj ľud{x}

a žehnaj svojich dedičov.

A spravuj ich{x}

a vyvýš ich až naveky.

Po všetky dni{x}

dobrorečíme tebe.

A chválime tvoje meno naveky,{x}

až na veky večné.

Vo svojej láskavosti, Pane,{x}

chráň nás v_tento deň pred hriechom.

Zmiluj sa, Pane, nad nami,{x}

zmiluj sa nad nami.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,{x}

ako dúfame v_teba.

V_teba, Pane, som dúfal,{x}

nebudem zahanbený naveky.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Po hymne Te Deum alebo, ak hymnus nie je, po druhom responzóriu sa prednesie záverečná modlitba. Berie sa z_vlastnej časti liturgického obdobia alebo z_vlastnej alebo spoločnej časti ofícia na sviatky svätých, podľa toho, aké ofícium sa slávi.

Pred modlitbou sa povie výzva Modlime sa; modlitba sa končí príslušným záverom:

Ak sa modlitba obracia na Otca:

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s_tebou žije a kraľuje v_jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Ak sa modlitba obracia Otca, ale na konci sa spomína Syn:

Lebo on je Boh a s_tebou žije a kraľuje v_jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Ak sa obracia na Syna:

Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s_Bohom Otcom v_jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Odpovedá sa:

Amen.

Potom, aspoň pri spoločnom recitovaní, sa dodá:

Dobrorečme Pánovi.

Bohu vďaka.

V_predĺženom slávení vigílie v_nedeľu a na slávnosti pred hymnom Te Deum sa recitujú chválospevy a číta sa evanjelium, ako je to naznačené v_dodatku (pozri texty).

Ak sa ofícium posvätného čítania koná bezprostredne pred inou hodinou, vtedy sa na začiatku čítania môže brať hymnus z_tej liturgickej hodiny; na konci čítania sa vynechá záverečná modlitba aj zvolanie a na začiatku nasledujúcej hodiny sa vynechá úvodný verš so Sláva Otcu.

Text © KBS. Texty sú publikované s vedomím KBS ako pracovná verzia.